het is uit het leven gegrepen Nr 225

Al ruim 10 jaar de beste  Udonthaniweblog ook in  een Engelse editie.

3000 fans/volgers/lezers

 

Ze kunnen niet meer om ons heen.

Een bijdrage van onze fan uit Phuket  Arie Sluitermans.

 

 

Gouverneur Phuket beveelt hele eiland af te sluiten
GEPUBLICEERD : 30 JUL 2021 OM 04:00

 NIEUWS

 

 
Dinsdag een rustig strand in Phuket. 
De gouverneur van Phuket heeft bevolen dat het hele eiland is afgesloten, waarbij reizigers uit andere provincies Phuket vanaf 3 augustus niet mogen binnenkomen, terwijl het lot van de Phuket Sandbox-regeling nog moet worden bepaald.

Een provinciaal bevel, donderdag ondertekend door gouverneur Narong Woonciew, schetste de strengere reisbeperkingen in Phuket. Mensen van buiten de provincie mogen niet naar Phuket reizen, met uitzondering van degenen die essentiële goederen vervoeren, studenten en medische hulpdiensten. Degenen die zijn vrijgesteld, moeten nog steeds volledig zijn ingeënt en moeten een bewijs hebben om te laten zien bij de ingangscontrole.

 

 

 

Ondertussen zei de directeur-generaal van het Department of Disease Control (DDC), Kajornsak Kaewjaras, dat de afdeling de Covid-19-situatie in Phuket nog twee weken zal volgen om te beslissen of de Phuket Sandbox-regeling zal worden gehandhaafd.

ADVERTENTIE

Phuket, zei hij, heeft goed werk verricht bij het beheersen van Covid-19-uitzendingen in de provincie, vanaf de 12.395 buitenlanders die de eilandprovincie bezochten, zijn 30 geïnfecteerde mensen geïdentificeerd en in quarantaine geplaatst.

“In dit opzicht is de provincie erin geslaagd alle geïnfecteerde bezoekers op te sporen en te voorkomen dat de overdracht zich naar gemeenschappen verspreidt”, zei hij.

Dr. Kajornsak zei dat lokale toerismegerelateerde bedrijven ook de inperkingsmaatregelen hebben nageleefd. De DDC zei dat er de afgelopen week in totaal 148 gevallen zijn gemeld in Phuket. Allen kwamen uit andere provincies. Sommigen zijn inwoners van Phuket die in andere risicoprovincies hebben gewerkt en zijn teruggekeerd naar de provincie om medische behandeling te zoeken.

Desalniettemin zei Dr. Kajornsak dat degenen met een hoog risico geïsoleerd zullen worden in lokale quarantainevoorzieningen. “Momenteel zijn er negen actieve infectieclusters in Phuket en alle geïnfecteerde mensen uit de clusters zijn nu in quarantaine geplaatst”, zei hij.

 

 

“De DDC wacht twee weken om te beoordelen of lokale quarantainevoorzieningen voldoende capaciteit hebben om nieuwe patiënten op te vangen.”

Het gezondheidszorgsysteem in Phuket zit momenteel op 36% van zijn capaciteit en kan nog steeds nieuwe gevallen aan, zonder ernstige gevallen waarvoor ventilatoren nodig zijn, zei hij.

Dr. Kajornsak zei dat recente inspecties in bouwvakkerskampen door de heer Narong hebben aangetoond dat er geen infecties zijn gemeld. De bubbel- en zeehondenbenadering is uit voorzorg ook toegepast in nog eens 800 arbeiderskampen zonder dat er getest hoeft te worden, zei hij. “Het Phuket Sandbox-plan zou voorlopig moeten kunnen doorgaan”, zei Dr. Kajornsak.

“We hebben nog twee weken nodig om de situatie te beoordelen en het aantal patiënten te bekijken voordat we beslissen of de regeling moet worden voortgezet.”

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Udonthaniweblog in Inglish

A quiet beach in Phuket on Tuesday.

The Phuket governor has ordered the entire island sealed off, with travellers from other provinces not allowed to enter Phuket starting from Aug 3, while the fate of the Phuket Sandbox scheme is yet to be determined.

A provincial order, signed by Governor Narong Woonciew on Thursday, outlined the stiffer travel restrictions in Phuket. People from outside the province are prohibited from travelling to Phuket with the exception of those transporting essential goods, students, and emergency medical services. Those exempt are still required to be fully vaccinated and have proof to show at the entry checkpoint.

Meanwhile, Department of Disease Control (DDC) director-general Kajornsak Kaewjaras said the department will monitor the Covid-19 situation in Phuket for another two weeks to decide whether to keep the Phuket Sandbox scheme.

Phuket, he said, has done a good job controlling Covid-19 transmissions in the province, as of the 12,395 foreigners visiting the island province, 30 infected people have been identified and quarantined.

“In this respect, the province has succeeded in tracking down all infected visitors and preventing transmissions from spreading to communities,” he said.

Dr Kajornsak said local tourism- related businesses have also complied with containment measures. The DDC said that a total of 148 cases were reported in Phuket over the past week. All were brought in from other provinces. Some are Phuket residents who worked in other at-risk provinces and returned to the province to seek medical treatment.

Nevertheless, Dr Kajornsak said that those who are at high risk will be isolated at local quarantine facilities. “Currently, there are nine active infection clusters in Phuket and all infected people from the clusters have now been quarantined,” he said.

 

 

“The DDC will wait for two weeks to assess whether local quarantine facilities will have enough capacity to accommodate any new patients.”

The healthcare system in Phuket is currently at 36% of its capacity and can still handle new cases, without serious cases that require ventilators, he said.

Dr Kajornsak said recent inspections at construction worker camps by Mr Narong found there were no infections reported in them. The bubble and seal approach has also been enforced in a further 800 worker camps as a precaution without the need for testing, he said. “The Phuket Sandbox scheme should be able to continue for now,” Dr Kajornsak said.

“We need another two weeks to assess the situation and look at the number of patients before deciding whether the scheme should carry on.”

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Thanks to the sponsors .

 

mailen naar udonthanicityweblog@gmail.com

Luxe kamers  in Condo verschillende prijzen varieren van 5000 thb per maand tot 7000 thb pm   uw gast vrouw

 

Sponsors.

Chanin Chanok soi donudom Udontani

Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.

 

haniWAWA toers  vip bus met chauffeur

1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

 •  

   

         poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

  Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

  Resort and swimmingpool and Fishing pool

  Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

  Leeya resort swimming and fishing.

   

  Gold filler  jksuradee chonburie

  Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

  Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

  Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

  udonthanicityweblog@gmail.com

 

Duitser springt van verdieping en sterft aan verwondingen in Pattaya. Het is uit het leven gegrepen Nr 224

 

German man dead after jumping from Pattaya condo, refusing medical assistance | News by Thaiger

Al 10 jaar de beste Udonthani weblog ook in Engelse editie

3000 lezers / volgers /fans

 

Om ons kan men niet meer heen.

 

Een bijdrage van onze man in Pattaya Willem  de Springer.

De man weigerde alle pogingen tot medische hulp .German man dead after jumping from Pattaya condo, refusing medical assistance | News by Thaiger

De man, wiens naam wordt achtergehouden in afwachting van de kennisgeving van familie en de Duitse ambassade, weigerde elke poging om hem naar het ziekenhuis te brengen, ondanks dat hem werd verteld dat hij waarschijnlijk interne bloedingen had. Hij zakte later in elkaar en stierf ter plaatse. Zijn doodsoorzaak wordt verondersteld inwendige bloedingen te zijn.

Het lichaam van de 34-jarige Duitse man

De 26-jarige Srijantra Kosaidil, de inwonende vriendin van de man, huilde en zei dat ze ruzie hadden voordat de man van de vierde verdieping sprong. De politie zegt dat alcohol een factor was, maar de exacte reden voor de ruzie werd niet gegeven.

De politie zet het onderzoek voort en informeert de ambassade vandaag.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Inglish Udonthaniweblog editie

 A german man has died after jumping from his 4th-floor Patta condo and refusing medical treatment .

 

A 34 year old German man is dead after he argued with his girlfriend and jumped from his fourth floor condominium in Pattaya this morning. He initially survived the fall, but refused medical assistance. Pattaya City Police were notified of the incident at 5am.

Police, emergency responders and reporters arrived at the scene to find the man sitting on the ground, conscious, calm and cognizant, refusing medical assistance and telling medical staff to go away. He had broken at least one arm but would not cooperate with with medics, police or his girlfriend and refused every attempt at assistance.

German man dead after jumping from Pattaya condo, refusing medical assistance | News by Thaiger

 The man refused all attempts at medical assistance .

