Gehandicapten invaliden ze tellen in Thailand niet meer mee. Het is uit het leven gegrepen. Nr….

Gehandicapt invalide ? dan bent u in Thailand afgeschreven en telt niet meer mee.

Al ruim 10 jaar de beste Weblog in Udonthani met 3000 Volgers/Fans.

Ook in het Engels.

Ze kunnen niet meer om ons heen

De website voor iedereen

Een bijdrage  van de redactie.

Beste lezers/fans/volgers.

 

 

 

Wij  steunen  een gehandicapten tehuis in Udonthani.

Waarom???

Als iemand door een ongeluk of wat dan ook  gehandicapt raakt in Udonthani en in bvb een rolstoel beland dan is die persoon  voor de Thai meestal afgeschreven.

Want in Thailand gehandicapt zijn en in een rolstoel belanden is schande zegt men dan.

De mensen worden dikwijls aan hun lot overgelaten.

Je ziet ook maar zelden dat mensen  met een handicap die rolstoel gebonden zijn  van hun binnen plaats komen.De medewoners gaan nooit met ze wandelen.

Ik bezocht destijd samen met Levy Combee een  gehandicapten huis achter de weg van Globelhous.god hebbe deze goede man zijn ziel.

Wat we daar aantroffen was haast niet te bevatten.

Ongeveer  25 gehandicapten woonden er in  een armzalig wooncomplex.Er waren er met 1 been of zonder benen etc etc.De plek  werd gerund door  een juf die het complex beheerde en zelf ook gehandicapt was.

 

 

Een gehandicapte krijgt slechts 600 thb per maand van deze regering.

Hun inkomsten waren van giften van buitenstaanders meestal farangs en vrijwilligers.

Ik sprak er met een mooie  gehandicapte jonge vrouw.Ze had  via een auto ongeluk 1 been verloren,en sinds dien had haar fam nooit meer naar haar omgekeken.

En zo waren er diverse gevallen daar in dat gehandicapten huis.Ze  maakten allerlei geknutselde  kleine dingetjes die dan op markten en aan de voordeur verkocht werden,zo dat er toch wat inkomsten kwamen

Levy Schonk 5 nieuwe rolstoelen  en ik gaf ze een sjoeltafel kado waar onmiddelijk goed gebruik van werd gemaakt,ze waren zeer dankbaar.Alles tesamen  sponserden we dat gehandicapten huis  voor ruim 8000 thb.

Alles uit eigen zak betaald.

Dat was een van de goede doelen  die www.udonthani rechtstreeks steunde van uit de redactie.

Deze week  gaat Lowy ze weer opzoeken en  zal via wat foto,s  onze fans en volgers  via deze weblog   tonen dat een kleine maar wel de beste weblog  iets voor de gehandicapten in Udonthani over heeft.

 

Heeft u commentaar of wil u  ook helpen laat het ons weten.   lowy.cremers.senior@gmail.com

Blijf ons volgen.

Met dank aan onze sponsors.

 • WAWA toers  vip bus met chauffeur

   

   

         poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

  Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

  Resort and swimmingpool and Fishing pool

  Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

  Leeya resort swimming and fishing.

   

  Gold filler  jksuradee chonburie

  Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

  Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

  Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

  lowy.cremers.senior@gmail.com

  email lowy.cremerssenior@gmail.com.

Begin je eigen tv uitzendingen in Udonthani het kan en is gratis. is uit het leven gegrepen 152

 

 

Bij  Udonthani weblog .nl  wil men nu een eigen tv station beginnen en dat voorzien   met Udonthani  opnames  gaan publiceren  op de website van Udonthanicityweblog.nl

Daar voor  zijn we de basis aan het verkennen.Een studio is al beschikbaar en ook een omroeper.

Wat we nog zoeken is  een vrijwilliger die gratis   mee komt helpen om  de uitzendingen   mede te doen slagen en suksesvol te maken.Het kost niks  en  via onze weblog kan iedereen het gratis volgen.

Heeft u intresse meld u aan voor een kennismakings gesprek met Lowy alles gaat onder zijn leiding plaatsvinden en het wordt gesteund door Youtube het eigen  kanaal  van Lowy Cremers.

Lowy.cremers.senior@gmail.com

udonthanicityweblog@gmail.com

Tel redactie   085 000 2613

Reageer  op dit bericht.

 

 

 

Thailand. Farang die met twee maten meten. het is ook uit het leven gegrepen Nr 152

 

 

 

Thailand. Farang die met twee maten meten.

Al 10 jaar de beste weblog

3000 fans/volgers. Ook in Inglish

 

Om ons kunnen ze niet meer om heen.

 

Gezien op internet

 

 

Onder in Thailand wonende farang valt het nogal eens te beluisteren. En ook wij van www.udonthani.nl  krijgen het in commentaren veelvuldig naar ons hoofd geslingerd als we weer eens een kritisch stukje plaatsen over Thailand.

‘Wij zijn hier maar te gast’, heet het dan. We moeten de lokale cultuur weten te respecteren en ons onthouden van commentaar, want dat past ons niet. Een ietwat kromme redenering natuurlijk. Want als je bent uitgenodigd op het verjaardagsfeestje van de buurman en ziet dat die na een aantal wijntjes zijn vrouw te lijf wil gaan met gesneuveld glaswerk, blijf je ook niet toekijken. Sociaal engagement is per slot van rekening een van de drijvende krachten in de mensenmaatschappij.

Dan blijkt dat  er  bij Thailandblog destijds 3  schrijvers zijn opgestapt en daar voor zijn er diverse druiloren voor in de plaats gekomen denk  Aan een Gringo,Hans Bos en soort genoten.De ene liegt nog harder als de ander en de andere is meestal   goed zat in een poolhal te vinden. 

Daar tegenover staat dan de grote leugenaar Peter Khun die maar blijft liegen dat hij 275.000 lezers heeft elke maand.

Maar  geen van zijn lezers heeft er 1 euro voor over om zijn goede doelen te steunen,dus dan heb je ook weinig aan praatjes over aantal vaste lezers he.

Die vele lezers  zijn echt niet meer geintreseerd in welk ei lekker der is van witte of bruine kip.

Wat ze wel intreseerde was het verhaal  over de beheerder van tb  dat hij in een hoerentent door een barmeid bij zijn ballen werd gegrepen toen hij weigerde de consumpties afterekenen.Iedereen vroeg zich af  wat er waar was van zijn verhaal (het was algemeen bekend dat hij geen ballen had

Daarbuiten, waarom zou een nieuwmedium geen kritisch commentaar mogen brengen op gebeurtenissen die buiten zijn  eigen land gebeuren? Ze ontlenen er voor een groot gedeelte immers hun bestaansrecht aan. De roze brillen, zoals ze in het lokale jargon genoemd worden, weten dat natuurlijk ook. Maar kennelijk vinden ze dat er in Thailand andere regels gelden.

De redenering die daarachter schuilt kan ongeveer zo gaan: Kijk eens, ik heb hier een aardig leven, het is niet te duur en niet zo koud, er loopt aardig wat toegankelijk vrouwvolk rond en ik heb mijn natje en mijn droogje. Wat kan een mens zich nog meer wensen…

In een eerder artikel schreef deze bal loze beheerder Khun Peter op zijn Thailand blog kijk nooit naat de website van www.udonthanicityweblog.nl

,Ze waren toen bang voor  concurenten en beseffen nu dat vele lezers reeds een kijkje namen op de eigentijdse  site van Lowy Cremers.Er hebben zich  zelfs 2 tb  mollen aangeboden om  Lowy van alle capriolen  op tb  op de hoogte te houden.,Ze sturen me zelfs de nieuws brieven van thailandblog door.Nu daar staat nooit  iets bizonders in.En bij Udonthani hebben ze  echt schijt aan alles  .

