Nieuwjaar 2023 maak er iets moois van.Het is uit het leven gegrepen

 

Wij wensen iedereen een gelukkig en gezond nieuwjaar.

Maak er iets moois van.

Lowy en Honnybee Cremers en Mevr Bijsterveld de secretaresse.

Ze kunnen niet meer om ons heen!!!!

Laatste kans op een gelukkig nieuwjaar,door redacteur Lowy Cremers.Het is uit het leven gegrepen.

 

 

Laatste kans op een gelukkig nieuwjaar

 

     UDONTHANICITYWEBLOG.NL

 

 

Jaja, ik weet het – het is voorbij, daar heb je spuit 11 ook nog ’s een keer. Hallo, het is al 6 januari, volgens “Hoe hoort het eigenlijk” mag je vanaf vandaag niemand meer gelukkig nieuwjaar wensen …

 

… maar op Oudjaarsdag schoot me iets te binnen. Niet alleen dat ik naar de bakker moest, omdat de volgende dag er natuurlijk écht helemaal niets open zou zijn, maar nog wat anders ook.

En dat mag ik toch nog wel even kwijt?

 

Ik kom uit een hecht gezin, de hoeksteen van de samenleving, nou ja, je mag wel zeggen dat ik onder die hoeksteen vandaan gekropen ben.

Al lang geleden hoor. Dat was in de tijd dat er nog niemand ging scheiden, alle kinderen met twee woorden spraken, en er met Oud & Nieuw oliebollen gebakken werden.

 

Oliebollen en appelflappen – een paar rozijnen in vet deeg met een korstje

blog_nieuwjaar

Je begrijpt het al: ik ben geen fan. Nooit geweest. Maar daar gaat het niet over.

In die tijd ging Oud & Nieuw over terug kijken … uren, dagen, maanden, jaren … vliegen als een schaduw heen.

.

.

Mijn ouders waren christenen, ook al niet ongebruikelijk in die tijd. Ontkerkelijking stond nog niet in het woordenboek. Nu was het een Goede God waar ze in geloofden, dus dat scheelt weer. Het was niet die wraakzuchtige engerd die je ook wel vaak tegenkomt.

Die God, die – omdat-ie zoveel van je houdt – je allerlei beproevingen te verteren geeft, en als je niet uitkijkt, je nog naar de hel stuurt ook, omdat je de juiste beslissingen niet genomen hebt.

Over vrijheid van meningsuiting gesproken!

Ik vermoed dat die God een drieling is, samen met Allah en Jehova. Alledrie nogal een wispelturig temperamentje, en of ze nou een goed karakter hebben … enfin, dit gaat allemaal veel te ver voor een blogje van een vakantiehuisjesverhuurdorpje,

dus laten we na al die zijstraten het maar gaan hebben over waar ik het nou echt over wou hebben.

 

Vroeger – “Froegââ” zeggen mijn nicht en ik dan altijd tegen mekaar – keek je terug naar hoe je was geweest dat jaar, hoe je je gedragen had (nadruk op de slechtheid ervan), hoe het gegaan was (niet zo best), en hoe je jezelf zou kunnen verbeteren. Op basis daarvan nam je je dingen voor.

Dat was een serieuze zaak, en de Goede God was daar ook bij betrokken. Die zat met tranen in z’n ogen in de hemel over je wangedrag, maar wachtte goedmoedig tot je tot inzicht zou komen.

 

Het verschil met froegââ en nu, is dat je nu vooruit kijkt

Wat gaan we veroorzaken in het nieuwe jaar?

Dat hele terugblik-moment is er niet meer. En de Goede God kan wachten tot-ie een ons weegt, want we houden tegenwoordig van onszelf, we vinden dat we het waard zijn, we zijn assertief tot in onze tenen, en we staan niet meer stil bij hoe het was.

 

Hoe het gaat worden, daar gaat het om.

We nemen ons grootse dingen voor

We vallen .. kilo af (zie je dat er 2 puntjes staan?), we gaan gezonder eten, we gaan sporten (hoort allemaal bij elkaar) en de ondernemers onder ons gaan gerichter, gefocust werken.

 (Er is nog veel meer hoor, qua goede voornemens, maar ik ben natuurlijk vooral geinteresseerd in het laatste.)

