Thaise sprookjes verteld doo Pietje Puck uit Udonthani. Het is uit het leven gegrepen Art Nr 321

 

 

Sprookjes Thaise sprookjes,

Reeds 13 jaar de beste udonthaniweblog,met 3000 lezers wereldwijd elke dag.

Ze kunnen niet meer om ons heen.!!!

verteld door Pietje Puk een Lezer van www.udonthanicityweblog.nl

 

 

 

Een verhaal is een verhaal dat van generatie op generatie is doorgegeven. Men kan zeggen dat het de oudste literatuur is. Sprookjes kunnen zijn ontstaan ​​met de familie van de mensheid. De oorzaak die vanaf het begin kwam Het moet een waargebeurd verhaal zijn en dan aan elkaar vertellen. Er zijn extra toevoegingen om het nog bizarder te maken. zo ver van de waarheid word een verhaal Een verhaal schrijven in de eerste zin Het zou vanuit de verbeelding geschreven kunnen worden.

 Sprookjes (Pali) zijn de oorzaken van actuele gebeurtenissen zoals Prins Siddhartha Het is geclassificeerd als een verhaal van de Boeddha. Omdat prins Siddhartha de oorzaak is van de gebeurtenis dat de Boeddha de verlichting bereikte. Als er geen prins Siddhartha was die werd gewijd Er is geen Boeddha genaamd Gotama, enz.

De tweede betekenis is de betekenis die is ontleend aan de woorden in de Pali-taal in het boeddhisme. omdat boeddhistische verhalen de oorzaak voor een zeer lange tijd zullen noemen. Totdat iets wat in die tijd bestond niet meer zichtbaar is voor mensen in deze tijd. Hij stemde er daarom mee in de term te gebruiken om het te vergelijken met de mythologische romans om ze fabels te noemen, maar in feite is het oorspronkelijke woord ‘verhalen’ afkomstig uit het boeddhisme en verwijst het alleen naar verhalen die echt bestonden en op geen enkele manier verzonnen waren.

 

Thais sprookje – De slimme aap

In de bosrand langs het Thaise platteland leefde eens een aap, om precies te zijn: een makaak, die zichzelf heel slim vond. Hij was bijvoorbeeld zo slim, dat hij kon spreken met de mensen uit de dorpen en op de een of andere manier wist hij altijd iets lekkers of nuttigs aan elke ontmoeting met mensen over te houden.

Op een dag echter, had hij pijn; hij had bij het zoeken naar rijp fruit in stekelig struikgewas een doorn opgelopen en dan nog wel in het puntje van zijn staart!

De aap trok uiteindelijk naar één van de dorpen om te zien of iemand hem van die vreselijke pijn kon afhelpen. Toen hij langs de barbier kwam en hem bezig zag met een scherp scheermes, dacht de aap: “Die moet ik hebben, de barbier zal me van die akelige doorn kunnen verlossen”. “Barbier”, vroeg de aap, “Kun je me helpen? Ik heb een doorn in mijn staart en die is erg pijnlijk. Kun je de doorn er voor mij uithalen?”

“Natuurlijk”, zei de barbier. Hij keek met medelijden naar de apenstaart, waar de punt door de doorn al lelijk ontstoken was geraakt. Hij pakte zijn scheermes en probeerde voorzichtig de doorn weg te snijden. Echter, mèt de doorn sneed hij per ongeluk ook de staartpunt af.

“Wat heb je nu gedaan?” schreeuwde de aap woedend. “Je hebt mijn mooie staart verminkt!”

De barbier vond het vreselijk, maar gedaan was gedaan; de staartpunt kon er niet meer worden aangezet. “Het spijt me zo”, kermde de barbier, “Dat was niet mijn bedoeling, het ging per ongeluk!”

Maar de aap was razend. “Geef me je scheermes!” siste hij door zijn tanden, “Ik wil je scheermes als compensatie voor mijn mooie staartpunt!” De barbier boog deemoedig het hoofd en gaf zijn scheermes aan de aap, die er gelijk mee aan de haal ging.

“Eigenlijk geen slechte handel”, dacht de aap een poosje later, terwijl hij het bos weer inging. “Ik ben die akelige doorn kwijt, mijn staart zal wel weer helen en ik ben een mooi scheermes rijker!”

Dieper in het bos zag de aap een oude vrouw, die bezig was takken en twijgen te sprokkelen voor een kampvuur. Ze had echter geen mes of bijl, maar alleen een stuk steen bij zich om het hout te hakken.

De aap zag, hoe de vrouw inmiddels doodmoe was van het hakken met de botte steen. “Oude vrouw”, riep hij, “Die steen is niet goed om te hakken. Wil je misschien mijn scherpe scheermes lenen, dan zul je sneller klaar zijn met houtsprokkelen”.

“Oh”, sprak de oude vrouw blij, “Als dat mag, heel graag!” De aap gaf haar vervolgens zijn scheermes. Maar dat was natuurlijk helemaal niet geschikt om takken mee door te snijden en het duurde dan ook niet lang of het scheermes brak in tweeën.

De aap ontstak in woede. “Wat heb je nu gedaan? Je mocht mijn mooie scheermes alleen maar lenen en nu heb je het vernield!”

“Het spijt me zo”, huilde de oude vrouw, “Dat was niet mijn bedoeling, het ging per ongeluk!”

De aap barstte bijna uit zijn vel van razernij. “Geef me het sprokkelhout wat je verzameld hebt!” siste hij door zijn tanden, “Ik wil je sprokkelhout als compensatie voor mijn mooie scheermes!” De oude vrouw huilde harder en harder, maar omdat de aap onverbiddelijk was, gaf ze hem haar zo bloedig bijeengegaarde stapeltje sprokkelhout.

“Eigenlijk geen slechte handel”, dacht de aap terwijl hij verder trok. “Ik had eigenlijk niets aan dat scheermes, maar nu ben ik een stapel mooi sprokkelhout rijker!”

Tegen de avond kwam de aap aan bij een klein dorpje, waar een heerlijke geur hem verder lokte. En ineens zag hij waar die heerlijke geur vandaan kwam: een meisje en haar moeder waren boven een vuurtje bezig met het bakken van mooie goudgele krabkoekjes. Maar het vuurtje doofde bijna uit, omdat het hout op was en de krabkoekjes waren nog lang niet allemaal gebakken.

“Hallo”, riep de aap, “Jullie vuur is bijna uit. Willen jullie misschien mijn sprokkelhout lenen?” Het meisje en haar moeder keken de aap verbaasd aan. “Wat een aardig aanbod!” zei de moeder, “Heel graag!” De aap gaf hen daarop zijn sprokkelhout en het meisje en haar moeder konden al hun resterende krabkoekjes afbakken. Maar waarop de aap niet had gerekend, gebeurde; omdat hij toch niet zo slim was als hij dacht, begreep hij het principe van sprokkelhout en vuur niet. Eenmaal in het vuur brandde zijn sprokkelhout vanzelfsprekend helemaal op en werd gereduceerd tot as.

De aap plofte van boosheid. “Wat heb je nu gedaan? Jullie mochten mijn mooie sprokkelhout alleen maar lenen en nu hebben jullie het verbrand!” Het meisje en haar moeder keken de aap niet begrijpend aan. “Het spijt mij”, zei de moeder, “Maar dat gebeurt er nu eenmaal met sprokkelhout, je kunt het niet uitlenen; je gebruikt het om er vuur mee te maken en ja, dan verbrandt het”.

Maar de aap was des duivels en liet zijn tanden zien. “Geef me al jullie krabkoekjes!” schreeuwde hij, “Ik wil al jullie krabkoekjes als compensatie voor mijn mooie sprokkelhout!” Bang geworden voor de boze aap, begon het meisje te huilen. “Neem ze maar mee”, sprak de moeder angstig, “Maar laat ons dan verder met rust!” De aap greep daarop de in bananenbladeren ingepakte krabkoekjes en ging er vandaar.

“Eigenlijk een goede handel”, dacht de aap terwijl hij het bos weer inging. “Ik had eigenlijk niets aan dat sprokkelhout, maar nu heb ik een heleboel lekker geurende krabkoekjes om op te snoepen!”

Maar die lekkere geur werd al snel een probleem. Terwijl de aap rondzeulde met de bananenbladeren vol krabkoekjes, kwam een groep wilde honden op zijn spoor. “Mmm, eten!” blaften de wilde honden tegen elkaar en al snel hadden ze de aap in het vizier.

Doodsbang voor de wilde honden liet de aap de krabkoekjes vallen en vluchtte een boom in. Binnen een mum van tijd hadden de wilde honden de krabkoekjes verorberd – er bleef geen kruimel van over – en daarma trokken ze zeer tevreden weer verder.

De aap, die dacht slim te zijn geweest met zijn ruilhandel, bleef uiteindelijk in de boom achter met een lege maag. Ondanks alles was hij aan het einde van de dag een (doorn en) staartpunt armer en niets rijker geworden. Het waren echter de wilde honden, die de ‘vruchten van zijn arbeid’ plukten en een onverwacht feestmaal hadden weten te veroveren.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

INGLIS EDITION UDONTHANIWEBLOG>NL

Fairy Tales Thai Fairy Tales,

The best udonthaniweblog for 13 years, with 3000 readers worldwide every day.
They can no longer ignore us.!!!

told by Pietje Puk a Reader of www.udontaniweblog.nl

 

 

 

A story is a story that has been passed down from generation to generation. It can be said to be the oldest literature. Fairy tales may have originated with the family of mankind. The cause that came from the beginning It must be a true story and then tell to each other. There are additional additions to make it even more bizarre. so far from the truth become a story Writing a story in the first sentence It could be written from the imagination.
Fairy tales (Pali) are the causes of current events such as Prince Siddhartha It is classified as a story of the Buddha. Because Prince Siddhartha is the cause of the event that the Buddha attained enlightenment. If there was no Prince Siddhartha to be ordained There is no Buddha named Gotama, etc.
The second meaning is the meaning taken from the words in the Pali language in Buddhism. because buddhist stories will mention the cause for a very long time. Until something that existed at that time is no longer visible to people today. He therefore agreed to use the term to compare it with the mythological novels to call them fables, but in fact the original word “stories” comes from Buddhism and refers only to stories that actually existed and in no way. were made up in some way.

 

Thai Fairy Tale – The Clever Monkey
In the forest edge along the Thai countryside once lived a monkey, to be more precise: a macaque, who thought himself very smart. For example, he was so smart that he could talk to the people of the villages and somehow he always managed to get something tasty or useful from every encounter with people.

One day, however, he was in pain; he had picked up a thorn while searching for ripe fruit in thorny undergrowth, even in the tip of his tail!
The monkey eventually went to one of the villages to see if anyone could relieve him of that terrible pain. When he passed the barber and saw him busy with a sharp razor, the monkey thought: “I must have that, the barber will be able to rid me of that nasty thorn.” “Barber”, asked the monkey, “Can you help me? I have a thorn in my tail and it is very painful. Can you pull out the thorn for me?”

“Of course,” said the barber. He looked with pity at the monkey’s tail, where the thorn’s tip had already become badly inflamed. He took out his razor and tried to carefully cut the thorn away. However, with the thorn he accidentally cut off the tail tip as well.
“What have you done now?” shouted the monkey angrily. “You mutilated my beautiful tail!”
The barber hated it, but it was done; the tail tip could no longer be turned on. “I’m so sorry,” the barber groaned, “I didn’t mean to, it happened by accident!”
But the monkey was furious. “Give me your razor!” he hissed through his teeth, “I want your razor to compensate for my beautiful tail tip!” The barber bowed his head humbly and handed his razor to the monkey, who immediately ran off with it.
“Not a bad trade, really,” thought the monkey a while later, as he went back into the woods. “I’ve got rid of that nasty thorn, my tail will heal and I’ve got a nice razor!”
Deeper in the forest, the monkey saw an old woman gathering branches and twigs for a campfire. However, she had no knife or axe, but only a piece of stone with which to chop the wood.
The monkey saw how the woman was now exhausted from the chopping with the blunt stone. “Old woman”, he cried, “That stone is not good to cut. If you would like to borrow my sharp razor, you will finish gathering wood sooner.”
“Oh”, said the old woman happily, “If you may, I’d love to!” The monkey then gave her his razor. But of course that was not at all suitable for cutting branches and it did not take long before the razor broke in two.
The monkey was furious. “What have you done now? You were only allowed to borrow my beautiful razor and now you have destroyed it!”
“I’m so sorry,” the old woman cried, “I didn’t mean that, it happened by accident!”
The monkey nearly burst out of his skin with rage. “Give me the brushwood you’ve gathered!” he hissed through his teeth, “I want your brushwood as compensation for my beautiful razor!” The old woman cried louder and louder, but because the monkey was implacable, she gave him her bloody pile of firewood.
“Not a bad trade, really,” thought the monkey as he continued on. “I didn’t really use that razor, but now I’m a pile of beautiful firewood richer!”

 

,

Towards evening the monkey arrived at a small village, where a wonderful scent enticed him further. And suddenly he saw where that wonderful smell came from: a girl and her mother were baking beautiful golden crab cakes over a fire. But the fire almost went out, because the wood had run out and the crab cakes were far from being baked.
“Hello”, cried the monkey, “Your fire is almost out. Would you like to borrow my firewood?” The girl and her mother looked at the monkey in surprise. “What a nice offer!” said the mother, “Very gladly!” The monkey then gave them his firewood and the girl and her mother were able to finish off all their remaining crab cakes. But what the monkey hadn’t counted on happened; because he wasn’t as smart as he thought he was, he didn’t understand the principle of firewood and fire. Once in the fire, his firewood naturally burned up completely and was reduced to ash.
The monkey exploded in anger. “What have you done now? You were only allowed to borrow my beautiful firewood and now you have burned it!” The girl and her mother looked at the monkey uncomprehendingly. “I’m sorry,” said the mother, “But that’s what happens with deadwood, you can’t lend it; you use it to make fire with it and yes, then it burns.”
But the monkey was of the devil and showed his teeth. “Give me all your crab cakes!” he shouted, “I want all your crab cakes as compensation for my beautiful firewood!” Being afraid of the angry monkey, the girl began to cry. “Take them with you”, said the mother anxiously, “But then leave us alone!” The monkey then grabbed the crab cakes wrapped in banana leaves and went from there.
“Good trade, actually,” thought the monkey as he went back into the woods. “I didn’t really use that firewood, but now I have a lot of deliciously scented crab cakes to snack on!”
But that nice smell quickly became a problem. As the monkey luged around with the banana leaves full of crab cakes, a pack of wild dogs came on his trail. “Mmm, food!” the wild dogs barked at each other and soon they had the monkey in their sights.