           Thailandblog ????   

                  THAILAND BLOG 

De meeste van de  schrijvers  van TB  zitten thuis  achter de pc in NL hun frustraties  neer te pennen omdat ze zich vervelen.Dus veel onnodige reacties en zeer veel broodje aap verhalen op TB te zien.

Bij www.udonthaniweblog daar trekt de beheerder ,die ook eigenaar,moderator,poortwachter etc is zich van niemand iets aan.De man steekt zich voor niemand de kop in het zand.

Zijn advies is  Ben je voor me  ben je een fan.

Ben je tegen me dan kan je dit doen 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Inglish weblog udonthani.

 

Thailand. Farang that measure with double standards.

The best blog for 10 years
3000 fans/followers. Also in Inglish

They can no longer ignore us.

Seen on the internet

 

Thailand. Farang that measure with double standards.

The best blog for 10 years
3000 fans/followers. Also in Inglish

They can no longer ignore us.

Seen on the internet

 

 

 

It can often be heard among farang living in Thailand. And we at www.udonthani.nl  also get it often thrown at us in comments when we once again post a critical piece about Thailand.
“We are only guests here”, it is then called. We must know how to respect the local culture and refrain from commenting, because that does not suit us. A somewhat crooked argument, of course. Because if you’re invited to a neighbor’s birthday party and see that after a few glasses of wine he wants to attack his wife with broken glassware, you don’t stand by. After all, social engagement is one of the driving forces in human society.
Then it turns out that at the time 3 writers left Thailandblog and they were replaced by various druil ears, think of a Gringo, Hans Bos and kind friends. One lies even harder than the other and the other is usually well fed. to find a pool hall.
In contrast, the big liar Peter Khun keeps lying that he has 275,000 readers every month.
But none of his readers is willing to pay 1 euro to support his charities, so then you don’t have much use for talk about the number of regular readers, huh.

 

 

 

 

Those many readers are no longer interested in which egg is better from white or brown chicken.
What did interest her was the story about the manager of tb that he was grabbed by the balls in a whorehouse by a barmaid when he refused to pay for the drinks. had no balls)
Beyond that, why shouldn’t a new medium be allowed to comment critically on events happening outside its own country? After all, they largely derive their right to exist from it. The rose-colored glasses, as they are called in the local slang, of course know that too. But apparently they think that different rules apply in Thailand.
The reasoning behind that can go something like this: Look, I have a nice life here, it’s not too expensive and not so cold, there are quite a few accessible womenfolk around and I have my drink and my drink. What more could one wish for…
Most of TB’s writers are at home behind the PC in NL, writing down their frustrations because they are bored, so many unnecessary reactions and a lot of sandwich stories on TB.
At www.udonthaniweblog there, the administrator, who is also the owner, moderator, gatekeeper, etc., does not care about anyone. The man does not stick his head in the sand for anyone.

His advice is  Are you for me  are you a fan.

If you are against me you can do this 

 

 

It can often be heard among farang living in Thailand. And we at www.udonthani.nl  also get it often thrown at us in comments when we once again post a critical piece about Thailand.
“We are only guests here”, it is then called. We must know how to respect the local culture and refrain from commenting, because that does not suit us. A somewhat crooked argument, of course. Because if you’re invited to a neighbor’s birthday party and see that after a few glasses of wine he wants to attack his wife with broken glassware, you don’t stand by. After all, social engagement is one of the driving forces in human society.
Then it turns out that at the time 3 writers left Thailandblog and they were replaced by various druil ears, think of a Gringo, Hans Bos and kind friends. One lies even harder than the other and the other is usually well fed. to find a pool hall.
In contrast, the big liar Peter Khun keeps lying that he has 275,000 readers every month.
But none of his readers is willing to pay 1 euro to support his charities, so then you don’t have much use for talk about the number of regular readers, huh

 

 

 

 

.
Those many readers are no longer interested in which egg is better from white or brown chicken.
What did interest her was the story about the manager of tb that he was grabbed by the balls in a whorehouse by a barmaid when he refused to pay for the drinks. had no balls)
Beyond that, why shouldn’t a new medium be allowed to comment critically on events happening outside its own country? After all, they largely derive their right to exist from it. The rose-colored glasses, as they are called in the local slang, of course know that too. But apparently they think that different rules apply in Thailand.
The reasoning behind that can go something like this: Look, I have a nice life here, it’s not too expensive and not so cold, there are quite a few accessible womenfolk around and I have my drink and my drink. What more could one wish for…
Most of TB’s writers are at home behind the PC in NL, writing down their frustrations because they are bored, so many unnecessary reactions and a lot of sandwich stories on TB.
At www.udonthaniweblog there, the administrator, who is also the owner, moderator, gatekeeper, etc., does not care about anyone. The man does not stick his head in the sand for anyone.
His advice is  Are you for me  are you a fan.

If you are against me you can do this

Thanks voor the Sponsors.

 

 • WAWA toers  vip bus met chauffeur

   

   

         poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

  Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

  Resort and swimmingpool and Fishing pool

  Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

  Leeya resort swimming and fishing.

   

  Gold filler  jksuradee chonburie

  Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

  Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

  Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

  lowy.cremers.senior@gmail.com

  email lowy.cremerssenior@gmail.com.

Bed and Breakfast reservering minimaal 14 dagen van te voren bij Honnybee in Udonthani 12 Euro per dag ..Het is uit het leven gegrepen. Nr 151

Al 10 jaar de beste weblog.

3000 Fans/Volgers

 

Ze kunnen om ons niet meer heen.

 

Een bijdrage van redactie.

Lowy.cremers.senior@gmail.com

udonthanicityweblog@gmail.com

Ludovicuswcremers80@gmail.com

 

 

 

 

CORONAVIRUS – De toestand in Thailand

Bericht gezien op Internet.

Of het op waarheid berust  wij weten het niet,omdat er elke dag iets  kan veranderen .

Dit is Thailand. !!!!!

 

 

Alles op afspraak te leveren viawww.udonthanicityweblog.nl

1. Algemene toestand

Tot op heden bleef Thailand grotendeels gespaard van een grootschalige Covid-19-uitbraak. Er waren twee -naar internationale normen- kleine golven, maar sinds begin april 2021 wordt Thailand getroffen door een derde golf, die ernstiger is. De laatste week werden tussen de 2000 en 3000 nieuwe dagelijkse gevallen geteld. Bangkok is ditmaal ook het centrum van de uitbraak en voor de eerste keer lijkt iedereen ook mensen te kennen die positief zijn. In allerijl worden veldhospitalen ingericht, die na enkele dagen al volzet zijn en wordt er nu ook uitgeweken naar leegstaande hotels. Verontrustend is ook de zeer jonge gemiddelde leeftijd van de besmette personen (29 jaar). In totaal staat de teller in Thailand nu op ongeveer 62.000 gevallen en 178 overledenen. De derde golf is, op vlak van aantal besmettingen, na enkele weken al groter dan de eerste twee golven samen

Een update van de cijfers kan gecheckt worden op de website van het Thaise Department of Disease Control.