We gaan een omzet halen van ….. komma streepje euro (zie je dat er vijf puntjes staan?)

 

Ik word er nu al moe van. Tuurlijk wil ik wel een omzet van vijf puntjes komma streepje, maar daar moet je zoveel voor doen!

Dat gaat allemaal ten koste van de leuke dingen, zoals praatjes maken met gasten, grote mozaieken op de muren maken en een beetje suf voor je uitstaren bij je eerste ochtendkoffie.

Maar toch kan ik het niet laten. Die goede voornemens bedoel ik. Nieuwe start, nieuwe plannen, nieuwe energie, een nieuw geluid. Het is zo verleidelijk!

‘k Heb zelfs – naar goed ouderwets portugees gebruik – met het slaan van 12 uur 12 rozijnen gegeten! (en da’s niet niks hoor, bij elke slag één, en ik ben nog steeds geen fan!)

blog_nieuwjaar

Wat zijn jullie nieuwe plannen, nieuwe starten, geluiden, waar gaat je hart sneller van kloppen

Last chance for a happy new year

UDONTHANICITYWEBLOG.NL

Yes, I know – it’s over, there’s syringe 11 again. Hello, it’s already January 6th, according to “How is it supposed to be” from today you can no longer wish anyone a happy New Year …
… but on New Year’s Eve something came to mind. Not only that I had to go to the bakery, because of course nothing would be open the next day, but also something else.
And can I still lose that?
I come from a close-knit family, the cornerstone of society, well, you could say I crawled out from under that cornerstone.

A long time ago though. That was in the time when no one was getting divorced, all children spoke with two words, and oliebollen were baked on New Year’s Eve.

Oliebollen and apple turnovers – a few raisins in a fat dough with a crust
You already understand: I’m not a fan. Never been. But that’s not what it’s about.
At that time, New Year’s Eve was about looking back… hours, days, months, years… flying like a shadow.
.
.

My parents were Christians, which was not uncommon at the time. Secularisation was not yet in the dictionary. Now it was a Good God they believed in, so that makes a difference. It wasn’t that vengeful creep you often see.

That God, who – because he loves you so much – gives you all kinds of trials to digest, and if you’re not careful, sends you to hell too, because you didn’t make the right decisions.
Talk about freedom of speech!
I suspect that God is triplets along with Allah and Jehovah. All three have quite a capricious temperament, and whether they have a good character … well, this is all going way too far for a blog from a holiday home rental village,

so after all those side streets let’s talk about what I really wanted to talk about.

In the old days – “Froegââ” my cousin and I always say to each other – you looked back at how you had been that year, how you had behaved (emphasis on the badness of it), how things had gone (not so good), and how you could improve yourself. You made your decisions based on that.

That was serious business, and the Good Lord was involved in it. He sat in heaven with tears in his eyes about your misconduct, but waited good-naturedly for you to come to an understanding.

The difference with earlier and now is that you now look ahead
What are we going to cause in the new year?
That whole look back moment is no longer there. And the Good God can wait until it weighs an ounce, because we love ourselves these days, we feel we’re worthy, we’re assertive to the core, and we don’t dwell on what it used to be.

How it’s going to be, that’s what matters.
We envision great things
We lose .. kilograms (do you see that there are 2 dots?), we are going to eat healthier, we are going to exercise (it all belongs together) and the entrepreneurs among us are going to work in a more targeted, focused way.

(There’s a lot more, you know, in terms of New Year’s resolutions, but of course I’m mostly interested in the latter.)
We are going to achieve a turnover of … .. comma dash of euros (do you see that there are five dots?)

I’m getting tired of it already. Of course I want a turnover of five dots comma dash, but you have to do so much for that!

All of this comes at the expense of the fun stuff, like chatting to guests, making big mosaics on the walls, and staring a little silly over your first morning coffee.
But still I can’t resist. I mean those good intentions. New start, new plans, new energy, a new sound. It’s so tempting!
“I even ate 12 raisins – according to good old-fashioned Portuguese custom – with the beating of 12 o’clock! (and that’s not nothing, one with every stroke, and I’m still not a fan!)
What are your new plans, new starts, sounds, what makes your heart beat faster? I’m very curious!

 

https://www.isaanlawyers.com

—————————————————————————–

Chanin Chanok soi donudom UdontaniRooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.Luxe kamer in Condo  4000 th Bath .