The man, whose name is being withheld pending notification of family and the German embassy, refused every attempt to take him to hospital, despite being told he likely had internal bleeding. He later collapsed and died at the scene. His cause of death is believed to be internal bleeding.

German man dead after jumping from Pattaya condo, refusing medical assistance | News by Thaiger The body of the 34 year old German man – The Pattaya News

26 year old Srijantra Kosaidil, the man’s live-in girlfriend, wept and said they were arguing before the man jumped from the fourth floor. Police say alcohol was a factor, but the exact reason for the argument was not given.Police are continuing their investigation and informing the embassy today.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Thanks to the Sponsors.

mailen naar udonthanicityweblog@gmail.com

Luxe kamers  in Condo verschillende prijzen varieren van 5000 thb per maand tot 7000 thb pm   uw gast vrouw

 

Sponsors.

Chanin Chanok soi donudom Udontani

Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.

 

haniWAWA toers  vip bus met chauffeur

1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

 •  

   

         poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

  Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

  Resort and swimmingpool and Fishing pool

  Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

  Leeya resort swimming and fishing.

   

  Gold filler  jksuradee chonburie

  Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

  Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

  Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

  udonthanicityweblog@gmail.com

Oude vader met covit man bijna 100 jaar gedumt bij een tempel in thailand Het is uit het leven gegrepen Nr 223

Al 10 jaar de beste Udonthaniweblog ook een Engelse editie.

3000 lezers/fans/volgers

 

Ze kunnen niet meer om ons heen

Een bijdrage van onze man in Bangkok Sjaak de allesweter.(bron Bangkokpost)

 

Een Duitse man is overleden nadat hij van zijn appartement in Patta op de 4e verdieping was gesprongen en medische behandeling weigerde .

Een 34-jarige Duitse man is dood nadat hij ruzie had gemaakt met zijn vriendin en vanmorgen uit zijn flat op de vierde verdieping in Pattaya was gesprongen. Hij overleefde aanvankelijk de val, maar weigerde medische hulp. De politie van Pattaya werd om 5 uur ’s ochtends op de hoogte gebracht van het incident.

Politie, hulpdiensten en verslaggevers kwamen ter plaatse en troffen de man aan die bij bewustzijn, kalm en bewust op de grond zat, medische hulp weigerde en medisch personeel opdroeg weg te gaan. Hij had minstens één arm gebroken, maar wilde niet samenwerken met medici, politie of zijn vriendin en weigerde elke poging tot hulp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De man, wiens naam wordt achtergehouden in afwachting van berichtgeving van familie en de Duitse ambassade, weigerde elke poging om hem naar het ziekenhuis te brengen, ondanks dat hem werd verteld dat hij waarschijnlijk interne bloedingen had. Hij zakte later in elkaar en stierf ter plaatse. Zijn doodsoorzaak wordt verondersteld inwendige bloedingen te zijn.

Het lichaam van de 34-jarige Duitse man 

De 26-jarige Srijantra Kosaidil, de inwonende vriendin van de man, huilde en zei dat ze ruzie hadden voordat de man van de vierde verdieping sprong. De politie zegt dat alcohol een factor was, maar de exacte reden voor de ruzie werd niet gegeven.

De politie zet het onderzoek voort en informeert de ambassade vandaag.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Udonthani weblog in Inglish 

 

A husband and wife dropped off an 80 year old man they referred to as father, at a temple in Nakhon Ratchasima/Korat in northeastern Thailand. After they dropped off their patriarch with nothing but a cloth bag, they drove off. The man was later found to have Covid.

One Facebook user who claims to be a medical worker at the Bua Yai Hospital posted a picture to their Facebook of the elderly man lying on a dirt path next to some grass. The pictures came with a “written condemnation” of the daughter’s poor treatment of her nearly century old father.

The abbot of Wat Pa Suan Thamma Sawaddee, Luang Phor Sitthichai, says that the woman and her husband dumped the unnamed 80 year old off at the temple on Sunday. This morning, the unnamed man was found walking away from the temple and later discovered lying on the trail. Health officials took him away for a Covid test which later turned out positive.

The couple’s explanation was that their “father” had known the abbot when they had previously lived in the Khon Khaen province and that the unnamed 80 year old wanted to stay with the abbot at the temple.

The village head, Thongsuk Thaebtham, says the man told him that his daughter took him from the Lop Buri province to bring him to the temple. The man has since been taken to a hospital in Khon Kaen for medical treatment.

Those who came in close contact with the displaced 80 year old, including monks, health workers, and rescuers, are now in a 14 day quarantine.

Thongsuk disagrees with the daughter’s treatment of her father and says her actions placed others at risk of catching Covid.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Thanks to the sponsers.

 

Voor de luxe kamers in de condo  kunt u

mailen naar udonthanicityweblog@gmail.com

Luxe kamers  in Condo verschillende prijzen varieren van 5000 thb per maand tot 7000 thb pm   uw gast vrouw

 

Sponsors.

Chanin Chanok soi donudom Udontani

Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.

 

haniWAWA toers  vip bus met chauffeur

1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

 •  

   

         poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

  Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

  Resort and swimmingpool and Fishing pool

  Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

  Leeya resort swimming and fishing.

   

  Gold filler  jksuradee chonburie

  Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

  Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

  Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

  udonthanicityweblog@gmail.com

Thailand’s 1e Olympische 10K-atleet wil meer dan goud mee naar huis nemen. Het is uit het lerven gegrepen Nr 212


 

Thailand’s 1e Olympische 10K-atleet wil meer dan goud mee naar huis nemen

         Kieran Tuntivate. Photo: Kierunner / InstagramKieran Tuntivate.

Al 10 jaar de beste udonthaniweblog

3000 fans/lezers/volgers ook Engelse edtitie.

 

zze kunnen niet meer om ons heen.

Een ingekomen  reactie van  Henk de Olumpicman uit Bangkok.

 juli 2021 | 11:16 uur Bangkok-tijd
Kieran Tuntivate.
Met nog vier ronden te gaan in de 10.000 meter lange run, wist Kieran Tuntivate dat hij met iets speciaals bezig was. Dat deden de omroepers ook.

“28:45 [persoonlijk] beste. Dat is het nationale record in Thailand. Hij gaat dat ding uit elkaar halen.”

Ze worstelden nog steeds met het uitspreken van de achternaam van de Thais-Amerikaanse parvenu, een 24-jarige Harvard-afgestudeerde die de stamboom van andere hardlopers in het peloton miste. Maar ze konden het duidelijk zien: in het tempo waarin hij liep, zou Kieran zich kwalificeren voor de Olympische Spelen.

Minuten later deed hij precies dat en boekte hij zijn ticket naar Tokio met een zinderende, recordverpletterende tijd van 27:17,14 – ruimschoots onder de Olympische kwalificatienorm van 27:30.

“Het was absoluut een verrassing”, zei Kieran over zijn run die avond in The Ten, een exclusieve race die in februari in Californië werd gehouden. “Maar misschien niet zo veel voor mij als iemand die er van buitenaf naar kijkt.”

Op vrijdag zal Kieran opnieuw verrassen als hij de eerste Thaise atleet wordt die deelneemt aan de 10.000 meter loop op de Olympische Spelen.

Voordat hij op het toneel verscheen in The Ten, stond Kieran vooral bekend als schoenloos.

Slechts 300 meter in een run van 3000 meter bij de Ivy League Indoor Track and Field Championships in 2020, werd hij door een andere hardloper in de hiel geknipt en verloor hij zijn linkerschoen. Hij won de race toch. Ondanks dat hij “zijn voet in rundergehakt veranderde”, ging hij de volgende ochtend terug naar de baan en won de 5.000 meter lange run.

Voor zoveel virale bekendheid als dat hem opleverde, maakte het hem niet tot de volgende Prefontaine.

“Toen ik van de universiteit kwam, wilde ik professioneel rennen. Ik wist niet of ik het kon, alleen omdat ik geen titels won in het NCAA-systeem, ‘vertelde Kieran me onlangs via Zoom. Maar Jerry Schumacher, de hoofdcoach van de prestigieuze, door Nike gesteunde Bowerman Track Club, zag iets in hem. Hij werd uitgenodigd om zich bij het team in Portland, Oregon aan te sluiten.

Het Bowerman-team zit vol met bekende namen in de Amerikaanse gemeenschap voor afstandslopen, zoals Matt Centrowitz, de Olympische gouden medaillewinnaar van 2016 op de 1.500 meter lange loop. Fauteuilcommentatoren wisten niet zeker of Kieran erbij hoorde. Op Let’s Run, een op hardlopen gericht forum dat berucht is om zijn cynisme en trollen, is een thread getiteld: Hoe is Kieran Tuntivate op Bowerman TC?