Sinds 26 maart 2020 is een Emergency Decree van kracht. Voor buitenlandse bezoekers -zeker voor zakenreizigers die voor een korte periode naar het land wensen te komen- is het moeilijk tot onmogelijk om nog naar Thailand te reizen. Geleidelijk aan worden de regels hierrond wel versoepeld en zijn de grenzen open voor bepaalde categorieën van buitenlandse reizigers, mits toestemming van de Thaise ambassade: personen op uitnodiging van de overheid, ouders, echtgenoten en kinderen van een Thaise onderdaan, personen met een geldige werkvergunning en hun gezinsleden, personen met een geldige verblijfsvergunning, studenten aan erkende onderwijsinstellingen en hun ouders, personen die een medische behandeling ondergaan in Thailand en hun begeleiders, diplomaten en hun gezinsleden.  Een nieuw ingevoerd schema voor lange termijn toeristen, het Special Tourist Visa (STV), geeft ook aan mensen die van plan zijn voor een langere termijn naar Thailand te komen, de mogelijkheid om te reizen. Ook Belgen kunnen vandaag gebruik maken van dit schema. De procedure is echter zwaar, inclusief voorleggen van negatieve coronatest, expliciet document met toestemming van de Thaise ambassade in Brussel, en verplichte hotelquarantaine van 12 dagen bij aankomst in Thailand.

De meest recente informatie i.v.m. de afreismogelijkheden voor reizigers uit België kan nagelezen worden op de website van de Thaise Ambassade in Brussel.
Daar vindt u ook meer informatie over de exacte procedure voor de verschillende categorieën. De situatie verandert constant (zo wordt de duur van de verplichte hotelquarantaine binnenkort terug verlengd).

Gewone lijnvluchten mogen nog steeds niet op Thailand vliegen, maar in realiteit is de situatie momenteel wel veel soepeler dan in het begin van de epidemie. Veel luchtvaartmaatschappijen mogen momenteel semi-commerciële vluchten inleggen. In werkelijkheid zijn dat gewone commerciële vluchten met dit grote verschil dat enkel passagiers zullen toegelaten worden die vallen onder de hierboven genoemde toegelaten categorieën, die hun quarantainehotel geboekt en betaald hebben, een negatieve covid-test kunnen voorleggen, én een expliciete toestemming hebben van de Thaise Ambassade. Deze vluchten kunnen rechtstreeks geboekt worden, maar het heeft geen zin dit te doen wanneer je niet aan deze voorwaarden kunt voldoen. Voor zakenreizigers is dit dus nog altijd geen optie.

2. Voorzorgsmaatregelen

Sinds 26 maart 2020 is een Emergency Decree van kracht (minimaal tot eind mei 2021).

Onder de nieuwe derde golf neemt de overheid terug enkele ingrijpende maatregelen. Sommige maatregelen gelden voor het gehele land, anderen verschillen per provincie. Reizen binnen het land wordt sowieso afgeraden. Voor wie wel reist, is het essentieel om na te gaan wat de huidige voorwaarden zijn. Dit zal afhangen van de provincie van bestemming, maar ook van de provincie van oorsprong. Ook reizigers binnen Thailand worden op deze manier soms onderworpen aan quarantaine en/of covid-test bij het reizen naar een andere provincie.

De situatie in Bangkok is op dit moment ((28 april 2021) : restaurants zijn nog steeds open. Ze moeten wel om 21.00 uur sluiten en mogen geen alcohol serveren. Winkels zijn nog open (met temperatuur opname en verplichte registratie bij aankomst), openbaar vervoer functioneert nog normaal; scholen zijn terug over gestapt op online learning; bars en andere entertainment plaatsen zijn dicht. Hou er rekening mee dat er een algemene mondmaskerplicht is buitenshuis. Wie betrapt wordt zonder masker, riskeert een boete van 20.000 baht. Dit geldt zelfs voor wie zich met de eigen auto verplaatst maar minimaal 1 andere persoon in de wagen heeft.

3. Exitstrategie

Voorlopig is het nog koffiedik kijken wanneer buitenlandse bezoekers, in het bijzonder de zakenreizigers en toeristen die voor een kortere termijn naar Thailand willen komen, terug welkom zullen zijn. De Thaise publieke opinie is geen voorstander van het snel terug openen van de grenzen; aan de andere kant is er de economische noodzaak om bezoekers terug te verwelkomen gezien de grote afhankelijkheid van het toerisme. Bilaterale gesprekken over mogelijke ’travel bubbles’ met andere landen hebben voorlopig nog niet tot resultaten geleid.

Voor de derde golf verliep alles terug zo goed als normaal in Thailand, met het grote verschil dat dit zonder buitenlandse toeristen was. De uitbraak van de nieuwe golf in april heeft echter serieus roet in het eten gegooid. Het valt af te wachten hoe snel de maatregelen effect zullen hebben en deze nieuwe uitbraak onder controle is. De plannen om later dit jaar Thailand terug op grotere schaal te openen voor toeristen worden met de dag helaas minder realistisch.

4. Economie

a. Economische impact

De economische impact op langere termijn is aanzienlijk. Al vóór de coronacrisis was Thailand in woelig economisch vaarwater terecht gekomen. De economische groei in 2019 was de laagste in 5 jaar, onder andere door de groeivertraging in China. In 2020 kelderde de economie met 6,1%. Toch was dit cijfer iets beter dan wat analisten in eerste instantie hadden gevreesd. Niettemin is Thailand de zwaarst getroffen economie in heel het Verre Oosten. Oorspronkelijk werd een mooi herstel verwacht voor 2021, maar met de tweede en derde virusgolf zijn deze cijfers ondertussen serieus naar beneden bijgesteld. Nu gaat men nog uit van een groei van maximaal 2-3%.

Thailand lééft van het toerisme. Bangkok is de meest bezochte stad ter wereld. Voor 2020 werden in Thailand 40 miljoen toeristen voorspeld. Het zijn er uiteindelijk 6-7 miljoen geworden, en dit allemaal in de periode januari-maart. Sinds dan zijn er amper nog toeristen het land binnen gekomen, en het ziet er niet naar uit dat dit snel zal veranderen. Thailand lijkt niet gehaast om voor het winterseizoen 2021 (dus ten vroegste vanaf oktober 2021) de grenzen te openen. Gezien 1 op 6 Thais in de toerismesector werkt, zal dit een enorme impact hebben op werkgelegenheid, inkomsten en lokale consumptie. Gedeeltelijk probeert men dit op te vangen door binnenlands toerisme te promoten (waarbij aan Thais cash vouchers en kortingen worden gegeven), maar dit levert niet het succes op waarop men had gehoopt.

De productiesector heeft dan weer te kampen met onderbrekingen in de supply chain (vooral van tijdelijke aard in het begin van de pandemie) en een drastische daling van de vraag, zowel in binnen- als buitenland (structureel). Export, een belangrijke motor van de Thaise economie, krijgt hierdoor ook klappen.

b. Handelsbelemmeringen

Thailand stelde een exportrestrictie in op mondmaskers; export van mondmaskers is enkel nog mogelijk met een exportlicentie die case by case kan toegekend worden op basis van enkele algemene principes. Dit is de enige nieuwe restrictie die Thailand heeft uitgevaardigd.

Botst u buiten de EU op handelsbelemmeringen of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

c. Relancemaatregelen

Een stimuluspakket ter waarde van 1,9 triljoen baht (ongeveer 50 miljard euro) werd op 7 april 2020 goedgekeurd door de regering om de impact van de coronacrisis op de economie te verzachten. Dit pakket vult eerdere maatregelen aan die ‘soft loans’, schuldherschikking en tax incentives mogelijk maakten.

Van de 1,9 triljoen baht gaat 1 triljoen naar kmo’s, boeren en werknemers (zowel in de formele als informele sector). Er wordt ook een budget van 400 miljard baht voorzien voor een Corporate Bond Liquidity Stabilisation Fund en 500 miljard baht in extra liquiditeit aan banken om hen in staat te stellen soft loans te geven aan ontleners die getroffen zijn door de crisis.