—————————————————————————————-

Bij mevrouw Cremers soi donudom  email udonthanicityweblog@gmail.com2 personen met ontbijt 1 maand 12000 thb voor overwinteraars 10% korting.Info per email opvragen

 

Bijsterveld@outlook.com

———————————————————————————-

 

 

 

Udon ThaniWAWA toers  vip bus met chauffeur1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof

—————————————————————————-

Beste pc shop in Landmarkt.

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

——————————————————————————————

 

 

 

 

 

 Kamer huur per dag,per maand per uur Udonthani .Honnybee Soi Donudom

UdonthaniBemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.udonthanicityweblog@gmail.com

=========================================

Nieuwjaar beginnen met een schoon en zuiver geweten.Het is uit het leven gegrepen door Ben De Genieter

Nieuwjaar beginnen met een schoon en zuiver geweten

 

 

          UDONTHANICITYWEBLOG.NL

Om onze 2 talige weblog met ruim 4000 vaste lezers wereldwijd kan men niet meer heen!!!

 

 

Naast de schaal met oliebollen en vuurwerk op Oudejaarsavond, duiken we in Nederland massaal de Noordzee in. Is die Nieuwjaarsduik niet helemaal je ding? Dan kun je ook water over elkaar heen gooien tijdens Oud & Nieuw.

Zo start men in onder andere Thailand, Myanmar en Cambodja het nieuwe jaar gereinigd en met een zuivere ziel.

Heb je goede voornemens en wil je onopgeloste vetes nog oplossen voor de jaarwisseling dan ben je in Peru aan het goede adres. Hier gaan ze voor klokslag twaalf uur nog even met elkaar op de vuist om met een frisse start te beginnen.

Leuk feestjurkje? Denk ook aan je ondergoed! 

In veel culturen blijkt je ondergoed tijdens Oud & Nieuw heel belangrijk en de kleur kan je helpen in je missie voor het Nieuwe Jaar. Op zoek naar de ware liefde? Kies dan voor rood. Vrouwen én mannen in Brazilië, Mexico en Turkije zweren erbij. Belangrijk detail: stap wel eerst in je slipje met je rechtervoet!

Is het vooral je gezondheid waar jij je dit komende jaar op toelegt? Dan valt je keuze op wit of blauw ondergoed. En zoek je financieel succes in 2023? Dan is jouw kleur absoluut geel!

Nieuwjaar en je financiële zekerheden

En geen tijd of geld meer voor een nieuw lingeriesetje, maar wil je wel graag je financiële situatie zeker stellen voor 2023? Dan kun je volgens goed Italiaans gebruik dadels eten.

De pit van de eerste dadel die je eet in het nieuwe jaar, dien je (gewassen) in je portemonnee te bewaren. Het zou je zo maar financieel voorspoed kunnen brengen. 

Of doe als de Polen en strek jezelf in een feestelijke outfit en eet een karper. De schubben van de vis bewaar je in je portemonnee. Dit zou goed zijn voor je financiële gesteldheid.

Het geluk een handje helpen? 

Dat scherven geluk brengen wisten we al. De Denen doen daar op Oudejaarsavond graag nog een schepje bovenop. Of beter, hun hele serviesgoed. De hele voorraad tegen de voordeur van hun buren. Brengt het echt geluk of… herrie met de buren?

In Zuid Afrika pakken ze het nog grootser aan en knikkert men bij de jaarwisseling alle oude meubels uit het raam. Niet geheel ongevaarlijk, maar ze beginnen het jaar wel lekker opgeruimd.

Dan pakken de Argentijnen het eens stuk vriendelijker aan. Ook daar gooien ze van alles uit het raam: papiersnippers wel te verstaan van oude documenten. Op die manier laat de Argentijn het oude achter zich en maakt zich op voor een nieuw begin!

Voor de wereldreiziger: zet je koffer alvast klaar!

Last but not least, een gebruik dat ons wereldwijven absoluut aanspreekt is een traditie uit onder andere Mexico en Colombia.

Om klokslag twaalf uur middernacht pak je een volle koffer om een stevige wandeling door de straten te maken. Op die manier zul je een jaar vol avontuurlijke reizen beleven! De moeite van het proberen waard toch?