In februari legde hij de twijfelaars het zwijgen op.

 

 

Kieran, geboren uit een Thaise vader en Amerikaanse moeder, staat nu op de vierde plaats aller tijden onder de Aziatische hardlopers op de 10.000 meter. Hoe dan ook, hij is misschien wel de meest veelbelovende langeafstandsloper van Thailand ooit.

“Ik wist dat er een grote sprong in het verschiet lag. Ik had de 10k niet meer serieus gereden sinds 2019… vanwege COVID”, zei hij over zijn prestatie. “Ik hoopte [te eindigen] misschien in het bereik van 27:30, en toen kwam alles gewoon samen. Ik denk dat perfecte pacingcondities me over de rand hebben gezet. ”

Trainen met de Bowerman-groep heeft het beste in Kieran naar boven gehaald. Zijn notoir slopende trainingen en vriendschappelijke competitie hebben hem naar nieuwe hoogten geduwd. Vaak letterlijk, aangezien de groep voor stukken tegelijk traint op grote hoogte in Utah en Arizona.

“Veel van de trainingen zijn waanzinnig moeilijk. Als we naar [grote] hoogte gaan, verandert er niets. Er wordt van ons verwacht dat we dezelfde splitsingen bereiken. Dan wordt het echt te gek’, zegt hij. “Dit is een geweldige situatie als professional.”

Kieran werd volwassen in de Verenigde Staten en verbeterde zijn vaardigheden in het fel competitieve landschap van het land, waar de talentenpool zo diep gaat dat zelfs een hardloper van zijn kaliber over het hoofd kan worden gezien. Maar het is ook waar toplopers kunnen genieten van coaching op topniveau, dure sponsoring en toegang tot enkele van ’s werelds beste plekken om te trainen.

 

Thailand daarentegen heeft nooit een sterke atletiekaanwezigheid gehad. Het ontbreekt aan faciliteiten van wereldklasse, financiële steun is moeilijk te verkrijgen en de subtropische omstandigheden eisen een zware tol van hardlopers.

Ondanks de nadelen heeft Kieran altijd Thailand internationaal willen vertegenwoordigen. “Hier ging ik voor het eerst naar school en maakte al mijn vrienden. Het was de eerste plaats die ik als thuis beschouwde’, legde hij uit. “Ik wil de sport zien groeien in Thailand en ik wil er deel van uitmaken. Niet alleen om de groeiende hardloopscene te vertegenwoordigen, maar ook om de competitieve kant van hardlopen te vertegenwoordigen.”

Een merkteken maken
Terwijl velen in Thailand hardlopen associëren met Artiwara “Toon” Kongmalai, zanger van de rockband Bodyslam, die werd aangekondigd als “precies wat Thailand nodig heeft” voor zijn cross-country odyssee om geld in te zamelen voor ziekenhuizen, komt Kierans naam steeds vaker voor in lokale rondjes rennen.

Na zijn overwinningen op de 5.000 meter en 10.000 meter runs op de 2019 SEA Games, begon hij te verschijnen op Thaise hardloopwebsites zoals Wing Nai Dee. Velen in mijn eigen hardloopgroepen begonnen hem te volgen na zijn moedige race zonder schoenen, zijn 3:57 mijl afgelopen augustus, of zijn 13:42 loop van 5.000 meter in mei – een relatief mindere.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inglish udonthaniweblog

 

 

 

Thailand’s 1st Olympic 10K athlete aims to bring home more than gold

Kieran Tuntivate. Photo: Kierunner / InstagramKieran Tuntivate.

With four laps to go in the 10,000-meter run, Kieran Tuntivate knew he was onto something special. So did the announcers watching.

“28:45 [personal] best. That’s the national record in Thailand. He is going to rip that thing apart.”

They were still struggling to pronounce the last name of the Thai-American upstart, a 24-year-old Harvard graduate who lacked the pedigree of other runners in the pack. But they could see it clearly: At the pace he was running, Kieran was going to qualify for the Olympics.

Minutes later, he did just that, booking his ticket to Tokyo with a blistering, record-shattering time of 27:17.14 – comfortably under the Olympic qualifying standard of 27:30.

“It was definitely a surprise,” Kieran said of his run that night at The Ten, an exclusive race held in California in February. “But maybe not as much to me as someone looking at it from the outside.”

On Friday, Kieran will look to surprise again as he becomes the first Thai athlete to compete in the 10,000-meter run at the Olympics.

 

 

Before he burst onto the scene at The Ten, Kieran was best known for being shoeless.

Just 300 meters into a 3,000-meter run at the Ivy League Indoor Track and Field Championships in 2020, he was clipped in the heel by another runner and lost his left shoe. He won the race anyway. Despite “turning his foot into ground beef,” he went back to the track the following morning and won the 5,000-meter run.

For as much viral fame as that brought him, it didn’t establish him as the next Prefontaine.

“Coming out of college, I wanted to run professionally. I didn’t know if I could, just because I wasn’t winning titles in the NCAA system,” Kieran recently told me over Zoom. But Jerry Schumacher, the head coach of the prestigious, Nike-backed Bowerman Track Club, saw something in him. He was invited to join the team in Portland, Oregon.

The Bowerman team is stacked with household names in the American distance running community, like Matt Centrowitz, the 2016 Olympic gold medalist in the 1,500-meter run. Armchair commentators weren’t sure Kieran belonged. On Let’s Run, a running-focused forum notorious for its cynicism and trolling, one thread is titled: How is Kieran Tuntivate on Bowerman TC?

He silenced the doubters in February.

 

 

Kieran, born to a Thai father and American mother, now ranks fourth all-time among Asian runners in the 10,000-meter run. By any measure, he might be Thailand’s most promising long-distance runner ever.

“I knew a big jump was in store. I hadn’t raced the 10k seriously since 2019… because of COVID,” he said of his performance. “I was hoping [to finish] maybe in the 27:30 range, and then everything just came together. I think perfect pacing conditions put me over the edge.”

Training with the Bowerman group has brought out the best in Kieran. Its notoriously grueling workouts and friendly competition have pushed him to new heights. Often literally, as the group trains for stretches at a time at high altitude in Utah and Arizona.

“A lot of the workouts are insanely difficult. When we go to [high] altitude, nothing changes. We’re expected to hit the same splits. That’s when it gets really crazy,” he said.  “This is a great situation as a professional.”

Kieran came of age in the United States, sharpening his skills in the country’s fiercely competitive landscape, where the talent pool goes so deep that even a runner of his caliber can get overlooked. But it’s also where top runners can enjoy elite-level coaching, high-dollar sponsorships, and access to some of the world’s best places to train.

Thailand, on the other hand, has never had a strong track and field presence. It lacks world-class facilities, financial support is hard to come by, and the subtropical conditions take a heavy toll on runners.

Despite the disadvantages, Kieran has always wanted to represent Thailand internationally. “It’s where I first went to school and made all of my friends. It was the first place I considered home,” he explained. “I want to see the sport expand in Thailand, and I want to be a part of it. Not just to represent the growing running scene, but also the competitive side of running.

Making a mark

While many in Thailand associate running with Artiwara “Toon” Kongmalai, lead singer in the rock band Bodyslam, who was billed as “just what Thailand needs” for his cross-country odyssey to raise money for hospitals, Kieran’s name increasingly comes up in local running circles.

After his wins in the 5,000-meter and 10,000-meter runs at the 2019 SEA Games, he began appearing on Thai running websites like Wing Nai Dee. Many in my own running groups began following him after his gutsy shoeless race, his 3:57 mile last August, or his 13:42 5,000-meter run in May — a comparatively lesser but no less elite time that he admits came “during a deep training block… I was pretty exhausted.”

Making a name for himself isn’t the endgame, though. Whether it’s through outreach or performances on the global stage, he hopes to inspire a new generation of Thai runners.

“I think the only thing holding back top runners in Thailand is competition from other elites. More depth. More runners showing up. But I think that comes with time, making the sport more popular,” he explained. “I feel like I can actually make a difference in Thailand.”

For now, it’s all eyes on Tokyo. While he realizes the same conditions that propelled him to a breakthrough in February — the cool California air, the even pacing — aren’t going to be replicated at the Olympics, he isn’t discouraged.

“It’s just get out there and race and give it my all and see what happens,” he says. “Just knowing who’s in it and how they race… it’s going to be one of the hardest 10k [runs] I think I’ll ever do. [But as] someone on the team once told me: ‘Don’t put any limits on yourself.’”

The men’s 10,000-meter run at the Tokyo Olympics takes place at 6:30pm local time on Friday, July 30

Thanks to the sponsors.