Heel wat Thais zijn tewerkgesteld in de informele sector, en vallen daarom niet onder de normale sociale zekerheid. Deze mensen, zoals taxichauffeurs, marktkramers, tourgidsen,… zijn ongetwijfeld het hardst getroffen. De overheid besliste om hen gedurende 3 maand een maandelijkse som van 5000 Baht cash te geven. Maar liefst 27 miljoen Thais dienden een aanvraag in, waarvan maximaal 9 miljoen goedgekeurd werden of zullen worden. Daarnaast wordt ook een budget voorzien voor de laagste inkomens (in de formele sector).

Om de economie te stimuleren verlaagde de Bank of Thailand de rente van 1,0 naar 0,75%. Dit is de derde renteverlaging op enkele maanden tijd omdat Thailand al met een economische vertraging af te rekenen had voor de coronacrisis echt begon toe te slaan.

Het is op dit moment onduidelijk of buitenlandse investeerders in Thailand gebruik zullen kunnen maken van de financiële incentives, gezien deze via de lokale commerciële banken verlopen op instructie van de Bank of Thailand. De Thaise Board of Investment nam wel concrete maatregelen om buitenlandse investeringen in de medische sector te ondersteunen.

d. Economische vooruitzichten

Thailand is de zwaarst getroffen economie in Zuidoost-Azië. De economie  kelderde met 6,1% in 2020. In tegenstelling tot de Aziatische crisis eind jaren ’90, is dit een crisis in alle geledingen van de economie. Toerisme is zonder twijfel de hardst getroffen sector, waarbij het helaas ook lang kan duren vooraleer de situatie zich normaliseert (als dat al het geval zal zijn). 1 op 6 Thais is werkzaam in de toerisme-industrie. Deze crisis heeft dus een zware impact op de werkgelegenheid. Extra probleem hierbij is dat het voornamelijk kmo’s zijn die de toerismesector beheersen. Deze hebben over het algemeen een geringe financiële buffer om een dergelijke schok op te vangen.

Ook de industrie zal het zwaar te verduren krijgen. Met het stilvallen van China in het begin van de pandemie, kampte de sector met problemen in de supply chain. Deze situatie is ondertussen min of meer terug genormaliseerd. De dalende consumptievraag, zowel in het binnen- als het buitenland, hebben daarentegen een meer fundamentele impact op de industrie. De Bank of Thailand verwacht voor 2020 een daling van de export met 8,8% en een daling van de import met 15%.

Armoede in Thailand zat in stijgende lijn voor de uitbraak van deze crisis. Volgens de Wereldbank steeg het aantal armen van 4,85 tot 6,7 miljoen tussen 2015 en 2018. Het grote aantal aanvragen voor de cash hand-outs vanwege de regering, onderstreept de ernst van dit probleem. Hierbij komt dat veel van de armere provincies overleven met het geld dat de familieleden die – vaak informeel – in de steden werken, terugsturen. Zonder een bestaand sociaal vangnet voor deze informele werkkrachten, dreigen deze provincies in toenemende armoede terecht te komen. Naar schatting 10 miljoen Thais moesten in het tweede kwartaal overleven met minder dan 5 € per dag !

Het enige positieve is dat Thailand een vrij lage openbare schuld heeft (40% van het BBP), wat ruimte geeft voor de nodige fiscale politiek.

Voor 2021 wordt nog uitgegaan van een groei van maximaal 2-3%, maar dit cijfer werd met de tweede en (vooral) derde golf al meermaals naar beneden bijgesteld.

e. Opportuniteiten op korte termijn

Social distancing is ook in Thailand de norm. E-commerce bloeit als nooit tevoren, food deliveries en thuis koken hebben de plaats van restaurants ingenomen. Meteen biedt dit opportuniteiten voor producten en diensten die hierop kunnen inspelen.

f. Opportuniteiten op lange termijn

Het is niet ondenkbaar dat Thailand op langere termijn gaat kijken naar een grotere geografische spreiding voor zijn sourcing. Dit kan mogelijkheden bieden voor onze Vlaamse exporteurs. Buitenlandse investeerders zullen in de toekomst ook voorzichtig zijn om alle eieren in dezelfde (Chinese) mand te leggen. Ook hier zou Thailand -samen met andere landen zoals Vietnam- kunnen profiteren.

5. Nuttige links 

6. Dossier Coronavirus

Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden.

FIT monitort de risico’s dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

In het dossier Coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen.

Conclusie van  de redactie: Wat vandaag kan in Thailand kan morgen al weer anders zijn dit is Thailand.

Momenteel kan men weer  reserveren voor onze bed and breakfast   een nacht 2 personen met Nederlands ontbijt/ of Thais  voor 12 Euro  netto.

Vraag naar onze  voorwaarden.

mvg Lowy en honnybee Cremers Soi Donudom 80/4 Udonthani Thailand.

Met dank aan onze sponsors.

 

 • WAWA toers  vip bus met chauffeur

   

   

         poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

  Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

  Resort and swimmingpool and Fishing pool

  Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

  Leeya resort swimming and fishing.

   

  Gold filler  jksuradee chonburie

  Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

  Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

  Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

  lowy.cremers.senior@gmail.com

  email lowy.cremerssenior@gmail.com.

 

Nederlandse frikandellen en nederlandse kroketten te koop,en boerenkool stampot.n Nr 150

Diverse Nederlandse producten in de aanbieding

 

 

 

Alles op afspraak te leveren viawww.udonthanicityweblog.nl

dank voor de sponsors.

 • WAWA toers  vip bus met chauffeur

   

   

         poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

  Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

  Resort and swimmingpool and Fishing pool

  Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

  Leeya resort swimming and fishing.

   

  Gold filler  jksuradee chonburie

  Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

  Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

  Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

  lowy.cremers.senior@gmail.com

  email lowy.cremerssenior@gmail.com.

Een jaloerse vrouw is als een tijdbom ook in Thailand. Het is uit het leven gegrepen. Nr 149

 

Een Thaise vrouw die jaloers is  kijk daar voor uit.

Al 10 jaar de beste weblog.

3000 fans/volgers  ook in  Inglish

 

 

Op een feestje zie je duidelijk dat iemand jouw partner probeert te versieren. Je voelt je hart sneller kloppen en de adrenaline door je lijf gieren. Herkenbaar? Dat is helemaal niet zo gek. Sterker nog, jaloezie is hartstikke nuttig voor de evolutie van de mens! Maar bij vrouwen werkt dat anders dan bij mannen. We leggen uit hoe dat zit.

Er zijn nu eenmaal vrouwen die van nature erg jaloers zijn.

Het zijn meestal de vrouwen  die in bed allerlei capriolen uithalen om hun man te behagen.

Maar  als zo een vrouw erg jaloers is en zich door andere liefhebbers bedreigd voeld dan heb je het slecht getroffen.Er zijn gevallen bekend  waarbij de man na18 jaar huwelijk er een streep onder zette.Want altijd ruzie makende vrouw die erg jaloers is  kan zo een huwelijk ook na 18 jaar beeindigen.

Het gros van de mensen vormt paarrelaties. We stichten een gezin en zorgen samen voor het nageslacht. Als daar een derde persoon tussen komt, bedreigt dat deze kwetsbare balans en worden we instinctief jaloers, ofwel beschermend.