 

En mocht je je afvragen tot wanneer je elkaar een gelukkig Nieuwjaar mag wensen, dat mag tot 6 januari: Driekoningen. Gelijk ook de dag dat het echt tijd wordt die prachtig versierde kerstboom de deur uit te doen!

 

Start the New Year with a clean and clear conscience

UDONTHANICITYWEBLOG.NL
You can no longer ignore our bilingual weblog with more than 4000 regular readers worldwide!!!

In addition to the bowl of oliebollen and fireworks on New Year’s Eve, we in the Netherlands dive en masse into the North Sea. Is that New Year’s dive not quite your thing? Then you can also throw water over each other during New Year’s Eve.

In Thailand, Myanmar and Cambodia, for example, people start the new year cleansed and with a pure soul.
If you have good intentions and want to resolve unresolved feuds before the turn of the year, Peru is the right place for you. Here they go to blows with each other before twelve o’clock to make a fresh start.


Nice party dress? Don’t forget your underwear too!
In many cultures, your underwear appears to be very important during New Year’s Eve and the color can help you in your mission for the New Year. Looking for true love? Then choose red. Women and men in Brazil, Mexico and Turkey swear by it. Important detail: step into your panties with your right foot first!


Is it mainly your health that you focus on this coming year? Then you can choose white or blue underwear. And are you looking for financial success in 2023? Then your color is definitely yellow!

New Year and your financial securities
And no more time or money for a new lingerie set, but would you like to secure your financial situation for 2023? Then you can eat dates according to good Italian custom.

The pit of the first date you eat in the new year should be kept (washed) in your wallet. It could just bring you financial prosperity.
Or do as the Poles do and stretch out in a festive outfit and eat a carp. You keep the scales of the fish in your wallet. This would be good for your financial health.
Give luck a helping hand?

We already knew that shards bring good luck. The Danes like to add a little extra on New Year’s Eve. Or rather, their entire crockery. The whole stock against their neighbour’s front door. Does it really bring happiness or… noise with the neighbors?

In South Africa they take it even bigger and at the turn of the year all old furniture is thrown out of the window. Not completely harmless, but they start the year nicely tidy.
Then the Argentines take a much friendlier approach. There, too, they throw all sorts of things out the window: shredded paper, that is to say, from old documents. In this way, the Argentinian leaves the old behind and prepares for a new beginning!

For the world traveler: get your suitcase ready!
Last but not least, a custom that absolutely appeals to us world women is a tradition from Mexico and Colombia, among others.

At the stroke of twelve midnight you pack a full suitcase to take a brisk walk through the streets. That way you will experience a year full of adventure travel! Worth a try right?

And if you’re wondering until when you can wish each other a happy New Year, you can do so until January 6: Epiphany. Also the day when it’s really time to get rid of that beautifully decorated Christmas tree!

Botsing tussen trein en bus in Thailand: veel doden en gewonden.ingezonden door Sjaan Spoormans uit Bangkok.Uit het leven gegrepen

 

 

 

Botsing tussen trein en bus in Thailand: veel doden en gewonden

 

 

 

                       Udonthanicityweblog.nl

Al 14 jaar  het eerste met Thais news online.Ook in het Engels

Om ons kan men niet meer heen!!!!

 

 

 


De trein raakte grotendeels van het spoor. 

Minstens twintig passagiers zijn vandaag gedood en tientallen mensen gewond geraakt toen een bus in Thailand in botsing kwam met een trein. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt.

De busreizigers waren op weg naar een tempel in de provincie Chachoengsao – twee uur ten oosten van de hoofdstad Bangkok – voor een ceremonie ter gelegenheid van het einde van de boeddhistische vastentijd, zei een politiechef van het district.

„Het dodental dat we tot nu toe hebben is zeventien”. Het ongeval vond plaats rond 08.00 uur (lokale tijd).

Een foto van mensen op het spoor bij het ongeval in ThailandDe ravage op en bij het spoor was groot. (bron Bangkok news)

Aantal doden ongeluk Thailand zal nog stijgen

Provinciegouverneur Maitree Tritilanond vertelde verslaggevers dat tot nu toe ongeveer dertig mensen gewond zijn geraakt. Het aantal dodelijke slachtoffers en gewonden zal naar verwachting stijgen.