Terrified of the wild dogs, the monkey dropped the crab cakes and fled into a tree. In no time at all, the wild dogs had eaten the crab cakes—not a crumb was left—and then they moved on with great satisfaction.

The monkey, who thought he had been clever with his barter, ended up being left in the tree with an empty stomach. Despite everything, at the end of the day he had become a (thorn and) tail tip poorer and nothing richer. It was the wild dogs, however, who reaped the “fruits of his labor” and managed to capture an unexpected feast.

 

 

https://www.isaanlawyers.com

Chanin Chanok soi donudom Udontani

Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.

 

Udon ThaniWAWA toers  vip bus met chauffeur

1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

udonthanicityweblog@gmail.com

 

 

lowy.cremers.senior@gmail.com

 

OME JOOP SPREEKT: .Vrij verkrijgbare medicijnen kopen in Thailand – wat is er beschikbaar?Het is uit het leven gegrepen Art Nr 320

 

 

 

 

Vrij verkrijgbare medicijnen kopen in Thailand – wat is er beschikbaar?

Reeds 13 jaar de beste met het laatste nieuws altijd het eerste online.

3000 lezers wereld wijd,ook  een Engelse weblog editie.

Ze kunnen niet meer om ons heen!!!!

Een bijdrage van OME JOOP SPREEKT .

 

Vrij verkrijgbare medicijnen kopen in Thailand 

wat kunt u kopen? Docter Jhon adviseerd .

Het is gemakkelijk om bepaalde medicijnen zonder recept te kopen bij een apotheek in Thailand, zoveel gemakkelijker dan in de VS of het VK, waar voor bijna elk medicijn dat u nodig heeft een recept nodig is.

In Thailand is het kopen van medicijnen ook goedkoop (vaak minder dan 15% van wat je in de VS betaalt) en zelfs als ze niet het merk hebben dat je nodig hebt, zijn er Thaise merken die je kunt kopen die hetzelfde doen. Als je in Thailand bent of van plan bent binnenkort te komen, zou het handig zijn om alle medicijnen in te slaan die je nodig hebt terwijl je hier bent. Om u op weg te helpen, volgt hier een idee van wat u bij bijna elke Thaise apotheek kunt kopen.

Een Thai betaald in  het staats ziekenhuis 30 thb per consult.Maar voor grote ingrepen betalen ze  extra.

Bij de goeie Farmacie in Thailand koop je VIAGRA  onder garantie!!!!

Antibiotica – Veel antibiotica waarvoor u in de VS en ook in Europa  een doktersrecept moet krijgen, zijn in Thailand zonder recept verkrijgbaar. Dingen zoals penicilline, ciprofloxacine, Bactrim en een hele reeks andere antibiotica zijn zonder recept verkrijgbaar. Ook als je een antibioticum nodig hebt dat niet vrij verkrijgbaar is in Thailand, zal een snel (en erg goedkoop!) bezoek aan een arts je een recept opleveren.

Elke keer als mijn ouders me in Bangkok komen bezoeken, slaat mijn moeder antibiotica in die ze misschien nodig heeft, want voor minder dan $ 4 per pakje zijn ze de moeite waard om in het medicijnkastje te hebben. Ik ben natuurlijk geen voorstander van antibiotica en gebruik ze zelf zelden omdat ik weet wat de gezondheidsrisico’s zijn, maar als je ze in het verleden hebt gebruikt of gebruikt, kun je ze net zo goed in Thailand kopen.

Geboortebeperking – Geboortenbeperkingspillen zijn verkrijgbaar bij elke apotheker in Thailand. Vanaf ongeveer $ 3 voor een maandvoorraad, als u anticonceptiepillen neemt en Thailand bezoekt, kunt u uw merk hier krijgen of een Thais merk dat dezelfde bescherming biedt.

Terwijl in Thailand de meeste kinds moedertjes rondlopen is dat raar.

Condooms zijn ook verkrijgbaar bij apotheken (evenals supermarkt, 7-11s enz.), maar wees gewaarschuwd, veel van mijn westerse mannelijke vrienden zeggen dat, omdat Thais kleiner van gestalte zijn, de penisgrootte ook relatief lijkt. Dus als je een medium in het westen koopt, heb je waarschijnlijk een grote nodig in Thailand. (Aan de andere kant, mijn westerse vrienden kunnen gewoon opscheppen, toch?)

Antidepressiva – Gemakkelijk verkrijgbaar over de toonbank, ik heb Thaise vrienden die ze vrij regelmatig gebruiken wanneer hun stressniveaus toenemen vanwege het werk. Natuurlijk moet je voorzichtig zijn met zoiets als dit, en eigenlijk zou je niet zelfmedicatie moeten gebruiken, maar als je een recept van een arts hebt gehad en gewoon een nieuwe vulling nodig hebt, kun je veel merken antidepressiva kopen. de teller.

Xanax is beschikbaar, Valium, Ketamine en Zyban (bijna hetzelfde als Wellbutrin), evenals verschillende andere Thaise merken.

Vraag de apotheker om advies als u niet zeker bent van een bepaald merk. In de meeste grotere apotheken spreekt de apotheker voldoende Engels om u te kunnen helpen en de meeste hebben echt verstand van zaken. Ze zullen u ook vertellen wat er zonder recept verkrijgbaar is en waarvoor u naar een arts moet gaan om een ​​recept te krijgen.

 

Houd er ook rekening mee dat sommige van de grotere apothekers, zoals Boots en Watsons, u zullen vertellen dat ze niet zonder recept verkrijgbaar zijn in Thailand, terwijl veel van de kleinere onafhankelijke Thaise apothekers ze in voorraad hebben en verkopen – over de toonbank.

Aspirine — Vreemd genoeg is aspirine in Thailand niet gemakkelijk in grote hoeveelheden te krijgen. Je kunt de miniverpakkingen van 10 pillen bij elke apotheek kopen voor ongeveer 18 baht, maar als je er één per dag neemt als therapie om hartaanvallen of hartproblemen te voorkomen, zoals aanbevolen door veel artsen in het westen, ga je snel door deze verpakkingen heen .

Ik heb het bij verschillende Thaise apotheken gevraagd en grotere hoeveelheden aspirine zijn alleen op recept verkrijgbaar. Toen ik vroeg waarom, vertelde een apotheker me dat de algemene consensus in Thailand is dat veel Thais allergisch lijken te zijn voor aspirine, dus het staat op de lijst van geneesmiddelen op recept in grotere hoeveelheden.

Wie weet of dat waar is, maar wees gewaarschuwd, als je het regelmatig neemt, kun je het beter meenemen. Vooral omdat je het in de VS voor zo goedkoop als $ 1 per fles kunt kopen als je winkelt in een lokale dollarwinkel.

Premarin — Als u een van de miljoenen vrouwen bent die worstelt met symptomen van de menopauze, zult u blij zijn te weten dat Premarin zonder recept verkrijgbaar is in Thailand.

De laatste keer dat mijn moeder op bezoek kwam, had ze een voorraad voor twee jaar, want terug in de VS, met het verschrikkelijke gezondheidszorgsysteem van dat land, betaalde ze er zelfs met een ziektekostenverzekering $ 130 per maand voor.

Gerelateerd : Waarom hebben Thais vaak minder last van de menopauze dan westerse vrouwen?

Kan je je ook afvragen waarom hebben Thaise vrouwen altijd zin in Sex? Ze  hebben nooit  hoofdpijn etc dus ze  wippen graag onbelemmerd.

Hier in Bangkok kost Premarin minder dan $ 10 per pakje, dus kreeg ze twee jaar lang een voorraad van het medicijn voor minder dan $ 240. In de VS zou dat niet eens de levering van twee maanden hebben betaald .

Houd er rekening mee dat als je Premarin wilt kopen, het behoorlijk snel uitverkocht lijkt te zijn.

We moesten in een periode van een paar weken naar vijf of zes apotheken om de 24 pakjes te krijgen die mijn moeder wilde hebben, aangezien een aantal ervan ofwel uitverkocht was of slechts een paar pakjes op voorraad had.

Hoest en verkoudheid – Vrijwel alle medicijnen tegen hoest en verkoudheid die u in Thailand zonder recept kunt kopen. Nyquil, Dayquil en een hele reeks andere dingen zijn beschikbaar, evenals veel Thaise merken die in veel gevallen zelfs beter lijken te werken dan de westerse merken.

De meeste apotheken hebben ook Chinese medicijnen en als je het aan de apotheker vraagt, zullen ze iets aanbevelen dat je kunt nemen dat het werk doet. Ook medicijnen zoals Tylenol, Aspirine en Alleve zijn in elke apotheek te vinden.

Allergiemedicijn – Als u enige vorm van allergie heeft, kunt u er gemakkelijk medicijnen voor vinden in Thailand. Een vriendin kreeg onlangs een Thais merk vergelijkbaar met Tavist, en ze zei dat het uitstekend werk deed.

Medicijnen zoals Zyrtec zijn zonder recept verkrijgbaar en kosten ongeveer een tiende van de kosten in de VS. Je zult ook veel Chinese medicijnen vinden die apothekers zullen geven voor allergieën, tegen een fractie van de kosten van medicijnen in de VS en, nogmaals, meestal effectiever.

Als u de medicijnen die u zoekt niet kunt vinden bij een Thaise apotheek, kunt u in Bangkok een bezoek brengen aan het Bumrungrad-ziekenhuis – een van de beste ziekenhuizen in Zuidoost-Azië – en ofwel heeft hun apotheek het over het algemeen of u kunt daar een arts raadplegen die zal u er een recept voor of een redelijk alternatief voor geven.

Vergeet ook niet dat wanneer u naar Thailand komt, u ook de generieke naam weet van elk geneesmiddel dat u nodig heeft, evenals de merknaam, omdat het soms gemakkelijker voor u zal zijn om het te vinden – en goedkoper! — onder de generieke naam.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

INGLISH WEBLOG  UDONTHANI 

 

Buying over-the-counter medicines in Thailand – what can you buy?
It is easy to buy certain medicines without a prescription from a pharmacy in Thailand, so much easier than in the US or UK where almost every medicine you need requires a prescription.
In Thailand, buying medicines is also cheap (often less than 15% of what you pay in the US) and even if they don’t have the brand you need, there are Thai brands you can buy that do the same. If you are in Thailand or are planning to come soon, it would be helpful to stock up on all the medicines you need while you are here. To get you started, here’s an idea of ​​what you can buy at almost any Thai pharmacy.
A Thai pays 30 thb per consultation in the state hospital. But for major procedures they pay extra.
At the good Pharmacy in Thailand you buy VIAGRA  under warranty!!!!

 

 

Antibiotics – Many antibiotics that require a doctor’s prescription in the US and Europe  are available over the counter in Thailand. Things like penicillin, ciprofloxacin, Bactrim, and a whole host of other antibiotics are available over the counter. Even if you need an antibiotic that is not available over the counter in Thailand, a quick (and very cheap!) visit to a doctor will get you a prescription.
Every time my parents come to visit me in Bangkok, my mom stocks up on any antibiotics she may need because at less than $4 a pack, they’re well worth having in the medicine cabinet. I am of course not a proponent of antibiotics and rarely use them myself as I know about the health risks, but if you have used or used them in the past you might as well buy them in Thailand.

Birth Control – Birth control pills are available from any pharmacy in Thailand. Starting at about $3 for a month’s supply, if you take birth control pills and visit Thailand, you can get your brand here or a Thai brand that offers the same protection.
While in Thailand most child mothers are walking around, that is strange.
Condoms are also available at pharmacies (as well as grocery store, 7-11s etc), but be warned, many of my western male friends say that because Thais are smaller in stature, penis size also seems relative. So if you buy a medium in the west, you probably need a large in Thailand. (On the other hand, my western friends can just brag, right?)

Antidepressants – Easily available over the counter, I have Thai friends who use them quite regularly when their stress levels increase due to work. Of course you have to be careful with something like this, and really you shouldn’t self-medicate, but if you’ve had a prescription from a doctor and just need a refill, you can buy many brands of antidepressants. the counter.
Xanax is available, Valium, Ketamine and Zyban (almost the same as Wellbutrin), as well as several other Thai brands.
Ask the pharmacist for advice if you are not sure about a particular brand. In most larger pharmacies the pharmacist speaks enough English to help you and most are really knowledgeable. They will also tell you what is available over the counter and what you need to see a doctor about to get a prescription.

 

Also note that some of the larger pharmacies, such as Boots and Watsons, will tell you they are not available over the counter in Thailand, while many of the smaller independent Thai pharmacies stock and sell them – over the counter.
Aspirin —Oddly enough, aspirin is not easy to get in large quantities in Thailand. You can buy the mini packs of 10 pills at any pharmacy for about 18 baht, but if you take one a day as therapy to prevent heart attacks or heart problems, as recommended by many doctors in the west, you will quickly go through these packs.

I’ve checked with several Thai pharmacies and larger amounts of aspirin are available by prescription only. When I asked why, a pharmacist told me that the general consensus in Thailand is that many Thais seem to be allergic to aspirin, so it’s on the list of prescription drugs in larger quantities.
Who knows if that’s true, but be warned, if you take it regularly, you better take it with you. Especially since you can get it in the US for as cheap as $1 a bottle if you shop at a local dollar store.
Premarin —If you’re one of the millions of women struggling with menopause symptoms, you’ll be happy to know that Premarin is available without a prescription in Thailand.
The last time my mom came to visit, she had a supply for two years, because back in the US, with that country’s terrible health care system, I paid.

Thanks to the sponsors.

https://www.isaanlawyers.com

Chanin Chanok soi donudom Udontani

Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.