 

Voor de luxe kamers in de condo  kunt u

mailen naar udonthanicityweblog@gmail.com

Luxe kamers  in Condo verschillende prijzen varieren van 5000 thb per maand tot 7000 thb pm   uw gast vrouw

 

Sponsors.

Chanin Chanok soi donudom Udontani

Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.

 

haniWAWA toers  vip bus met chauffeur

1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

 •  

   

         poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

  Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

  Resort and swimmingpool and Fishing pool

  Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

  Leeya resort swimming and fishing.

   

  Gold filler  jksuradee chonburie

  Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

  Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

  Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

  udonthanicityweblog@gmail.com

Veel expats verlaten thailand is broodje aap verhaal van Hans Bos van Thailandblog. Is uit het leven gegrepen Nr 111

 

 

Broodje aap verhaal van een  Thailandblog schrijver.

 

Al 10 jaar de beste weblog in Udonthani

3000 Fans/Lezers/Volgers.

Ze kunnen niet meer om ons heen.

 

Van de redactie.

Een bijdrage van onze man in Bangkok Janus weet Alles beter.

De man Hans Bos heeft weer een verhaaltje  als bladvulling  gefantaseerd en

      geplaatst op Thailandblog.

Doordat veel buitenlanders Thailand verlaten in de richting van hun vaderland, is de Nederlandse huisartsenport Be Well in Hua Hin al twee derde van het ledenbestand (tijdelijk?) kwijtgeraakt. Hun vertrek is mede het gevolg van de discutabele manier waarop de Thaise overheid de Covid-pandemie aanpakt. Bovendien hebben velen van hen het thuisfront al anderhalf jaar niet meer gezien.

Was het maar waar,dat  veel van die  ideote Thailandblog schrijvers  Thailand zouden verlaten  net als die ene Hr kuipers die nu van uit NL verhalen  plukt  van internet en  deze verhalen dan  vertaald naar Nederlandse taal en  elke dag zo wat een gejat verhaal op tb publiciteerd.

Was het maar waar dat een  Hr Gringo en enen Sjaak en nog een paar Nederlanders  zouden oprotten uit dit fijne  Thailand.

Voor mij is  Thailand een 2e vaderland geworden en ik zou blij zijn als  een ieder die  het hier niet meer leuk vind op zou rotten naar Plukmekaal land  Nederland terug.

Want je word toch stront ziek van die  beter weters  Nederlanders die overal commentaar op hebben.

En Thailand zou de toelatings eisen  die nu gelden  voor goed moeten handhaven,zo dat wij  de lang wonende Nederlanders  hier  gewoon  verder kunnen leven.Mijn advies is als het je hier niet bevalt  dan gewoon  oprotten en niet zeuren.

Op thailandblog kan je alleen iets plaatsen  als je in het straatje van   die schrijvers past,of als  je goed kan liegen en fantaseren  dan  kom je er wel op.

Gelukkig is er nog www.udonthanicityweblog.nl daar kan iedereen via een email iets plaatsen ,mits    men de goede fatsoensnormen  handteerd.Een of meerdere spellings fouten  moet kunnen.

De redactie is ook nie hoge opgelijt ha ha ha.

Redactie.

 

Met dank aan de sponsors.

 

Voor de luxe kamers in de condo  kunt u

mailen naar udonthanicityweblog@gmail.com

Luxe kamers  in Condo verschillende prijzen varieren van 5000 thb per maand tot 7000 thb pm   uw gast vrouw

 

Sponsors.

Chanin Chanok soi donudom Udontani

Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.

 

haniWAWA toers  vip bus met chauffeur

1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

 •  

   

         poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

  Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

  Resort and swimmingpool and Fishing pool

  Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

  Leeya resort swimming and fishing.

   

  Gold filler  jksuradee chonburie

  Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

  Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

  Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

  udonthanicityweblog@gmail.com

Thaise meisjes op weg naar weeshuis nadat ze moeder thuis hebben zien sterven. Het is uit het leven gegrepen Nr 210

 

 

 

Thaise meisjes op weg naar weeshuis nadat ze moeder thuis hebben zien sterven

 

Al ruim 10 jaar de beste weblog,ook een engelse editie.

3000 fans/volgers

 

Ze kunnen niet meer om ons heen.

Een bijdrage van zuster Angel uit Bangkok.

Twee meisjes – 7 en 9 – verhuizen naar hun nieuwe huis – een weeshuis ten zuidoosten van Bangkok – nadat ze gedwongen zijn hun zieke moeder thuis te zien sterven.

De meisjes werden gisteren thuis gevonden in de wijk Bang Phli in Samut Prakan naast het levenloze lichaam van hun 44-jarige moeder. De moeder werd geïdentificeerd als Apaporn Soontrarachun toen gisteren hun tragische verhaal werd verspreid. Ze werkte als masseuse.

Nu ze zelf in het ziekenhuis zijn opgenomen met COVID-19, zullen de meisjes gaan wonen in de Samut Prakan Shelter for Children and Families, volgens het ministerie van Sociale Ontwikkeling en Menselijke Veiligheid.

Het was nog maar een paar dagen geleden dat hun moeder klaagde over pijn op de borst, moeite met ademhalen en duizeligheid, volgens reddingswerker Anya Phoampai. Ze begon bloed op te hoesten en ging naar een dokter, die haar alleen pillen gaf om thuis in te nemen. Haar toestand verslechterde tot haar dood op maandag.

Terwijl gezondheidswerkers het lichaam van hun moeder wegreden, huilden de twee meisjes en keken elkaar aan.

Gezondheidsfunctionarissen geloofden dat Apaporn stierf aan een coronavirusinfectie. Haar lichaam is voor autopsie naar een ziekenhuis gebracht.

Beide meisjes testten positief op COVID-19 en worden behandeld in het Bang Phli-ziekenhuis.

Er was geen directe familie om voor de meisjes te zorgen, waardoor het ministerie van Sociale Ontwikkeling en Menselijke Veiligheid tussenbeide kwam.

Het nieuws van de meisjes die hulpeloos toekeken terwijl hun moeder stierf, veroorzaakte een mengeling van empathie, verdriet en woede. Sommigen stelden op sociale media vragen over de verkeerde behandeling door de overheid van de pandemie, wat heeft geleid tot een groeiend aantal mensen dat thuis sterft of op straat ligt als gevolg van overbelaste medische voorzieningen.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Udonthani weblog  Inglish edition

 

 

 

 

Thai girls bound for orphanage after watching mom die at home

Two girls – 7 and 9 – will move to their new home – an orphanage southeast of Bangkok – after being forced to watch their sick mother die at home.

The girls were found at home in Samut Prakan’s Bang Phli district yesterday next to their 44-year-old mom’s lifeless body. The mother was identified as Apaporn Soontrarachun as word spread yesterday of their tragic story. She worked as a masseuse.

Now hospitalized with COVID-19 themselves, the girls will go to live at the Samut Prakan Shelter for Children and Families, according to the Ministry of Social Development and Human Security.

It was just a few days ago that their mom complained of chest pain, difficulty breathing and dizziness, according to rescue worker Anya Phoampai. She began coughing up blood and went to a doctor, who only gave her pills to take at home. Her condition grew worse until her death on Monday.

As health workers wheeled their mother’s body away, the two girls cried and looked at each other.

Health officials believed Apaporn died from a coronavirus infection. Her body has been taken to a hospital for an autopsy.

Both girls tested positive for COVID-19 and are being treated at Bang Phli Hospital.

There was no immediate family to care for the girls, leading the Ministry of Social Development and Human Security to step in.

The news of the girls watching helplessly as their mother died provoked a mix of empathy, sadness and rage. Some raised questions on social media about the government’s mishandling of the pandemic, which has led to growing numbers of people dying at home or lying in the streets due to overtaxed medical facilities.

Thanks to the sponsors.

 

Voor de luxe kamers in de condo  kunt u

mailen naar udonthanicityweblog@gmail.com

Luxe kamers  in Condo verschillende prijzen varieren van 5000 thb per maand tot 7000 thb pm   uw gast vrouw

 

Sponsors.

Chanin Chanok soi donudom Udontani

Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.

 

haniWAWA toers  vip bus met chauffeur

1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

 •  

   

         poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

  Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

  Resort and swimmingpool and Fishing pool

  Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

  Leeya resort swimming and fishing.

   

  Gold filler  jksuradee chonburie

  Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

  Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

  Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

  udonthanicityweblog@gmail.com

Hoe u kunt afstemmen op Team Thailand op de Olympische Spelen in Tokio. Het is uit het leven gegrepen Nr 209

 

 

 

Al 10 jaar de beste weblog.

 

Ze kunnen om ons niet meer heen.

300 fans/Volgers ook in  Engelse versie.

Een bijdrage van onze man in Tokyo  Mister Quanbangbang.