Dodelijke ongevallen komen veel voor in Thailand, dat regelmatig bovenaan de lijst van landen met de meest dodelijke wegen ter wereld staat, waarbij snelheidsovertredingen, rijden onder invloed en zwakke wetshandhaving allemaal een rol spelen.

Volgens een rapport van Wereldgezondheidsorganisatie WHO uit 2018 heeft Thailand het op een na hoogste sterftecijfer in het verkeer ter wereld.

 

Noot van deze redactie en ze leren het nooit.lappen alle verkeersregels aan hun laars.

Man gestorven door hersenetende amoebe na duik in Thailand ingezonden door Tinus Brainmaker uit Udonthani

 

 

 

Man gestorven door hersenetende amoebe na duik in Thailand

WWW.UDONTHANICITYWEBLOG.NL

Het Korea Disease Control and Prevention Agency (KDCA) heeft bevestigd dat een Koreaanse man ’van in de vijftig’ is overleden na terugkeer uit Thailand. De man was vier maanden in Thailand geweest. De man werd kort na zijn thuiskomst opgenomen in een ziekenhuis en stierf vorige week woensdag.

 

Na enkele tests bleek dat de man een infectie met Naegleria fowleri had opgelopen. Deze parasiet ontwikkelt zich vooral in zoetwatermeren of -rivieren. Ook zwemwater dat te weinig chloor bevat is een broeinest voor de micro-organismen. Normaal gesproken voedt een amoebe zichzelf met bacteriën, maar als het in het menselijk lichaam terecht komt, doet het zichzelf graag tegoed aan weefsel. In uiterst zeldzame gevallen kan het ’primaire amoebische meningo-encefalitis’ veroorzaken wanneer water dat de amoebe bevat door de neus stroomt en de hersenen bereikt. De incubatietijd voor Naegleria fowleri is meestal twee tot drie dagen en maximaal 15 dagen. Volgens The Star is een infectie met de amoebe erg zeldzaam. Sinds 2018 zijn in totaal 381 gevallen van Naegleria fowleri over de hele wereld gemeld.

 

UDONTHANICITYWEBLOG.NL.
The best for 14 years with 4000 fixed followers worldwide.
THEY CAN’T GO ANYMORE ABOUT US.!!!!
A contribution from  Tinus Brainmaker from Udonthani (Source ANP News)

The Korea Disease Control and Prevention Agency (KDCA) has confirmed that a Korean man ‘in his 50s’ has died after returning from Thailand. The man had been in Thailand for four months. The man was admitted to a hospital shortly after returning home and died last Wednesday.

After some tests, it turned out that the man had contracted an infection with Naegleria fowleri. This parasite mainly develops in freshwater lakes or rivers. Swimming water that contains too little chlorine is also a hotbed for micro-organisms. Normally, an amoeba feeds on bacteria, but when it gets into the human body, it likes to feast on tissue. In extremely rare cases, it can cause ‘primary amoebic meningoencephalitis’ when water containing the amoeba passes through the nose and reaches the brain. The incubation period for Naegleria fowleri is usually two to three days and up to 15 days. According to The Star, an amoeba infection is very rare. As of 2018, a total of 381 cases of Naegleria fowleri have been reported worldwide.

 

 

https://www.isaanlawyers.com

——————————————————————————————–

Chanin Chanok soi donudom UdontaniRooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.Luxe kamer in Condo  4000 th Bath .

—————————————————————————————-

Bij mevrouw Cremers soi donudom  email udonthanicityweblog@gmail.com2 personen met ontbijt 1 maand 12000 thb voor overwinteraars 10% korting.Info per email opvragen

 

Bijsterveld@outlook.com

———————————————————————————-

 

 

 

Udon ThaniWAWA toers  vip bus met chauffeur1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof

—————————————————————————-

Beste pc shop in Landmarkt.

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

——————————————————————————————

 

 

 

 

 

 Kamer huur per dag,per maand per uur Udonthani .Honnybee Soi Donudom

UdonthaniBemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.udonthanicityweblog@gmail.com

==============================================

 

 

UDONTHANICITYWEBLOG.NL

Reeds 14 jaar de beste udonthaniweblog  2 talig.

Om ons kan men niet meer heen.