 

Udon ThaniWAWA toers  vip bus met chauffeur

1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

udonthanicityweblog@gmail.com

 

 

lowy.cremers.senior@gmail.com

Een bijdrage voor UDONTHANI WEBLOG.NL door HUGO PANNEKOEK. HET IS UIT HET LEVEN GEGREPEN. ART NR 319

 

LAAT EENS WAT VAN JE HOREN DOOR HUGO PANNEKOEK.

 

AL 13 JAAR DE BESTE WEBLOG,OOK IN HET ENGELS.

3000 LEZERS ELKE DAG.

 

ZE KUNNEN NIETBMEER OM ONS HEEN.

Een bijdrage  van Hugo Pannekoek uit Arnhem.

De eerste vraag is of je eigenlijk wel moet gaan schrijven. Misschien is je doelgroep meer gebaat bij een filmpje. Of kun je iemand beter bellen dan schrijven. Om deze eerste vraag te beantwoorden, moet je je doelgroep en je doel duidelijk voor ogen hebben.

Bedenk wat je wilt overbrengen en wat je uiteindelijk verwacht van degene die je tekst leest. Moet iemand na het lezen iets doen, of hoeft dat juist niet? Kortom: wat wil je bereiken bij je lezers? De belangrijkste boodschap die je wilt overbrengen, heet de kernboodschap.

Leef je in in je doelgroep als je je doel en kernboodschap bepaald hebt. Welke informatie heeft je lezer nodig om jouw kernboodschap te begrijpen en als dat nodig is in actie te komen?

 

Vraag je af wat de lezers van jóú verwachten. Dat helpt je om in je tekst antwoord te geven op vragen die de lezers hebben.

 

Maak meteen aan het begin duidelijk wat waar staat – zeker bij langere teksten.  Op websites wijst een goede menubalk de weg, in combinatie met kopjes op de pagina, knoppen naar verwante informatie, een goede zoekfunctie en de sitemap.

 

Maak aan het begin van elk onderdeel van de tekst (hele tekst, hoofdstuk, paragraaf, alinea) snel duidelijk waarover het gaat, waarom iemand het moet lezen en wat de kernboodschap van dat tekstonderdeel is.

Zet boven de onderdelen van de tekst informatieve tussenkopjes of titels, zodat lezers direct zien waar ze iets kunnen vinden.

 

 

Leer je tekst zo te schrijven dat de lezer die van elke alinea alleen de beginzin leest, een goede indruk krijgt van de inhoud van de tekst. Het helpt je ook om vast te stellen of de alinea’s in de goede volgorde staan en of ze allemaal nodig zijn.

Geef je lezers duidelijke aanwijzingen over hóé de zinnen samenhangen. Dat doe je door geen onzin te schrijven  over covid etc.

 

Schrijf geen onzin  verhalen die je op een andere weblog  al gezien hebt.Mits je denkt dat ze liegen dan kan je wel reageren zonder aanziens des persoons.

 

 

Blijf bij stelling dat  veel kleuren en grote letters je bejaarde en soms half demente  lezers uit Nederland het zelfs snappen.

 

Een lange aanloop voordat een zin echt begint, leest niet prettig dat doe je dus prima.. Kom zo snel mogelijk tot de kern, wees direct en concreet.

 

 

Houd bij elkaar wat bij elkaar hoort.  Tangconstructies zijn moeilijk voor niet-geoefende lezers.

Actieve zinnen kunnen een tekst concreter en persoonlijker maken. Kijk kritisch of de passieve zinnen die je gebruikt, echt het best passen in je tekst.

 

Houd de lengte van je zinnen overzichtelijk: zorg dat de meeste zinnen 10 tot 15 woorden lang zijn. Wissel korte en iets langere zinnen af.

 

 

Dat is prettiger voor de lezer dan allemaal korte staccato-zinnetjes. Af en toe mag een zin best iets langer zijn, als hij maar wél duidelijk in elkaar zit.

 

 

 

En een enkele taalfout in je berichten moet kunnen tenslotte ben je niet hoog opgeleid he.

 

In een concrete, levendige tekst staan veel concrete werkwoorden en het liefst ook concrete, handelende personen of instellingen. Dat betekent dat je moet uitkijken met schrijvers die  meestal onzin artikelen publiceren.

 

 

 Ome joop spreekt   moet je blijvend waarderen hij weet van wanten.

 

Gebruik gewone woorden, dus woorden die voorkomen in het normale taalgebruik van je lezers. Bedenk bijvoorbeeld hoe je iets zou zéggen als je je lezer aan de telefoon had.

 

 

Kies moderne woorden, geen ouderwetse.

Wees concreet. Dat betekent dat je algemene begrippen (probleemdoel) zoveel mogelijk ‘invult’ (‘zwerfafval’, ‘snelle afvoer van water’).

Heb je een artikel  echt nodig? bvb artikelen  die kant nog wal raken  die plaats je niet dat laat je aan anderen over toch. Leg het  dan uit.

Houd jeaan bij je eigen  huisstijl van je weblog  waar je voor schrijft . Daarin kan bijvoorbeeld iets staan over de kleur, lettersoort en -grootte van de (hoofd)tekst, de titels en kopjes of over het gebruik van witregels. Is er geen huisstijl? Houd dan rekening met de volgende punten.

Wie  voor je is   dat is een  fan.

Bij andere web log geweigerd????   stuur ons een email en wij plaatsen het(mag ook Anoniem)

En WIE TEGEN JE   IS kan je reet kussen  goed idee.!!

 

 

Creëer ‘lucht op de pagina’. Zorg voor ruime marges boven, onder en naast je tekst. Denk ook aan voldoende witruimte na titels en tussenkoppen, tussen de alinea’s en tussen de regels.

  • Houd het rustig, want dat leest prettiger. Gebruik zo veel  mogelijk verschillende lettertypes, lettergroottes en kleuren. Zorg wel dat titels en kopjes duidelijk te onderscheiden zijn van de gewone tekst (de hoofdtekst). Maak de letters niet te klein.

  • Maar das bij jouw weblog  altijd beter vooral voor die bejaarden van andere weblogs opererende van uit Nederland.

  • Kies voor een duidelijk contrast tussen de kleur van de letter en de achtergrond. Gebruik een donkere letter op een lichte achtergrond, niet andersom.

  • Presenteer een opsomming duidelijk als een lijstje: laat de onderdelen inspringen en gebruik opsommingstekens.

  • Gebruik illustraties die je tekst echt verduidelijken. Kies niet zomaar een plaatje ‘om maar een plaatje te hebben’. Gaat het om instructies? Kies dan liever voor foto’s of  voor abstracte pictogrammen.

  • Houd rekening met mensen met een visuele of andere beperking.

  • Goed idee van je om een lezer E.Kuipers  die kippig schijnd te zijn terwille te komen met grote letters.

Verbeter spel- en tikfouten maar ja je vaste lezers weten  al wie je bent ,man 80 jaar 4 klassen basis onderwijs maar wel zo wat de hele wereld gezien.

Je bent 3x gehuwd,woonde in 3 verschillende landen.

Laat een iemand  je tekst meelezen, of leg hem even weg en lees hem na een paar uur nog eens door.Ja maar mijn hond kan niet lezen vandaar.

Laat je tekst lezen aan mensen uit de beoogde doelgroep. Ga na of de tekst duidelijk is. DIE ZIJN MIDDEN IN DE NACHT NIET TE BEREIKEN.DE MEESTEN LIGGEN DAN TEGENHUN NATTE  GUM  AAN HA HA

 

 

Sommige organisaties hebben een abonnement op zogenaamde leesbaarheidstools. Daar kun je je tekst in plakken, waarna het computerprogramma aangeeft hoe moeilijk je tekst is. Zie het als hulpmiddel: je krijgt feedback, bijvoorbeeld dat een zin lang is. Jij moet dit ‘probleem’ vervolgens zélf beoordelen en eventueel oplossen.
Ik begrijp dat je 24 uur per dag alle nieuws in de wereld volgd,daarom ben jij altijd  de eerste met het laatste nieuws het eerste online.

En mensen die echt iets meer willen weten over jouw hoeven maar te googlen naar de 1000 levens van Lowy Cremers.

Met dank aan de Sponsors.

 

https://www.isaanlawyers.com

Chanin Chanok soi donudom Udontani

Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.

 

Udon ThaniWAWA toers  vip bus met chauffeur

1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

udonthanicityweblog@gmail.com

 

 

lowy.cremers.senior@gmail.com

Virusgevallen zullen naar verwachting dalen in Thailand tot ongeveer 5.000 per dag Het is uit het leven gegrepen Art 319

Virusgevallen zullen naar verwachting dalen.

 

 

Reeds 13 jaren wereldwijd de beste weblogonline

3000 lezers  ,ook ENGELSE EDITIE.

Ze kunnen niet meer om ons heen.

Een bijdrage van onze  gezondheids deskundige  Hr Bart Van Dalen Bangkok.

Virusgevallen zullen naar verwachting dalen   Een drogist bij een apotheek in Pathum Thani legt dinsdag aan een klant uit hoe je een antigeentestkit (ATK) correct gebruikt. (Foto: Pattarapong Chatpattarasill) Een drogist bij een apotheek in Pathum Thani legt dinsdag aan een klant uit hoe je een antigeentestkit (ATK) correct gebruikt. (Foto: Pattarapong Chatpattarasill) Het ministerie van Volksgezondheid verwacht dat het aantal nieuwe Covid-19-gevallen voor het einde van volgende maand zal dalen tot ongeveer 5.000 per dag. Het ministerie blijft echter bezorgd dat de dagelijkse besmettingen opnieuw kunnen oplopen en waarschuwt voor het risico op meer uitbraken. De schatting van 5.000 gevallen per dag is gewoon een statistische projectie, zei Dr. Kiattiphum Wongrajit, permanent secretaris voor volksgezondheid, dinsdag, eraan toevoegend dat het risico op nieuwe infecties blijft toenemen vanwege verschillende factoren.

De belangrijkste factoren die een nieuwe golf van dagelijkse infecties kunnen veroorzaken, zijn infectieclusters en de verspreiding van nieuwe varianten van het coronavirus, zei Dr. Kiattiphum. Het aandeel geïnfecteerde patiënten met ernstige symptomen die intensieve zorg nodig hebben, zal naar verwachting ook drastisch dalen als het aantal nieuwe gevallen daalt, zei hij. Deze schijnbare verbetering van de situatie is het resultaat van lockdowns en beperkingen in gebieden die worden beschouwd als donkerrode uitbraakzones, zei hij, in combinatie met massale tests en de lopende nationale vaccinatiecampagne. “Het risico van een grote cluster van nieuwe infecties is er nog steeds, maar het is erg laag, terwijl de mogelijkheid van een nieuwe variant van de verspreiding van het virus door experts nog steeds als niet hoog wordt beoordeeld”, zei hij.

Dr. Kiattihum vervolgde: “We zouden in staat moeten zijn om te leven met een nieuwe Covid-19-uitbraak als die zich voordoet, en als die zich voordoet, wordt verwacht dat die tegen maart volgend jaar voldoende zal afnemen, wanneer we ons weer in een meer normale situatie zouden kunnen bevinden.” Tegen die tijd zou het aantal Covid-19-patiënten dat een ernstige ziekte ontwikkelt of sterft, heel dicht bij dat van griep moeten komen, zei hij.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

INGLISH EDITIE WORLDWIDE

The best weblogonline worldwide for 13 years
3000 readers , also ENGLISH EDITION.
They can no longer ignore us.

A contribution from our health expert Hr Bart Van Dalen Bangkok.

Virus cases are expected to drop   A druggist at a pharmacy in Pathum Thani explains to a customer on Tuesday how to use an antigen testing kit (ATK) correctly. (Photo: Pattarapong Chatpattarasill) A druggist at a pharmacy in Pathum Thani explains to a customer on Tuesday how to use an antigen testing kit (ATK) correctly. (Photo: Pattarapong Chatpattarasill) The Ministry of Health expects the number of new Covid-19 cases to fall to about 5,000 a day before the end of next month. However, the ministry remains concerned that daily infections could rise again and warns of the risk of more outbreaks. The estimate of 5,000 cases per day is simply a statistical projection, said Dr. Kiattiphum Wongrajit, permanent secretary of public health, Tuesday, adding that the risk of new infections continues to increase due to several factors.

The main factors that could trigger a new wave of daily infections are infection clusters and the spread of new variants of the coronavirus, said Dr. Kiattiphum. The proportion of infected patients with severe symptoms who require intensive care is also expected to drop dramatically as the number of new cases falls, he said. This apparent improvement in the situation is the result of lockdowns and restrictions in areas considered dark red outbreak zones, he said, combined with massive testing and the ongoing national vaccination campaign. “The risk of a large cluster of new infections is still there, but it is very low, while the possibility of a new variant of the virus spreading is still not considered high by experts,” he said.

dr. Kiattihum continued: “We should be able to live with another Covid-19 outbreak if it does occur, and if it does occur, it is expected to subside enough by March next year, when we move back into a more normal situation.” By then, the number of Covid-19 patients who develop serious illness or die should be very close to that of flu, he said.

THANKS TO THE SPONSORS .

https://www.isaanlawyers.com

Chanin Chanok soi donudom Udontani

Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.

 

Udon ThaniWAWA toers  vip bus met chauffeur

1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

udonthanicityweblog@gmail.com

 

 

lowy.cremers.senior@gmail.com

Th rechtbank pleit voor hogere ziekenhuiskosten voor buitenlanders.Rechtzaak aangespannen door NederlanderHet is uit het leven gegrepen Art Nr 318

 

 

 

 

 

Nederlandse expat in beroep nadat Thaise rechtbank pleit voor hogere ziekenhuiskosten voor buitenlanders

 

Reeds 13 jaar de beste weblog,met het laatst nieuws altijd op de eerste plaats online.

3000 lezers elke dag Worldwide!!!

Ze kunnen niet meer om ons heen !!!

ook een Engelse editie.

Een ingekomen  bericht per email van DHR  Arie Dubbel Tarriefmans.

.

Een Nederlander zei vandaag dat hij in beroep gaat tegen de uitspraak van de rechtbank tegen zijn rechtszaak waarin hij de dubbele prijsstelling in openbare ziekenhuizen in Thailand als ongrondwettelijk aanvecht.

Erwin Buse zei dat de administratieve rechtbank in de provincie Phetchaburi zich in haar beslissing van dinsdag baseerde op onjuiste informatie van het ministerie van Volksgezondheid.

