strijd tegen uitbuiters van apen om cocosnoten te plukken gaat door.Monkeyman

HelloFresh stopt verkoop Thaise kokosmelk vanwege apenarbeid 8 maart 2023 12:28 Aangepast 8 maart 2023 15:17 Beeld © PETA HelloFresh gebruikt niet langer kokosmelk uit Thailand in de maaltijdboxen. Het bedrijf stopt met de verkoop van deze producten na een campagne van dierenrechtenorganisatie PETA, waaruit blijkt dat apen onder barre omstandigheden worden gedwongen tot het oogsten van kokosnoten. In beelden die PETA opnam op kokosnootplantages in verschillende Thaise provincies is te zien hoe de apen vastgeketend in bomen moeten klimmen om er kokosnoten uit te halen. Volgens de dierenrechtenorganisatie worden de dieren uit de natuur geroofd of gefokt om hun leven door te brengen als ‘kokosnootplukkende machines’. Apen die worden opgeleid, dragen metalen halsbanden en worden geïntimideerd en mishandeld om hen te leren gehoorzamen. Geen actie Toen HelloFresh in november vorig jaar geconfronteerd werd met de beelden, ondernam de Duitse maaltijdboxgigant geen actie. Ze zeiden van hun leveranciers een ‘schriftelijke garantie’ te hebben gekregen dat zij niet aan apenarbeid deden. Volgens PETA zijn deze garanties niets waard omdat Thaise bedrijven en zelfs de regering de misstanden verdoezelen. PETA riep daarom hun aanhangers op om HelloFresh te helpen om van gedachten te veranderen door een mail te sturen. Daar werd massaal gehoor aan gegeven: het bedrijf ontving bijna honderdduizend berichten. Een aap plukt kokosnoten (beeld uit de PETA-campagne) Een aap plukt kokosnoten (beeld uit de PETA-campagne) © PETA HelloFresh heeft nu ‘uit voorzorg’ besloten om te stoppen met het inkopen van kokosmelk uit Thailand en zegt vanaf deze zomer op zoek te gaan naar nieuwe leveranciers. “We tolereren geen enkelere vorm van dierenmishandeling in onze toeleveringsketen”, zegt het bedrijf in een reactie aan de Amerikaanse nieuwssite Axios. PETA is daar blij mee. “HelloFresh helpt PETA de Thaise kokosnootindustrie en de overheid weg te duwen van het gebruik en misbruik van apen”, zegt de vice-president Jason Baker in een reactie in The Guardian. Uit Sri Lanka In de Nederlandse maaltijdboxen van HelloFresh zat ook voor de PETA-campagne al geen kokosmelk uit Thailand, meldt HLN. Volgens HelloFresh Benelux komt de kokosmelk die ze in Nederland verkopen uit Sri Lanka. PETA zegt dat er in dit land geen apen gebruikt worden voor de kokosmelkproductie. ‘Nederland Lees ook: ‘Nederland moet koploper worden op gebied van diervrije proeven’ Een aap wordt uit een auto gehaald (beeld uit de PETA-campagne) Een aap wordt uit een auto gehaald (beeld uit de PETA-campagne) © PETA De Thaise regering verwerpt de beweringen van PETA over wijdverbreid apenmisbruik. Zij zeggen dat de dieren nauwelijks nog worden ingezet om kokosnoten te oogsten en dat het werk tegenwoordig door mensen en machines wordt gedaan. Het Ministerie van Landbouw is begonnen met het uitgeven van certificaten aan aapvrije boerderijen om zo de zorgen over dierenmishandeling weg te nemen. In 2021 exporteerde Thailand volgens het ministerie 236.323 ton kokosmelk. ‘Vooral voor lokale consumptie’ Vincent Nijman, professor antropologie aan de Oxford Brookes University, deed onderzoek naar het welzijn van makaken die kokosnoten oogsten in Thailand. Ook uit zijn research blijkt dat de Thaise apen in slechte omstandigheden leven. De professor vermoedt dat de boerderijen waar deze apenarbeid plaatsvindt waarschijnlijk vooral produceren voor de lokale markt en niet voor de export, zegt hij tegen The Guardian. Om hoeveel apen het gaat, is niet duidelijk. “Sommigen suggereren dat het om zo’n drieduizend makaken gaat.” Een makaak aan een ketting (Beeld uit de PETA-campagne) Een makaak aan een ketting (Beeld uit de PETA-campagne) © PETA ‘Let op etiket’ PETA roept op om (ingeblikte) kokosmelk uit Thailand te boycotten. “Uit het derde onderzoek van PETA Azië bleek dat de apenarbeid nog altijd verband houdt met de internationale export van kokosmelk”, zegt een woordvoerder. “Het is onmogelijk om Thaise kokosmelkproducten te gebruiken zonder het risico te lopen medeplichtig te zijn aan dierenmishandeling.” De dierenrechtenorganisatie roept consumenten op om bij producten met kokosmelk goed naar het etiket te kijken en het niet te kopen wanneer het uit Thailand komt. Landen als Brazilië, Colombia, de Dominicaanse Republiek, India, de Filippijnen, Sri Lanka, de VS (Hawaï) en Vietnam produceren volgens PETA kokosnoten zonder apen te gebruiken.

 