 

 

CRIMEBangkok rechtbank verleent borgtocht aan Tuhao’s vrouw voor 2 miljoen bahtGepubliceerd op maandag 26 december 2022 18:35Door leah

De strafrechtbank van Zuid-Bangkok verleende Pol borgtocht. Kolonel Wanthanaree Kornchayanan – de vrouw van de Chinese gangster Tuhao – heeft vanmiddag zekerheden van 2 miljoen baht gekregen.

De politie van Yannawa heeft gisteren Wanthanaree en negen anderen gearresteerd en vastgehouden op beschuldiging van grensoverschrijdende drugs- en witwaspraktijken.

De rechtbank kent meestal geen borgtocht toe aan verdachten van zulke ernstige beschuldigingen, voor het geval ze proberen het land te ontvluchten voordat ze zijn veroordeeld.

Vandaag heeft de rechtbank borgtocht verleend – voor elk 2 miljoen baht – aan vijf verdachten die zijn gearresteerd op beschuldiging van witwassen, waaronder de 56-jarige Sittikorn Praphacharatwong, de 43-jarige Suratsawadi Thongpermploy, de 50-jarige Chatchai Lap-amnoeycharoen, de 48-jarige Nattawat Sri-orn , de 25-jarige Pheeraphat Thongpermploy en de 47-jarige Pol. Kolonel Wanthanaree Kornchayanan (Tuhao’s vrouw).

De rechtbank weigerde de borgtocht van drie beklaagden die beschuldigd werden van witwassen en drugs, namelijk de 49-jarige Sittiphaiboon Khamnin en de 34-jarige Sittiphong Theursattiang die rechtstreeks naar de gevangenis van bewaring van Bangkok werden gebracht en de 51-jarige Patcharin Ittiwattanna, die werd overgebracht naar de Central Vrouwengevangenis.

Alle negen arrestaties houden verband met de inval van de politie van Yannawa in de Jinling Pub in oktober, waarbij de politie een groot aantal illegale drugs ontdekte, zoals heroïne, xtc en ‘happy water’.

De politie opende een blik wormen toen ze begonnen met het onderzoeken van Chaiyanat “Tuhao” Kornchayanant, een Chinese staatsburger met een valse Thaise identiteitskaart die naar verluidt de spil is van een uitgestrekte Chinese criminele bende in Thailand.

Toen de politie een inval deed in het landhuis van Tuhao in Bangkok, was Tuhao nergens te bekennen. De politie werd verwelkomd door zijn vrouw Wanthanaree, politiekolonel van de afdeling buitenlandse zaken en nicht van voormalig politiechef Pol. Generaal Pracha Promnok.

Kort na zijn arrestatie nam de politie acht bedrijven in Phuket in beslag die eigendom waren van Tuhao en die werden gebruikt voor het witwassen van geld. Tuhao’s vrouw, die zwoer dat ze niets wist van het criminele verleden van haar man, had aandelen in verschillende ‘bedrijven’.

De gangster bleek eigenaar te zijn van een privéjet die in beslag was genomen door misdaadbestrijder Surachate “Big Joke” Hakparn.

De Chinese bende van Tuhao zou naar verluidt 50 huizen met een waarde van 45-60 miljoen baht per stuk hebben gekocht in een luxe dorp in de wijk Soi Laselle in Bangkok, met contant geld. Het constante feesten van de bende verdreef de resterende 16 Thaise families uit het dorp, zeggen rapporten.

Tuhao ontkent alle aanklachten tegen hem.

 

 

Bangkok court grants bail to Tuhao’s wife of gangster for 2 million baht

UDONTHANICITY WEBLOG
People can no longer ignore us, more than 4000 regular readers / followers worldwide.
By Henk Borgmans  from Bangkok. (SOURCE INTERNET)

CRIMEBangkok court grants bail to Tuhao’s wife for 2 million bahtPublished on Monday, December 26, 2022 6:35 PMBy leah
The South Bangkok Criminal Court granted Pol bail. Colonel Wanthanaree Kornchayanan – the wife of the Chinese gangster Tuhao – received securities of 2 million baht this afternoon.

Yannawa Police yesterday arrested and detained Wanthanaree and nine others on charges of cross-border drug and money laundering.
The court usually does not grant bail to suspects on such serious charges, in case they attempt to flee the country before being convicted.