“Ik ben erg teleurgesteld dat de rechtbank verklaringen van de beklaagde vooral volgt en herhaalt zonder factcheck”, zei Buse woensdagmiddag in een bericht. Hij merkte op dat het ministerie de manier waarop het de arbeidskosten definieerde, had veranderd, een belangrijke factor bij het bepalen van de ziekenhuiskosten.

Erwin had de rechtbank gevraagd om de prijsstructuur die sinds 2019 van kracht is af te schaffen wegens schending van de garantie van gelijke bescherming van de grondwet, aangezien de vergoedingen volgens de eigen voorschriften van het ministerie moeten worden bepaald door de werkelijke kosten.

 

In zijn uitspraak zei de rechtbank dat zij dat niet als discriminerend beschouwt – omdat de hogere tarieven die worden aangerekend aan buitenlanders, van wie zij aanneemt dat ze meer verdienen dan Thais, goed zijn voor de natie.

“De prijsstelling is vastgesteld op basis van de sociaaleconomische status, en het komt Thailand ten goede, dus het telt daarom niet als discriminatie”, aldus de uitspraak van de rechtbank.

Zijn rechtszaak noemde het ministerie en zijn hoofd, die nu minister Anutin Charnvirakul is. Het vroeg de rechtbank om de tariefstructuur nietig te verklaren en het ministerie te gelasten terug te keren naar uniforme tarieven die sinds 2004 van kracht zijn.

Buse kreeg enkele jaren geleden voor het eerst te maken met overladen op persoonlijk vlak toen hij 100 kilometer reisde van zijn landelijke woning voor kankerbehandelingen in het Hua Hin-ziekenhuis. Hij beschreef dat er elke keer honderden baht in rekening werd gebracht als “extra kosten”.

Volgens nieuwe regels die in september 2019 werden ingevoerd, kregen openbare ziekenhuizen de opdracht om patiënten vier niveaus in rekening te brengen op basis van hun wettelijke status: Thaise staatsburgers, burgers van buurlanden en werkende buitenlanders met niet-immigrantenvisa. De vierde groep bestaat uit toeristen, gepensioneerden en onder meer buitenlanders die getrouwd zijn met Thaise staatsburgers.

De tarieven zijn veel hoger voor de derde groep – waaronder de meeste expats – terwijl die in de vierde veel meer betalen, vaak het dubbele.

Volgens een destijds gepubliceerde vergoedingsstructuur van het ministerie kostten bijvoorbeeld Thaise en ASEAN-inwoners THB 130 en expats THB 190. Gepensioneerden en toeristen betalen het dubbele – THB 260.

Aan de bovenkant springt een spinale MRI die burgers en hun buren THB 18.700 kost, op tot THB 23.375 voor werkende expats en THB 28.050 voor gepensioneerden/toeristen.

rechtszaak van Nederlander om hogere expattarieven in Thaise ziekenhuizen te verlagen nadert uitspraak
Dubbele prijsstelling voor buitenlanders nu legaal in Thaise openbare ziekenhuizen

Verzoek van de redactie  geef uw mening over deze gang van zaken .U kunt het insturen per email mag ook anoniem.

 

 

lowy.cremers.senior@gmail.com

 

udonthanicityweblog@gmail.com

  PIETJEPUCK worldwide    Thailand  o85  000 2613

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

INGLISH WEBLOG UDONTHANI

 

 

Dutch expat to appeal after Thai court sides with higher hospital fees for foreigners

A Dutch national said today he will appeal a court ruling against his lawsuit challenging dual-pricing at Thailand’s public hospitals as unconstitutional.

Erwin Buse said the Administrative Court in Phetchaburi province relied on incorrect information provided by the health ministry in its Tuesday decision.

“I am very disappointed that the court mainly follows and repeat statements of the defendant without fact check,” Buse said Wednesday afternoon in a message. He noted that the ministry had changed how it defined labor costs, a key factor in determining hospital fees.

Erwin had asked the court to strike down the pricing structure in place since 2019 for violating the constitution’s equal protection guarantee, as by the ministry’s own regulations, the fees should be determined by actual costs.In its judgment, the court said that it did not see that as discriminatory – because the higher rates charged of foreigners, who it presumes earn more than Thais, is good for the nation.“The pricing was set on an appropriate basis of socioeconomic status, and it benefits Thailand, so it therefore doesn’t count as discrimination,” the court ruling said.

His lawsuit named the ministry and its head, who is now Minister Anutin Charnvirakul. It asked the court to annul the rate structure and order the ministry to revert to unified rates in place since 2004.Buse first took on overcharging on a personal level several years ago when he was traveling 100 kilometers from his rural residence for cancer treatments at Hua Hin Hospital. He described being charged hundreds of baht in “additional fees” each time.Under new rules enacted in September 2019, public hospitals were instructed to charge patients at what amounts to four tiers based on their legal status: Thai nationals, citizens of neighboring countries and working foreigners on non-immigrant visas. The fourth group consists of tourists, retirees and included foreigners married to Thai nationals.Fees are much higher for the third group – which includes most expats – while those in the fourth pay much more, often double.For example, according to a ministry fee structure published at the time, simple antibody screenings cost Thais and ASEAN residents THB130 and expats THB190. Retirees and tourists pay double – THB260.On the higher end, a spinal MRI that costs citizens and their neighbors THB18,700 jumps up to THB23,375 for working expats and THB28,050 for retirees/tourists.Additional reporting Chayanit Itthipongmaetee

Dutchman’s lawsuit to strike down higher expat fees at Thai hospitals nears verdict
Dual-pricing for foreigners now legal at Thai public hospitals

Thanks to the sponsors of this weblog.

https://www.isaanlawyers.com

Chanin Chanok soi donudom Udontani

Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.

 

Udon ThaniWAWA toers  vip bus met chauffeur

1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

udonthanicityweblog@gmail.com

 

 

 

Vertrouwensindex in Thaise toerismesector zakt naar laagste punt in Q3. HET IS UIT HET LEVEN GEGREPEN. ART NR 317

Vertrouwensindex in Thaise toerismesector zakt naar laagste punt in Q3

 

   

Al 13 jaar de beste webog.met het laatste news altijd als eerste online.

3000 vaste lezers.

ZE KUNNEN NIET MEER OM ONS HEEN.

Een bijdrage Van Piet Puk onze econoom uit Udonthani.

 

Home»Focus»Vertrouwensindex in Thaise toerismesector daalt naar laagste punt in Q3
De vertrouwensindex van toeristische bedrijven bereikte het laagste punt in het derde kwartaal van dit jaar, met naar verluidt meer dan 3 miljoen mensen in de sector werkloos, aldus de Tourism Council of Thailand

Vertrouwensindex in Thaise toerismesector zakt naar laagste punt in Q3
Onderzoek uitgevoerd door de TCT, de Tourism Authority of Thailand (TAT) en de Rajamangala University of Technology Srivijaya meldde dat de vertrouwensindex van toeristische ondernemers was gedaald tot 7 punten – de laagste ooit.

 

 

De verwachting is echter dat de index in het volgende kwartaal zal stijgen tot 29 punten, aangezien de meeste touroperators, vooral die in Bangkok, denken dat de zaken snel zullen verbeteren.

In het derde kwartaal werd slechts 51 procent van de toeristische bedrijven geopend, een daling van 7 procent ten opzichte van het tweede kwartaal. Van de operators was 44 procent tijdelijk gesloten, terwijl 5 procent failliet was gegaan.

Bovendien had 84 procent van de bedrijven in deze sector 50 procent minder werknemers in dienst, aldus TCT.

De studie wees er ook op dat 71 procent van de werknemers in de toeristische sector, of zo’n 3,05 miljoen, hun baan had verloren.

Ondertussen had 54 procent van de bedrijven – vooral uitgaansgelegenheden, themaparken en massagewinkels – in het derde kwartaal niets verdiend.

Sommige bedrijven, zoals hotels, transport en souvenirverkopers, deden het echter goed in het derde kwartaal dankzij stimuleringsprogrammas.

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

INGLISH WEBLOG

 

 

 

Home»Focus»Thai tourism sector confidence index drops to lowest in Q3

The confidence index of tourism companies hit its lowest point in the third quarter of this year, with more than 3 million people reportedly unemployed in the sector, according to the Tourism Council of Thailand

Confidence Index in Thai Tourism Sector Drops to Low in Q3
Research conducted by the TCT, the Tourism Authority of Thailand (TAT) and the Rajamangala University of Technology Srivijaya reported that the confidence index of tourism entrepreneurs had fallen to 7 points – the lowest on record.

However, the index is expected to rise to 29 points in the next quarter as most tour operators, especially those in Bangkok, believe things will improve soon.

Only 51 percent of tourism businesses opened in the third quarter, down 7 percent from the second quarter. Of the operators, 44 percent had been temporarily closed, while 5 percent had gone bankrupt.

In addition, 84 percent of companies in this sector employed 50 percent fewer employees, according to TCT.

The study also found that 71 percent of tourism workers, or some 3.05 million, had lost their jobs.

Meanwhile, 54 percent of businesses — mostly entertainment venues, theme parks and massage parlors — had made no earnings in the third quarter.

However, some businesses, such as hotels, transportation and souvenir sellers, did well in the third quarter thanks to stimulus programs.

THANKS TO THE SPONSORS OF THIS WORLD WEBLOG.

https://www.isaanlawyers.com

Chanin Chanok soi donudom Udontani

Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.

 

Udon ThaniWAWA toers  vip bus met chauffeur

1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

udonthanicityweblog@gmail.com

 

 

 

 Onzin gezien op Thailand blog van hun Dokter Maarten Vasbinder. Het is uit het leven gegrepen. Nr 316

 

 

 Onzin gezien op Thailand blog van hun Dokter Maarten Vasbinder.

Reeds 13  jaar de beste weblog.  Met 3000 vaste lezers elke dag.

Ze kunnen niet meer  om ons heen.

Een bijdragevan  onze internet arts Jhon de Genezer.

 

ADVIES VAN DOKTER JHON: Niks koeltassen vervoer etc in Thailand is elk medicijn  zonder recept bij de grote Farmacie te koop.

Een patient kocht er laatst voor weinig geld zelfs Pensuline  ideaal als je ergens een ontsteking hebt.( geen recept nodig)

 

Het gaat om de bewaar situatie die die opsteller ook aanhaalt niet een ieder wil het hier in Thailand kopen.Gewoon  in orginele verpakking mee nemen moet voor 3 maanden makkelijk kunnen,wel dokters medicijnen verklaring van uit NL mee nemen.In handbagage en in vliegtuig idien nodig even naar toilet en spuiten maar ha ha.

Een patient van Dhr Jhon  had het middel tegen diabeet gewoon in haar handbagage  zitten,en tijdens de 12 uur vliegreis  prikte ze zelf  en het was geen probleem.

Dus het koeltassen verhaal van Fasbinder enzijn patienten is gewoon kolder.

Hij spreekt over koelkasten en knoei situaties dus.

 

Het gaat om de bewaar situatie die die opsteller ook aanhaalt niet een ieder wil het hier in Thailand kopen.Maar het kan eenvoudig toch.

Hij spreekt over koelkasten en knoei situaties dus.

Met dank aan de Sponsors.

 

https://www.isaanlawyers.com

Chanin Chanok soi donudom Udontani

Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.

 

Udon ThaniWAWA toers  vip bus met chauffeur

1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

udonthanicityweblog@gmail.com

 

 

 

 

OME JOOP SPREEKT 21 van de meest ongebruikelijke attractions in Thailand, HET IS UIT HET LEVEN GEGREPEN Nr 315

 

 

 

21 VAN DE MEEST BIJZONDERE ATTRACTIES IN THAILAND

Paralax Image Background

Al 13 jaar de beste weblog.Met elke dag iets nieuws.

3000 lezers elke dag

Ze kunnen niet meer om ons heen.

Een bijdrage van onze vaste lezer  OME JOOP.

Thailand is de thuisbasis van een groot aantal fantastische attracties. Van drijvende voetbalvelden tot ongewone tempels en eigenzinnige rotsformaties, in elke regio van Thailand vind je wel iets fascinerends om te bezoeken. Sommige zijn bekend en gemakkelijk te bereiken, andere liggen buiten de gebaande paden. Hier weergegeven in alfabetische volgorde van bestemming, bekijk onze selectie van 21 van de meest ongewone attracties die je in Thailand kunt zien. 1) Ayutthaya: Boeddhahoofd in boomwortels Het stenen Boeddhahoofd in Wat Mahathat is een van de plekken die je gezien moet hebben in Ayutthaya. 

Er is hier ook wat mysterie omdat niemand zeker weet hoe het Boeddhahoofd verstrengeld raakte met de boomwortels. Boeddha hoofd in boomwortels, Wat Mahathat, Ayutthaya Wat Mahathat dateert uit de 14e eeuw maar werd verwoest toen de oude Siamese hoofdstad Ayutthaya in 1767 in handen viel van Birmese troepen. Veel van de Boeddhabeelden werden door de indringers onthoofd. Eén theorie suggereert dat een boom eenvoudig groeide rond de plek waar de stenen Boeddha lag. Een andere theorie zegt dat het stenen hoofd werd achtergelaten door potentiële plunderaars (mogelijk in de vroege jaren 1900). Wat het waargebeurde verhaal ook is, het is een opmerkelijk gezicht en eentje om naar uit te kijken als je Ayutthaya bezoekt. 2) Bangkok: restaurant Kool & Condooms Je eet niet elke dag in een restaurant met een condoomthema. Deze eigenzinnige eetgelegenheid in het centrum van Bangkok biedt condooms voor lampenkappen, een condoom Father Christmas en zelfs de gebruikelijke pepermuntjes na het eten worden vervangen door condooms. Cabbages & Condoms Restaurant, Bangkok Ondanks het sanuk karakter van het restaurant zit er een serieuze boodschap achter. Cabbages & Condoms is het geesteskind van Mechai Viravaidya, die een beter begrip van gezinsplanning en veilige seks wilde bevorderen.

Het restaurant heeft een slogan die trots verklaart: “Ons voedsel veroorzaakt gegarandeerd geen zwangerschap” en helpt de Population and Community Development Association (PDA) te financieren.