INGLISH EDITION

HelloFresh stops selling Thai coconut milk because of monkey labour March 8, 2023 12:28 Modified March 8, 2023 3:17 PM Image © PETA HelloFresh no longer uses coconut milk from Thailand in the meal boxes. The company stops selling these products after a campaign by animal rights organization PETA, which shows that monkeys are forced to harvest coconuts under harsh conditions. Footage captured by PETA on coconut plantations in several Thai provinces shows how the chained monkeys have to climb trees to extract coconuts. According to the animal rights organization, the animals are taken from nature or bred to spend their lives as “coconut-picking machines.” Monkeys that are trained wear metal collars and are intimidated and mistreated to teach them to obey. No action When HelloFresh was confronted with the images in November last year, the German meal box giant took no action. They said they received a “written guarantee” from their suppliers that they did not engage in monkey labour.According to PETA, these guarantees are worthless because Thai companies and even the government cover up the abuses. PETA therefore called on their supporters to help HelloFresh change their mind by sending an email. This was responded en masse: the company received almost a hundred thousand messages. A monkey picking coconuts (image from the PETA campaign) A monkey picking coconuts (image from the PETA campaign) © PETA HelloFresh has now decided ‘as a precaution’ to stop buying coconut milk from Thailand and says it will look for new suppliers from this summer. “We do not tolerate any form of animal cruelty in our supply chain,” the company said in a statement to American news site Axios. PETA is happy about that. “HelloFresh is helping PETA push the Thai coconut industry and government away from the use and abuse of monkeys,” Vice President Jason Baker said in a statement to The Guardian. From Sri Lanka Even before the PETA campaign, the Dutch HelloFresh meal boxes did not contain coconut milk from Thailand, HLN reports. According to HelloFresh Benelux, the coconut milk they sell in the Netherlands comes from Sri Lanka. PETA says no monkeys are used for coconut milk production in this country. ‘The Netherlands Read also: ‘The Netherlands must become a leader in the field of animal-free testing’ A monkey is taken out of a car (image from the PETA campaign) A monkey is taken out of a car (image from the PETA campaign) © PETA The Thai government rejects PETA’s claims of widespread monkey abuse. They say that the animals are hardly used to harvest coconuts and that the work is now done by people and machines. The Ministry of Agriculture has started issuing certificates to monkey-free farms to allay concerns about animal cruelty. In 2021, Thailand exported 236,323 tons of coconut milk, according to the ministry. ‘Especially for local consumption’ Vincent Nijman, professor of anthropology at Oxford Brookes University, researched the welfare of macaques harvesting coconuts in Thailand. His research also shows that the Thai monkeys live in poor conditions. The professor suspects that the farms where this monkey work takes place probably mainly produce for the local market and not for export, he tells The Guardian. It is not clear how many monkeys are involved. “Some suggest it’s about 3,000 macaques.” A macaque on a chain (Image from the PETA campaign) A macaque on a chain (Image from the PETA campaign) © PETA ‘Watch label’ PETA calls for a boycott of (canned) coconut milk from Thailand. PETA Asia’s third study found that monkey labor is still linked to international exports of coconut milk. “It is impossible to use Thai coconut milk products without risking complicity in animal cruelty.” The animal rights organization calls on consumers to look carefully at the label of products with coconut milk and not to buy it when it comes from Thailand. Countries such as Brazil, Colombia, the Dominican Republic, India, the Philippines, Sri Lanka, the US (Hawaii) and Vietnam produce coconuts without using monkeys, according to PETA.

  Lowycremers2@gmail.com

Vrouw verliest been op Thaise luchthaven bagageband.Door Dokter Jhon ingestuurd.

Vrouw verliest been op Thaise luchthaven bagageband.Door Dokter Jhon ingestuurd.

UDONTHANICITYWEBLOG.NL

 

DAAR KAN MEN NIET OMHEEN!!!!!!

De 57-jarige vrouw was onderweg naar het vliegtuig waarmee ze zou reizen toen ze op de loopband over haar koffer struikelde. Haar been kwam op de een of andere manier vast te zitten tussen de band.

Het medische team ter plaatse kregen haar niet los en besloten haar linkerbeen boven de knie te amputeren.

De vrouw werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar kreeg ze te horen dat haar been niet opnieuw kon worden aangezet.

Toen ze echter naar een ander ziekenhuis ging voor een second opinion werd haar verteld dat het waarschijnlijk wel mogelijk is.

De directeur van het vliegveld betuigde zijn medeleven tijdens een persconferentie op het ongeval. Ook zei hij dat de luchthaven alle medische kosten van de vrouw zal betalen en openstaat voor een eventuele aanvullende compensatie.

Hoe het heeft kunnen gebeuren dat de vrouw vast kwam te zitten wordt nog onderzocht.

 

UDONTHANICITYWEBLOG.NL

INGLISH EDITION.

THERE CAN’T BE AWAY!!!!!!
The 57-year-old woman was on her way to the plane she was to travel on when she tripped over her suitcase on the treadmill. Her leg somehow got caught in the band.

The medical team on the scene could not free her and decided to amputate her left leg above the knee.
The woman was rushed to hospital. There she was told that her leg could not be reattached.

However, when she went to another hospital for a second opinion, she was told that it is probably possible.
The director of the airport expressed his condolences at a press conference on the accident. He also said the airport will pay all of the woman’s medical expenses and is open to any additional compensation.

How it happened that the woman got stuck is still under investigation.

             UDONTHANICITYWEBLOG.NL

Men kan niet meer om ons heen!!!!!!!!!!!!!!

Hi , Hello and Sawadeekab,

Please take a moment of your time to read this:

My name is Lowy Cremers and i am the founder, administrator and editor of the biggest and best weblog in Udonthani . (Udonthanicityweblog.nl) and have been for the last 16 years since i founded it when i moved here from the Netherlands. 

We have over (lowy )insert figure) readers on a daily (weekly) basis. My blog covers all sorts of interesting stories from Thailand and Europe, and is written in Dutch and English. 

I would like you to share my success by offering you the chance to increase your business and advertise your product/service every day on my weblog  for a whole year for the very reasonable price of 1000bht. I can produce an advert for you using the information you supply or you can provide your own that i can download and insert to my pages.

For further information please reply to this email or call me on 08.5002613or even pop in for a coffee and a chat    udonthanicityweblog@gmail.com 

Soi donudom80/4   udonthani 

Thankyou for your time and i look forward to taking your instruction.

Ludovicus Cremers (LOWY)director udonthanicityweblog.nl

PROMOTIE EXAMPLES

https://www.isaanlawyers.com

De beste advocaten van Thailand.

info@isaanlawyers.com

 

Het beste warenhuis van Udonthani.In het centrum van de stad udonthani.

Chanin Chanok soi donudom Udonthani  Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.Luxe kamer in Condo v a   4000 th Bath .

Bij mevrouw Cremers soi donudom  email udonthanicityweblog@gmail.com

 

Thais ontbijt in Soidonudom open van 0700 uur tot 10.00 uur elke dag. Bij mevr Honnybee  Cremers.

Overwinteren in Thailand bij Thais Nederlands echtpaar voor 2 personen met ontbijt 1 maand 12000 thb all in.

Bij meerdere maanden boeken krijgt u 1o procent korting.

Reserveren  verplicht vraag onze voorwaarden op per email.

  0066  085 000 2613

 

Udonthanicityweblog@gmail.com  

 

 

 

Amerikaanse 24 uur wassallon tegen over onze redactie open dag en nacht.

 

 

en droger. Soi donudom udonthani.