Today, the court granted bail – at 2 million baht each – to five suspects arrested on money laundering charges, including Sittikorn Praphacharatwong, 56, Suratsawadi Thongpermploy, 43, Chatchai Lap-amnoeycharoen, 50, the 48 year-old Nattawat Sri-orn , 25-year-old Pheeraphat Thongpermploy and 47-year-old Pol. Colonel Wanthanaree Kornchayanan (Tuhao’s wife).

The court denied the bail of three defendants charged with money laundering and drugs, namely Sittiphaiboon Khamnin, 49, and Sittiphong Theursattiang, 34, who were taken directly to Bangkok’s remand prison, and Patcharin Ittiwattanna, 51, who was was transferred to the Central Women’s Prison.
All nine arrests are related to the Yannawa Police raid on the Jinling Pub in October, during which police discovered a large number of illegal drugs such as heroin, ecstasy and happy water.

Police opened a can of worms when they began investigating Chaiyanat “Tuhao” Kornchayanant, a Chinese national with a fake Thai ID who is believed to be the linchpin of a sprawling Chinese criminal gang in Thailand.
When police raided Tuhao’s mansion in Bangkok, Tuhao was nowhere to be seen. The police were welcomed by his wife Wanthanaree, police colonel of the foreign affairs department and niece of former police chief Pol. General Pracha Promnok.
Shortly after his arrest, police seized eight businesses in Phuket owned by Tuhao that were used for money laundering. Tuhao’s wife, who swore she knew nothing about her husband’s criminal past, owned shares in several “companies.”

The mobster turned out to be the owner of a private jet seized by crime fighter Surachate “Big Joke” Hakparn.
The Tuhao Chinese gang reportedly bought 50 houses worth 45-60 million baht each in a luxury village in Bangkok’s Soi Laselle district, using cash. The gang’s constant partying drove the remaining 16 Thai families from the village, reports say.
Tuhao denies all charges against him.

 

 

 

https://www.isaanlawyers.com

——————————————————————————————–

Chanin Chanok soi donudom UdontaniRooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.Luxe kamer in Condo  4000 th Bath .

—————————————————————————————-

Bij mevrouw Cremers soi donudom  email udonthanicityweblog@gmail.com2 personen met ontbijt 1 maand 12000 thb voor overwinteraars 10% korting.Info per email opvragen

 

Bijsterveld@outlook.com

———————————————————————————-

 

 

 

Udon ThaniWAWA toers  vip bus met chauffeur1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof

—————————————————————————-

Beste pc shop in Landmarkt.

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

——————————————————————————————

 

 

 

 

 

 Kamer huur per dag,per maand per uur Udonthani .Honnybee Soi Donudom

UdonthaniBemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.udonthanicityweblog@gmail.com

==============================================

 

 

Glaasje op laat je rijden in Thailand.Kost weinig en red en voorkomt veel mensenleed.

Glaasje op laat je rijden in Thailand.

            udonthanicitweblog.nl

 

Rijden onder invloed is een vrij constant probleem in Thailand, net als op veel andere plaatsen in de wereld. Het komt zo vaak voor tijdens de feestdagen dat Phuket een jaarlijkse verkeersveiligheidscampagne houdt die bekend staat als ‘Seven Days of Danger’. De campagne wordt gehouden rond de nieuwjaarsvakantie van 29 december tot 4 januari. de vakantieperiode in een poging het aantal verkeersdoden terug te dringen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en de politie hebben de opdracht om chauffeurs te controleren om er zeker van te zijn dat ze alle verkeersregels naleven en niet onder invloed van alcohol zijn, aldus een plaatsvervangend regeringswoordvoerder. De regering heeft gezworen iedereen te straffen die betrapt wordt op rijden onder invloed of het overtreden van de wet.

Vorig jaar vielen er tijdens de gevaarlijke nieuwjaarsvakantieweek 333 verkeersdoden en 2.672 gewonden bij in totaal 2.707 verkeersongevallen. Het Department of Disaster Prevention and Mitigation heeft gegevens vrijgegeven waaruit bleek dat 29,51% van die ongevallen te maken had met alcohol en rijden onder invloed. Het Hof van Justitie zei dat maar liefst 15.000 mensen werden bekeurd voor rijden onder invloed tijdens de laatste nieuwjaarsvakantie.

