Soms lukt het met die ene persoon wel,maar met een ander niet. Het is uit het leven gegrepen.

 

Diverse artikelen te koop via www.udonthaniweblog. nl         

 • Welkom op udonthanicityweblog.nl

  Udonthanicityweblog.nl is met 3000 fans wereldwijd  per maand  al 10 jaar de beste Thailand-community .

 • Ze kunnen niet meer om ons heen.Ook in de Engelse edition.

 

Een bijdrage  va Hugo Pannekoek  uit Haarlem voor de fans van Udonthanicityweblog.nl

Waarom het met de ene persoon wel klikt en met de ander niet

Waarom het met de ene persoon wel klikt en met de ander niet

Soms is het er ineens, met iemand die je nog niet kende: die geheimzinnige klik. Intuïtief, in een flits, weet je dat je ‘iets hebt’ met de ander. Hoe komt het dat je dit bij de een wel ervaart en bij een ander niet? En valt zo’n klik te beïnvloeden?

Wat is het geheim van die klik? Hoe kan het dat je soms in één oogopslag weet dat iemand boeiend is om mee te praten, of dat je in je gevoel geraakt wordt, of dat je je tot iemand aangetrokken voelt? Wat betekent het dat we sommige mensen meteen in ons hart sluiten en sommige anderen direct afwijzen? Het meest voor de hand liggende antwoord is: als iemand op mij lijkt, vind ik die persoon boeiend.

We zijn altijd op zoek naar onszelf en hoe dichter bij onszelf een ander komt, hoe interessanter hij of zij is. Dus als je kunt vermoeden dat de ander dezelfde interesses heeft, hetzelfde gevoel voor humor of een vergelijkbare levenshouding, dan is dat aantrekkelijk. Wonderlijk is wel dat je dit zo snel kunt zien, of althans, dat je meent het zo snel te kunnen zien.

We hebben altijd direct een oordeel klaar

Het is wel uitkijken als iemand een auto een ootootje gaat noemen ,of welgemeende raad  van een zgn vriend  in de wind slaat.

Volgens Lowy  de redacteur , hebben we bij de eerste aanblik van een ander mens altijd binnen een seconde ons oordeel klaar. Die indruk is niet bepaald zuiver: quick and dirty, zeggen Amerikaanse psychologen. Dit gebeurt onbewust, vaak is het niet eens je bedoeling mensen te beoordelen; het gaat vanzelf en je zou het niet kunnen tegenhouden als je dat wilde. Dat zit in de genen ingebakken, omdat we gedurende onze evolutie hebben geleerd razendsnel te beoordelen of iemand gevaarlijk voor ons is of veilig. Het is een soort allereerste schifting: die is oké, die is oké, die is oké, die is niet oké, die wel…En later kan blijken dat die zgn vriend of vrienden   niet te vertrouwen zijn.

In de volgende halve minuut dat je naar iemand kijkt, zelfs vóór die persoon zijn of haar mond opendoet, kun je wel allerlei informatie oppikken die verrassend betrouwbaar is, volgens de psychologe. Hoe intelligent iemand is, hoe extravert of in zichzelf gekeerd, zelfverzekerd of juist onzeker, vriendelijk of bot bijvoorbeeld, dat blijken mensen allemaal te kunnen halen uit de non-verbale informatie van de eerste dertig seconden.

 

 

Maar onze vooroordelen zijn lang niet altijd de werkelijkheid

Dat lijkt me nogal logisch. Als we een feilloze neus hadden voor gevaarlijke types, zouden er geen meisjes in handen vallen van loverboys of mensenhandelaren. Het Amerikaanse woord conman, zwendelaar, is een afkorting van confidence man: een man die betrouwbaarheid uitstraalt en juist daardoor zijn slag kan slaan en mensen om de tuin kan leiden.

Kun je een soulmate in één oogopslag herkennen?

Zo worden we van de wetenschap wel iets wijzer, maar de vraag naar het mysterie van de aantrekkingskracht, van de sympathie of liefde op het eerste gezicht krijg je er niet helemaal mee beantwoord. Over naar de spiritualiteit. Een soulmate is een persoon die helemaal tot in de diepte bij je past. Met wie je misschien wel vele levens samen bent opgetrokken en met wie je in dit leven iets belangrijks kunt uitwerken, oplossen of bereiken. Kun je een soulmate in één oogopslag herkennen?

‘Ja, dat bestaat,’ zeg ik dan. ‘Iemand bij wie je je vertrouwd voelt kan je zielenkameraad blijken te zijn, en dat kan iemand zijn die je al uit een vorig leven kent. In de parapsychologische literatuur worden veel gevallen beschreven van mensen die elkaar herkenden, die allerlei dingen van elkaar wisten zonder dat ze elkaar eerder hadden ontmoet, of die elkaar in een voorspellende droom zagen vóór de echte ontmoeting.

‘A match made in heaven’ hoeft niet altijd te slaan op de liefde

Dit hoeft overigens niet te betekenen dat er een liefdesrelatie uit de ontmoeting voortkomt, stel ik dan: zo iemand kan ook een boezemvriend of -vriendin worden, of een zakenpartner met wie je veel en goed samenwerkt. Het houdt wel in dat er een gevoel van vertrouwen, van hechtheid en verbinding bestaat dat niet zo goed te verklaren is langs de normale weg. Een heerlijk idee dat dit soort contacten bestaat. A match made in heaven hoeft niet altijd te slaan op een huwelijksrelatie; het kan gelden voor iedere persoon in je leven met wie je iets belangrijkst uitwerkt, van wie je veel leert of aan wie je veel leert.