Hoe u kunt afstemmen op Team Thailand op de Olympische Spelen in Tokio

Engels weblog Udonthani.

Een jaar later dan verwacht gingen gisteravond de Olympische Spelen van Tokio van start, met de sportieve actie dit weekend.
De competities hebben groen licht gekregen om te starten en lopen van tot en met 8 augustus.
Thailand zal deelnemen aan verschillende evenementen. Hier zijn er een paar om naar uit te kijken, en de atleten om luid en trots op te juichen vanuit het comfort van je bank.
Hoe afstemmen?
Als u een AIS-klant of -abonnee bent, gebruikt u de mobiele AIS Play-app om af te stemmen op de games, met behulp van de AIS Playbox, de AIS-app op uw Samsung Smart TV, Apple TV of de AIS Play-website. De evenementen worden ook uitgezonden op GMM25, Plan B, JKN18, PPTV, TV Pool en True4U.
Als je deze kanalen niet hebt, zullen digitale streamingdiensten zoals Amazon Prime en Hulu TV ook verslag doen van de Olympische Spelen.
Alle onderstaande tijden zijn lokaal (BKK-tijd).

 

Ratchanok Intanon: Badminton Thailand
BADMINTON
Wie: Busanan Ongbamrungphan
Wat: Enkel badminton dames, groepsspeelpodium
Wanneer: 7:40 uur, zaterdag 24 juli
Wie: Jongkolphan Kititharakul, Rawinda Prajongjai
Wat: Enkel badminton dames, groepsspeelpodium
Wanneer: 9:40 uur, zaterdag 24 juli
Wie: Dechapol Puavaranukroh, Sapsiree Taerattanachai
Wat: Gemengd dubbel badminton groepsspeelpodium
Wanneer: 16.40 uur, zaterdag 24 juli

Wie: Jongkolphan Kititharakul, Rawinda Prajongjai
Wat: damesdubbelbadminton groepsspeelstadium
Wanneer: 8:40 uur, zondag 25 juli
Wie: Dechapol Puavaranukroh, Sapsiree Taerattanachai
Wat: Gemengd dubbel badminton groepsspeelpodium
Wanneer: 10 uur, zondag 25 juli
Wie: Ratchanok Intanon
Wat: Badminton dames enkelspel
Wanneer: 17:20 uur, zondag 25 juli
Wie: Kantaphon Wangcharoen
Wat: Badminton heren enkelspel
Wanneer: 18.00 uur, zondag 25 juli

Chatchai-decha Butdee
BOKSEN
Wie: Baison Manikon
Wat: weltergewicht voor dames (64-69 kg)
Wanneer: 9:48 uur, zaterdag 24 juli
Wie: Chatchai-decha Butdee
Wat: vedergewicht heren (52-57 kg)
Wanneer: 16:03 uur, zaterdag 24 juli
Wie: Jutamas Jitpong
Wat: vlieggewicht dames (48-51 kg) – ronde van 32
Wanneer: 9:30 uur, zondag 25 juli
Wie: Sudaporn Seesondee
Wat: lichtgewicht dames (57-60 kg)
Wanneer: 11:39 uur, dinsdag 27 juli
FIETSEN (WEG)
Wie: Jutatip Maneephan
Wat: wegwedstrijd voor dames
Wanneer: 11.00 uur, zondag 25 juli
RUITER
Wie: Arinadtha Chavatanont, Korntawat Samran, Weerapat Pitakanonda
Wat: evenement (team)
Wanneer: 6:30 uur, vrijdag 30 juli

Jazz Janewattananon en / Instagram
GOLF
Wie: Gunn Charoenkul, Jazz Janewattananond
Wat: mannen golf individuele rondes 1-4
Wanneer: 05.30 uur, 29 juli – 1 aug
Wie: Ariya Jutanugarn, Patty Tavatanakit
Wat: Damesgolf individuele rondes 1-4
Wanneer: 05.30 uur, 4-7 augustus
JUDO
Wie: Kachakorn Warasiha
Wat: Vrouwen (52 kg)
Wanneer: 10:03 uur, zondag 25 juli
ROEIEN
Wie: Siwakorn Wongpin (Positie: Bow), Nawamin Deenoi (Positie: Stroke)
Wat: Lichtgewicht dubbeltwee voor heren heat 1
Wanneer: 9:20 uur, zaterdag 24 juli
SCHIETEN
Wie: Naphaswan Yangpaiboon, Tanyaporn Prucksakorn
Wat: kwalificatie 10m luchtpistool dames
Wanneer: 7 uur, zondag 25 juli
Wie: Sutiya Jiewchaloemmit, Isarapa Imprasertsuk
Wat: Skeet kwalificatiedag dames 1
Wanneer: 7 uur, zondag 25 juli
Wie: Tanyaporn Prucksakorn, Naphaswan Yangpaiboon
Wat: kwalificatieprecisie 25m pistool dames
Wanneer: 07:00 uur, donderdag 29 juli
Wie: Isaranuudom Phurihiranphat
Wat: kwalificatieronde van 25 m snelvuurpistool heren pistol
Wanneer: 6:30 uur, zondag 1 augustus
Wie: Savate Sresthaporn
Wat: Trap kwalificatiedag 1 voor heren
Wanneer: 07:50 uur, woensdag 28 juli

 

Thailand Zwemvereniging
ZWEMMEN
Wie: Navaphat Wongcharoen
Wat: 200 meter vlinderslag heren
Wanneer: 17:16 uur, maandag 26 juli
Wie: Jenjira Srisaard
Wat: 100 meter vrije slag dames
Wanneer: 17:04 uur, woensdag 28 juli
Wie: Navaphat Wongcharoen
Wat: 100 meter vlinderslag heren
Wanneer: 17:45 uur, donderdag 29 juli
Wie: Jenjira Srisaard
Wat: 50 meter vrije slag dames
Wanneer: 17:31, vrijdag 30 juli

: Tafeltennisvereniging van Thailand

TAFELTENNIS
Wie: Orawan Paranang
Wat: Single-tafeltennis voor dames
Wanneer: 13.00 uur, zaterdag 24 juli
Wie: Suthasini Sawettabut
Wat: Dames enkelspel tafeltennis ronde 2
Wanneer: 13:30 uur, zondag 25 juli
TAEKWONDO
Wie: Panipak Wongpattanakit
Wat: Vrouwen (49 kg)
Wanneer: 9:38 uur, zaterdag 24 juli
Wie: Ramnarong Sawekwiharee
Wat: mannen (58 kg)

 

 

How to tune in to Team Thailand at the Tokyo Olympics

Photo: Table Tennis Association
 

A year later than expected, the Tokyo Olympic Games kicked off last night, with the sporting action under way this weekend.

The competitions have been given the green light to operate and will run from through Aug. 8.

Thailand will participate in several events. Here are some to look forward to, and the athletes to cheer loud and proud for from the comfort of your sofa.

How to tune in

If you’re an AIS customer or subscriber, use the AIS Play mobile app to tune into the games, using the AIS Playbox, the AIS app on your Samsung smart TV, Apple TV, or the AIS Play website. The events will also be broadcast on GMM25, Plan B, JKN18, PPTV, TV Pool, and True4U.

If you don’t have these channels, digital streaming services like Amazon Prime and Hulu TV will also be covering the Olympics.

All times listed below are local (BKK time).

Ratchanok Intanon. Photo: Badminton ThailandRatchanok Intanon: Badminton Thailand

BADMINTON

Who: Busanan Ongbamrungphan
What: Women’s single badminton, group play stage
When: 7:40am, Saturday, July 24

Who: Jongkolphan Kititharakul, Rawinda Prajongjai
What: Women’s single badminton, group play stage
When: 9:40am, Saturday, July 24

Who: Dechapol Puavaranukroh, Sapsiree Taerattanachai
What: Mixed doubles badminton group play stage
When: 4:40pm, Saturday, July 24

Who: Jongkolphan Kititharakul, Rawinda Prajongjai
What: Women’s doubles badminton group play stage
When: 8:40am, Sunday, July 25

Who: Dechapol Puavaranukroh, Sapsiree Taerattanachai
What: Mixed doubles badminton group play stage
When: 10am, Sunday, July 25

Who: Ratchanok Intanon
What: Women’s singles badminton
When: 5:20pm, Sunday, July 25

Who: Kantaphon Wangcharoen
What: Men’s singles badminton
When: 6pm, Sunday, July 25

 

Chatchai-decha Butdee / FacebookChatchai-decha Butdee 

BOXING

Who: Baison Manikon
What: Women’s welterweight (64-69kg)
When: 9:48am, Saturday, July 24

Who: Chatchai-decha Butdee
What: Men’s featherweight (52-57kg)
When: 16:03pm, Saturday, July 24