Overheidsfunctionarissen, waaronder premier Prayut Chan-o-cha, verklaarden dat ze een aanzienlijke toename verwachten van het aantal mensen dat de stad verlaat nu de Covid-19-beperkingen allemaal zijn opgeheven. Ze vrezen dat met het toegenomen aantal reizigers er een toename zal zijn in ongevallen, incidenten bij rijden onder invloed en verkeersdoden.
De premier ging verder dan reactieve maatregelen en vroeg lokale functionarissen om een plan op te stellen om te proberen de hoeveelheid drank die mensen drinken tijdens de feestdag te beperken of te beheersen.

Ze zijn van plan locaties te inspecteren die alcohol aan klanten verkopen. Bars en uitgaansgelegenheden worden onder de loep genomen om er zeker van te zijn dat ze op het juiste wettelijke tijdstip sluiten en geen alcohol verkopen aan minderjarige drinkers.
Volgens Nation Thailand zei de regeringswoordvoerder dat iedereen die betrapt en betrapt wordt op rijden onder invloed, na de nieuwjaarsvakantie naar rehabilitatiecentra zal worden gestuurd.

 

 

Glass on lets you drive in Thailand.

udonthanicitweblog.nl

Drunk driving is a fairly constant problem in Thailand, as it is in many other places in the world. It’s so common during the holiday season that Phuket holds an annual road safety campaign known as ‘Seven Days of Danger’. The campaign will be held around the New Year holidays from December 29 to January 4. the holiday period in an effort to reduce the number of road fatalities.
The Interior Ministry and the police are instructed to check drivers to make sure they follow all traffic rules and are not under the influence of alcohol, a deputy government spokesman said. The government has vowed to punish anyone caught driving under the influence or breaking the law.
Last year, during the dangerous New Year’s holiday week, there were 333 road deaths and 2,672 injuries in a total of 2,707 road accidents. The Department of Disaster Prevention and Mitigation released data showing that 29.51% of those crashes were related to alcohol and drunk driving. The Court of Justice said as many as 15,000 people were ticketed for drunk driving during the last New Year holiday.

Government officials, including Prime Minister Prayut Chan-o-cha, said they expect a significant increase in the number of people leaving the city now that Covid-19 restrictions have all been lifted. They fear that with the increased number of travelers there will be an increase in accidents, drunk driving incidents and road fatalities.
Going beyond reactive measures, the prime minister asked local officials to put in place a plan to try and limit or control the amount of booze people drink during the holiday.

They plan to inspect locations that sell alcohol to customers. Bars and entertainment venues are scrutinized to ensure they close at the correct legal time and do not sell alcohol to underage drinkers.
According to Nation Thailand, the government spokesman said anyone caught and caught driving under the influence will be sent to rehabilitation centers after the New Year holidays.

Over winteren in Thailand bespaar op uw hoge nl energie nota,s.Gunstige overwinter prijzen bij Nederlander in Thailand.

Besparen op uw hoge Nederlandse energie rekeningen ,ga overwinteren in Thailand.

udonthanicityweblog.nl

4000 volgers/lezers werelwijd elke dag ,de weblog is 2 talig.

OM ONS KAN MEN NIET MEER HEEN!!!!!

De energie prijzen steeds hoger in Nederland.Ga overnachten bij Nederlander voor 2 personen met ontbijt 400 thb per dag.

Kamer/toilet/Airco/Alle tv zenders nl/buiten keuken rolstoel vriendelijk.

We spreken Thais/Nederlands/Duits en Engels.

Reserveren kan onder onze voorwaarden op te vragen per email aan secretaresse       Bijsterveld@outlook.com.TH

 

ave on your high Dutch energy bills, spend the winter in Thailand.
udonthanicityweblog.nl
4000 followers/readers worldwide every day, the weblog is bilingual.
YOU CAN’T GO ANYMORE ABOUT US!!!!!

Energy prices are getting higher in the Netherlands. Stay with a Dutch person for 2 people with breakfast 400 thb per day.
Room / toilet / air conditioning / all TV channels nl / outside kitchen wheelchair friendly.
We speak Thai/Dutch/German and English.
Reservations can be made under our conditions and can be requested by email to secretary       Bijsterveld@outlook.com.TH