Maak zelf de klik

ik laat nog laat nog een waarschuwing horen. ‘Het is glibberig terrein, die soulmate,’ zeg ik dan,Want mensen gaan hopen dat ze hun soulmate tegenkomen en maken zichzelf licht iets wijs. Ze kijken over andere, veel reëler mogelijkheden heen.’

Je kunt het beter omdraaien, zeg ik : ‘Wees een soulmate! Sta open voor liefde en vertrouwen, heb een diepe welwillendheid en bereidheid om van andere mensen te houden. Dit betekent niet dat je iedereen in de armen valt, maar wel dat je je romantische gezoek naar die éne speciale, die je helemaal gelukkig zal maken, opgeeft. Er zijn zo veel mensen die je diep dankbaar zou zijn als je alles wist, als je besefte wat ze voor je doen of hebben gedaan. Het begrip soulmate moet je niet in het enkelvoud zien.Maar ben je alcolist of drink je elke dag 4 grote flessen Changbier dan raad ik Lowy aan snel met die persoon te nokken.

En dan blijkt op eens  dat  het nooit je echte vriend  is geweest.

Hugo Pannekoek Haarlem.

 

Nu ook de Engelse editie op

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Why it clicks with one person and not with another Sometimes it suddenly happens, with someone you didn’t know yet: that mysterious click. Intuitively, in a flash, you know that you “have something” with the other. How is it that you experience this with some and not with others? And can such a click be influenced? What’s the secret to that click? How is it that you sometimes know at a glance that someone is interesting to talk to, or that you are touched by your feelings, or that you are attracted to someone? What does it mean that we immediately embrace some people and immediately reject others? The most obvious answer is, if someone is like me, I find that person interesting. We are always looking for ourselves and the closer to ourselves someone else gets, the more interesting he or she is.

So if you can suspect that the other person has the same interests, the same sense of humor, or a similar attitude to life, that’s attractive. It is amazing that you can see this so quickly, or at least, that you think you can see it so quickly. We always have an immediate judgment You have to be careful if someone starts calling a car an ootje, or ignores the well-meant advice of a so-called friend. According to Lowy the editor, the first sight of another person always leaves us with our verdict within a second. That impression is not exactly pure: quick and dirty, say American psychologists. This happens unconsciously, often you don’t even mean to judge people; it just happens and you couldn’t stop it if you wanted to. This is ingrained in our genes, because during our evolution we have learned to judge very quickly whether someone is dangerous or safe for us. It is a kind of very first selection: it is okay, it is okay, it is okay, it is not okay, it is… And later it may turn out that the so-called friend or friends cannot be trusted.

In the next half minute of looking at someone, even before that person opens his or her mouth, you can pick up all kinds of information that is surprisingly reliable, according to the psychologist. How intelligent someone is, how outgoing or introverted, self-assured or insecure, friendly or blunt, for example, people seem to be able to get all that from the non-verbal information of the first thirty seconds. But our prejudices are by no means always the reality That makes sense to me. If we had a flawless nose for dangerous types, girls wouldn’t fall into the hands of loverboys or human traffickers. The American word conman, swindler, is an abbreviation for confidence man: a man who radiates reliability and precisely because of that can make a difference and fool people. Can you recognize a soul mate at a glance? Science makes us a little wiser, but it does not fully answer the question of the mystery of attraction, of sympathy or love at first sight. On to spirituality. A soulmate is a person who fits you in depth. With whom you may have spent many lifetimes and with whom you can work out, solve or achieve something important in this life. Can you recognize a soul mate at a glance? “Yes, there is,” I say. “Someone you feel comfortable with may turn out to be your soul mate, and that may be someone you already know from a previous life. In the parapsychological literature many cases are described of people who recognized each other, who knew all kinds of things about each other without having met before, or who saw each other in a predictive dream before the actual meeting.

“A match made in heaven” does not always have to refer to love This does not necessarily mean that a love relationship arises from the meeting, I suggest: such a person can also become a close friend or girlfriend, or a business partner with whom you often work well. It does mean that there is a feeling of trust, of attachment and connection that cannot be explained very well in the normal way. A wonderful idea that these kinds of contacts exist. A match made in heaven does not always have to refer to a marriage relationship; it can apply to any person in your life with whom you work out something important, from whom you learn a lot, or from whom you learn a lot. Make the click yourself I’ll let you hear another warning. “It’s slippery terrain, that soul mate,” I say, because people are going to hope that they will meet their soul mate and fool themselves lightly. They look beyond other, much more real possibilities. ” You better turn it around, I say, “Be a soul mate!

Be open to love and trust, have a deep benevolence and willingness to love other people. This does not mean that you will fall in everyone’s arms, but that you will love your romantic search for that one special one that will make you happy.

Inglish edition.

Thanks to the sponsors. 

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

lowy.cremers.senior@gmail.com

 ludovicuswcremers80@gmail.com

22 mensen gearresteerd in Udonthani Drugs inbeslag genomen. Het is uit het leven gegrepen.

Twenty-two people are arrested during a pre-dawn raid on a hotel room in Udon Thani province with some illicit drugs seized. (Photo taken from Muang Udon Thani police Facebook page)

Diverse artikelen te koop via www.udonthaniweblog. nl         

 • Welkom op udonthanicityweblog.nl

  Udonthanicityweblog.nl is met 3000 fans wereldwijd  per maand  al 10 jaar de beste Thailand-community .

 • Ze kunnen niet meer om ons heen.Ook in de Engelse edition.

 • Een bijdrage van onze misdaadman AlCapone  Bron  Bankokpost

Tweeëntwintig mensen worden gearresteerd tijdens een inval in een hotelkamer in de provincie Udon Thani vóór zonsopgang, waarbij enkele illegale drugs in beslag zijn genomen. (Foto afkomstig van de Facebook-pagina van de politie van Muang Udon Thani) UDON THANI: Tweeëntwintig mensen zijn gearresteerd in een hotelkamer in het centrum van Muang met wat illegale drugs tijdens een inval vóór zonsopgang.