 

De gedenkwaardige naam van het restaurant komt van Mechai die zegt dat condooms net zo gewoon en net zo gemakkelijk te kopen moeten zijn als kool. 3) Bangkok: Robotbouw Veel bezoekers die Bangkok voor het eerst bezoeken, zullen langs dit ongewone gebouw op de Skytrain reizen zonder er een tweede blik op te werpen. Maar als je het vanaf de grond bekijkt, kun je duidelijker zien dat het is ontworpen om op een robot te lijken.

Robotgebouw, Bangkok De Thaise architect die het gebouw ontwierp, liet zich inspireren door de speelgoedrobot van zijn zoon. Oorspronkelijk gebouwd voor de Bank of Asia, wordt het gebouw nu bewoond door United Overseas Bank (UOB). Toen de bouw halverwege de jaren tachtig voltooid was, was dit het hoogste gebouw in het Sathorn-gebied. Hoewel het er nu relatief klein uitziet in vergelijking met andere hoogbouw in Bangkok, valt het onderscheidende ontwerp nog steeds op. 4) Chachoengsao: gigantisch Ganesh-beeld Ten oosten van Bangkok, in de provincie Chachoengsao, staan ​​een aantal grote Ganesh-beelden. Thailand is een overwegend boeddhistisch land, maar in het hele land zijn standbeelden en heiligdommen van hindoegoden te zien. In Thailand staat de god met het olifantenhoofd Ganesh bekend als Phra Phikanet. De 30 meter hoge Ganesh op de foto bevindt zich in het Khlong Khuean Ganesh International Park in Chachoengsao. Khlong Khuean Ganesh International Park, Chachoengsa Phra Phikanet staat bekend als de opruimer van obstakels en staat ook bekend om zijn liefde voor de schone kunsten. Thaise mensen bidden vaak tot de godheid met het olifantenhoofd wanneer ze op het punt staan ​​iets nieuws te beginnen, of het nu gaat om een ​​zakelijke onderneming, een examen of een bruiloft.

Phra Phikanet wordt ook geassocieerd met succes, rijkdom en wijsheid. 5) Chaiyaphum: Wereldbeker rock en ‘Thailand’s Stonehenge’ Pa Hin Ngam National Park in Chaiyaphum is populair bij Thaise bezoekers die hier komen om van het landschap te genieten en de ongewone rotsformaties te bewonderen. Gelegen in Noordoost-Thailand, vertaalt de naam van het park zich als het ‘bos van prachtige stenen’ en voetballiefhebbers hebben opgemerkt dat een van de rotsformaties lijkt op de WK-trofee. ‘World Cup Rock’ in Pa Hin Ngam

Chaiyaphum Wind- en bodemerosie in Chaiyaphum hebben de kenmerkende rotsformaties bij Pa Hin Ngam uitgehouwen. Deze provincie Isaan is ook de thuisbasis van een andere opvallende natuurlijke rotsformatie, Mor Hin Khao. Mor Hin Khao, in de volksmond bekend als ‘Thailand’s Stonehenge’, ligt op een paar uur rijden van Pa Hin Ngam.

En als je geen genoeg kunt krijgen van deze ongewone rotsen, reis dan naar een andere Isaan-provincie, Bueng Kan, en bewonder het uitkijkpunt bij Hin Sam Wan (Three Whales Rock). Mor Hin Kha, Chaiyaphu 6) Chiang Mai: Bua Tong plakkerige waterval Namtok Bua Tong ligt op een uur rijden ten noordoosten van de stad Chiang Mai en is niet je typische waterval. Door de minerale afzettingen op de kalksteenrotsen bieden ze eigenlijk wat houvast en kun je ze omhoog lopen.

Bua Tong-waterval, Chiang Mai Het beklimmen van de waterval vergt nog wel wat inspanning, en je zult dankbaar zijn voor de touwen die er zijn om je te helpen, maar het is niet elke dag dat je de mogelijkheid hebt om een ​​waterval te beklimmen

 

Olifantenpoeppoep Paper Park Chiang Mai
Elephant Poo Poo Paper-producten kunnen zowel in het park als online worden gekocht of bij verschillende winkelcentra in Chiang Mai, waaronder One Nimman en Central Festival.
8) Chiang Rai: Jungle Bubbles bij Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort
Voor een accommodatie met een verschil, verblijf in het unieke Jungle Bubbles in het Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort op het platteland van Chiang Rai. Observeer olifanten in hun natuurlijke habitat met een onvergetelijke overnachting.

Anantara Gouden Driehoek Jungle Bubbels

De transparante Jungle Bubbles bieden een fantastisch uitzicht op de natuur en de olifanten die daar wonen. En ’s nachts heb je een prachtig uitzicht op de sterrenhemel.
9) Chonburi: Boeddha berg
De berg Khao Chi Chan is het decor voor een prachtig 130 meter hoog Boeddhabeeld. De gouden omtrek van de Boeddha werd in 1995 met een laser in de rots geëtst ter ere van het gouden jubileum van koning Rama IX het jaar daarop. Het project was een initiatief van de Opperste Patriarch, de oudste boeddhistische monnik in Thailand.

Khao Chi Chan, in de buurt van Pattaya, Chonburi
Khao Chi Chan ligt in de provincie Chonburi, ongeveer 30 minuten rijden ten zuiden van Centraal Pattaya. Combineer een reis hier met een bezoek aan de nabijgelegen Silverlake Winery en Nong Nooch Gardens.
10) Kanchanaburi: Houten brug bij Sangkhlaburi

De langste houten brug van Thailand is te vinden in Sangkhlaburi in de provincie Kanchanaburi. De formele naam is Uttamanusorn-brug, maar is in Thailand beter bekend als Saphan Mon.

Saphan Mon, Sangkhlaburi, provincie Kanchanaburi
Met een lengte van meer dan 400 meter biedt de brug een fysieke en culturele band met de Thaise en Karen-bevolking in de hoofdstad Sangkhlaburi aan het ene uiteinde van de brug en de Mon-gemeenschap in het dorp aan het andere. Elke ochtend verzamelen lokale mensen zich op de brug om verdienste te verdienen en aalmoezen te geven aan monniken.
11) Ko Kood: dineren in de boomtoppen
Aan de oostkust van Thailand biedt het prachtige eiland Ko Kood een unieke eetervaring.

Treetop dineren bij Soneva Kiri, Ko Koo
In het luxueuze Soneva Kiri kunnen gasten genieten van een diner in de boomtoppen dankzij de verbazingwekkende bamboepods van het resort. Terwijl u geniet van het panoramische uitzicht vanaf het bladerdak, bezorgen speciaal opgeleide obers het eten via een zipline.
12) Ko Panyee (Phang Nga): Drijvend voetbalveld
Het drijvende dorp Ko Panyee in de baai van Phang Nga is een unieke bestemming op zich. Maar wat het nog ongebruikelijker maakt, is het feit dat lokale jongeren besloten een voetbalveld te bouwen van drijfhout en afvalmateriaal.

 

 

Drijvend voetbalveld bij Ko Panyee, Phan
Opmerkelijk is dat het team met het zwevende voetbalveld zich verder vestigde als een van de beste teams in Zuid-Thailand. Het oorspronkelijke bouwvallige veld is een aantal keren verbeterd sinds het voor het eerst werd gebouwd in de jaren tachtig en is nog steeds te zien.
13) Krabi: Holbewoners verkeerslichten
De stoplichten van de holbewoners in het centrum van Krabi Town zijn een waardige opname in onze lijst met ongewone attracties.

 

Holbewoners verkeerslichten, Krabi Town
De lichten brengen hulde aan het feit dat Krabi de langste geschiedenis van ononderbroken nederzetting overal in Thailand heeft. Archeologen hebben bewijs gevonden dat 30.000 jaar oud is en dat de overblijfselen van Neanderthalers in de kalksteengrotten rond Krabi aantoont.
14) Krabi: penisschrijn in de Phra Nang-grot

Buitenlandse toeristen die de Phra Nang-grot voor het eerst zien, kunnen geschokt zijn bij het zien van een ‘penisaltaar’.

De fallische symbolen zijn lingams en hoewel het in westerse ogen amusant kan lijken, is dit een heilige plaats die door bezoekers met respect moet worden behandeld

 

.Standbeeld van reuzenpad in Yasothon

In het verhaal verslaat de paddenprins de regengod in de strijd en redt zo de lokale menselijke bevolking. In ruil daarvoor werd een overeenkomst bereikt dat mensen de regengod zouden vertellen wanneer ze klaar waren voor regen door raketten in de lucht af te vuren. Deze zelfde folklore is ook de oorsprong van de jaarlijkse Rocket Festivals die plaatsvinden in Noord- en Noordoost-Thailand.
De reuzenpad herbergt een observatiedek en een museum. Een educatief centrum verklaart niet alleen de legende van Phraya Kankak, maar ook het belang van padden voor het ecosysteem, dat op zijn beurt lokaal geteelde gewassen helpt, waaronder rijst en watermeloenen. Als je Yasothon bezoekt, kijk dan ook uit naar het grote naga-beeld in de buurt.

 

Blijf ons volgens OME JOOP komt regelmatig met bizonderheden over Thailand.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

INGLISH WEBLOG UDONTHANICITYWEBLOG.NL

 

 

21 OF THE MOST UNUSUAL ATTRACTIONS IN THAILAND

Paralax Image Background
All of Thailand

 

 

Thailand is home to a host of amazing attractions. From floating football pitches to unusual temples and quirky rock formations, you will find something fascinating to visit in every region of Thailand. Some are well-known and easy to reach, while others are off the beaten track. Shown here in alphabetical destination order, check out our selection of 21 of the most unusual attractions you can see in Thailand.

1) Ayutthaya: Buddha head in tree roots

The stone Buddha head at Wat Mahathat is one of the must-see sites in Ayutthaya. There is also some mystery here because nobody knows for sure how the Buddha head became entwined by the tree roots.

Buddha head in tree roots, Wat Mahathat, Ayutthaya

Wat Mahathat dates back to the 14th century but was destroyed when the ancient Siamese capital of Ayutthaya fell to Burmese troops in 1767. Many of the Buddha images were decapitated by the invaders. One theory suggests a tree simply grew around where the stone Buddha lay. Another theory says that the stone head was abandoned by would-be looters (possibly in the early 1900s). Whatever the true story, it is a remarkable sight and one to look out for if you visit Ayutthaya.

2) Bangkok: Cabbages & Condoms restaurant

 

It’s not every day you get to eat in a condom-themed restaurant. This quirky dining venue in downtown Bangkok features condoms for lampshades, a condom Father Christmas and even the usual after dinner mints are replaced with condoms.

Cabbages & Condoms Restaurant, Bangkok

Despite the sanuk nature of the restaurant, there is a serious message behind it. Cabbages & Condoms is the brainchild of Mechai Viravaidya, who wanted to promote better understanding of family planning and safe sex. The restaurant has a slogan that proudly declares, “Our food is guaranteed not to cause pregnancy” and helps fund the Population and Community Development Association (PDA). The memorable name of the restaurant comes from Mechai saying that condoms should be as common and as easy to buy as cabbages.

 

 

3) Bangkok: Robot building

Many first-time visitors to Bangkok will travel past this unusual building on the Skytrain without giving it a second glance. But if you view it from the ground you can see more clearly that it is designed to look like a robot.

Robot building, Bangkok

The Thai architect who designed the building was inspired by his son’s toy robot. Originally constructed for the Bank of Asia, the building is now occupied by United Overseas Bank (UOB). When construction was completed in the mid 1980s, this was the tallest building in the Sathorn area. Although it now looks relatively small compared to other high-rise structures in Bangkok, it’s distinctive design still stands out.

4) Chachoengsao: Giant Ganesh statue

To the east of Bangkok, Chachoengsao province is home to a number of large Ganesh statues. Thailand is a predominantly Buddhist nation, but statues and shrines to Hindu deities can be seen across the country. In Thailand, the elephant-headed god Ganesh is known as Phra Phikanet. The 30-metre high Ganesh in the photo is at Khlong Khuean Ganesh International Park in Chachoengsao.

Khlong Khuean Ganesh International Park, Chachoengsa

Phra Phikanet is known as the remover of obstacles and is also known for his love of the fine arts. Thai people will often pray to the elephant-headed deity when about to start something new whether it’s a business venture, an exam or a wedding. Phra Phikanet is also associated with success, wealth and wisdom.

5) Chaiyaphum: World Cup rock and ‘Thailand’s Stonehenge’

 

Pa Hin Ngam National Park in Chaiyaphum is popular with Thai visitors who come here to enjoy the scenery and admire the unusual rock formations. Situated in North-East Thailand, the park’s name translates as the ‘forest of beautiful stones’ and lovers of football have noted that one of the rock formations resembles the World Cup trophy.

‘World Cup Rock’ at Pa Hin Ngam, Chaiyaphum

Wind and soil erosion in Chaiyaphum have carved out the distinctive rock formations at Pa Hin Ngam. This Isaan province is also home to another striking natural rock formation, Mor Hin Khao. Known colloquially as ‘Thailand’s Stonehenge’, Mor Hin Khao is a couple of hours drive from Pa Hin Ngam. And if you can’t get enough of these unusual rocks, travel to another Isaan province, Bueng Kan, and admire the viewpoint at Hin Sam Wan (Three Whales Rock).

Mor Hin Kha, Chaiyaphu

6) Chiang Mai: Bua Tong sticky waterfall

Located an hour’s drive to the north-east of Chiang Mai city, Namtok Bua Tong isn’t your typical waterfall. The mineral deposits on the limestone rocks means they actually provide some grip and you can walk up them.

Bua Tong Waterfall, Chiang Mai

Walking up the waterfall still requires some effort, and you will be thankful for the ropes that are there to help you, but it’s not every day you have the opportunity to climb up a waterfall.

7) Chiang Mai: Elephant Poo Poo Paper Park

Did you know you can make paper from elephant dung? Visit the aptly named Elephant Poo Poo Paper Park in Chiang Mai to learn all about the process. From collecting the dung, then rinsing it, and then drying out the fibres in the sun. This eco-friendly attraction in Chiang Mai is educational, but also a lot of fun for all the family with visitors able to try their hand at making the paper.