Het personeel helpt u gaarne met uw  was.

 

 

Udon ThaniWAWA toers  vip bus met chauffeur1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

Beste pc shop in Landmarkt.

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

zij kunnen alle pc problemen oplossen.

 

 

 

voor uw pc gebeuren.

 

 

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.udonthanicityweblog@gmail.com

Lowycremers2@gmail.com

 

Kleindochter stal 12 miljoen van haar grootmoeder.Ze stal haar winnende lot van Oma.Door Ome Joop spreekt.

                 UDONTHANICITYWEBLOG.NL

 

                         JE KUNT ER NIET OMHEEN!!!!!!!

REEDS 15 JAAR DE BESTE THAISE WEBLOG,MET RUIM 5000 VASTE LEZERS/VOLGERS WERELDWIJD.2 talig NL en UK.

INGEZONDEN DOOR OME JOOP SPREEKT.

KLEINDOCHTER STAL 12 MILJOEN VAN HAAR GROOTMOEDER!!!

 

In een verhaal over misgelopen gezinsdynamiek beschuldigde een 93-jarige vrouw haar 53-jarige kleindochter van het stelen van twee winnende door de overheid uitgegeven loterijkrasloten met een totale waarde van 12 miljoen baht (US $ 340.000).

De zaak ontstond na een onderzoek door de Loterijafdeling, waarbij onder meer de originele strookjes van drie kaartjesboekjes werden onderzocht. De afdeling bevestigde echter dat geen van de stompjes overeenkwam met de winnende nummers. Jee Chaowangyen gaf oorspronkelijk haar kleindochter, Saengthong,

aan bij agenten van het politiebureau van Nong Prue, Kanchanaburi. Ze beweerde dat Saengthong, die in de buurt woonde, haar loten had gestolen die de eerste prijs wonnen bij de loterijtrekking op 2 mei.

 

 

De politie ontbood Saengthong, samen met de loterijverkoper en anderen die bij het incident betrokken waren, om verklaringen af te leggen, en drie lotenboekjes van verkochte loten ter inzage aangeboden aan de afdeling Loterij.

Op 27 juni onthulde Saengthong dat de politie een antwoord had ontvangen van de loterijafdeling waarin werd bevestigd dat de drie ter verificatie ingediende loterijbonnen niet overeenkwamen met het winnende nummer van het hoofdprijskaartje. Deze bevestiging bevestigde Saengthong van beschuldigingen van Jee, haar schoonmoeder,

die beweerde dat de diefstalclaims ongegrond waren, meldde KhaoSod. “Ik zal een klacht indienen tegen schoonmoeder Jee op het politiebureau van Nong Prue, aangezien haar beschuldigingen mijn reputatie hebben aangetast en ontberingen hebben veroorzaakt”, zei Saengthong. Ze voegde eraan toe dat ze, sinds het nieuws zich verspreidde,

door hun gemeenschap was verbannen en voortdurend werd ondervraagd over de vermeende diefstal. Saengthong heeft toegevoegd…

 

Gerelateerd nieuws Vrouw vrijgesproken van beschuldiging van diefstal van 12 miljoen baht loterijtickets, plannen smaadzaak | Nieuws door Thaiger Het Russische toerisme wordt geconfronteerd met een vertraging op de Thaise markten te midden van de politieke spanningen in Moskou 14 minuten geleden Vrouw vrijgesproken van beschuldiging van diefstal van 12 miljoen baht loterijtickets,

plannen smaadzaak | Nieuws door Thaiger Thaise vrouw zwendt meer dan 1 miljoen baht af van echtgenoot 30 minuten geleden “Ik heb altijd beweerd dat ik het winnende lot niet heb gestolen en heb het zelfs nog nooit gezien.”

Volg ons op : Ze voegde eraan toe dat noch Jee noch familieleden zich hebben verontschuldigd voor de valse beschuldigingen.

 

 

Na het interview legde Saengthong een gelofte af bij een plaatselijk heiligdom waar ze eerder had gezworen dat ze geen enkele overtreding had begaan. Ze zal dan overgaan tot het indienen van een lasterzaak tegen Jee.

Pogingen om Jee te bereiken voor commentaar waren niet succesvol, aangezien ze naar het huis van haar kinderen in dezelfde wijk was verhuisd en niet beschikbaar was voor commentaar.

 

Facebook Twitter LinkedIn Messenger Share via Email Print Picture courtesy of ห้อยโหนตามกระแส Facebook In a tale of family dynamics gone awry, a 93 year old woman accused her 53 year old granddaughter of stealing two winning government-issued lottery scratch cards worth a total of 12 million baht (US$340,000). The case arose after an investigation by the Lottery Department,

which included examining the original stubs of three books of tickets. However, the department confirmed that none of the stubs matched the winning numbers. Jee Chaowangyen originally reported her granddaughter-in-law, Saengthong, to officers at Nong Prue Police Station, Kanchanaburi. She claimed that Saengthong,

who lived nearby, had stolen her lottery tickets that won the first-place prize in the lottery draw on May 2. Police summoned Saengthong, along with the lottery seller and others involved in the incident, to give statements, and presented three ticket books for sold lottery tickets to the Lottery Department for inspection.

On June 27, Saengthong revealed that the police received a reply from the Lottery Department confirming that the three lottery stubs submitted for verification did not match the winning number of the top prize ticket.

This confirmation vindicated Saengthong from accusations made by Jee, her mother-in-law, asserting that the theft claims were unfounded, reported KhaoSod. “I will lodge a complaint against mother-in-law Jee at the Nong Prue Police Station since her allegations have tarnished my reputation and caused hardship,” Saengthong said. She added that since the news spread, she had been ostracised by their community and faced constant questioning about the alleged theft. Saengthong added…

Related news Woman cleared of 12 million baht lottery ticket theft accusation, plans defamation case | News by Thaiger Russian tourism faces a slowdown in Thai markets amid Moscow’s political tension 14 mins ago Woman cleared of 12 million baht lottery ticket theft accusation, plans defamation case |

News by Thaiger Thai woman swindles over 1 million baht from husband 30 mins ago “I have always maintained that I did not steal the winning lottery ticket and have never even seen it.” Follow us on : She added that neither Jee nor any family members have apologised for the false accusations. After the interview, Saengthong made a vow at a local She will then proceed to lodge a defamation case against Jee. Attempts to reach Jee for comments were unsuccessful, as she had moved to her children’s home in the same district and was not available for comment.shrine where she had previously sworn that she had not committed any wrongdoing.