Het verschil tussen mannen en vrouwen

Maar mannen zijn om een andere reden jaloers dan vrouwen. Mannen zijn vooral bang dat hun partner vreemdgaat. Ook dat is te verklaren vanuit een evolutionair oogpunt. Als een vrouw vreemdgaat, kan ze zwanger raken van haar lover. Hierdoor loopt de man het risico zijn tijd en geld te investeren in het kind van iemand anders. Of nóg erger: hij geeft zijn eigen genen niet door.

Vrouwen zijn eerder bang dat hun partner verliefd wordt op een ander en hen vervolgens in de steek laat. Vroeger kon je als alleenstaande vrouw met jonge kinderen echt hélemaal niks en had je de steun van een man nodig om überhaupt te kunnen overleven.: waarom de meest gelukkige stelletjes vreemdgaan

Gelukkig is dat tegenwoordig anders, maar toch voelen vrouwen zich vooral bedreigd als een man zijn aandacht aan een andere vrouw besteed.

De sociale en materiële status van een vrouw zouden meer gerelateerd zijn aan het hebben en behouden van een intieme relatie dan bij mannen. Wanneer er dus een potentiële aantrekking tot iemand anders bestaat, zou deze bedreiging groter zijn voor vrouwen dan voor mannen. De alleenstaande man zou het makkelijker vinden om zijn eigenwaarde en status in andere dingen te vinden.

 

 

 

Emotionele jaloezie versus seksuele jaloezie

Naast de evolutionaire verklaring is uit onderzoek gebleken dat een man liever geen vreemdgaande partner wil, omdat hij dan aan zichzelf twijfelt in bed. Vrouwen daarentegen willen zich emotioneel verbonden voelen met een man. Als hij verliefd wordt op een ander, dan wankelt die emotionele band.

 Het vervolg: nog een reden waarom de gelukkigste stellen vreemdgaan

Vooral als vrouwen een laag gevoel van eigenwaarde hebben, kan dit ervoor zorgen dat ze sneller jaloers worden. Ze voelt eerder een bedreiging, omdat ze niet zeker is van haar zaak en zich afhankelijk voelt van de ander. Overigens is de relatie tussen eigenwaarde en jaloezie bij mannen ook aanwezig. Daar is weinig verschil in te ontdekken.

Uiteindelijk zijn mannen en vrouwen dus even snel jaloers. Alleen zijn de achterliggende redenen verschillend.

Stop met verwachtingen hebben in de liefde (als je een duurzame relatie wilt tenminste)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

man en vrouw liggen op de grond

Inglish weblog  Udonthanicityweblog.nl in het Engels.

At a party you can clearly see that someone is trying to hit on your partner. You feel your heart beat faster and the adrenaline rushing through your body. Recognizable? That is not surprising at all. In fact, jealousy is very useful for human evolution! But it works differently for women than for men. We explain how that works.
There are simply women who are naturally very jealous.
It is usually the women who play all kinds of antics in bed to please their husbands.
But if such a woman is very jealous and feels threatened by other lovers, then you have been badly fortunate. There have been cases where the man ended after 18 years of marriage. also terminate marriage after 18 years.
The majority of people form couple relationships. We start a family and together provide for posterity. When a third person intervenes, it threatens this fragile balance and we instinctively become jealous, or protective.

The difference between men and women
But men are jealous for a different reason than women. Men are especially afraid that their partner is cheating on you. This can also be explained from an evolutionary point of view. If a woman cheats on her, she can get pregnant with her lover. This puts the man at risk of investing his time and money in someone else’s child. Or even worse: he does not pass on his own genes.
Women are more likely to fear that their partner will fall in love with another and then abandon them. In the past, as a single woman with young children, you really couldn’t do anything and you needed the support of a man to survive at all .: why the happiest couples cheat
Fortunately, things are different nowadays, but women feel especially threatened if a man pays his attention to another woman.
A woman’s social and material status would be more related to having and maintaining an intimate relationship than to men. Thus, if there is a potential attraction to someone else, this threat would be greater for women than for men. The single man would find it easier to find self-worth and status in other things.

 

 

 

 

 

Emotional Jealousy vs Sexual Jealousy
In addition to the evolutionary explanation, research has shown that a man would rather not want a cheating partner because he would then doubt himself in bed. Women, on the other hand, want to feel emotionally connected to a man. When he falls in love with someone else, that emotional bond falls.

The sequel: another reason the happiest couples cheat
Especially when women have low self-esteem, this can make them more jealous. Rather, she feels a threat because she is unsure of her case and feels dependent on the other. Incidentally, the relationship between self-esteem and jealousy in men is also present. There is little difference to be discovered.
Ultimately, men and women are equally jealous. Only the underlying reasons are different.

Stop having expectations in love (if you want a lasting relationship at least)

Thanks to the Sponsors.

 • WAWA toers  vip bus met chauffeur

   

   

         poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

  Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

  Resort and swimmingpool and Fishing pool

  Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

  Leeya resort swimming and fishing.

   

  Gold filler  jksuradee chonburie

  Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

  Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

  Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

  lowy.cremers.senior@gmail.com

  email lowy.cremerssenior@gmail.com.

De gemiddelde Thaise winkelbediende kan niet rekenen. Het is uit het leven ge grepen Nr 147

  Een Thai die rekend?Nu reken daar maar niet op.

 

 

     

Al  ruim 10 jaar de beste weblog,ook een Engelse editie.

3000 fans/volgers .

Ze kunnen niet meer om ons heen.

Een ingekomen bericht van Hans het reken wonder uit Amsterdam.

Geachte redactie,ben ik in Udonthani  in het grote moderne winkelcentrum  van Central Plaza over kwam mij het volgende;Ik kocht in een grote boekstore  een onderlegger soort plaid   waar op ik mijn  noteboek en muis kon  plaatsen.

De plaid koste netto  339 thb.

Bij de kassa gekomen stond daar een Thaise  meid van rond de 18 jaar die de kassa  bediende.

Ze sloeg echter ipv  339 thb  399 thb aan en overhandigde mij de rekening,die ik in eerste instantie betaalde.

Ik maakte  haar er opattend dat  dit te veel was want op de plaid zat een sticker  die aangaf dat hij 339 thb  zou kosten.

Omdat het meisje  echter  al 399 thb  had aangeslagen keek ze me verbaasd aan.

Toen begon de ellende pas echt.De baasmoest er bij komen met een speciale kassa sleutel om  het bedrag te veranderen van  399 thb

te veranderen naar 339 thb.

Wat dat allemaal inhield  is niet te geloven.

De dame in questie  ging op een andere kassa een calculater halen om het verschil in prijs te bepalen.

Ik nuchtere Nederlander  die ondertussen al 10 minuten  voor de kassa stond zei tegen die griet geef me gewoon  die 60 thb die je verkeerd  aansloeg terug.Maar nee opeens stonden ze met 3 dames  personeel  rond die kassa.Allemaal te kijken op die calculater.

De  winkel meid  rekende op de calculater  uit dat  ze dus 60 THB  terug moest betalen aan mij.

Toen moest de kassaopen en onder toeziend ook  werd  de 60 thb aan mij terug betaald die ze mij teveel had berekend.

Achter af hoorde ik van een school juf dat op de lagere school veel kinderen met 12 jaar deze verlaten zonder dat ze kunnen koprekenen  en soms niet eens  kunnen lezen of schrijven.

Want blijven zitten in een klas dat kan en mag niet op de lagere school in Thailand.

Dus ik denk dat over 50 jaar  het nog het zelfde is in  Thailand en zal  het onderwijs op een zeer laag pitje blijven.

Dus beste lezers kijk altijd goed  wat de prijs van een artikel is  ,want bij rekenen  nu reken er bij een Thai niet op. !!!