Een team van politieagenten, agenten van de Patrol and Special Operation Division en lokale ambtenaren vielen zaterdag rond 5.30 uur de kamer van het Tonkoon Hotel binnen. Ze vonden verschillende mensen die bedwelmd leken te zijn in de drukke kamer. Toen ze de agenten zagen, probeerden ze te vluchten, maar 22 mensen werden gepakt, zei politie-majoor Phitsanu Unhaseri, hoofd van de politie van Udon Thani, tijdens een media-briefing.

Uit de kamer werden vier kleine pakjes ketamine en drie xtc-pillen gehaald. De 10 mannen en 12 vrouwen, tussen 21 en 46 jaar oud, kwamen uit Udon Thani (18), Chon Buri (2), Nong Bua Lamphu (1) en Laos (1). Ze werden beschuldigd van samenzwering omdat ze illegale drugs in hun bezit hadden, het nooddecreet en de bevelen voor ziektebestrijding overtreden. De gouverneur van Udon Thani, Sayam Sirimongkhol, zei dat uit een eerste ondervraging bleek dat deze mensen een uitgaansgelegenheid bezochten en later naar het hotel gingen voor een drugsfeestje. Via social media maakten ze een afspraak bij het hotel.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

in Inglish

 

held from Udon Thani hotel room, drugs seized

Twenty-two people are arrested during a pre-dawn raid on a hotel room in Udon Thani province with some illicit drugs seized. (Photo taken from Muang Udon Thani police Facebook page)

Twenty-two people are arrested during a pre-dawn raid on a hotel room in Udon Thani province with some illicit drugs seized. (Photo taken from Muang Udon Thani police Facebook page)

UDON THANI: Twenty-two people have been arrested in a hotel room in downtown Muang district with some illicit drugs during a pre-dawn raid.

A team of police, officers from the Patrol and Special Operation Division and local officials raided the room at Tonkoon Hotel around 5.30am on Saturday.

They found several people who appeared to be intoxicated inside the crowded room.

Upon seeing the officers, they tried to flee, but 22 people were caught, Pol Maj Gen Phitsanu Unhaseri, chief of Udon Thani police, said during a media briefing.

 • Seized from the room were four small packs of ketamine and three ecstasy pills.

The 10 men and 12 women, aged between 21 and 46, were from Udon Thani (18), Chon Buri (2), Nong Bua Lamphu (1) and Laos (1).

They were charged with colluding in having illicit drugs in their possession, violating the emergency decree and the disease control orders.

Udon Thani governor Sayam Sirimongkhol said an initial interrogation found that these people visited an entertainment venue and later went to the hotel allegedly for a drug party. They made an appointment at the hotel via social media.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Met dank aan de   Sponsors

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

lowy.cremers.senior@gmail.com

 ludovicuswcremers80@gmail.com

een onzer fans bied huishoudelijke artikelen te koop. aan. Het is uit het leven gegrepen

Diverse artikelen te koop via www.udonthaniweblog. nl         

 • Welkom op udonthanicityweblog.nl

  Udonthanicityweblog.nl is met 3000 fans wereldwijd  per maand  al 10 jaar de beste Thailand-community .

 • Ze kunnen niet meer om ons heen.

 

 

burostoel                   buro                                    met 6 stoelen. eethoek   

Smart  TV

ALLES IN NIEUW STAAT. VASTE PRIJS.

 INLICHTINGEN  VIA EMAIL LOWY.CREMERS.SENIOR@GMAIL.COM

 

Thanks to the sponsors.

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

lowy.cremers.senior@gmail.com

 ludovicuswcremers80@gmail.com

Diarree ofwel aan de race. Het is uit het leven gegrepen.

 • Welkom op udonthanicityweblog.nl

  Udonthanicityweblog.nl is met 3000 fans wereldwijd  per maand  al 10 jaar de beste Thailand-community .

 • Ze kunnen niet meer om ons heen.

Een vraag aan Dokter Johan.

Mijn naam  Peter den Dunne uit Udonthani man 68 jaar gewicht 76kg.gebruik geen medicatie maar ben al 1 week lang  aan de diarree.Wat ik ook eet het komt er als dunne soep uit.

Zie hier het antwoord van Dhr Johan.

 

Acute diarree .

Voorkomen  is beter dan genezen

Diarree is nooit prettig. Maar  diarree  is wel heel vervelend. Misschien moet je je reis onderbreken, of kun je niet mee met die interessante excursie. Gelukkig kun je veel leed voorkomen.

Eén op de drie Nederlanders heeft wel eens last van acute diarree  . Veel mensen denken dat deze diarree veroorzaakt wordt door pittig eten of een ander klimaat. Dit kan, maar in de meeste gevallen zijn bacteriën, virussen of parasieten de oorzaak.

Vooral de eetstalletjes op straat zijn dikwijls de veroorzakers.

Deze  parasieten kunnen voorkomen in voedsel en drinkwater. Je vindt ze vooral in landen met hoge temperaturen, waar de hygiëne nogal eens te wensen overlaat.

Veroorzaker diarree

De belangrijkste veroorzaker van reizigersdiarree is de bacterie E. coli. Deze bacterie leeft in voedsel en water. De E. colibacterie scheidt in de cellen van de darmwand bepaalde stoffen uit: toxines. Deze toxines zorgen ervoor dat de darm ontregeld raakt. Hij duwt het voedsel sneller en krachtiger door je lichaam. Ook lukt het de darmen niet meer om voldoende vocht uit het voedsel op te nemen. Hierdoor wordt de ontlasting waterig.