 

Hi , Hello and Sawadeekab,

Please take a moment of your time to read this:

My name is Lowy Cremers and i am the founder, administrator and editor of the biggest and best weblog in Udonthani . (Udonthanicityweblog.nl) and have been for the last 16 years since i founded it when i moved here from the Netherlands. 

We have over (lowy )insert figure) readers on a daily (weekly) basis. My blog covers all sorts of interesting stories from Thailand and Europe, and is written in Dutch and English. 

I would like you to share my success by offering you the chance to increase your business and advertise your product/service every day on my weblog  for a whole year for the very reasonable price of 1000bht. I can produce an advert for you using the information you supply or you can provide your own that i can download and insert to my pages.

For further information please reply to this email or call me on 08.5002613or even pop in for a coffee and a chat    udonthanicityweblog@gmail.com 

Soi donudom80/4   udonthani 

Thankyou for your time and i look forward to taking your instruction.

Ludovicus Cremers (LOWY)director udonthanicityweblog.nl

PROMOTIE EXAMPLES

https://www.isaanlawyers.com

De beste advocaten van Thailand.

info@isaanlawyers.com

 

Het beste warenhuis van Udonthani.In het centrum van de stad udonthani.

Chanin Chanok soi donudom Udonthani  Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.Luxe kamer in Condo v a   4000 th Bath .

Bij mevrouw Cremers soi donudom  email udonthanicityweblog@gmail.com

 

Thais ontbijt in Soidonudom open van 0700 uur tot 10.00 uur elke dag. Bij mevr Honnybee  Cremers.

Overwinteren in Thailand bij Thais Nederlands echtpaar voor 2 personen met ontbijt 1 maand 12000 thb all in.

Bij meerdere maanden boeken krijgt u 1o procent korting.

Reserveren  verplicht vraag onze voorwaarden op per email.

  0066  085 000 2613

 

Udonthanicityweblog@gmail.com  

 

 

 

Amerikaanse 24 uur wassallon tegen over onze redactie open dag en nacht.

 

 

en droger. Soi donudom udonthani.

Het personeel helpt u gaarne met uw  was.

 

 

Udon ThaniWAWA toers  vip bus met chauffeur1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

Beste pc shop in Landmarkt.

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

zij kunnen alle pc problemen oplossen.

 

 

 

voor uw pc gebeuren.

 

 

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.udonthanicityweblog@gmail.com

Lowycremers2@gmail.com

500,000 baht Thai kidnapping incident,daders gearresteerd ingezonden door ALCapone UDONTHANI

 

 

 

                                   

UDONTHANICITYWEBLOG.NL  DAAR KAN MEN NIET OMHEEN!!!!!

Afbeelding met dank aan Bangkok Post Vandaag was getuige van een belangrijke operatie door de speciale wapen- en tactiekeenheid van de Crime Suppression Division (CSD), resulterend in de arrestatie van drie vermoedelijke daders van een ontvoeringsbende. De operatie besloeg twee regio’s in Zuid-Thailand en één in het noordoosten en begon om 6 uur ’s ochtends, waarbij de Hanuman-eenheid van de CSD zich op acht specifieke locaties richtte. Drie van deze doellocaties werden geïdentificeerd in Yala, vier in Narathiwat en de overige in Khon Kaen. De focus van deze grootschalige operatie is terug te voeren op een incident op 5 september 2022. Bij dit verontrustende voorval pleegde een groep gewapende mannen een ontvoering uit een woongebouw in het Rangae-district van de provincie Narathiwat. De ontvoerde werd naar een huis gebracht en onderworpen aan fysieke mishandeling, wat naar verluidt een gebroken rib veroorzaakte. Na deze gruwelijke beproeving namen de daders contact op met de familie van het slachtoffer en eisten een flink losgeld van 500.000 baht voor zijn veilige terugkeer. De bedreigingen escaleerden met de dreigende belofte van verminking of de dood als niet aan hun eisen werd voldaan. De doodsbange familieleden van het slachtoffer onderhandelden over het losgeld tot een aanvankelijke 300.000 baht, en verzekerden dat de rest later zou worden gecompenseerd. De ontvoerders stemden toe en na ontvangst van het bedrag op een aangewezen locatie in Sungai Kolok, werd het slachtoffer in de steek gelaten, om later door zijn familieleden te worden opgehaald. Gerelateerd nieuws Drie voormalige parkwachters gearresteerd in spraakmakend Thais ontvoeringsincident van 500.000 baht | Nieuws door Thaiger 2 Thaise restaurants staan op de World’s 50 Best, PM lofprijs prestatie 3 minuten geleden Drie voormalige parkwachters gearresteerd in spraakmakend Thais ontvoeringsincident van 500.000 baht | Nieuws door Thaiger Het strandresort Koh Tao riskeert forse boetes en herstelbevelen voor illegale constructies en inbreuken. 23 minuten geleden De beproeving eindigde echter niet met de vrijlating van het slachtoffer. De daders bleven contact opnemen met de familie van het slachtoffer en stonden erop de rest van hun onrechtmatig verkregen losgeld te innen. Gevangen in de wervelwind van angst en bezorgdheid over hun veiligheid, gaf de familie nog eens 100.000 baht toe in een poging de daders tot bedaren te brengen. De aanhoudende eisen voor het resterende bedrag brachten de familie er uiteindelijk toe een klacht in te dienen bij de lokale politie in het Rangae-district en later bij de CSD. Onderzoek leidde ertoe dat de CSD de ontvoerders identificeerde als voormalige leden van ranger-eenheden, defensievrijwilligers en opstandige facties. Nadat de rechtbank arrestatiebevelen had verleend, werden vijf verdachten opgeroepen voor aanhouding. Twee van hen, 39 en 33 jaar oud, respectievelijk Abdulroning Salae en Andi Mama genaamd, werden vandaag aangehouden tijdens de CSD-operatie. Abdulroning werd gearresteerd vanuit zijn woning in Yala, terwijl Andi werd gevangeng