Terwijl Lowy de redacteur beheerder moderator slechts 4 klassen LO  heeft genoten  kan deze man koprekenen als de beste.Waarom?

Wij moesten vroeger in de klas gezamelijk  alle tafels  hard op  zingen en zo leerde we dus koprekenen.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inglish weblog udonthani.

 

After 10 years the best weblog, also an English edition.
3000 fans / followers.

They can no longer ignore us.

An incoming message from Hans the mathematician from Amsterdam.

Dear editors, when I was in Udonthani in the large modern shopping center of Central Plaza, the following happened to me: I bought a blanket type of plaid in a large bookstore on which I could place my notebook and mouse.

The plaid cost 339 thb net.
At the cash register there was a Thai girl of around 18 years old who operated the cash register.
However, instead of 339 thb she hit 399 thb and handed me the bill.
I made her conclude that this was too much because the plaid had a sticker that said it would cost 339 thb.
However, because the girl had already hit 399 thb, she looked surprised at me.
Then the trouble really started, the boss had to come with a special cash register key to change the amount from 399 thb
to change to 339 thb.
What all that entailed is unbelievable.

 

 

The lady in quest went to another cash register to get a calculator to determine the difference in price.
I sober Dutchman who has been standing in front of the cash register for 10 minutes now, said to that chick just give me back the 60 thb that you hit wrong, but no suddenly they were standing around the cash register with 3 ladies staff.

The shop maid calculated on the calculator that she had to pay back 60 THB to me.
Then the cashier had to open and under supervision the 60 thb was paid back to me which she had overcharged for me.
Afterwards I heard from a school teacher that at primary school many children at the age of 12 leave it without being able to do math and sometimes not even read or write.

Because staying in a class is not possible and is not allowed in primary school in Thailand.
So I think 50 years from now it will be the same in Thailand and education will remain at a very low level.
So, dear readers, always take a good look at the price of an article, because when calculating now, a Thai does not count on it. !!!
While Lowy the editor administrator moderator has only enjoyed 4 classes of LO, this guy can count as the best. Why?

We used to have to sing all the tables together loudly in class and that’s how we learned to do math.

Met dank aan onze sponsors.

 • WAWA toers  vip bus met chauffeur

   

   

         poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

  Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

  Resort and swimmingpool and Fishing pool

  Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

  Leeya resort swimming and fishing.

   

  Gold filler  jksuradee chonburie

  Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

  Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

  Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

  lowy.cremers.senior@gmail.com

  email lowy.cremerssenior@gmail.com.

Monogamie: wat is het en is een monogame relatie wat voor jou? Het is uit het leven gegrepen. Nr 146

 

Monogamie: wat is het en is een monogame relatie wat voor jou?

Reeds 10 jaar de beste weblog.Ook een engelse aflevering.

3000 Fans / Volgers daar kan men niet meer om heen.

Een  bijdrage van Hugo Pannekoek uit Haarlem.

 

 

De maatschappij wae in leven heeft het ideaalbeeld van een koppel dat trouw aan elkaar is. Het huisje, boompje, beestje en de rest van hun leven met elkaar delen. In een wereld waarin vreemdgaan datingsites zoals Victoria Milan en Second Love hoogtijdagen beleven zijn er nog steeds veel mensen die dit ideaalbeeld nastreven. Het belangrijkste in het leven van veel Nederlanders is het vinden van de “ware” om een monogame relatie mee te hebben. Wat betekent het nu eigenlijk om monogaam te zijn?

Wat is monogamie?

 

 

Monogamie heeft verschillende betekenissen en het antwoord is afhankelijk van wie je het vraagt. Voor de meeste mensen betekent monogamie een relatie waarin er sprake is van één enkele seksuele partner. Seks met iemand anders dan de partner wordt gezien als vreemdgaan. Iemand die monogaam is heeft seks met één persoon, meestal tijdens een liefdesrelatie.

 

 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN MONOGAMIE IS POLYGAMIE. DIT IS DE GRIEKSE BENAMING VAN EEN SITUATIE WAARIN ER EEN SEKSUELE RELATIE IS MET MEERDERE PERSONEN.

De meeste vrouwen zouden wel willen,maar zijn altijd bang  alles te verlieze,Huis,Auto  geld op de bank etc,

Hoe het echt zit

 

 

In theorie klinkt dit allemaal mooi maar de werkelijkheid is dat veel mensen er niet aan moeten denken om voor altijd gebonden te zijn aan één persoon. Het resultaat is dat het aantal huwelijken afneemt en het aantal scheidingen toeneemt. De personen die het niet aandurven om alleen door het leven te gaan kiezen voor een affaire of gaan over tot struisvogelpolitiek en steken de kop in het zand.                 Anderen nemen het voor lief en schikken zich aan het feit dat monogamie “normaal” is. Als je eens rondvraagt in je vriendengroep dan zal niemand het snel bekennen maar na vele jaren in een relatie wil iedereen wel eens “wat anders”. Het gevoel wordt weggestopt en het blijft een “droom”. Dat hoeft niet zo te zijn.

Wat wil jij?

 

Iedereen heeft het over zichzelf, maar wat wil JIJ? Stel deze 999 vragen aan jezelf: kijk vooruit, spreek wensen uit, vraag feedback, geef jezelf cijfers.

Bekijk ‘999 vragen aan jezelf’

 

Er zijn veel succesvolle relaties waarin de personen gepassioneerde interacties hebben met anderen, met toestemming van de partner. De partner weet ervan en keurt het goed. Het is belangrijk om te beseffen dat deze relaties bestaan en kunnen werken. De meeste mensen denken dat een relatie alleen mogelijk is als het monogaam is maar dat is het geval. Zelfs in een “monogame relatie” lukt het velen niet om trouw aan elkaar te blijven. In een recent onderzoek komt voren dat van de deelnemers aan het onderzoek de helft wel eens vreemdgegaan is tijdens een relatie. Aan het onderzoek deden 72 lesbische vrouwen, 114 heterovrouwen, 53 gay mannen en 57 heteromannen mee. Het toont aan dat monogamie niet voor iedereen bedoeld is.

Is monogamie natuurlijk?

 

 

In het dierenrijk is monogamie niet standaard. Sommige diersoorten hebben een partner voor het leven terwijl andere diersoorten geen vaste partner hebben. Bij dierensoorten waarbij de jonge dieren kwetsbaar zijn en gevaar lopen kan monogamie een geschikte strategie zijn om deze te beschermen. Toch komt monogamie in de regel niet veel voor in de natuur. Volgens statistieken is slechts 3 tot 5 procent van de zoogdieren monogaam .

 

 

 

Drie apenIn Nederland is het compleet normaal om monogaam te zijn. Er staat zelfs in het Burgerlijk Wetboek vermeld dat een persoon maar met één persoon door het huwelijk verbonden kan zijn. Het is strafbaar om als gehuwde om met iemand anders te trouwen. In bepaalde culturen is het andersom. Van de 238 gemeenschappen in de wereld zijn er maar 43 die monogamie promoten. In religieuze gemeenschappen zoals vaak bij moslims en verschillende Afrikaanse culturen is het voor mannen toegestaan om meerdere vrouwen te hebben.

 

 

 

Daar moeten de Nederlandse vrouwen niet over denken. De hel breekt los als dit morgen op nationaal niveau goedgekeurd wordt. Aangezien feminisme enorm gegroeid is zien vrouwen dit als een voordeel van de man, wat het ook is. Andersom, waarbij een vrouw een relatie heeft met meerdere mannen is zeldzaam. Dit komt in minder dan 0.05% van de culturen voor.