Als je alleen wat dunne ontlasting hebt, is dit nog geen diarree. Je hebt pas diarree als je last hebt van té vaak en té veel waterige ontlasting. Meestal is diarree na een dag of vijf weer verdwenen. Als de klachten na 48 uur niet afnemen, ga dan naar een arts. Doe dit ook bij:

 • Bloed of slijm in de ontlasting.

 • Weinig urine.

 • Hevige, aanhoudende buikpijn en krampen.

 • Hoge koorts.

 • Sufheid.

Diarree voorkomen

Diarree in het buitenland wordt vooral veroorzaakt door bacteriën. Besmetting is moeilijk te voorkomen, maar je kunt de risico’s zoveel mogelijk beperken.

 • Zorg voor een goede hygiëne.

 • Was je handen nadat je naar het toilet bent geweest, vóór je gaat koken en vóór het eten.

 • Pas op met water. Drink liever geen water zo uit de kraan, maar kook het eerst. Nog beter is om water uit flessen te gebruiken. Vergeet niet dat ook ijsblokjes van kraanwater worden gemaakt en dus besmet kunnen zijn. Maak ijsblokjes dus van gekookt water of flessenwater.

 • Maak groenten en fruit niet schoon met gewoon water, maar met flessenwater of gekookt water. Fruit dat je niet kunt wassen, kun je het beste schillen. Pas dus ook op met salades waarin rauwe groentes zijn verwerkt.

 • Breng groenten snel aan de kook en laat ze minimaal een kwartier doorkoken.

 • Bewaar etensresten koel.

 • Bewaar zuivel in de koelkast. Kook melk uit aangebroken pakken of flessen voor gebruik.

 • Bescherm je voedsel tegen vliegen.

 • Eet geen onverpakt ijs van een karretje langs de weg. Verpakt ijs en schepijs uit een schone winkel waar veel mensen komen leveren meestal geen problemen op.

 • Doe de afwas in een heet sopje. Gebruik schone vaatdoeken. Spoel deze na gebruik uit in een sopje en droog ze vlug, bij voorkeur in de zon.

 • Schelpdieren als mosselen en oesters kunnen ook besmet zijn. Eet deze liever niet rauw.

 • Zorg ervoor dat je vlees goed doorbakt. Eet geen rauw vlees, zoals tartaar. Maak je gehakt aan, was dan eerst zorgvuldig je handen.

 • Neem geen vleeswaar mee op vakantie. Ongekoeld en in een warme omgeving kunnen ze minder lang houdbaar zijn dan dat er op de verpakking staat. Blikken, potten of foliepakken die niet in de koelkast bewaard hoeven te worden zijn, mits onbeschadigd, wel houdbaar.

 • Hou mensen met diarree uit de keuken en laat ze vaak en goed hun handen wassen, zeker na een toiletbezoek.

 

Uitdroging

Acute diarree kan snel tot uitdroging leiden. Je verliest immers veel vocht. Dit moet weer aangevuld worden door veel te drinken: twee tot drie liter per dag. Drink vooral in het begin geen vruchtensap. De suikers hierin kunnen de diarree verergeren.

Als je ondanks al het extra vocht een droge mond en veel dorst krijgt, kun je last hebben van uitdroging. Bij baby’s en kleine kinderen kan dit al na 24 uur het geval zijn. Ook als je door de warmte veel transpireert, moet je extra alert zijn.

Om het tekort aan vocht aan te vullen, moet je extra suikers en zouten gebruiken. Hiervoor neem je ORS, Oral Rehydration Salts. Dit is een mengsel van suikers en zouten in de juiste verhouding. Je lost het op in gekookt water. Lees de gebruiksaanwijzing goed en volg deze strikt op.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Weblog Udonthanicityweblog.nl in Inglish.

Udonthanicityweblog.nl has been the best Thailand community for 10 years with 3000 fans worldwide per month. They can no longer ignore us. A question for Doctor Johan. My name Peter den Dunne from Udonthani man 68 years weight 76 kg. I do not use medication but have been suffering from diarrhea for 1 week.

Whatever I eat it comes out as thin soup. See here the answer of Mr. Johan. Acute diarrhea. Prevention is better than cure Diarrhea is never pleasant. But diarrhea is very annoying. You may have to interrupt your trip, or you may not be able to join that interesting excursion. Fortunately, you can prevent a lot of suffering. One in three Dutch people sometimes suffer from acute diarrhea.

Many people think that this diarrhea is caused by spicy food or a different climate. This is possible, but in most cases bacteria, viruses or parasites are the cause. Especially the food stalls on the street are often the causes. These parasites can occur in food and drinking water. You will find them mainly in countries with high temperatures, where hygiene often leaves something to be desired. Causes diarrhea The main cause of traveler’s diarrhea is the bacterium E. coli. This bacteria lives in food and water. The E. coli bacteria secretes certain substances in the cells of the intestinal wall: toxins.

These toxins cause the intestine to become disrupted. It pushes the food through your body faster and more powerfully. The intestines are also no longer able to absorb enough moisture from food. This makes the stool watery. If you only have some loose stools, this is not diarrhea. You only have diarrhea if you suffer from too often and too much watery stools. Diarrhea usually disappears after about five days. If the symptoms do not subside after 48 hours, see a doctor. Also do this at: Blood or mucus in the stool. Little urine. Severe, persistent stomach pain and cramps. High fever. Drowsiness. Preventing diarrhea Diarrhea abroad is mainly caused by bacteria. Contamination is difficult to prevent, but you can limit the risks as much as possible. Practice good hygiene. Wash your hands after going to the toilet, before cooking, and before eating.