Elephant Poo Poo Paper Park Chiang Mai

Elephant Poo Poo Paper products can be bought at the park as well as online or at various shopping venues around Chiang Mai including One Nimman and Central Festival.

8) Chiang Rai: Jungle Bubbles at Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort

For accommodation with a difference, stay at the unique Jungle Bubbles at Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort in the Chiang Rai countryside. Observe elephants in their natural habitat with an unforgettable overnight stay.

Anantara Golden Triangle Jungle Bubbles

The transparent Jungle Bubbles provide amazing views of nature and the resident elephants. And at night you have prime views of the starlit sky.

9) Chonburi: Buddha mountain

The mountain of Khao Chi Chan is the backdrop for a stunning 130-metre tall Buddha image. The golden outline of the Buddha was laser etched into the rock in 1995 to honour the Golden Jubilee of King Rama IX the following year. The project was an initiative by the Supreme Patriarch, the most senior Buddhist monk in Thailand.

Khao Chi Chan, near Pattaya, Chonburi

Khao Chi Chan is located in Chonburi province around 30 minutes drive south of Central Pattaya. Combine a trip here with a visit to the nearby Silverlake Winery and Nong Nooch Gardens.

10) Kanchanaburi: Wooden bridge at Sangkhlaburi

The longest wooden bridge in Thailand can be found at Sangkhlaburi in Kanchanaburi province. The formal name is Uttamanusorn Bridge, but it’s more commonly known in Thailand as Saphan Mon.

Saphan Mon, Sangkhlaburi, Kanchanaburi province

At over 400 metres long, the bridge provides a physical and cultural link to the Thai and Karen people in the main town of Sangkhlaburi at one end of the bridge and the Mon community in the village at the other. Each morning local people gather on the bridge to make merit and give alms to monks.

11) Ko Kood: Treetop dining

On Thailand’s East Coast, the beautiful island of Ko Kood offers up a unique dining experience.

Treetop dining at Soneva Kiri, Ko Koo

At the luxurious Soneva Kiri, guests can enjoy dining in the treetops courtesy of the resort’s amazing bamboo pods. While you enjoy the birds-eye view from the tree canopy, specially trained waiters deliver the food via zipline.

12) Ko Panyee (Phang Nga): Floating football pitch

The floating village of Ko Panyee in Phang Nga Bay is a unique destination in its own right. But what makes it even more unusual is the fact that local youngsters decided to build a football pitch from driftwood and scrap materials.

Floating football pitch at Ko Panyee, Phan

Remarkably, the team with the floating football pitch went on to establish themselves as one of the best teams in Southern Thailand. The original ramshackle pitch has been upgraded a number of times since it was first built in the 1980s and can still be seen today.

13) Krabi: Cavemen traffic lights

The caveman traffic lights in the centre of Krabi Town are a worthy inclusion in our list of unusual attractions.

Cavemen traffic lights, Krabi Town

The lights pay tribute to the fact that Krabi has the longest history of continuous settlement anywhere in Thailand. Archaeologists have discovered evidence dating back 30,000 years that shows Neanderthal remains in the limestone caves around Krabi.

14) Krabi: Penis Shrine at Phra Nang Cave

Foreign tourists who see Phra Nang Cave for the first-time may be shocked at the sight of a ‘penis shrine’. The phallic symbols are lingams and while it may appear amusing to Western eyes, this is a sacred place and should be treated with respect by visitors.

Phra Nang Cave and Shrine, Krabi

According to local legend, the cave near Railay Beach is inhabited by the Princess Goddess Phra Nang. There are a number of different stories attributed to Phra Nang. The carved wooden lingams – which are associated with fertility and virility – are offerings to her. Local fishermen still come here to pay respects to Phra Nang and ask for a safe journey at sea.

15) Loei: Phi Ta Khon Ghost Museum

The lively Phi Ta Khon Ghost Festival takes place annually in the Dan Sai district of Loei. The exact dates aren’t confirmed until nearer the time, but is usually held in June. If you can’t make it to Loei for the festival itself, the next best thing is the Phi Ta Khon Ghost Museum.

Phi Ta Khon Ghost Festival, Loei

The museum is located in the grounds of Wat Phon Chai and features a selection of the elaborately decorated masks and costumes that are an integral part of the Ghost Festival. Information in Thai and English explains more about the exhibits.

16) Lopburi: Monkey temple

Although you will see monkeys at various locations around Thailand, there is one destination above all others which is synonymous with monkeys: Lopburi.

Prang Sam Yod, Lopburi

Situated around 90 miles north of Bangkok, the city of Lopburi is an interesting one to visit with its historic Khmer temple ruins. The most famous temple ruin is Prang Sam Yod and it is in this area where thousands of monkeys roam using the temple as their base.  It’s an extraordinary sight for tourists, but one which locals seem to take in their stride. After all, it’s the humans who have encroached on macaque territory. The monkey population was here first and lived around Prang Sam Yod centuries ago when the area was covered in forest.

Not all residents are keen on the monkeys and the problems their growing population can cause. But others are ambivalent towards the simian population and appreciate they bring in tourist revenue. There is even an annual Monkey Banquet Festival in Lopburi to thank the resident macaques.

17) Pattaya: Sanctuary of Truth

The brainchild of a mega-wealthy Thai businessman, the Sanctuary of Truth is part gallery, part religious building, and part museum. And with work still ongoing on the imposing wooden structure, it’s also part workshop. Hugging the seashore in North Pattaya, the Sanctuary of Truth has been carved from wood using traditional techniques.

Sanctuary of Truth, Pattaya
(

Work began in 1981 and is expected to continue for a number of more years. The Thai man who created the building, Lek Viriyaphant, died in 2000. His other cultural projects in Thailand include the Ancient City (near Bangkok) and Erawan Museum (see below).

18) Samut Prakan: Erawan Museum

This may be a museum, but as soon as you see it from the outside, you know this is not going to be a standard museum experience. A huge three-headed elephant figure, representing the elephant god Erawan, sits on a pedestal on top of the building.

Erawan Museum, Samut Prakan

The museum is another labour of love from Thai businessman Lek Viriyaphant. Along with Ancient Siam (also in Samut Prakan) and the Sanctuary of Truth in Pattaya, the Erawan Museum is part of Khun Lek’s legacy aimed at preserving Thai culture and arts for future generations to enjoy.

19) Samut Songkhram: Mae Klong Railway Market

In many ways, this amazing market epitomises Thailand. Not only is Thailand a land of traders and entrepreneurs, it’s also a country where creativity and a ‘mai pen rai‘ attitude overcomes many problems. Mae Klong Market was already established when authorities decided to build a railway line here. But instead of moving, the vendors adapted in an ingenious way.

Mae Klong Railway Market

When the train approaches, they pull up their canopies and umbrellas and wait until the train has passed before carrying on as normal. Mae Klong Railway Market is known in Thai as ‘Talad Rom Hoop’, a reference to the folding up and down of the umbrellas when the trains pass. The market is located in Samut Songkhram province around 45 miles south-west of Bangkok.

20) Si Saket: Beer bottle temple

The formal name of this unusual temple in Si Saket in North-East Thailand is Wat Pa Maha Chedi Kaeo. However, it’s usually referred to as Wat Larn Kuad (‘million bottle temple’). More than a million bottles – most of them green or brown beer bottles – have been recycled and used to decorate the temple buildings. Even the bottle caps have been recycled and used to create mosaics.

Wat Larn Kuad, Si Saket

Monks at the Isaan temple began collecting the bottles in the 1980s and took two years to complete the main temple building which is set around a concrete frame. Since then, the temple complex has expanded and donations of bottles has enabled other structures to be completed including prayer rooms, a crematorium, and toilets.

21) Yasothon: Giant toad

Erected in 2015, the giant toad statue in Yasothon pays homage to local folklore and the story of the toad prince, Phraya Kankak.

Giant toad statue at Yasothon

In the story, the toad prince defeats the rain god in battle and in doing so saves the local human population. In return, an agreement was reached that humans would tell the rain god when they were ready for rain by firing rockets into the air. This same folklore is also the origin of the annual Rocket Festivals which take place across North and North-East Thailand.

The giant toad houses an observation deck and museum. An educational centre also explains not just the legend of Phraya Kankak, but the importance of toads to the ecosystem which in turn helps locally grown crops including rice and watermelons. If you visit Yasothon, look out too for the large naga statue nearby.

THANKS TO THE SPONSORS.

https://www.isaanlawyers.com

Chanin Chanok soi donudom Udontani

Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.

 

Udon ThaniWAWA toers  vip bus met chauffeur

1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

udonthanicityweblog@gmail.com

 

 

lowy.cremers.senior@gmail.com

 

 

 

Top 10 Oudste Mensen van de Wereld Ooit. Door Magere HEIN UIT CHANGMAI. HET IS UIT LEVEN GEGREPEN.NR 314

 

 

 

Top 10 Oudste Mensen van de Wereld Ooit

3000 lezers elke dag.

Ze kunnen niet meer om ons heen !!!

 

misao okawa Jiroemon Kimura besse cooper Elizabeth_Bolden

 

Marie-Louise Meilleur Sarah Knauss Jeanne Calment

 

Iedereen wil oud worden, maar niemand wil oud zijn. Toch is er (helaas) geen ontkomen aan, als je ten minste niet vroeg sterft aan een ziekte of ongeluk. Vroeg of laat zul je oud worden. Er komen natuurlijk wel wat voordelen bij kijken, zoals 65+ kortingen op van alles en nog wat, en de mogelijkheid om met pensioen te gaan (hoewel dit laatste een zaak is die steeds langer wordt uitgesteld). Toch wil niemand uiteindelijk oud zijn, als het puntje bij paaltje komt. Immers, oude mensen zijn vaak zwakker, immobieler, en tja… alles begint te kraken en piepen.
Toch is het gezegde ‘krakende wagens lopen het langst’ geen totale onzin. Sommige mensen worden inderdaad oer-oud, terwijl ze toch allerlei kwaaltjes hebben getrotseerd in het verleden. Andere mensen lijken tot hun 80ste in tip top conditie en kiepen dan van de een op de andere dag om. Het is (soms) totaal onvoorspelbaar wie er ouder wordt, en wie er jong zal sterven. We kunnen dat simpelweg gewoon niet van te voren weten. Wat we wél kunnen weten, is wie er in het verleden stokoud is geworden. Deze lijst kijkt precies daarnaar, de oudste mensen ooit ter wereld. Natuurlijk kunnen we maar beperkt ver terug kijken in de geschiedenis, maar we gaan er even van uit dat er tijdens en vóór de middeleeuwen weinig 100-jarige mensen waren. Oud worden, dat is toch echt wel een mode van de laatste eeuwen (of zelfs decennia).

Bovendien weten we natuurlijk niet zeker dat er niet stiekem mensen op aarde wonen of hebben gewoond die niet in onze registers staan, en die stiekem toch ouder zijn geworden dan de personen op deze lijst. Zoiets is natuurlijk goed mogelijk, maar erg onwaarschijnlijk. Alle geavanceerde culturen tegenwoordig registreren alle geboorten en sterfgevallen, en in de meer primitieve culturen die zoiets niet op zouden schrijven, is het zeer zeldzaam dat iemand ouder wordt dan 60, laat staan ouder dan 100!

10. Misao Okawa, wie weet hoe oud ze zal worden!?

misao okawa

We beginnen met de ‘jongste’ van de ouderen en meteen met de enige dame op deze lijst die nog in leven is. Dat betekent dus dat madame Misao best wel eens in deze lijst zou kunnen stijgen. Immers, alle anderen zijn al overleden, hun leeftijd staat dus vast. Maar Misao leeft nog, en kan dus zelfs nog ouder worden dan de huidige nummer één van de lijst.

Misao werd geboren in Japan, te vijf maart 1898. Ze is daarmee de op-twee-na-oudste Japanse dame ooit. Japan blijkt een gezond land te zijn, dat mag duidelijk zijn! Misao kreeg drie kinderen, waarvan er nog altijd twee leven, en boven de 90 jaar zijn. Ze heeft vier kleinkinderen en zes klein kleinkinderen. Haar man was minder fortuinlijk, hij stierf in 1931. Misao woont wellicht in een verzorgingstehuis, ze is nog altijd in redelijk gezonde toestand, en was zeer tevreden toen het Guinness World Records haar een certificaat gaf als oudste levende vrouw ter wereld.
Feest!? Als dit lijstje nog op tijd gelezen wordt, is het misschien nog niet te laat, morgen wordt Misao namelijk 116!

9. Jiroemon Kimura, 116 jaar en 54 dagen

Jiroemon Kimura

Een landgenoot van Misao en tevens de enige man in deze top tien, Jiroemon Kimura werd geboren te Kamiukawa, een kleine visgemeenschap. Hij werd geboren te 19 maart, maar een foutieve inschrijving heeft lang beweerd dat hij pas 19 april geboren werd. Eén maand vroeger of later, het jaar was in ieder geval 1897, en daarmee is hij de oudste Japanse man ooit, de oudste man ter wereld ooit, en tevens de eerste man die ouder werd dan 116 jaar!

Jiroemon was het derde kind in een gezin van zes, en zijn ouders waren boeren. Hij was geen dommerik, want op 14-jarige leeftijd rondde hij school af als tweede van zijn klas en hij kreeg zijn eerste officiële werk positie op 17-jarige leeftijd. Geen trage starter, dus!

Hij heeft ook een tijdje in Korea gewerkt, maar toen hij daarvan terugkeerde naar Japan, huwde hij met Yae Kimura, zijn buurmeisje, en sinds die familie een gebrek had aan mannelijke erfgenamen, adopteerde Jiroemon hun naam, in plaats van zijn eigen oorspronkelijke naam (Kinjiro Miyake).