Waar ligt de grens?

 

 

De grens van monogamie ligt bij iedereen anders. Vreemdgaan is een ingewikkeld begrip. Ga je vreemd als je met ex aan het appen bent? Mag je flirten met iemand die je net in de trein hebt ontmoet? Is een kus op de mond vreemdgaan? Wat vreemdgaan precies betekent verschilt per relatie. Voor de één betekent het de oneerlijkheid om hetgeen wat gebeurt is, voor de ander gaat het om wat anders. Je komt er pas achter als je besproken hebt wat ontrouw en vreemdgaan voor de ander betekent.

Toestemming

Bij niet-monogamie gaat het om toestemming. Als de partner er niet vanaf weet dan is het een breuk in het vertrouwen. Niet-monogaam zijn terwijl de partner in het ongewisse gelaten wordt is niet ethisch en wordt gezien als verraad. Om een niet-monogame relatie te laten werken is het essentieel dat er open en eerlijk over gesproken wordt.

Automatisch monogaam

 

 

Monogamie werkte waarschijnlijk voor je voorouders en misschien zelfs ook voor je ouders maar dat betekent niet dat het automatisch voor jou werkt. Voor velen is monogamie lang niet zo eng als het alternatief; een open relatie waarbij er sprake is van meerdere partners. De alternatieve leefstijlen en het onderzoek naar niet-traditionele familievormen werd populair in de jaren 60 en 70 waarna het een aantal jaren onderzocht is. Door gebrek aan steun en financiële middelen is het onderzoek echter al snel gestopt en zijn er maar weinig onderzoeken over swingers en trouwen met meerdere personen tegelijk.

Gay en monogamie

Voor gays is monogamie in veel relaties wat anders. Het gaat bij relaties tussen mannen meer om monogamie in de liefde dan om seksuele partners. Dit blijkt ook uit een onderzoek uit 2010 waarin de helft van gay stellen aangeeft seks te hebben met een ander terwijl de partner er vanaf weet.

Nu je weet wat monogamie is en wat het in een relatie betekent is het de beurt aan jou. Is het een monogame relatie en niets anders voor jou of durf je het aan om wat anders te proberen? Laat het ons weten in de reacties.

Meer mensen zoals jou…

… weten niet welke liefdestaal ze spreken. En dat is niet zo gek als je helemaal niet weet dat iedereen een eigen moedertaal der liefde heeft. In ‘De vijf talen van de liefde’ ontdek je welke taal jij spreekt en nog belangrijker: hoe je daarmee je liefdesleven verbetert. Verhelderend, een eye-opener: kom er zelf achter waarom deze reactie  ‘   beste ingezonden  beoordeelde’ relatie op Udonthanicityweblog.nl  is. 

Ik heb hem geschreven voor mijn vriend  Lowy,die 3x gehuwd is 15 keer heeft samen gewoond en volgens zijn eigen zeggen meer dan 200 vrouwen in de wereld  gewipt heeft.

En nu hij 80 jaar is  in rustiger vaar water terecht is gekomen.Thailand zijn 2e vaderland .ar w

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inglish weblog

 

 

 

The society wae alive has the ideal image of a couple who are loyal to each other. Sharing the house, tree, animal and the rest of their lives. In a world where dating sites such as Victoria Milan and Second Love are in the heyday, there are still many people who pursue this ideal. The most important thing in the lives of many Dutch people is to find the “one” to have a monogamous relationship with. What does it actually mean to be monogamous? What is Monogamy? Monogamy has different meanings and the answer depends on who you ask. For most people, monogamy means a relationship in which there is a single sexual partner. Sex with someone other than the partner is seen as cheating. Someone who is monogamous has sex with one person, usually during a romantic relationship. THE OPPOSITE OF MONOGAMY IS POLYGAMY. THIS IS THE GREEK NAME OF A SITUATION IN WHICH THERE IS A SEXUAL RELATIONSHIP WITH MULTIPLE PERSONS. Most women would like to, but are always afraid of losing everything, House, Car, money in the bank etc, How it really works This all sounds nice in theory, but the reality is that many people shouldn’t think about being tied to one person forever. As a result, the number of marriages is decreasing and the number of divorces is increasing. The people who do not dare to go through life alone choose an affair or turn to ostrich politics and stick their heads in the sand. Others take it for granted and accept the fact that monogamy is “normal”. If you ask around in your group of friends, no one will soon admit it, but after many years in a relationship everyone wants “something different”. The feeling is hidden away and it remains a “dream”. It doesn’t have to be. What do you want? “Everyone talks about themselves, but what do YOU ​​want? Ask yourself these 999 questions: look ahead, express wishes, ask for feedback, give yourself numbers.” View ‘999 questions to yourself’

There are many successful relationships in which the individuals have passionate interactions with others, with the partner’s consent. The partner knows about it and approves. It is important to realize that these relationships exist and can work. Most people think that a relationship is only possible if it is monogamous but it is. Even in a “monogamous relationship” many fail to remain faithful to each other. A recent study shows that half of the participants in the study have cheated at some point during a relationship. The study included 72 lesbian women, 114 straight women, 53 gay men and 57 straight men. It shows that monogamy is not for everyone. Is Monogamy Natural? In the animal kingdom, monogamy is not standard. Some animal species have a lifelong mate while other animal species do not have a steady mate. In animal species where the young animals are vulnerable and at risk, monogamy may be a suitable strategy to protect them. Nevertheless, monogamy is generally not very common in nature.

According to statistics, only 3 to 5 percent of mammals are monogamous. In the Netherlands it is completely normal to be monogamous. It even states in the Civil Code that a person can only be associated with one person through marriage. It is a criminal offense to marry someone else as a married person. In certain cultures it is the other way around. Of the 238 communities in the world, only 43 promote monogamy. In religious communities, as is often the case with Muslims and different African cultures, men are allowed to have multiple wives. Dutch women should not think about that. All hell breaks loose if this is approved at national level tomorrow. As feminism has grown enormously, women see this as an advantage of men, whatever it is. The other way around, where a woman has a relationship with several men is rare. This occurs in less than 0.05% of the cultures. Where is the boundary? The limit of monogamy is different for everyone. Cheating is a complicated concept. Do you cheat when you are texting with your ex? Are you allowed to flirt with someone you just met on the train? Is a kiss on the mouth cheating? What exactly means cheating differs per relationship. For some it means dishonesty about what happened, for others it means something else. You will not find out until you have discussed what infidelity and cheating mean to the other. Permission Non-monogamy is about consent. If the partner does not know about it, it is a break in trust. Being non-monogamous while keeping the partner in the dark is not ethical and seen as treason. To make a non-monogamous relationship work it is.

Thanks to the Sponsors.

 

Met dank aan de Sponsors.

 

ludovicuswcremers80@gmail.com

udonthanicityweblog@gmail.com

 • Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

  Indien u ook een sponsor wil worden dan hier informeren.

 • WAWA toers  vip bus met chauffeur

   

   

         poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

  Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

  Resort and swimmingpool and Fishing pool

  Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

  Leeya resort swimming and fishing.

   

  Gold filler  jksuradee chonburie

  Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

  Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

  Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

  lowy.cremers.senior@gmail.com

  email

Thailandblog marktplaats is mislijdend.Het is uit het leven gegrepen.Waarschuwing !!

Mislijdende  artikel over zgn  goede doelen helpen in Thailand door wesite Thailandblog.nl

 

Gezien op Thailandblog.Alles uitsluitend  om eigenbelang.