Who: Jutamas Jitpong
What: Women’s flyweight (48-51kg) — Round of 32
When: 9:30am, Sunday, July 25

Who: Sudaporn Seesondee
What: Women’s lightweight (57-60kg)
When: 11:39am, Tuesday, July 27

CYCLING (ROAD)

Who: Jutatip Maneephan
What: Women’s road race
When: 11am, Sunday, July 25

EQUESTRIAN

Who: Arinadtha Chavatanont, Korntawat Samran, Weerapat Pitakanonda

What: Eventing (team)

When: 6:30am, Friday, July 30

Jazz Janewattananond / InstagramJazz Janewattananond / Instagram

GOLF

Who: Gunn Charoenkul, Jazz Janewattananond
What: Men’s golf individual rounds 1-4
When: 5:30am, July 29-Aug 1

Who: Ariya Jutanugarn, Patty Tavatanakit

What: Women’s golf individual rounds 1-4

When: 5:30am, Aug 4-7

JUDO

Who: Kachakorn Warasiha
What: Women (52kg)
When: 10:03am, Sunday, July 25

ROWING

Who: Siwakorn Wongpin (Position: Bow), Nawamin Deenoi (Position: Stroke)
What: Lightweight men’s double sculls heat 1
When: 9:20am, Saturday, July 24

SHOOTING

Who: Naphaswan Yangpaiboon, Tanyaporn Prucksakorn
What: 10m air pistol women’s qualification
When: 7am, Sunday, July 25

Who: Sutiya Jiewchaloemmit, Isarapa Imprasertsuk
What: Skeet women’s qualification day 1
When: 7am, Sunday, July 25

Who: Tanyaporn Prucksakorn, Naphaswan Yangpaiboon
What: 25m pistol women’s qualification precision
When: 7am, Thursday, July 29

Who: Isaranuudom Phurihiranphat
What: 25m rapid fire pistol men’s qualification round
When: 6:30am, Sunday, August 1

Who: Savate Sresthaporn
What: Trap men’s qualification day 1
When: 7:50am, Wednesday, July 28

 

Thailand Swimming AssociationThailand Swimming Association

SWIMMING

Who: Navaphat Wongcharoen
What: Men’s 200m butterfly
When: 5:16pm, Monday, July 26

Who: Jenjira Srisaard
What: Women’s 100m freestyle
When: 5:04pm, Wednesday, July 28

Who: Navaphat Wongcharoen
What: Men’s 100m butterfly
When: 5:45pm, Thursday, July 29

Who: Jenjira Srisaard
What: Women’s 50m freestyle
When: 5:31pm, Friday, July 30

 Table Tennis Association of Thailand

TABLE TENNIS

Who: Orawan Paranang

What: Women’s single table tennis
When: 1pm, Saturday, July 24

Who: Suthasini Sawettabut
What: Women’s singles table tennis round 2
When: 1:30pm, Sunday, July 25

TAEKWONDO

Who: Panipak Wongpattanakit
What: Women (49kg)
When: 9:38am, Saturday, July 24

Who: Ramnarong Sawekwiharee
What: Men (58kg)
When: 10:48pm, Saturday, July 24

Kieran Tuntivate. Photo: Courtney WhiteKieran Tuntivate. 

TRACK AND FIELD

Who: Kieran Tuntivate
What: Men’s 10,000-meter final
When: 6:30pm, Friday, July 30

Who: Subenrat Insaeng
What: Women’s discus throw
When: 7:30am, 8:55am, Saturday, July 31

Thanks to the Sponsors.

Voor de luxe kamers in de condo  kunt u

mailen naar udonthanicityweblog@gmail.com

Luxe kamers  in Condo verschillende prijzen varieren van 5000 thb per maand tot 7000 thb pm   uw gast vrouw

 

Sponsors.

Chanin Chanok soi donudom Udontani

Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.

 

haniWAWA toers  vip bus met chauffeur

1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

 •  

   

         poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

  Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

  Resort and swimmingpool and Fishing pool

  Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

  Leeya resort swimming and fishing.

   

  Gold filler  jksuradee chonburie

  Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

  Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

  Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

  udonthanicityweblog@gmail.com

Lijken bleven uren op straat liggen in Bangkok. Het is uit het leven gegrepen Nr 208

3000 Fans/Volgers

Reeds 13 jaar de beste weblog.

Weblog ook in Inglish.

Ze kunnen niet meer om ons heen.!!!!

Een bijdrage van onze man in Bangkok.

 

Lichamen zijn letterlijk achtergelaten in de straten van Bangkok terwijl COVID-19 zware tol eist
Door Coconuts Bangkok 21 juli 2021 | 11:25 uur Bangkok-tijd

Een man die besmet was met COVID-19 stierf voor een tempel in de oude wijk van Bangkok. Een paar kilometer verderop werd nog een lichaam gevonden op Ratchadamnoen Avenue. Een derde man, 40, werd ontdekt terwijl hij voor een warenhuis lag zonder pols.

In een griezelige indicator van Thailand’s stijgende pandemische tol, stierven ten minste drie mensen in minder dan 24 uur in de straten van Bangkok, waar hun lichamen werden achtergelaten om te worden gefilmd en gefotografeerd door voorbijgangers zonder dat iemand naar hen keek.

Bij het eerste lichaam, dat dinsdagochtend werd ontdekt, was een door COVID-19 getroffen man betrokken die voor de Wat Bowonniwet in elkaar zakte. Hoewel eerste hulp werd verleend, stierf de man rond 14.00 uur en zijn lichaam bleef daar tot ongeveer 22.00 uur.

Niet ver weg werd dinsdagavond het tweede lichaam gevonden op Ratchadamnoen Avenue. Hij werd geïdentificeerd als Seri Rueangrojanarit, 60 van de provincie Rayong. Een arbeider in een beschermend pak kwam het lichaam later om 22.30 uur ophalen.

Ten derde werd de politie in het Khlong Toei-district rond 20.30 uur gewaarschuwd voor een man die voor het Lotus-winkelcentrum aan Rama IV Road lag. Volgens Capt. Sumetat Bawonnnantakul van de politie van Thonglor had de man geen identificatie bij zich en geen wonden op zijn lichaam, dat een autopsie ondergaat in het Chulalongkorn-ziekenhuis.

Hoewel alleen de eerste een bevestigd geval van COVID-19 was, doet het beeld dat vandaag de dag opduikt, velen aannemen dat ze het slachtoffer waren van de ziekte die geen hulp konden krijgen. Ongeacht wat hen heeft gedood, de schaarste aan middelen leidde er waarschijnlijk toe dat ze onbeheerd op straat stierven.

 

Ziekenhuizen staan ​​op hun breekpunt, met mensen die op straat wachten op bedden. Anderen die bang zijn dat ze de ziekte hebben opgelopen, hebben ook moeten wachten en ’s nachts gekampeerd voor een gratis test. Er zijn klachten dat de overheid beter crowdmanagement zou moeten uitvoeren door online reserveringen aan te bieden of betaalbare COVID-19-testen bij ziekenhuizen aan te bieden. Er zijn zogenaamde snelle laterale flow-testen, die thuis kunnen worden afgenomen, beschikbaar, maar in zeer beperkte aantallen.

Wekenlang legt Thailand bijna dagelijks records op het gebied van infecties en sterfgevallen. Die trend zette zich vandaag voort met een record van 13.002 geregistreerde infecties. Er waren 108 doden.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Inglish weblog

Bodies literally left lying in Bangkok’s streets as COVID-19 takes heavy toll

A man infected with COVID-19 died in front of a temple in Bangkok’s old quarter. A few kilometers away, another body was found on Ratchadamnoen Avenue. A third man, 40, was discovered lying in front of a department store with no pulse.

In a grisly indicator of Thailand’s soaring pandemic toll, at least three people died in less than 24 hours in Bangkok’s streets, where their bodies were left lying to be filmed and photographed by passers-by without anyone attending to them.

The first body, discovered Tuesday morning, involved a COVID-19 stricken man who collapsed in front of Wat Bowonniwet. Although first aid was rendered, the man died at around 2pm and his body remained there until about 10pm.

Not far away, the second body was found Tuesday evening on Ratchadamnoen Avenue. He was identified as Seri Rueangrojanarit, 60 of Rayong province. A worker in a protective suit came to retrieve the body later at 10:30pm.

Thirdly, in the Khlong Toei district, police were alerted at around 8:30pm to a man lying in front of the Lotus’s shopping mall on Rama IV Road. According to Capt. Sumetat Bawonnnantakul of Thonglor Police, the man had no identification on him and no wounds on his body, which is undergoing an autopsy at Chulalongkorn Hospital.