Image courtesy of Bangkok PostToday witnessed a significant operation by the Crime Suppression Division (CSD)’s special weapons and tactics unit, resulting in the arrest of three suspected culprits of a kidnapping gang.Spanning two regions in southern Thailand and one in the northeast, the operation began at 6am, with the CSD’s Hanuman unit targeting eight specific locations.Three of these target sites were identified within Yala, four in Narathiwat, and the remaining one in Khon Kaen.The focus of this large-scale operation ties back to an incident staged on September 5, 2022. In this unsettling occurrence, a group of armed men committed an abduction from residential premises in the Rangae district of the Narathiwat province.The abductee was taken to a house and subjected to physical abuse, which reportedly caused a broken rib.Following this horrific ordeal, the perpetrators contacted the victim’s family, demanding a hefty ransom of 500,000 baht for his safe return.The threats escalated with the menacing promise of mutilation or death if their demands were not met.The victim’s terrified relatives negotiated the ransom to an initial 300,000 baht, assuring that the rest would be compensated later.The kidnappers agreed and following the receipt of the amount at a designated location in Sungai Kolok, the victim was forsaken, only to be later retrieved by his relatives.Related newsThree former rangers arrested in high-profile

500,000 baht Thai kidnapping incident

|News by Thaiger2 Thai restaurants rank on World’s 50 Best, PM lauds achievement3 mins agoThree former rangers arrested in high-profile 500,000 baht Thai kidnapping incident |News by ThaigerKoh Tao beach resort faces hefty fines and restoration orders on illegal structures and breaches.23 mins agoHowever, the ordeal did not end with the victim’s release.The perpetrators persisted in contacting the victim’s family, insistent on collecting the rest of their ill-gotten ransom.Caught in the whirlwind of fear and concern for their safety, the family conceded another 100,000 baht in an attempt to pacify the culprits.The continuous demands for the remaining sum eventually drove the family to file a complaint with local law enforcement in the Rangae district and later with the CSD.Investigations led the CSD to identify the kidnappers as former members of ranger units, defence volunteers and insurgent factions.After the court granted warrants, five suspects were called for an arrest.Two of them, aged 39 and 33, demographics named Abdulroning Salae and Andi Mama respectively, were apprehended during the CSD operation today.Abdulroning was arrested from his residence in Yala while Andi was captured from his house located in the Sungai Kolok district of Narathiwat.

 

INGLISH EDITION

 

             UDONTHANICITYWEBLOG.NL

Men kan niet meer om ons heen!!!!!!!!!!!!!!

Hi , Hello and Sawadeekab,

Please take a moment of your time to read this:

My name is Lowy Cremers and i am the founder, administrator and editor of the biggest and best weblog in Udonthani . (Udonthanicityweblog.nl) and have been for the last 16 years since i founded it when i moved here from the Netherlands. 

We have over (lowy )insert figure) readers on a daily (weekly) basis. My blog covers all sorts of interesting stories from Thailand and Europe, and is written in Dutch and English. 

I would like you to share my success by offering you the chance to increase your business and advertise your product/service every day on my weblog  for a whole year for the very reasonable price of 1000bht. I can produce an advert for you using the information you supply or you can provide your own that i can download and insert to my pages.

For further information please reply to this email or call me on 08.5002613or even pop in for a coffee and a chat    udonthanicityweblog@gmail.com 

Soi donudom80/4   udonthani 

Thankyou for your time and i look forward to taking your instruction.

Ludovicus Cremers (LOWY)director udonthanicityweblog.nl

PROMOTIE EXAMPLES

https://www.isaanlawyers.com

De beste advocaten van Thailand.

info@isaanlawyers.com

 

Het beste warenhuis van Udonthani.In het centrum van de stad udonthani.

Chanin Chanok soi donudom Udonthani  Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.Luxe kamer in Condo v a   4000 th Bath .

Bij mevrouw Cremers soi donudom  email udonthanicityweblog@gmail.com

 

Thais ontbijt in Soidonudom open van 0700 uur tot 10.00 uur elke dag. Bij mevr Honnybee  Cremers.

Overwinteren in Thailand bij Thais Nederlands echtpaar voor 2 personen met ontbijt 1 maand 12000 thb all in.

Bij meerdere maanden boeken krijgt u 1o procent korting.

Reserveren  verplicht vraag onze voorwaarden op per email.

  0066  085 000 2613

 

Udonthanicityweblog@gmail.com  

 

 

 

Amerikaanse 24 uur wassallon tegen over onze redactie open dag en nacht.

 

 

en droger. Soi donudom udonthani.

Het personeel helpt u gaarne met uw  was.

 

 

Udon ThaniWAWA toers  vip bus met chauffeur1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

Beste pc shop in Landmarkt.

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

zij kunnen alle pc problemen oplossen.

 

 

 

voor uw pc gebeuren.

 

 

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.udonthanicityweblog@gmail.com

Udonthanicityweblog@gmail.com

Omgeboude wint verkiezing door Jetje ingezonden Het is uit het leven gegrepen.

 

 

                                                                           

                        UDONTHANICITYWEBLOG.NL

            DAAR KAN MEN NIET MEER OM HEEN!!!!!!

 

OMGEBOUWDE persoon Solange wint missverkiezing: ‘Middelvinger naar wie me niet accepteerde’

Solange Dekker tijdens de verkiezing.Beeld © LongJoy Photography

Vroeger werd ze uitgescholden. Want ze was gay. En ze was een jongetje dat zich als meisje gedroeg. Nu is Solange Dekker (24) de eerste trans persoon in Nederland die een missverkiezing won. “Een dikke vette middelvinger naar iedereen die me niet accepteerde zoals ik was.”

Solange Dekker draait een rondje in haar studio in een appertementencomplex in Amsterdam-Zuid. Op de grote ruiten – Solange woont op de vijftiende verdieping – tikt de regen. “Dit is mijn plekkie”, zegt ze. Er klinkt trots in haar stem. “Het is klein, maar fijn. Hier voel ik me echt goed.”

‘Iedereen praatte over elkaar’

Dat zegt wat, want als iemand weet hoe het is om je ergens niet thuis te voelen, niet jezelf te kunnen zijn, dan is het de 24-jarige vrouw wel. Ze werd geboren in een klein dorpje vlak bij Den Bosch, idyllisch was het er, klein en knus, iedereen kende elkaar. En iedereen praatte over elkaar. Vooral als je afweek van ‘de norm’.

Dat deed Solange, want ze werd geboren in het lichaam van een jongen. Ze lacht hard. “Dúídelijk een foutje van moeder natuur, ik zat dúídelijk in het verkeerde lichaam”, zegt ze. “Want look at me now.” Blond haar, een knotje op het hoofd, lichte rouge op haar jukbeenderen, een beetje mascara en oogschaduw op haar ogen, haar lange slanke benen in een high-waistbroek met daarboven een sjiek beige truitje.