Be careful with water. Prefer not to drink water straight from the tap, but boil it first. Even better is to use bottled water. Don’t forget that ice cubes are also made from tap water and can therefore be contaminated. So make ice cubes from boiled water or bottled water. Do not clean fruits and vegetables with plain water, but with bottled or boiled water. Fruit that you cannot wash is best peeled. So also be careful with salads that contain raw vegetables. Bring vegetables to the boil quickly and let them cook for at least 15 minutes. Keep leftovers cool. Store dairy in the refrigerator. Boil milk from opened cartons or bottles before use.

Protect your food from flies. Do not eat unpackaged ice cream from a roadside cart. Packaged ice cream and scoop ice cream from a clean shop where many people come usually do not cause any problems. Wash the dishes in hot soapy water. Use clean dishcloths. After use, rinse them in soapy water and dry them quickly, preferably in the sun. Shellfish such as mussels and oysters can also be contaminated. Avoid eating these raw. Make sure your meat is well cooked. Do not eat raw meat, such as tartare. Prepare your ground beef, first wash your hands carefully. Do not take meat products with you on vacation.

Uncooled and in a warm environment, they can keep less than that stated on the packaging. Tins, jars or foil packs that do not need to be kept in the refrigerator, provided they are undamaged, but can be kept. Keep people with diarrhea out of the kitchen and have them wash their hands often and thoroughly, especially after going to the toilet. Dehydration Acute diarrhea can quickly lead to dehydration. After all, you lose a lot of moisture. This must be supplemented by drinking a lot: two to three liters per day. Do not drink fruit juice especially in the beginning. The sugars in this can make diarrhea worse. If, despite all the extra fluids, you get a dry mouth and a lot of thirst, you can suffer from dehydration.

In babies and small children, this can be the case after 24 hours. Even if you perspire a lot due to the heat, you have to be extra alert. To make up for the lack of moisture, you have to use extra sugars and salts. For this you take ORS, Oral Rehydration Salts. This is a mixture of sugars and salts in the correct proportion. You dissolve it in boiled water. Read the instructions carefully and follow them strictly.

Thanks to the sponsors.

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

lowy.cremers.senior@gmail.com

 ludovicuswcremers80@gmail.com

Je besteld een biefstuk en ze serveren je een soort gebakkenschoenzool bij Sizzlers in Udonthani. Commentaar op Crazy Charley TB

  • Welkom op udonthanicityweblog.nl

   Udonthanicityweblog.nl is met 3000 fans wereldwijd  per maand  al 10 jaar de beste Thailand-community .

 

Een bijdrage van onze  horeca expert  Lowy

Laatst  had ik  visite die wilde perse bij Sizzler restaurant  in  Central plaza gaan eten.

Ik was daar niet zo gechameerd van want ik wist dat deze zaak  nog niet in de schaduw van hun grondleggers in California  konden staan.

Mijn vriend ging voor de Spagetty.En dat leek meer op wat  waterdrab met  kale spagetty  slierten er in ,niet een stukje  vlees er in  ja wel  wat oude verimpelde  champignons dreven er in  de spagetty.

Toen beseften wij dat dit nu echt een restaurant was voor het soort Gringo figuren

     die altijd  dronken  dit soort zaken afstruinen.

Of voor een crayzy   Charly ,Die bij Brickhouse  niet meer welkom is.Waarom?Hij kreeg er geen gratis glas wijn .

Zijn verhaal dat hij altijd wijn van 1200 thb drinkt  moeten de lezers maar met een korreltje zout nemen.

Die dochter van Charleys vrouw is daar door Max ontslagen  als serveerster om dat ze volgens mij  te intiem omging met de klanten.

Sinds die tijd durft  crazy charley  geen  slechte  revieuws meer over Brickhouse inn te schrijven.

Steak van SLECHTE kwaliteit          bij Sizzlers.   

 1. Heb er vorige week gegeten in pattaya. Salade counter ok. Vlees was net plastic, echt de meest vreselijke steak die ik ooit heb gegeten. Weet niet hoe ze prepareren maar was net alsof het vlees was gekookt en daarna op de gril belande. Vlees van mijn vriendin (combi schotel) was al even slecht. Mensen die beweren dat het goed is hebben lange tijd geen steak gegeten denk ik.
  Kies duizend keer liever voor steak&co of beefeater.

 2. Reacties van lezers op internet.

 3. Een leuke formule met buffet OK, maar het eten bij Sizler’s in Pattaya is absoluut waardeloos. De friet is absoluut niet te eten en neem vooral geen kip, want kip laten ze eerst zwellen in water en dan lijkt het heel wat als het als filee op je bord komt, als je tenminste gebakken spons lust. Andere Sizzlers (andere landen) zijn overigens wel goed.

   

 4. Bij Sizzler vind ik de vleesgerechten niet lekker en voor Thailand te duur, maar de salades des te meer heerlijk. Bij binnen komst krijg je wel gelijk de menukaart met velen soorten vlees erop maar je kan ook alleen voor de soep en salade-bar kiezen en dat kan best heel smakelijk wezen nadat je al een tijdje alleen Thai eten heb verorberd.

De steak was van ZEER SLECHTE kwaliteit. Hij was droog, en de structuur was precies van een oude schoenzool  Ofwel was het diepvries vlees.. kan ook wel.
Mijn vriend nam een  spagetty schotel  die in de menu kaart een extra pagina verdient (terecht!). SLECHT, schandalig gewoon, betaal je 6 euro voor een stukje vlees meer, zodat het zeker een kwaliteits steak is, hij was droog, VOL met pezen en zwak van smaak. Zeer triest! Thaise uitbaters doen ook niet aan klantenbinding.
De man zelf kon het maar weinig schelen.. wij hebben letterlijk geen hap van onze  maaltijd genomen., het was was niet te knabbelen.
Pure geld verspilling!