 

 

 

While only the first has been a confirmed case of COVID-19, the picture emerging today has many assuming they were victims of the disease who were unable to get help. Regardless of what killed them, the crunch on resources likely led to them dying unattended in the street.

Hospitals are at their breaking point, with people waiting in the streets for beds. Others afraid they’ve contracted the disease have also had to wait, camping out overnight for a free test. There are complaints that the government should execute better crowd management by providing online reservations or offering affordable COVID-19 testing at hospitals. So-called rapid lateral flow tests, which can be taken at home, are available, but in very limited numbers.

For weeks, Thailand has set records on infections and deaths almost daily. That trend continued today with a record 13,002 infections logged. There were 108 deaths.

Thanks to our Sponsors.

Voor de luxe kamers in de condo  kunt u

mailen naar udonthanicityweblog@gmail.com

Luxe kamers  in Condo verschillende prijzen varieren van 5000 thb per maand tot 7000 thb pm   uw gast vrouw

 

Sponsors.

Chanin Chanok soi donudom Udontani

Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.

 

haniWAWA toers  vip bus met chauffeur

1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

 •  

   

         poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

  Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

  Resort and swimmingpool and Fishing pool

  Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

  Leeya resort swimming and fishing.

   

  Gold filler  jksuradee chonburie

  Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

  Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

  Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

  udonthanicityweblog@gmail.com

Bericht van vriendin van prdevries gezien in de krant? Het is uit het leven gegrepen Nr 207

3000 fans volgers

Ze kunnen niet meer om ons heen!!!

Gezien op internet(bron newspaper)

 PETER R. DE VRIES

‘Peter was de hoofdprijs’

Ze was de partner van Peter R. de Vries, maar koos ervoor om in de anonimiteit te blijven. Nu moet om veiligheidsredenen haar identiteit geheim blijven, maar wil ze hem het liefst publiekelijk eren. ‘Ik was erop tegen dat hij vertrouwenspersoon werd van de kroongetuige in het Marengo-proces.’

Rond haar hals draagt ze een lang fluwelen lint met daaraan de roségouden armband die Peter R. de Vries altijd droeg. Haar naam staat erin gegraveerd, en de letters MGL – Mijn Grote Liefde. Rond haar pols draagt ze dezelfde armband maar dan kleiner, met daarin dezelfde afkorting en zijn naam.

 

‘We hebben die armbanden al ­jaren. In het ziekenhuis hebben ze die bij hem afgedaan, sindsdien draag ik hem. Het is alsof Peter de aanslag voorvoelde; de laatste tijd ­hamerde hij er steeds op dat hij die inscripties erin wilde, dat móést gewoon gebeuren. Begin juni reden we op de motor naar Amsterdam. Hij had helemaal bedacht hoe het moest – onze namen in kapitalen, MGL cursief, het lettertype en de plek waar de datum van onze eerste ontmoeting zou staan.’

Aan de keukentafel in haar huis serveert de partner van Peter R. de Vries thee met biscuits van McVitie’s, ‘Peters favoriete koekjes’, en vertelt ze haar verhaal. Hoe ze elkaar zes jaar geleden ontmoetten, hoe ze worstelde met zijn bekendheid, hoe haar omgeving reageerde op het leeftijdsverschil, dat hij ‘totaal niet arrogant’ was, de felle discussies over het ­Marengo-proces en hoe wreed hij uit het leven is weggerukt.

 

De roségouden armband die Peter R. de Vries altijd droeg. De naam van zijn vriendin staat erin gegraveerd, en de letters MGL – Mijn Grote Liefde.

‘Dit is mijn manier om hem publiekelijk te eren’, zegt ze. ‘Eigenlijk wil ik alsnog zeggen: lieve Peter, hier ben ik.’

De vriendin, die om veiligheids­redenen anoniem moet blijven, wilde nooit bekend worden. Ze deed een stap achteruit als De Vries ongevraagd werd gefotografeerd, wilde in publieke ruimten niet hand in hand lopen, boekte vakanties op plekken waar ze geen Nederlanders verwachtte en betrad altijd tien minuten na hem een vliegtuig om vervolgens ‘toevallig’ naast hem te worden geplaatst. Peter vond dat moeilijk, zegt ze, ‘die wilde de relatie van de ­daken schreeuwen’, maar hij gaf haar de ruimte en ging erin mee. ‘Op een gegeven moment zei hij uit zichzelf: zal ik hier een stukje achter je gaan ­lopen? Of: kijk uit, daar heeft iemand een telefoon in zijn hand, die is me aan het filmen.’

 

 

Waarom vond je die anonimiteit belangrijk?

 

‘Zeker in het begin zit je niet op bekendheid te wachten. Je wilt rustig kunnen uitzoeken of je bij elkaar past of niet, zonder dat iedereen daar meteen een mening over heeft. En ik word graag op mijn eigen merites beoordeeld, niet als ‘de vriendin van’. Bovendien wil ik geen publiek bezit worden, ik zag wat voor impact dat had op zijn leven. Overal gingen mensen ongevraagd hun problemen met hem bespreken. Soms ergerde ik me daaraan, dan dacht ik: hé hallo, kom op, we zitten te eten, geef die man even rust. Maar hij bleef altijd vriendelijk, nam uitgebreid de tijd voor iedereen. Op tv kwam hij soms dwingend en ongeduldig over, maar als hij iets voor een ander kon betekenen, stapte hij altijd over zijn eigen belangen heen. Hij was ontzettend liefdevol en genereus.’

 

 

Het is een emotioneel gesprek, ­zaterdag 17 juli, twee dagen na het overlijden van de bekendste misdaadjournalist van Nederland. ‘Ik heb net weer drie briefjes van hem gevonden’, zegt ze met een hese stem van verdriet. ‘Als ik eerder de deur uit moest dan hij, legde hij altijd een brief op mijn hoofdkussen. Op een gegeven moment ging hij ook briefjes in mijn huis verstoppen. Hij scheurde vellen van zijn notitieblok of uit mijn aantekenboekjes, schreef er lieve teksten op en stopte ze op gekke plekken – achter mijn tandenborstel, in de vriezer, in een pan waar nog eten in zat – de vetvlekken zitten er nog op –, in mijn schoenen, tussen mijn laptop, op de afzuigkap, in de la tussen mijn kleren, mijn moeder heeft er een gevonden onder een stapeltje placemats hier op tafel.’

Het zijn er meer dan honderd. Ze heeft de brieven op haar woonkamervloer als een tapijt bijeengelegd. ‘Ik weet dat ik nog meer briefjes ga vinden’, zegt ze. ‘Ik vond er ook een toen ik van het ziekenhuis naar huis reed om schone kleren op te halen. Bij elke vondst stort ik even in. Het is alsof ik nu pas besef hoe waardevol ze zijn. Alsof nu pas tot me doordringt hoe bijzonder dat is.’

 

´Peter legde briefjes op mijn hoofdkussen en op een gegeven moment verstopte hij ze overal in huis.’ Nu liggen ze bijeen op de woonkamervloer, als een tapijt. Het zijn er meer dan honderd.

Peter R. de Vries en zijn partner ontmoetten elkaar ruim zes jaar geleden tijdens hun werk. Zij zat in de ­visagie, hij kwam binnen en keek haar via de spiegel aan. Meteen gebeurde er iets, zegt ze, wat niet te beschrijven is. ‘Je vóélt het. Een enorme spanning. Ik wist meteen: oei, foute boel. Peter beschreef het later als een blikseminslag.’

Ze dronken wat en wisselden mailadressen uit. De volgende dag stuurde hij haar een berichtje. ‘‘Ik wilde niet meteen reageren, dat staat zo wanhopig, maar dat lukte me niet. Ik probeerde even iets anders te doen, maar dacht al snel: fuck it, ik mail terug.’ Direct daarna schreef hij weer, zoals hij altijd alles en iedereen heel snel antwoordde. Hij wilde afspreken, dus ik googelde op ‘Peter R. de Vries’ en ‘relatie’, want ik wist niks van hem. Vroeger keken we thuis naar zijn programma, maar ik dacht nooit: wat een leuke of aantrekkelijke man, helemaal niet. Op internet las ik dat hij gescheiden was, maar ook dat hij een open relatie had. Op onze eerste afspraak heb ik meteen gezegd: er zijn twee dingen die ik met niemand deel: mijn man en mijn schoenen.’