Jiroemon is waarschijnlijk een van de weinig mensen op aarde die langer leefde ná de dag van zijn pensioen, als ervoor. Op 65-jarige leeftijd, zoals veel mensen die tijd, ging hij in 1962 met pensioen. Hij had toen maarliefst 45 dienstjaren bij de post erop zitten, maar nog niet genoeg van werk, want hij begon opnieuw als boer. Dit bleef hij overigens doen tot hij 90 jaar oud was!
Overigens was Jiroemon niet een vreemde eend in de familie. Vier van zijn broers en zussen werden ouder dan 90, en zijn jongste broer werd zelfs 100. Maar geen werd er zo oud as Jiroemon zelf! Zelfs zijn vrouw niet, Yae stierf al in 1978, op een vrij normale leeftijd van 74 jaar. Desalniettemin heeft ze toch zeven kinderen weten groot te brengen voor Jiroemon, en vijf van de zeven hebben hun vader overleefd (dat wil zeggen, ze leefden nog toen hun vader stierf). Van de 14 kleinkinderen zijn er nog 13 in leven. Daarnaast had hij 25 achter-kleinkinderen en 15 achter-achter-kleinkinderen.

Ook Jiroemon kreeg van Guiness World Records een certificaat voor oudste levende man op aarde. En wat was volgens Jiroemon de sleutel tot een lang en gelukkig leven? Helaas, slecht nieuws voor Bourgondiers, Jiroemon gelooft namelijk dat het voornamelijk lag aan kleine porties voedsel.

8. Besse Cooper, 116 en 100 dagen

besse cooper

Voorheen zagen we dat de geboortedatum van Jiroemon in eerste instantie een maand te laat was geregistreerd. Wat maakt een maand nou uit, zou je denken. Welnu, twee maanden kunnen je een plek op deze lijst garanderen, zo blijkt uit het voorbeeld van Besse Cooper, die nog geen 50 dagen ouder werd van Jiroemon.

Besse Cooper was een Amerikaanse dame die werd geboren te Tennessee, op 26 Augustus 1896. Haar geboortenaam was Besse Berry Brown, en ze was de derde van acht kinderen van Richard Brown en Angeline Berry. Als kind zou ze een echte boekenverslinder zijn geweest, en op latere leeftijd werd ze een toegewijde lerares. Tussen de eerste en tweede wereldoorlog gaf Besse les aan de jongere generatie.

Besse trouwde vrij laat, pas in 1924 op 28 jarige leeftijd, met ene Luther Cooper. Ze kregen vier kinderen en allemaal zijn ze nog in leven, met uitzondering van Luther zelf, die in 1963 stierf. Zijn sterven deed Besse echter niet verhuizen, in plaats daarvan bleef ze hun boerderij onderhouden tot in 2001, toen ze op 105-jarige leeftijd uiteindelijk naar een verzorgingstehuis verhuisde. Helaas stierf ze in 2012, op vier december, aan ademhalingsproblemen.

Naast een nummer 8 op deze lijst, is Besse ook de oudste bewoner in Georgia ooit. Ze was de een-na-oudste inwoner van Tennessee, op Elisabeth Bolden na (meer over haar later!). Volgens Cooper was haar eeuwige leven te danken aan ‘minding her own business’ (zich met haar eigen zaken bemoeien) en het vermijden van junk food.

7. Elisabeth Bolden, 116 jaar en 118 dagen

Elizabeth_Bolden

We hadden het al even over Elisabeth hierboven. Met achttien dagen is Elisabeth dus net even iets ouder geworden dan Besse. Elisabeth werd echter een goede 6 jaar eerder geboren, op 15 augustus 1890. Vlak voor ze stierf was zij de laatste levende persoon ter wereld die in 1980 was geboren, en haar leeftijd was de zevende geregistreerde die de 116 behaalde.

Elisabeth Jones werd in 1890 geboren in Somerville, ook Tenessee. Blijkbaar is dat een gunstig stukje aarde, net als Japan, want ook de nummer acht op deze lijst kwam hier vandaan. “Lizzy” kwam uit een gezin van twee bevrijdde slaven. Ze huwde Louis Bolden in 1908, en een jaar later werd hun eerste zoon Ezell al geboren. Ze kregen in totaal drie zoons en vier dochters, en werkten op hun boerderij in de buurt van Memphis tot de jaren vijftig. Slechts twee dochters van de kinderen overleefden hun moeder, toentertijd 86 en 89 jaar in leeftijd. Maar geen zorgen, er waren genoeg klein en achter-klein kinderen. Toen ze stierf, had Elisabeth maarliefst 40 kleinkinderen, 75 achter-kleinkinderen, e150 achter-achter-kleinkinderen, 220 achter-achter-achterkleinkinderen en… jawel, 75 achter-achter-achter-achterkleinkindren. Ben je er nog?

Toen een reporter in 2003 vroeg hoe Lizzy dacht dat het mogelijk was dat ze zo oud geworden was, gaf ze enkel als antwoord “weet ik niet”. Echter, Lizzy was geenszins een verlegen lammetje zonder mening. Toen haar dochters herhaaldelijk haar dekentje over haar benen probeerden te trekken zou ze zijn uitgebarsten “Als je mijn dochter niet was, dan had ik je allang over mijn knie gelegd en je een pak rammel gegeven!”. Helaas waren haar laatste levensjaren minder gelukkig. Haar familie, die de pers koste wat kost weg probeerde te houden van haar teruggetrokken levensstijl, wisten te vermelden dat mammie Lizzy nauwelijks meer met hen kon communiceren. Daarnaast was Elisabeth Bolden bekend om haar angst voor het donker, soms zelfs zo erg dat ze niet slapen kon. Als 109-jarige werd ze opgenomen in een verplegingstehuis en hier zou ze enkele jaren later ook sterven. Ze stierf uiteindelijk op 11 December, 2006.

 

Een merkwaardige overeenkomst tussen Elisabeth en haar concurrente Amerikaanse in deze lijst Besse (nummer acht) is het volgende: Beide werden geboren in Augustus, Besse 10 dagen later dan Elisabeth, en beide stierven ze in December, Besse 7 dagen eerder dan Elisabeth. Toch zat er zes jaar verschil tussen de twee.

6. Tane Ikai, 116 jaar en 175 dagen

De derde persoon uit Japan in deze lijst is Tane Ikai. Ze is de oudste Japanse in deze lijst, en werd geboren op 18 januari 1879. Naast de nummer 6 op deze lijst, is Tane ook de oudste Japanse ooit en de oudste Aziatische ooit.

Mensen die Japan kennen, kunnen hier misschien iets mee; Tane werd geboren en getogen te Kansei, in het Aichu Prefectuur, Nagoya. Ook zij was het derde kind (dit kwam al eens eerder voor in deze lijst…) en haar ouders waren boeren. Zelf huwde ze op 20-jarige leeftijd kreeg drie zoons en een dochter en (dit is zeer opmerkelijk gezien de tijd) op 38-jarige leeftijd scheidde ze zichzelf van haar man, in 1917. Ze ging naar een verzorgingstehuis op haar 89ste levensjaar, en twintig jaar later kreeg ze een toeval, op 109 jarige leeftijd. De rest van haar leven (nog zeven jaar, om precies te zijn) bleef ze in bed vanwege deze toeval. Al haar kinderen waren al gestorven toen zij eindelijk aan de beurt was.

5. Maria Capovilla, 116 jaar en 347 dagen

María Capovilla

Maria Esther Heredia de Capovilla née Lecaro, zo is haar officiële naam. Ze werd geboren op 14 februari 1889 in Guayaquil, Ecuador. Niet alleen is ze de op-vier-na oudste dame ter wereld, ze is de oudste persoon ooit in Zuid Amerika én op de Zuidelijke planeethelft. Noemen we Ecuador een ontwikkelingsland, dan is Maria Capovilla de oudste persoon ter wereld van een ontwikkelingsland.
Maria was de dochter van een Kolonel, en groeide op in de gegoede maatschappij, ze attendeerde alle sjieke sociale gelegenheden en ondernam kunstlessen, zoals in die tijd gewoon was voor dames van stand. Gezondheidsfreaks zien dit graag, Maria rookte niet en dronk nooit sterke drank. Ze huwde in 1917 met een militair, geheel volgens verwachting van haar vader en haar familie. Haar achternaam veranderde nu dus in Capovilla (haar meisjesnaam is Lecaro) en haar man Antonio Capovilla was een italiaan die geboren was in Oostrijk-Hongarije op een plek die nu in Croatië ligt. Antonio was geboren in 1864, en dus flink wat ouder dan Maria (23 jaar, om precies te zijn). Maria was dan ook zijn tweede vrouw, zijn eerste was reeds overleden.

Maria en Antonio kregen vijf kinderen, waarvan er nog drie leefden toen Maria zelf overleed. Daarnaast had ze 12 kleinkinderen, 20 achter-kleinkinderen en twee achter-achter-kleinkinderen. Niet half zo uitgebreid als Elisabeth Bolden dus.

Een hardnekkige dame was ze wel. Op 100-jarige leeftijd (wie zou er geen goud voor geven om zo oud te worden!?) stierf ze bijna en haar laatste riten waren al gezegd, toen ze plotseling herstelde. En sinds die dag had ze nauwelijks meer last van ouderdomskwaaltjes. Ze was als herboren. Ze liep nog rond (weliswaar met een stok, maar zonder hulp) tot haar 116e jaar. In dat laatste jaar echter, ging ze ineens sterk achteruit, en ze zou het jaar op 18 dagen na niet kunnen volmaken. Ze stierf 18 dagen voor haar 117e verjaardag.
We weten niet hoe zij zelf dacht dat ze zo oud heeft kunnen worden, maar wat we wel weten is dat ze niet was te spreken over de moderne ontwikkeling dat vrouwen tegenwoordig mannen mogen (moeten) versieren, in plaats van anders om.

4. Marie-Louise Meilleur, 117 jaar en 230 dagen

Marie-Louise Meilleur

Terwijl de nummers 10 tot en met 5 allemaal 116 jaar waren (nummer 10 binnen enkele dagen dat dit geschreven werd) neemt Marie-Louise Meilleur een grote sprong vooruit, met haar 117 jaar en 230 dagen. Ook Marie-Louise werd geboren in Augustus. 29 augustus 1880, om precies te zijn, in Kamouraska, Quebec, Canada. Ze was de op-drie-na oudste dame ter wereld, en de oudste Canadese.
Van haar jeugdjaren weten we niet veel, alleen dat ze haar eerste man, Etienne, huwde in 1900. Toen hij en haar beide ouders stierven in 1911 en 12, bleef ze alleen achter met twee van haar vier overlevende kinderen. In 1913 verhuisde ze dus dichter naar de grens van Ontario, en ze keerde slechts één keer in haar leven terug naar Quebec, in 1939.

 

Geenszins ontmoedigd door haar vroege ongeluk huwde Marie-Louise met een tweede man, Hector Meilleur (onder wiens naam ze bekend is geworden als 100-plusser). Zij kregen samen nog zes kinderen, en uiteindelijk liet ze een nalatenschap achter aan 85 kleinkinderen, 80 achter-kleinkinderen, 57 achter-achter-kleinkinderen en vier achter-achter-achterkleinkinderen.Tot grote vreugde van rokers was Marie-Louise een van die voorbeelden van mensen die onverwoestbaar blijken. Ze rookte namelijk heel haar leven, en stierf pas op 117-jarige leeftijd. Een ander opmerkelijk feitje is dat, tegen de tijd dat haar moment van sterven gekomen was, haar zoon in hetzelfde verzorgingstehuis woonde. Haar oudste nog levende dochter was inmiddels ook al 90 geworden.3. Lucy Hannah, 117 jaar en 248 dagenOngeveer even oud als Marie-Louise maar net 18 dagen ouder werd Lucy Hannah. Ze werd geboren op 16 juli 1875 in Linden, Alabama (Verenigde Staten van Amerika). Op haar sterfbed was Lucy de oudste Amerikaan ooit ter wereld, en in ieder geval is ze de op-twee-na oudste dame ter wereld.Ze werd geboren onder de naam Lucy Terrell, maar verhuisde naar Detroit in de Grote Migratie (een grote volksverhuizing die veroorzaakt werd door rassen-onderdrukking in het Zuiden van Amerika). In Detroit zou ze uiteindelijk ook overlijden, maar pas veel veel later.Eerst zou ze nog met John Hannah trouwen, in 1901, en acht kinderen krijgen, waarvan er nog twee levend waren toen zij zelf stierf. Zoals we vaker zien, zit dat lange leven een beetje in de familie. Lucy’s moeder werd zelf 99 (een enorm uitzonderlijk iets voor die tijd) en haar twee zussen zouden ook de 100 jaar halen.
Toen Lucy in 1993 stierf vermeldde haar familie dat ze 118 was, maar tien jaar later werd er uit een onderzoek vernomen dat ze eigenlijk 117 jaar was en 248 dagen. Tja, ze was dus wel aan haar 118e jaar bezig, zullen we maar zeggen. Een ander leuk feitje: Lucy werd in hetzelfde jaar geboren als de nummer één van deze lijst. Een goed jaar dus, 1875!2. Sarah Knauss, 119 jaar en 97 dagen

Sarah Knauss

Als Marie-Louise een grote sprong voorwaarts nam op de nummers 9 tot en met 5, dan doet Sarah Knauss dat nog eens twee maal zo goed. Zij werd namelijk maarliefst 119 jaar en 97 dagen. Geboren op 24 september 1880 (nog zo’n vintage jaar met veel 100-plussers), Sarah is de oudste Amerikaanse ooit, en werd geboren in Hollywood (toentertijd nog niet zo bekend als nu, natuurlijk). Daarnaast leefde ze in Hollywood Pennsylvania, een kolenstadje in plaats van de woonplaats van de filmsterren waar wij tegenwoordig meteen aan denken! Sarah leefde haar hele leven in Pennsylvania. In 1901 huwde ze met Abraham Lincoln Knauss (neen, niet de president).

Sarah was een erg goede naaister en maakte haar eigen trouwjurk, alle tafelwaren en haar eigen kleren. Het verhaal wil dat ze al leerde naaien op haar vierde levensjaar. Geschiedenis wil dat in haar leven, Sarah zeven oorlogen had doorleeft en 23 presidenten van de Verenigde Staten! Gebeurtenissen die de meesten van ons alleen kennen uit geschiedenisboeken heeft zij meegemaakt, zoals het zinken van de Titanic (ze was toendertijd 31 jaar) en de introductie van de eerste massa-geproduceerde Ford auto in 1908 (ze was toen 28).