Nu allebei de maaltijden was  een verschrikking.

Ik kreeg een steak  wat meer op een  gebakken schoenzool leek en  niet te eten was.

Wij hebben  deze  slechte maaltijden niet eens geproeft, we zijn  gewoon direct opgestapt ,hebben alles onaangeroerd laten  staan en zijn  zonder afte rekenen  snel naar een beter restaurant gelopen.

Dat  werd  dus Brickhouse inn in de Samtam  hoerenbuurt waar we hebben genoten van een heerlijke goed verzorgde maaltijd.

Het beste restaurant in Udonthani

Ik  nam er een Pepersteak medium gebakken met heerlijke goed gebakken aardappels.

Mijn vriend  een Engelsman nam er  gebakkenaardappels met  kip en gemengde salade.

We kregen er allebei een prima sausje bij en we dronken ieders 1 fles  Changbier.

Toen  heb ik afgerekend en   ik betaalde  900THB maar  het was het wel waard.

De steak  was  prima van kwaliteit en  groot  ik kon hem haast niet op.

De  kip  van mijn vriend was ook prima van kwaliteit.

 

Wij raden iedereen dan ook dit restaurant   aan waar een Nederlander   Max  de eigenaar is.

We zagen op de menu kaart Frikandellen,kroketten  en haring staan geweldig toch.

Een echte aanrader.Goed  en vriendelijk  personeel  die van ons dan ook een royale  fooi  kregen.

Met dank aan onze sponsors.

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

lowy.cremers.senior@gmail.com

 ludovicuswcremers80@gmail.com

PSV proficiat met de overwinning op Waalwijk.

PSV proficiat  goede overwinning met mooie goal .

Dankzij  Live tv Ru  de gratis  RussenZender heb ik  genoten  van deze wedstrijd.

Het is nu 0400 uur in de nacht  ik ga slapen  morgen weer gezond op Lowy Cremers senior Thailand.

Buitenlanders mogen langer wegblijven in Thailand. Het is uit het leven gegrepen,

 • Welkom op udonthanicityweblog.nl

  Udonthanicityweblog.nl is met 3000 fans wereldwijd  per maand  al 10 jaar de beste Thailand-community .

 • De weblog  ook in het Engels

 • ze kunnen niet meer om ons heen.

Een bijdrage van onze  Fan HarryZwetsers 

Buitenlanders met een Thaise ingezetenschap wier terugkeervisum hun terugkeer naar Thailand vereist binnen een jaar vanaf 26 maart vorig jaar, mogen tot nader order in het buitenland blijven, zei het immigratiebureau woensdag.

Het bureau zei dat het had besloten om de eenjarige herintredingsvereiste van 26 maart vorig jaar te versoepelen, aangezien de uitbraak van het coronavirus nog steeds alle vormen van reizen beperkt.

Pandemie drijft de kosten van rijst op
SINGAPORE / MUMBAI / NAIROBI: Door de wereldwijde aanvoer van basisvoedingsmiddelen en verstoringen van de scheepvaart als gevolg van de coronaviruspandemie stijgen de kosten van rijst, het belangrijkste basisvoedsel voor miljarden mensen wereldwijd.

Aangedreven door
Hoofd van het bureau, luitenant-generaal Sompong Chingduang, zei dat de tijdelijke versoepeling van de terugkeerregel bedoeld was om buitenlanders te helpen met een Thaise residentie die nog steeds in het buitenland zijn gestrand.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inglish

Foreigners with Thai residency whose return visa requires their return to Thailand within a year from March 26 last year may remain abroad until further notice, the immigration office said Wednesday.

The agency said it had decided to relax the one-year re-entry requirement from March 26 last year, as the coronavirus outbreak continues to restrict all forms of travel.

Pandemic is driving up the cost of rice
SINGAPORE / MUMBAI / NAIROBI: Global supplies of staple foods and shipping disruptions due to the coronavirus pandemic are increasing the cost of rice, the most important staple food for billions of people worldwide.

Driven by
Bureau chief Lieutenant General Sompong Chingduang said the temporary relaxation of the return rule was intended to help foreigners with Thai residency who are still stranded abroad.

Thanks to the sponsors.

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

lowy.cremers.senior@gmail.com

 ludovicuswcremers80@gmail.com

Een gelukkige man in Udonthani Lowy cremers senior.

 • Welkom op udonthanicityweblog.nl

  Udonthanicityweblog.nl is met 3000 fans wereldwijd  per maand  al 10 jaar de beste Thailand-community .

  ze kunnen niet meer om ons heen.

 

  Ik had er genoeg van.Weg uit pluk me kaal land Nederland. Herhaling aangevuld verhaal.

lowy.cremers.senior@gmail.com
                                                               eigen YouTube kanaal,

 

                                   De beste Udonthani – Community voor iedereen.
                                                                 met Thaise Lowy

Een bijdrage van de redactie.

Ik had er genoeg van. Weg uit pluk me kaal land Nederland.

: Lowy Cremers .

Ik had er genoeg van.!!!!

Ik heb er achteraf gezien nooit spijt van gehad,hoop  nooit meer  in Nederland terug te keren.Thailand mijn 2e vaderland.
Het was in het jaar 2008
Na dat ik jaren hard gewerkt had 3 eigen zaken 2x gehuwd geweest.
Had ik er genoeg van.
Genoeg van alles wat Nederland was of geweest was.
Ik had er genoeg van en vertrok naar Frankrijk
Maar daar had ik nog eerder genoeg van dan van Nederland.Fransen zijn een arogant volk!!!
Ik had er genoeg van om in Nederland steeds maar weer geconfronteerd te worden met die blauwe belasting brieven.
Ik had er genoeg van om steeds maar weer een politie agent achter een boom te zien staan gluren en die mij bekeurde om dat ik 4 km te snel was gereden.