 

 

 

 

Ze oogstte weinig begrip voor haar relatie. ‘Als ik mijn omgeving over hem vertelde, waren de reacties in de trant van: hoe kan hij op die leeftijd vrijgezel zijn? Of: die man kan iedereen krijgen, jij bent gewoon een speeltje voor hem totdat je wordt ingeruild. Daar had ik ontzettend veel moeite mee, zo was hij helemaal niet, hij liet niet snel iemand dichtbij komen. Het voelt alsof je je moet verantwoorden voor je gevoelens, terwijl die niks met zijn bekendheid te maken hadden. Die bekendheid zat ons juist in de weg, ik wilde dat niet. En nu denk ik: waarom heb ik hem dat niet gegeven? Waarom heb ik zoveel energie verspild, zo mijn best gedaan om ons geheim te houden? Was ik maar onbevangener geweest. Nu wil ik niet die anonieme partner zijn over wie zoveel wordt gespeculeerd, maar nu moet het van de politie.’

Sinds de aanslag wordt ze beveiligd. ‘Pas op’, waarschuwt ze op de trap. Dikke camerakabels die slordig met ducttape in grote haast lijken te zijn aangebracht, bungelen laag ­boven het trapgat. De vraag of ze zich veilig voelt, is niet relevant, antwoordt ze. ‘Ik ben er niet mee bezig. Het interesseert me niet. Ik ben als verdoofd.’

 

Spraken jullie onderling over zijn veiligheid?

 

‘Ik heb daarover felle gesprekken met hem gevoerd. Ik was erop tegen dat hij vertrouwenspersoon werd van de kroongetuige in het Marengo-proces. Maar ik begreep ook waarom hij dit wilde doen: als misdaadverslaggever van dat kaliber wil je betrokken zijn bij zo’n mega-strafzaak. Maar nu zit ik wel met de vraag of ik meer had kunnen doen om hem ervan te weerhouden. Die vraag zal mij altijd blijven achtervolgen.’

Dinsdagavond 6 juli zouden De Vries en zijn vriendin een huis gaan bezichtigen. Ze zouden gaan samenwonen, ergens in Utrecht, ‘omdat dat tussen hem en mij in ligt. Peter had deze woning al bekeken en was enthousiast. Hij zei: ik maak een afspraak, dan kunnen we vanavond ­samen gaan kijken. Ik moet eerst even naar Boulevard, maar ik kan er om kwart over acht zijn.’

‘Twaalf over zeven appte ik hem: ik ga nu vertrekken. Hij schreef terug: Ok!

‘Dat was zijn laatste berichtje. Ik was bijna bij dat huis toen Peters zoon Royce belde en zei dat Peter was neergeschoten. Ik begon meteen te schreeuwen. Toen ik Peter belde en hij niet opnam, wist ik: foute boel. Hij nam altijd op als ik belde, ook als hij midden in een bespreking zat. Nadat hij ook niet op mijn appjes had gereageerd, wist ik dat het waar was.’

Ze laat de berichtjes van dinsdag 6 juli op haar telefoon zien.

 

18:49
Ik vind het wel spannend, die bezichtiging.

18:54
Ja toch?

19:12
Ik vertrek nu

19:18
Ok!

19:51
Waar ben je???

19:51
Peterrrr

19:51
Neem op

19:55
Schat

19:55
Bel me

 

Ze reed door naar Amsterdam. ‘Ik kan me die hele route niet meer herinneren. Ik weet alleen dat ik constant belde of gebeld werd. Ik probeerde te achterhalen of hij nog leefde. Ik belde zijn familie en zijn vrienden en een collega van RTL Boulevard. Iemand van de politie zocht contact om me te kalmeren. Hij probeerde te achterhalen waar ik reed, zodat hij een politieauto kon sturen om me op te halen. Maar niemand kon mijn vraag beantwoorden.

Ik kreeg ook ­telefoontjes en appjes van mensen die ik al heel lang niet heb gesproken: o, wat erg voor je. Ik dacht: hoe durf je mij nu te bellen? Terwijl je helemaal geen vriend van me bent?

‘In het ziekenhuis ving zijn familie me op. Ik heb ontzettend hard gehuild. Peter was gehavend, maar hij was er nog, dat zag je aan alles. Die nacht bleef ik in het ziekenhuis, op een bedje in een familiekamer, maar van slapen kwam natuurlijk niks. Elke dag liet ik hem met mijn telefoon ons liedje horen, wat hij ook afgespeeld wil hebben op zijn uitvaart: The first time ever I saw your face.

‘Het waren vreselijke, slopende dagen. Alsof ik in een nachtmerrie was beland. En de nachtmerrie veranderde in een hel. Ik weet nu precies wat het gezegde tussen hoop en vrees leven, betekent. Ik ben niet gelovig, maar ik heb gebeden, al weet ik niet tot wie ik me richtte. Ik heb iedereen die ik ken, gevraagd te bidden, te ­hopen en te duimen. De eerste klap, toen ik het nieuws hoorde, deed mijn wereld instorten. In die week waarin hij in het ziekenhuis lag, kreeg ik hoop dat het goed zou komen. Toen kwam de tweede klap.’

 

 

Op donderdagmiddag 15 juli overleed De Vries. ‘Peter heeft geknokt tot het einde, maar heeft de strijd niet kunnen winnen’, maakten zijn familie en zijn partner bekend. ‘We zijn onnoemelijk trots op hem en tegelijkertijd ontroostbaar.’

‘Ik heb echt behoorlijk wat meegemaakt in mijn leven’, zegt zijn vriendin, ‘maar dit overtreft alles. Ik dacht dat ik heel sterk was, maar soms denk ik: het is te groot, ik kan dit niet aan. Even, heel even, heb ik gedacht: had ik jou maar nooit ontmoet. Natuurlijk is dat egoïstisch, maar de pijn is zo groot, zo onbeschrijflijk.’

 

Heeft hij het gevaar onderschat?

‘We hebben daar gesprekken over gevoerd, maar daar kan ik geen details over geven omdat er een onderzoek naar zijn beveiliging loopt. Ik hoop op een dag antwoord te krijgen op de vraag of justitie juist heeft gehandeld. Als je weet dat van de kroongetuige al een broer en een advocaat zijn doodgeschoten, en je weet ook dat Peter elke dag dezelfde route aflegt van en naar RTL Boulevard, en je beveiligt die routes niet, vind ik dat onbegrijpelijk. Want je weet: als ze Peter neerschieten, is de impact nog groter. Dan zegt iemand pas echt: weet met wie je te maken hebt. Dan zaai je de meeste angst. Peter was de hoofdprijs.’

Ze leest sommige briefjes van hem voor. Vaak staat de eerste zin van hun liedje erop, of is het ondertekend met MGL. ‘Nog steeds heb ik het gevoel dat hij elk moment hier binnen kan lopen. Dat de deur open gaat, en dat die lange gestalte de trap op komt, met die mooie lach en die ogen die meelachen. Toen onze relatie door alle obstakels even uit was, zocht hij naar manieren hoe het goed kon komen. Hij was altijd oplossingsgericht bezig – hoe kan het wél? Hij schreef er een brief van acht kantjes over en zei: als jij er niet bent, voel ik me geamputeerd, alsof een deel van mij weg is.

‘Ik voelde me toen ook leeg. Maar dat geamputeerde, dat voel ik nu pas, nu hij er niet meer is. Alsof een deel van mij met hem is meegegaan.’

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Met dank aan onze sponsors.

Voor de luxe kamers in de condo  kunt u

mailen naar udonthanicityweblog@gmail.com

Luxe kamers  in Condo verschillende prijzen varieren van 5000 thb per maand tot 7000 thb pm   uw gast vrouw

 

Sponsors.

Chanin Chanok soi donudom Udontani

Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.

 

haniWAWA toers  vip bus met chauffeur

1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

 •  

   

         poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

  Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

  Resort and swimmingpool and Fishing pool

  Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

  Leeya resort swimming and fishing.

   

  Gold filler  jksuradee chonburie

  Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

  Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

  Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

  udonthanicityweblog@gmail.com

Algemene oproep over Limburgse vlaaien leveren in Udonthani. Het is uit hetleven gegrepen. Nr 206

Oproep om levering  Limburgse vlaaien in Udonthani.

3000 fans/volgers

Ze kunnen niet meer om ons heen.

Een oproep van de redactie over levering 25 Limburgse vlaaien in Udonthani.

We kregen diverse verzoeken van Fans die vroegen om het leveren van echte limburgse vlaaien in Udonthani

Het gaat om  abrikozen vlaaien en  rijste vlaaien.

Weet u een bakker die dat kan maken,of bent u zelf bakker laat het ons weten.

Wij zagen in Pattaya een bakker  maar die vroeg meteen de hoofdprijs 600 thb  voor een vlaai, das veel te duur .

Dan kost de vlaai het dubbele wat hij in nl zou kosten dus die prijzen  zich zelf uit de markt.

Kunt u helpen laat het ons weten via

lowy.cremers.senior@gmail.com

Elk idee of informatie is welkom.