Wie was Sarah nog meer? In ieder geval ondernemend. Ze werd na haar huwelijk een huizenmaker en volgens haar enige kind en dochter Kathryn (die zelf ook 101 werd) kwam dit door de kalme en rustige houding van haar moeder. Niets, volgens Kathryn, kon Sarah Knauss choqueren of uit haar balans trekken.

De lievelings bezigheden van Sarah op latere leeftijd waren: golf kijken op TV, naaiwerk en borduurwerk doen, knagen aan melk chocolade (choco-liefhebbers, let op, dit is een terugkerend patroon), cashews knagen en chips eten. Blijkbaar zijn dat de ingrediënten tot een lang leven… In ieder geval, voor Amerikanen!
Sarah stierf op 30 december, vlak na kerst dus, maar net voor een nieuw jaar was begonnen, in 1999, dus net niet het derde millennium in.

1. Jeanne Calment, 122 jaar en 164 dagen

Jeanne Calment

Deze dame beweerde dat ze in competitie was met Methusalem. Welnu, die competitie heeft ze gewonnen. Jeanne Calment werd geboren op de 21ste Februari in 1875, te Arles, Frankrijk. Ze heeft in totaal 122 jaar en 164 dagen geleefd, en daarmee overleefde ze zowel haar dochter als haar kleinzoon! Het verhaal wil dat als klein meisje van 13, Jeanne een ontmoeting had met Vincent van Gogh, die haar vaders winkel binnen kwam wandelen. Haar beoordeling? “Vies, slecht gekleed en ongemanierd!”.

Jeanne’s vader was een scheepsbouwer, en haar moeders familie waren molenaars, geen zeer nobele afkomst dus. Toch was het blijkbaar een gezonde combinatie, want niet alleen Jeanne, maar meerdere familieleden werden oud. Haar oudere broer Francois bijvoorbeeld, werd 97, en haar eigen vader stierf op 93-jarige leeftijd, zeker voor die tijd een zeer respectabele leeftijd.
Jeanne trouwde met een achterneef genaamd Fernand, een rijke winkeleigenaar. Ze hadden slechts één dochter, Yvonne, en zij werd helaas slechts 35 jaar oud. Ze kreeg echter wel nog één zoon, de kleinzoon van Jeanne, en noemde hem Frederic. Negen jaar oud toen zijn moeder Yvonne stierf, werd Frederic door Jeanne zelf overgenomen en opgevoed. Helaas werd hij zelf slechts één jaar ouder dan zijn moeder, en stierf op 36-jarige leeftijd.

Een slimme zet van Jeanne was haar volgende actie. Ze voorzag dat haar appartement niet kon worden geërfd door familie (immers, haar directe nazaat was al gestorven) en dus maakte ze een contract op met een ex-advocaat Andre Francois. Het idee was dat zij haar appartement aan hem zou nalaten, mits hij haar maandelijks, tot haar dood, 2500 Francs zou betalen. Hoe kon arme Andre Francois weten dat ze 122 jaar zou worden!? Afijn, uiteindelijk heeft Andre bijna twee keer de waarde van Jeanne’s appartement moeten betalen. En hij heeft er zelf nooit van kunnen genieten, want hij stierf vóór Jeanne (zijn weduwe bleef echter de rekening betalen volgens afspraak).

 

 

 

 

Net als veel ouderen, belandde Jeanne uiteindelijk in een ouderen verzorgingstehuis. IN tegenstelling tot de meeste ouderen, echter, wist Jeanne dit uit te stellen tot haar 110ste jaar. Ze fietste nog tot haar 100-ste! En ze was zelfs in het verzorgingstehuis nog geenszins klaar met haar leven. Op 114-jarige leeftijd speelde ze zelfs nog een rol – zichzelf – in een film over Vincent van Gogh. Maar zelfs deze onverwoestbare dame kon enkel uitstel van de executie eisen, geen afstel. Op 121-jarige leeftijd stierf ze, op 4 augustus 1997. Liefhebbers van olijfolie en chocolade mogen zichzelf gelukkig prijzen, volgens Jeanne was haar lange leven vooral te danken aan haar dieet: veel olijfolie (zelfs als huidzalf) flink wat port en ten minste 1 kilogram chocolade iedere week. Dat is dus het recept naar het eeuwige leven?

Omdat uitdrukkingen en spreekwoorden soms net zo oud zijn als de mensen hierboven beschreven, willen we deze top tien afsluiten met een paar mooie ouderdoms-spreekwoorden. Voor we beginnen nog even dit: zit het hem niet in de kwantiteit dan moet het komen uit de kwaliteit. Daarmee bedoelen we dat lang leven niet per se een goed leven wil betekenen. En vise versa, je kan een kort leven lijden, en toch een heel intensief gelukkig leven hebben. Pessimisten leven langer? In ieder geval lijkt het langer, als je pessimist bent. Immers, je ziet overal ellende! Afijn, een paar mooie spreuken die bedoeld zijn om de lezer wijzer te maken. Of je er echt wijzer van wordt, dat hangt af van de lezer. Ken je de spreuk niet, probeer het eens te beredeneren?

• Want: Men is nooit te oud om te leren.
• Echter, doe niet teveel moeite, immers: Jong en oud, op het eind wordt alles koud
• Toch is een vooruitziende blik wel handig: Die jong spaart, lijdt oud geen gebrek
• Andere mensen beweren echter: Ouderdom komt met gebreken

Maar Lowy (80) heeft er geen moeite mee.

Zijn advies geniet van het leven ,want soms duurd het maar even.
• Maar in tegenstelling: piepende wagens lopen het langst
• Ten slotte komt het dus neer op: Beter jong gestorven als oud bedorven

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inglish weblog udonthanicityweblog.nl

 

Top 10 Oldest People in the World Ever
Everyone wants to grow old, but nobody wants to be old. Yet (unfortunately) there is no escaping it, at least if you do not die early from an illness or accident. Sooner or later you will grow old. There are of course some perks, such as 65+ discounts on all sorts of things, and the option to retire (although the latter is a matter that is getting longer and longer). Yet no one wants to end up old when the push comes to shove. After all, old people are often weaker, more immobile, and well… everything starts to creak and squeak.
Still, the saying “squeaky wagons run the longest” is not total nonsense. Some people do indeed become very old, while they have defied all kinds of ailments in the past. Other people seem to be in tip-top shape until their 80s and then flip over from one day to the next. It is (sometimes) totally unpredictable who will grow older and who will die young. We simply cannot know in advance. What we can know is who has become very old in the past. This list looks exactly at that, the oldest people ever in the world. Of course we can only look very far back in history to a limited extent, but let’s assume that there were few 100-year-old people during and before the Middle Ages. Getting old, that is really a fashion of the last centuries (or even decades).

In addition, we are of course not sure that there are not secretly people who live or have lived on Earth who are not in our registers, and who have secretly become older than the persons on this list. This is of course possible, but very unlikely. All advanced cultures today record all births and deaths, and in the more primitive cultures that wouldn’t record such a thing, it’s very rare for anyone to live past 60, let alone over 100!

10. Misao Okawa, who knows how old she will live!?
misao okawa

We’ll start with the “youngest” of the elders and straight away with the only lady on this list still alive. That means that Madame Misao could very well rise in this list. After all, everyone else has already died, so their age is fixed. But Misao is still alive, and may even be older than the current number one on the list.

Misao was born in Japan on March 5, 1898, making her the third-oldest Japanese lady ever. Japan appears to be a healthy country, that is clear! Misao had three children, two of whom are still alive, and are over 90 years old. She has four grandchildren and six great-grandchildren. Her husband was less fortunate, he died in 1931. Misao may be living in a care home, she is still in reasonably healthy condition, and was very pleased when the Guinness World Records gave her a certificate as the oldest living woman in the world.
Party!? If this list is read in time, it might not be too late, because tomorrow Misao will be 116!

 

 

 

9. Jiroemon Kimura, 116 years and 54 days
Jiroemon Kimura

A fellow countryman of Misao and also the only man in this top ten, Jiroemon Kimura was born in Kamiukawa, a small fishing community. He was born on March 19, but an erroneous registration has long claimed that he was not born until April 19. One month earlier or later, the year was at least 1897, making him the oldest Japanese man ever, the oldest man in the world ever, as well as the first man to live over 116!

Jiroemon was the third child in a family of six, and his parents were farmers. He wasn’t a dumbass, as he finished school second in his class at the age of 14 and got his first official job position at the age of 17. Not a slow starter, then!

He also worked in Korea for a while, but when he returned to Japan from that, he married Yae Kimura, his girl next door, and since that family was short of male heirs, Jiroemon adopted their name, instead of his own original name ( Kinjiro Miyake).

Jiroemon is probably one of the few people on earth who lived longer after the day of retirement than before. At the age of 65, like many people at the time, he retired in 1962. By then he had completed no less than 45 years of service in the post, but not yet enough of work, because he started again as a farmer. He continued to do this until he was 90 years old!
By the way, Jiroemon was not a stranger in the family. Four of his siblings lived to be over 90, and his youngest brother lived to be 100. But none lived as old as Jiroemon himself! Not even his wife, Yae died as early as 1978, at a fairly normal age of 74. Nevertheless, she managed to raise seven children for Jiroemon, and five of the seven survived their father (that is, they were alive when their father died). Of the 14 grandchildren, 13 are still alive.

Thanks to the sponsors.

https://www.isaanlawyers.com

Chanin Chanok soi donudom Udontani

Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.

 

Udon ThaniWAWA toers  vip bus met chauffeur

1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

udonthanicityweblog@gmail.com

 

 

 

Nieuwe artikelen van Ome Joop spreekt.Elke dag een nieuwe story op deze weblog. Het is uit het leven gegrepen.Artikel Nr 313

 

 

boeddhistische hel door OME JOOP ingezonden!

Reeds 13 jaar de beste weblog.

3000 bezoekers elke dag

Om ons kunnen ze niet meer heen.

Een bijdrage ingekomen van een onzer trouwe lezers : OME JOOP SPREEKT

Er is een hotel met een gevangenisthema voor een veroordeelde ervaring

De meeste mensen volgen de wet zodat ze de gevangenis kunnen vermijden, andere mensen willen betalen om in een hotel met een gevangenisthema te verblijven. Volgens The Independent is het Sook Station in Bangkok een plek waar gasten kunnen inchecken en hun mugshot kunnen maken.

Vervolgens moeten ze zich omkleden in een zwart-witte pyjama en krijgen ze een gedetineerdenummer toegewezen.

De kamers zijn nauwelijks luxueus (hoewel beter dan de binnenkant van een echte cel) en hebben metalen tralies, stapelbedden en tralies voor het raam. En om de volledige veroordeelde ervaring te krijgen, merkt de publicatie op dat gasten zich aan een avondklok moeten houden.

De Wang Saen Suk Hell Garden is bedoeld om een ​​glimp te geven van waar mensen zullen eindigen als ze geen goede daden doen
Via Wahgazab
De meeste mensen zijn bekend met het concept van hemel en hel, maar de Wang Saen Suk Hell Garden is een interessante interpretatie van wat ‘hel’ zou zijn. Volgens Culture Trip is het een van de “raarste attracties” om te bezoeken in Thailand en een plek waar toeristen kunnen ronddwalen en griezelig uitziende standbeelden en koperen ketels kunnen zien.

Deze beelden zijn bedoeld om te vertegenwoordigen wat er gebeurt met degenen die zich in de “boeddhistische hel” bevinden.

De publicatie merkt op dat de tuin vol staat met borden die suggereren dat als je een goed mens bent, je een plek als deze kunt vermijden.

Er is een voedselmarkt in het midden van de spoorlijnen (en ze moeten elke keer dat de trein voorbij komt bewegen)

 

 

 

Het is niet elke dag dat je een voedselmarkt op treinsporen te zien krijgt, en hoewel dit ongelooflijk onpraktisch lijkt, is dit precies wat er gebeurt op de Maeklong Railway Market. Elke dag komen de verkopers en kopers samen om goederen te ruilen voor geld, maar er kan elk moment een trein komen (ze komen zes keer per dag voorbij), en iedereen heeft slechts drie minuten om zijn bezittingen en zichzelf te verplaatsen, meldt Atlas Obscura.

De publicatie merkt op dat hoewel de trein langzaam door het smalle marktgebied rijdt, er in de loop der jaren enkele slachtoffers zijn gevallen en dat de markt als de meest “gevaarlijke” ter wereld wordt beschouwd

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 Blijf deze rubriek volgen er komt nog veel meer van OME JOOP SPREEKT. ,elke dag wat nieuws.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inglish weblog.From Uncle JOOP.

There Is A Prison-Themed Hotel For A Convict Experience

 

Most people follow the law so that they can avoid prison, other people want to pay to stay in a prison-themed hotel. According to The Independent, the Sook Station in Bangkok is a place where guests can check-in, and get their mugshot taken. They are required to then change into black-and-white pajamas and are assigned an inmate number.

The rooms are hardly luxurious (although better than the inside of an actual cell) and have metal bars, bunk beds, and bars over the window. And to get the full convict experience, the publication notes that guests are required to keep to a curfew.

 

The Wang Saen Suk Hell Garden Is Meant To Give A Glimpse Into Where People Will End Up If They Don’t Do Good Deeds

Via Wahgazab

Most people are familiar with the concept of heaven and hell, but The Wang Saen Suk Hell Garden is an interesting interpretation of what “hell” would be. According to Culture Trip, it is one of the “weirdest attractions” to visit in Thailand and a place where tourists can wander around and see ghoulish-looking statues and copper cauldrons. These statues are meant to represent what happens to those who find themselves in “Buddhist hell.”

The publication notes that the garden is filled with signs that suggest if you are a good person then you can avoid a place such as this.

THANKS TO THE SPONSORS.

Isaan Lawyers Co., Ltd. บริษัท อีสาน ล อ ว์ เยอ ร์ จํา กัด
1849/14, Sueb-Siri Rd. (Times Square) 1849/14ถ.สืบศิริต.ในเมือง
Amphur Mueang, Nakhon Ratchasima อ.เมืองจ.นครราชสีมา
THAILAND, 30,000 ประเทศไทย30000

https://www.isaanlawyers.com

Chanin Chanok soi donudom Udontani

Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.

 

Udon ThaniWAWA toers  vip bus met chauffeur

1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

udonthanicityweblog@gmail.com