‘Fuck it, het mag knallen’

Alleen het littekentje op haar keel zou een oplettende vreemde kunnen vertellen welke weg Solange heeft moeten afleggen. Het is een overblijfsel van de operatie waarbij haar adamsappel werd verwijderd.

Buiten ontwaakt Amsterdam, langzaam maar zeker, autolichten zijn nog aan, maar lantaarnpalen knipsen uit. Binnen schenkt Solange twee glazen kefir in – een dikke, koolzuurhoudende drank, zoetige smaak, zelfgemaakt. “Wat vind je van mijn knalgele muren? Vet hè. Ik houd van die kleur. Ik heb even nog getwijfeld of ik niet een muur wit wilde doen, maar fuck it, het mag knallen.”

Solange DekkerSolange Dekker

Ze vertelt verder. “Ik ben nog van plan daar een sofa neer te zetten, een gezellig hoekje te maken. Eerst wilde ik mijn make-uptafel midden in de kamer zetten, echt zo’n grote, maar ik merk dat ik me liever opmaak bij het raam.” Ze glimlacht. “Daar heb ik meer natuurlijk zonlicht.”

‘Achterwaarts denkend’

Solange woont hier nog niet zo lang. Ze verruilde onlangs haar studentenhuis in Groningen, waar ze als kapster werkte, voor Amsterdam. Hier wonen haar vrienden, hier voelt ze zich – van alle steden in Nederland – het meest thuis. “De mensen zijn hier open-minded. Dat heb ik nodig. Ik zou nooit meer terug willen naar mijn dorp, de mensen die daar wonen.”

Ze noemt ze ‘achterwaarts denkend’. Niet openstaan voor veranderen, voor mensen die anders zijn dan het ‘perfecte plaatje’, wat dat ook moge zijn.

Het was vrij kil thuis, en er waren toen ook geen transgender-rolmodellen. 

Solange groeide op in een mannengezin. Oké, er was geen vader – die was met de noorderzon vertrokken, Solange heeft hem nooit gezien – en wel een moeder. Maar Solanges moeder was geen prater, en ze had daarnaast alleen maar drie oudere broers.

Voetballen, stoeien, boeren

“Alle drie van die stoere mannen. Twee werkten er in de bouw, eentje in de metaalbewerking. Ze deden wat van ze verwacht werd, wat bij de samenleving hoorde.” Ze voetbalden ook, ze stoeiden, ze lieten boeren. Solange niet. Solange was anders.

Maar dat ze in het verkeerde lichaam zat, eigenlijk een meisje was, daar hield ze zich niet mee bezig. “Dat werd niet in ons gezin besproken, het was vrij kil thuis, en er waren toen ook geen transgender-rolmodellen. We hadden Gordon, die was openlijk gay, maar geen mensen zoals Nikki de Jager, of jongerenorganisaties die zich hier openlijk voor hard maakten.”

Gechanteerde

Gechanteerde NikkieTutorials onthult in video: ‘Ik ben transgender’

Of ze zich eenzaam voelde? Solange gaat even verzitten op haar bed (ook het dekbedovertrek is knalgeel). Ze denkt na. Dan: “Ja. Ja. Het was eenzaam. Mijn hele jeugd voelde verdomde eenzaam.”

‘Wat doe je dan, als zestienjarige?’

 

Ze had in haar hele jeugd vrij weinig vrienden, behalve op MSN, maar hoe oprecht is dat? “Ik was een soort kluizenaartje.” Op haar zestiende kwam Solange uit de kast, ze – toen nog een hij – viel op jongens, dat werd in een christelijke gemeenschap op z’n zachtst gezegd niet gewaardeerd. “Ik werd nageroepen, en niet alleen door kinderen. ‘Homo!’ ‘Vieze flikker!'”

“Ik weet nog zo goed dat homoseksualiteit even kort in onze biologieles werd besproken, waarna de juf heel snel zei: ‘Ja, ik ben er ook op tegen, twee mannen of vrouwen die op elkaar vallen.’ Wat doe je dan, als zestienjarige? Nu zou ik zeggen: wie ben jíj om zó over anderen te oordelen. Toen zei ik niets.”

Maar, moet Solange er ook bij zeggen: het interesseerde haar ook niet heel erg. Hoe meer kritiek ze kreeg, hoe extravaganter ze zich ging gedragen en kleden. “Ik kon mijn heil op een gegeven moment kwijt in make-uptutorials op YouTube.

Als ik een roze topje aan wilde doen, dan deed ik dat. Ik liep op mijn zestiende met megahoge hakken en heel korte rokjes door de stad. Zo zou ik me nu niet meer kleden, ik vind het achteraf gezien niet superstijlvol. Maar ik had nog vrij weinig verstand van vrouwenkleding, voelde me jaren onderdrukt én ik wilde naar iedereen uitdragen: I don’t care.”

Er werd nooit aan me gevraagd: hoe voel je je? Wat gaat er in je om?

Ze zegt het wel een paar keer: ze is realistisch. Ze wist: ik ga in dit bekrompen dorp kritiek krijgen. En ze wist ook: ik ben misschien een meisje. “Maar ik had geen idee dat transseksualiteit bestond, dat er geslachtsoperaties waren voor mensen zoals ik.

Ik kon niet bij mijn moeder of broers terecht. Er werd nooit aan me gevraagd: hoe voel je je? Wat gaat er in je om?”

“Het lijkt wel”, zegt ze, “of er een vloek heerst over onze hele familie. Broers en zussen verliezen elkaar uit het oog, ouders en kinderen maken ruzie, nichten en neven verbreken het contact. Ook ons gezin donderde in elkaar. Er was zoveel boosheid, zo weinig begrip. Voor niemand.

En vooral niet voor een jongen die eigenlijk een meisje is. Ik voelde aan alles: weg, weg, weg dáár. Het ging ook niet meer. Ik ben uit huis gezet, op mijn achttiende, ben zelfs een heel korte tijd even dakloos geweest.”

Eigen identiteit

Ze vond een kamer in Groningen, volgde de kappersopleiding, rolde in het vak, maakte vrienden (voor het eerst, ‘en dat voelde zo goed’). Met haar lichaam, en de mannelijke eigenschappen die daarbij hoorden zoals een penis, borsthaar en spieren, had Solange nooit echt een probleem.