Ik had er genoeg van dat ik bij elke winkel meer geld aan de parkeer automaat kwijt was dan aan de boodschappen.
Ik had er genoeg van dat mijn buren de miljeu politie belden dat mijn kat door hun tuin was gelopen
Ik had er genoeg van dat er bij mij in de straat meer Turken en Marokanen kwamen wonen dan gewone Nederlanders
Ik had er genoeg van dat ik niet meer voor mijn eigen huis gezellig met mijn buren een pilsje mocht drinken
Ik had er genoeg dat ik in een restaurant 2 euro moest betalen voor een glaasje kraanwater om mijn medicatie in te nemen

 

Ik had er genoeg van dat mijn gas en licht rekening en huur elk jaar met 4 % ongevraagd verhoogd werden
Ik had er genoeg van dat ik in een kroeg voor een flesje bavaria meer moest betalen dan bij de super markt
Ik had er genoeg van dat ik s,avonds na 20.00 uur niet meer durfde te gaan pinnen
Ik had er genoeg van dat ik steeds door de jeugd zonder reden een ouwe lul werd genoemd
Ik had er genoeg van dat ik elke keer maar weer een parkeer bon kreeg
Ik had er genoeg van dat de benzine steeds duurder werd.
Ik had er genoeg van dat ik een fiets kocht en dat die 2x gejat werd terwijl hij op slot stond.
Ik had er genoeg van dat er 4x in mijn auto was ingebroken

Ik had er genoeg van toen het voorstel werd gedaan door de regering dat je binnenkort lichtjes in je schoenen moet hebben om over te mogen steken als voetganger. Ik had er genoeg van toen men weer eens met de zoveelste achterlijke bezuiniging regels aan kwam zetten
Ik had er genoeg van dat ik uit armoede mijn toilet papier aan beide zijde moest gebruiken
Ik had er genoeg van dat we een regering kregen die heel Nederland naar een bankroet aan het helpen was.

Rutte verkocht Nederland aan  de moslims  zo dat het over 5 jaar Moslimland gaat heten in plaats van Nederland!!
Toen ik van dit alles en nog duizend dingen meer genoeg had deed ik het volgende,
Ik verkocht het beetje meubilair dat ik nog had, gaf de meeste kleren aan het Leger des Heils en vertrok naar Thailand.
En toen bleek dat ik van de hel in den hemel beland was.
Ik trof daar de mooiste liefste vrouw ter wereld aan.

Een hard werkende vrouw die altijd voor iedereen klaar staat.
We verstonden elkaar niet.
Maar de taal leer je het beste in bed toch?
Ik had alleen maar aow geen aanvullend pensioen en daar van leef je in Thailand echt als God in Thailand.
Ik hoefde geen wegenbelasting te betalen
Ik betaal 25 euro per maand voor electra en water

Ik heb hier benzine voor minder dan 1 euro benzine per liter
Ik betaal in een duur restaurant 4 euro per persoon, en kan eten wat ik wil

En een vrouw in Nederland  heeft ondanks dat ze minder in bed presteren  nooit genoeg geld.Veel vrouwen in NL hebben een nattegum  als je er een pond arrdappels in zou stoppen zegt de laatste nog plons. ha ha

Kwam ik thuis  met een  verdiend geld van 1500 Euro in de week  zei ik wel eens hier heb je 1000  euro extra nu ga ik effe een biertje met vrienden drinken.Maar ja dat mocht dan niet nee ze had het liefste de  hele 1500 Euro  gehad.

De verhalen dat de Thaise vrouwen geld atm  verslaafden zijn,nu daar kunnen de vrouwen in NL ook over mee kletsen.

De boodschappen kar van de super koste mij destijds  in NL elke maand ruim 400 euro incl kratje Bavaria
Ik betaal hier nu elke maand voor de boodschappen 80 euro
Ik betaal hier voor een stadsrit met een busje 40 euro cent
Als ik nu mijn huishoudelijk afval aan de straat zet 3x per week, dan wordt dat voor 40 euro cent in een maand

12x opgehaald.

En met Nederland heb ik alle banden verbroken  heb nu 2 huizen die zijn van mijn vrouw, we hebben een eigen zwembad aan huis  DAt nu veranderd is  in een grote vogel  voilaire..

En een nieuwe auto onder de carport.In Nederland  had ik een vrouw die had 4 huizen. Bleken het werkhuizen te zijn.
Ik ga elke week vissen en ik geniet van mijn AOW.
Mijn vrouw verkoopt  van alles ,van Nederlandse haringen /kroketten/frikandellen tot Thaise maaltijden.

Ze heeft ook een goed lopend bed and breakfast opgezet. Zelfs nu met corona  heeft ze zelfs nog gasten  die huren een kamer appartement  voor 12 Euro per dag van haar met ontbijt.
En heeft u spullen over en geld nodig bied ze ons aan wij kunnen alles voor u verkopen in overleg!!
Hier lachen de mensen nog als ze gecremeerd worden .

Mijn grootste hobby zijn mijn vogels die ik kweek.De dwerg papagaaien Argapornis of  te wel de Love birds.

Verders heb ik schijt aan alles en iedereen.

Wie me niet mag krijgt mijn gratis  spreuk mee.

Groeten uit Thailand  mijn 2e vaderland,van een gelukkige Lowy Cremers.

lowy.cremers.senior@gmail.com

Metdank aan onze sponsors.

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

lowy.cremers.senior@gmail.com

 ludovicuswcremers80@gmail.com

Eczeem is een jeukende huiduitslag met roodheid, zwelling, schilfers, bultjes, kloofjes of korstjes.