Op een dag  openen ze met gratis adverteren,en 2 dagen er na proberen ze je een bijdrage te ontfutselen zgn voor een goed doel,en vragen ze een bijdrage!!!

Oplichters zijn het.Enkele jaren terug  hadden ze ook zo een soort actie.Ze maakten een boekje over de capriolen van Thailandblog en dat boekje moest je dan kopen .Toen de buit eenmaal binnen was en het geld aan een arme school zou worden overgemaakt veranderde die beheerder het adres van die school en kreeg men daar niks van het beloofd  geld.

Dat is toen op onduidelijke redenen   nooit aan die arme school uitbetaald.

Armoedzaaiers hebben nog nooit  1 thb  via Thailandblog gehad met hun zgn goede doelen

Een en ander bewijst weer eens dat men in NL via marktplaats wordt opgelicht maar dat men het in Thailand  ook doet  met de site Thailandblog.Het gaat daar bij die beheerder uitsluitend om aantal reacties de zuivere waarheid als inhoud  zegt hem blijkbaar niets.

Nee dan deed www.udonthaniweblog vertegenwoordigd door Lowy Cremers het wel correct.

Die schonk in totaal spullen ter waarde van 5000 thb aan een gehandicapten te huis en aan een meisjes weeshuis,hij deed dat samen met zijn grote vriend Levy Combee die helaas te vroeg is gestorven in Udonthani.

Dan stond er op Thailandblog het volgende lees hier onder maar.

Hoe werkt Thailandblog marktplaats?

Stel je hebt in je huis iets staan wat je niet gebruikt, bijvoorbeeld een zo goed als nieuwe mountainbike en je wilt deze verkopen. Dan maak je een tekst en die stuur je naar info@thailandblog.nl Vervolgens laten wij je weten of de advertentie akkoord is en ontvang je van ons de gegevens om je bijdrage over te maken. Na ontvangst van je bijdrage voor het goede doel plaatsen wij de advertentie en krijg jij reacties. De advertentie wordt eenmalig geplaatst als normale blogposting. Je mag er van uit gaan dat jouw advertentie tussen de 500 – 3.000 keer gelezen word

 

Als je met grote letters adverteerd wij hebben elke maand meer dan 275.000 lezers snappen veel mensen niet waarom  al  die mensen niet  1 euro schenken aan dat zgn goede doel van Khun Peter.

Maar ja de man  opereerd van uit NL en zijn marktplaats advertenties  en geld voor goede doelen kunnen door niemand  gecontroleerd worden dus  het vermoeden bestaat dat  ook  op marktplaats Thailandblog de zaak geflest word.

Ik zal het nauwlettend volgen en daar waar nodig ingrijpen.

Arie Geef Graag (anonieme schrijver)

in Pattaya mogen mensen die in geent zijn  zonder quarantaine  komen. u leven gegrepen 145

In Pattaya mogen touristen  die in geent zijn  zonder quarantaine  binnen komen.

ruim 10 jaar de beste weblog. Met 3000 fans/Volgers

Ze kunnen niet meer om ons heen.

Ook  vertaald voor Engels talige.

Een  binnengekomen email van een volger :  Henk   de Covid specialist ui Pattaya.

In  nederland  Thaise ambasade etc  die werken als zo als de wind waait zo waait mijn broekje,is nog erger dan de Thaise emigratie mensen.”

 

Door allerlei regeltjes zie je door de bomen het bos niet meer.

 

Volgens het project mogen buitenlandse toeristen die twee vaccindoses hebben gekregen, Pattaya binnen 14 dagen zonder in quarantaine te gaan, hoewel ze zeven dagen in de districten Bang Lamung en Sattahip moeten blijven voordat ze naar elders mogen reizen”, aldus Dhr. Zei Sontaya.

Hij zei dat toeristen uit landen moeten komen die door het ministerie van Volksgezondheid als laag worden beschouwd, en dat ze vaccins moeten ontvangen – goedgekeurd door hun land – niet langer dan een jaar voordat ze naar Pattaya reizen.

In Pattaya betekent ‘donkerrood’ lockdown
Pattaya-bedrijven willen lagere afvalvergoedingen
155 nieuwe Covid-19-gevallen in Chon Buri
Toeristen uit Duitsland en Rusland zullen onder de doelwitten zijn, zei hij.

Voor kinderen onder de 12 jaar moeten ze 72 uur voor vertrek op Covid-19 worden getest en een Covid-19-vrij certificaat hebben, zei de heer Sontaya.

Toeristen moeten verblijven in hotels met een Safety & Health Administration [SHA] certificering voor hygiënische normen, en ze kunnen diensten gebruiken en activiteiten ontplooien in door de hotels aangewezen gebieden, zei hij.

Ze zullen tijdens hun verblijf ook elke zeven dagen moeten rapporteren aan de gezondheidsautoriteiten via een trackingapplicatie, zei de heer Sontaya.

Het “Pattaya, Move on” -project zal worden geïmplementeerd volgens standaard operationele procedures (SOP) voor internationale aankomsten, zoals Covid-19-tests en richtlijnen voor verzegelde routes, zei de heer Sontaya.

Hij zei dat hij ook met Thosaporn Sirisamphand, hoofd van het adviesteam van de premier en voorzitter van de raad van bestuur van de TAT, een plan besprak om meer vaccindoses aan te schaffen om ten minste 70% van de lokale bewoners in Chon Buri te dekken.

De voorstellen zullen worden voorgelegd aan het ministerie van Volksgezondheid voordat ze volgende maand ter goedkeuring worden doorgestuurd naar het Centrum voor Covid-19 Situation Administration, zei de heer Sontaya.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

www.udonthanicityweblog.nl in Inglish

 

 

 

“Under the project, foreign tourists who have received two vaccine doses will be allowed to enter Pattaya without the need to quarantine for 14 days, though they must stay in Bang Lamung and Sattahip districts for seven days before being allowed to travel elsewhere,” Mr Sontaya said.

He said tourists must come from countries considered low risk by the Public Health Ministry, and they must receive vaccines — endorsed by their countries — no more than one year before travelling to Pattaya.

In Pattaya, ‘dark red’ means lockdown
Pattaya firms want lower waste fees
155 new Covid-19 cases in Chon Buri
Tourists from Germany and Russia will be among those targeted, he said.

For children aged below 12, they must be tested for Covid-19 72 hours before travelling and have Covid-19-free certificates, Mr Sontaya said.

Tourists must stay at hotels that have Safety & Health Administration [SHA] hygienic standards certification, and they can use services and engage in activities in areas designated by the hotels, he said.

They will also be required to report to health authorities via a tracking application every seven days during their stay, Mr Sontaya said.

The “Pattaya, Move on” project will be implemented under standard operating procedures (SOP) for international arrivals, such as Covid-19 testing and guidelines for sealed routes, Mr Sontaya said.

He said he also discussed with Thosaporn Sirisamphand, head of the prime minister’s advisory team and chairman of the TAT’s board a plan to procure more vaccine doses to cover at least 70% of local residents in Chon Buri.

The proposals will be presented to the Public Health Ministry before being forwarded to the Centre for Covid-19 Situation Administration for approval next month, Mr Sontaya said.

 

Met dank aan de Sponsors.

 

ludovicuswcremers80@gmail.com

udonthanicityweblog@gmail.com

 • Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

  Indien u ook een sponsor wil worden dan hier informeren.

 • WAWA toers  vip bus met chauffeur

   

   

         poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

  Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

  Resort and swimmingpool and Fishing pool

  Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

  Leeya resort swimming and fishing.

   

  Gold filler  jksuradee chonburie

  Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

  Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

  Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

  lowy.cremers.senior@gmail.com

  email