“Ik was niet echt bezig met mijn seksualiteit, meer met mijn identiteit.”

Daar hoorde ook een nieuwe naam bij: haar oude jongensnaam ziet ze als een dead name, die noemt ze niet meer. Ze koos voor Solange. “Ik zag dat het zusje van Beyoncé zo heette en toen twijfelde ik niet meer. Wauw. Het is exotisch, zwoel, vrouwelijk en apart.”

Excuses

Excuses kabinet voor oude Transgenderwet: ‘Veel leed veroorzaakt’

Op haar achttiende ging Solange aan de hormonen, ze vergelijkt het nu met een tweede puberteit, maar dan korter. “Zat ik weer te huilen voor de tv bij All You Need Is Love. Vreselijk, ik slingerde alle kanten op.”

Ze kreeg borstgroei (‘eindelijk!’), meer vet op de heupen, en haargroei verdween (‘zo fijn!’). “Alles is lastig. Maar je hebt het ervoor over, want je weet: er komen betere tijden aan. Ik wilde echt een vrouw zijn. Niet alleen maar in mijn hoofd, en qua kleding en gedrag. Ook fysiek.”

Alles in haar eentje

Wat alleen niet verdwijnt door hormonen: die typische lage mannentoon in een stem. Toch klinkt Solange vrouwelijk – haar stem is laag, ja, maar niet mannelijk. En dat komt niet alleen door haar typische zachte Brabantse g.

“Ik heb met logopedie geleerd om op bepaalde woorden de nadruk te leggen, en op bepaalde klinkers. Zo klinkt je stem zachter en hoger.”

 

Solange vroeger. Solange vroeger.

De hormoonbehandelingen, de voorbereidende gesprekken, de logopedie, de operatie: Solange deed het allemaal in haar eentje. Geen moeder die mee de behandelkamer in ging, geen broers die appten hoe het was, geen familie aan het ziekenhuisbed.

“Dat ik geen contact meer heb met ze, doet pijn, dat zal altijd pijn doen. Maar ik heb wel geleerd dat vrienden net zoals familie kunnen voelen – misschien nog wel closer.

Mijn vrienden waren er wel voor me. En ik heb geleerd dat je heel veel zelf aankan.”

 

Naakt voor het raam

Maar nu is ze ‘heel tevreden’ met zichzelf. Ze lacht. Wijst naar een grote passpiegel aan de muur. “Waarom denk je dat ik die daar heb staan? Dan kan ik naar mezelf kijken. Ik weet wel van mezelf dat ik knap ben.

Ik heb een mooie strakke kaaklijn en hoge jukbeenderen, twee mannelijk trekjes die nog overeind zijn gebleven en waar ik geluk mee heb.

Soms sta ik hier ook in mijn nakie voor het raam. Niemand kan het zien vanaf de straat, zo hoog. Bovendien: I don’t care. Al ziet heel Amsterdam me zo.”

De hoofdstad was, toen ze hier kwam wonen, in Solanges ogen ‘de heilige graal’. De plek waar iedereen zichzelf kon zijn. “Dat was wat naïef, want ook hier krijg ik opmerkingen naar mijn hoofd geslingerd als mensen weten dat ik transgender ben.”

Ik heb een ijzersterk harnas. Echt. Er komt niemand doorheen. 

Ze zat ooit in Amsterdam aan het zwembad toen ze een man ontmoette met wie ze uiteindelijk naar huis ging. “We waren al een paar uur samen, dus ik dacht: hij weet hoe het zit, hij weet dat ik trans ben.

Maar bij hem thuis vroeg hij naar het litteken op mijn keel. Ik zei dat ik een cyste had laten verwijderen, om problemen te voorkomen. Maar toen hij de littekens onder mijn borsten zag, flipte hij echt. Ik ben heel hard weggerend.”

“Maar” – ze drukt haar handen op haar borst – “ik heb een ijzersterk harnas. Echt. Er komt niemand doorheen. Ik heb zo veel shit meegemaakt. Ik heb me zo alleen gevoeld.”

Misschien was ze daarom wel extra blij, toen ze de missverkiezing won in de regio Noord-Holland. Vereerd. Misschien is dat nog een beter woord. Solange is de allereerste trans vrouw die meedeed aan een missverkiezing in Nederland – daar doen normaal alleen cisgender vrouwen aan mee.

(Cis wordt in de wetenschap sinds 1991 gebruikt voor mensen die zich goed voelen bij het gender dat ze kregen toegewezen bij hun geboorte. De term komt uit het Latijn en betekent ‘aan deze kant’, terwijl trans ‘aan de andere kant’ betekent.)

Valentina Sampaio mocht als eerste trans model voor Sports Illustrated in de bekende branding gaan liggen.

En toen won ze. Nu is ze Miss Intercontinental of Noord-Holland. “Een dikke vette middelvinger naar iedereen die me vroeger uitschold. En mag ik volgend jaar meedoen aan de nationale verkiezing, en daarna misschien wel aan de internationale.”

Daar moet overigens nog wel wat voor gebeuren, want volgens het reglement mogen aan de internationale missverkiezing geen transgender vrouwen meedoen.

“Bizar en zo ouderwets, halló, het is 2023” Ondertussen pakt ze haar winnaarssjerp erbij waar haar misstitel op gedrukt. Ze strijkt er even overheen.

Ze wil niet per se opkomen voor zichzelf, zegt ze – dat heeft ze niet meer nodig – maar wel voor al die andere jonge meisjes en jongens die struggelen, zich eenzaam voelen, die zichzelf willen kunnen zijn. “Nu ben ik het voorbeeld dat ik vroeger had willen hebben.

Ik denk dat ik dat nog wel het mooiste vind aan het feit dat ik de eerste trans vrouw ben die een missverkiezing wint.”

Heel veel mooie lieve mensen

Het is wel doodeng, zegt ze. “Alle ogen zijn op mij gericht. Ik word gebeld, krijg berichtjes van onbekenden, journalisten, jongeren die zich ellendig voelen. Dan wil ik echt heel graag naar ze luisteren. En zeggen: het komt goed. Echt waar.”

Er staan ook veel ‘ronduit onaardige’ reacties onder de berichten over haar winst in de missverkiezing. “Ik ben de laatste paar dagen best wel bezig met wat iemand mooi maakt en niet. Want ja, ik ben nu een miss, wat zegt dat over iemands schoonheid?”