 

 

 

 • Welkom op udonthanicityweblog.nl

  Udonthanicityweblog.nl is met 3000 fans wereldwijd  per maand  al 10 jaar de beste Thailand-community .

  ze kunnen niet meer om ons heen.

 • Een bijdrage van Manuel  Platvoet uit  Breda.

 • Een vraag aan Dokter Johan : ik ben man  77 jaar en heb  al geruime tijd vlekken  op mijn onderbenen die zijn vochtig. Vaak zijn de onderbenen ook gezwollen  .Is  dit Eczeem?

Het antwoord van Dhr Johan:

 • Hypostatisch eczeem

  Bij deze vorm van eczeem heb je last van een (vochtige) huiduitslag aan de onderbenen.

 • Deze huiduitslag gaat gepaard met roodheid, korstjes en schilfering. Vaak zijn de onderbenen ook gezwollen. Hypostatisch eczeem komt vooral voor bij ouderen.

 • Hypostatisch eczeem

  Bij deze vorm van eczeem heb je last van een (vochtige) huiduitslag aan de onderbenen. Deze huiduitslag gaat gepaard met roodheid, korstjes en schilfering.

 • Vaak zijn de onderbenen ook gezwollen.

 • Hypostatisch eczeem komt vooral voor bij ouderen.

 

 •  huiduitslag met roodheid, zwelling, schilfers, bultjes, kloofjes of korstjes.

Eczeem komt heel vaak voor. Het is niet besmettelijk. Er kunnen perioden zijn met veel klachten, gevolgd door geen klachten.

Er zijn veel verschillende soorten eczeem.  De meest voorkomende vormen zijn: constitutioneel eczeem, seborroïsch eczeem, contacteczeem, nummulair eczeem en dyshydrotisch eczeem.

Constitutioneel eczeem

Dit is de meest voorkomende vorm van eczeem en wordt ook atopisch eczeem genoemd. Atopie betekent de aangeboren aanleg om allergisch te worden. Dit kan in de familie zitten, maar dat hoeft niet altijd. Constitutioneel eczeem kan enkele maanden tot vele jaren duren. Er bestaan perioden met verschrikkelijke klachten, gevolgd door geen klachten. Vaak zijn de klachten in de winter erger door de droge vrieslucht.

Seborroïsch eczeem

Dit is een milde vorm van eczeem die ook veel voorkomt. Ongeveer één op de twintig mensen heeft last van seborroïsch eczeem, mannen wat vaker dan vrouwen. Je herkent het aan een rode huid met gele, vettige schilfers. Het kan jeuken, maar dat hoeft niet. Meestal zitten de plekjes in het gezicht, vooral bij de neus, wenkbrauwen en haarlijn. Het kan zich ook voordoen achter de oren, op de oogleden, op de borst en rug en in lichaamsplooien.

Contacteczeem

Krijg je jeukende, rode uitslag op je huid als je in aanraking komt met bepaalde stoffen, dan noemen we dat contacteczeem. Er zijn twee soorten: allergisch en irritatief contacteczeem.

Nummulair eczeem

Dit is een huidaandoening met meerdere ronde, jeukende eczeemplekjes. De plekjes danken hun naam aan de vorm, nummus betekent namelijk munt. De plekjes zijn rond of ovaal. Naast muntvormig zijn de eczeemplekken bij nummulair eczeem ook roodschilferend. De grootte kan verschillen en sommige plekken vloeien samen tot grotere plekken. Soms vind je op de plekken ook blaasjes, bultjes, korstjes of kloofjes.

Hypostatisch eczeem

Bij deze vorm van eczeem heb je last van een (vochtige) huiduitslag aan de onderbenen. Deze huiduitslag gaat gepaard met roodheid, korstjes en schilfering. Vaak zijn de onderbenen ook gezwollen. Hypostatisch eczeem komt vooral voor bij ouderen.

Eczeem herkennen

Symptomen bij eczeem zijn jeuk, roodheid, zwelling van de huid, schilfers, puistjes, blaasjes, kloofjes of korstjes.

Behandeling van eczeem

De behandeling van eczeem verschilt per soort, maar voor alle vormen gelden de volgende tips:

 • Voorkom uitdrogen van de huid

 • Douche niet langer dan 5 minuten

 • Gebruik geen of zo min mogelijk zeep, shampoo of badschuim

 • Gebruik een speciale eczeem crème zonder cortisonen, deze is gewoon vrij verkrijgbaar bij drogist, apotheek of online

 • Draag luchtige, katoenen kleding

 • Probeer niet te krabben

Als deze maatregelen niet helpen, kan je huisarts je tijdelijk een corticosteroïdzalf of -crème voorschrijven op recept. Wanneer er onvoldoende effect wordt bereikt met de zalven die er gebruikt worden, is het mogelijk dat er een infectie is . Hierom moeten er dan antibiotica in de zalf worden gedaan totdat de huid weer rustig is geworden.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Met dank aan onze sponsors.

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

lowy.cremers.senior@gmail.com

udonthanicityweblog@gmail.com

Boekhandel dicht,maar mijn boek nog steeds gratis per mail verkrijgbaar.

 • Welkom op udonthanicityweblog.nl

  Udonthanicityweblog.nl is met 3000 fans wereldwijd  per maand  al 10 jaar de beste Thailand-community .

  ze kunnen niet meer om ons heen.

Van de  redactie.

Boekhandel dicht in Nederland .

Maar mijn gratis  boek kunt u  nog steeds in uw mailbox krijgen.

Even mailen en u heeft het  per omgaande  in uw mailbox.

 

lowy.cremers.senior@gmail.com   ovm van gratis boek

Met dank aan de sponsors.