Want, denkt ze: het gaat niet om die jukbeenderen. Of die kaaklijn. “Het gaat erom of je aardig bent vanbinnen. En ik heb echt gemerkt dat er heel veel mooie lieve mensen zijn op de wereld, ik ben blij dat ik er een paar heb leren kennen.

Maar ik blijf ook zien dat er ook heel veel onaardige, bekrompen mensen zijn. Die laatste groep heeft me echt het leven zuur gemaakt. Maar dat lukt ze nu niet meer.” Ze klopt weer even op haar borst, haar denkbeeldige harnas.

Zondaginterview

Elke zondag publiceren we een interview in tekst en foto’s van iemand die iets bijzonders doet of heeft meegemaakt. Dat kan een ingrijpende gebeurtenis zijn waar hij of zij bewonderenswaardig mee omgaat. De zondaginterviews hebben gemeen dat het verhaal van grote invloed is op het leven van de geïnterviewde.

 

 

Solange Dekker of the Netherlands wins Miss International Queen 2023 crown

Solange Dekker claimed the title of Miss International Queen 2023 on Saturday at a renowned contest in Thailand known as the world’s largest and most esteemed transgender pageant.

The Netherlands made history by emerging victorious over 22 contestants, claiming the crown for the first time. Following closely behind, Singapore and the United States secured second and third place respectively in the competition.

“Believe in yourself in order to achieve everything that you want because you are the hero of your own story,” said Dekker who wore the glistening crown.

Solange Dekker of the Netherlands wins Miss International Queen 2023 crown

The pageant provides contestants with a platform to advocate for their country’s national policy on gender rights, said Alisa Phanthusak, the CEO of Miss Tiffany Show and the Miss Tiffany Queen organizer.

Introduced 17 years ago with the aim of fostering acceptance of transgender women in society, the contest unites individuals from across the globe who identify as transgender.

Solange Dekker of the Netherlands wins Miss International Queen 2023 crown

Thailand’s reputation as a liberal holiday destination for international tourists is further bolstered by its vibrant and prominent lesbiangaybisexual, and transgender (LGBT) communities, solidifying its position as one of Asia’s most welcoming and inclusive nations.

Solange Dekker of the Netherlands wins Miss International Queen 2023 crown

The Netherlands   omgebouwde Miss International QueenThailandLGBTTransgender

DE redacteur van UDONTHANICITY die  de hele wereld heeft gezien  en duizende vrouwen heeft gewipt vraagt zich wel af:wat is nu lekkerder  je edele deel achterin stoppen,of van 2 walletjes eten.Wie het weet mag reageren.

 

 

 

 

 

De politie in Thailand waarschuwt voor de 10 grootste oplichtingspraktijken, wees alert

                                             

           UDONTHANICITYWEBLOG.NL

      MEN KAN ER NIET MEER OMHEEN!!!!!

 

      GEZIEN OP OLLEKE BOLLEKE THAILAND.

THAILAND:- Het Cyber ​​Crime Investigation Bureau, het CCIB, waarschuwde gisteren de bevolking en expats voor de tien belangrijkste technieken die oplichters gebruiken om hun slachtoffers te beroven.

De woordvoerder van het CCIB , luitenant-kolonel Krissana Pattanacharoen zei dat het bureau mensen wilde waarschuwen nadat het aantal gerapporteerde slachtoffers van online zwendel significant was gestegen.

Hij zei dat sinds de opening van het online klachtencentrum op 1 maart vorig jaar ongeveer 37.900 mensen klachten hebben ingediend bij het bureau, met een totale schade van ongeveer 4,59 miljard baht. Misleidende berichten worden verspreid via vele platforms,

waaronder SMS (Short Message Service), online advertenties op sociale media of persoonlijke telefoontjes die hun slachtoffers een hoog inkomen beloven door simpelweg online te werken.

Volgens Krissana omvatten de top tien trucs online bestellen, waarbij de oplichters een link sturen die populaire e-commercesites zoals Shopee, Lazada of Amazon nabootst, en slachtoffers aanmoedigen om bestellingen te plaatsen en te betalen die ze nooit hebben ontvangen.

Een andere zwendel is om op “Vind ik leuk” of “Delen” te klikken om geld te verdienen, weer een andere truc is om geld te verdienen door clips op YouTube of TikTok te bekijken. Een vierde truc is om betaling aan te bieden voor beoordelingen van goederen of diensten, terwijl een vijfde is om iemand in te huren om in een hotel te overnachten.

Andere trucs zijn onder meer het promoten van verpakkingsproducten, thuis knutselen, online kijkers trekken, moderecensies en korte videobewerking voor onervaren mensen.

In alle gevallen moet het slachtoffer geld, véél geld dokken. Vaak gaat het erom in aanmerking te komen voor ​”speciale opdrachten” die op hun beurt zullen resulteren in verdere betalingen als er iets misgaat of de taak niet wordt voltooid.

De oplichters vragen altijd om grote bedragen en als ze het krijgen, verdwijnen ze, zei luitenant-kolonel Krissana.

Hij adviseerde mensen om niet te solliciteren op banen die gemakkelijk geld bieden via sms of online advertenties, en om op Challadohn.com te kijken naar telefoonnummers en bankrekeningen op de zwarte lijst. 

 

 

 

 

Een invloedrijk figuur binnen de Facebook-groep พระใต้ สายตรง werd onlangs aangehouden voor frauduleuze activiteiten met betrekking tot de verkoop van nagemaakte amuletten in Zuid-Thailand. Ondanks zijn verdediging, waarin hij verklaarde dat hij niet op de hoogte was van de authenticiteit van deze objecten zoals deze van derden waren verkregen,

de aanklachten staan nog steeds. De 53-jarige verdachte, Pharadon Wongwaiwit, beweert dat hij vanwege zijn ernstige gezondheidstoestand niet in staat is de slachtoffers terug te betalen.
Het verhaal kwam naar boven toen een lid van de Facebook-groep met meer dan 1.000 leden klaagde. De groep heeft zijn wortels in discussies, uitwisselingen en verkopen van zuidelijke amuletten, waarmee Pharadon zijn goederen had verkocht met een garantie van authenticiteit en een volledig restitutiebeleid in geval van namaakartikelen.

Een slachtoffer dat in deze authenticiteit geloofde, heeft in totaal 15.000 baht (US $ 425) overgemaakt voor een amulet. Na ontvangst werd echter ontdekt dat het amulet vals was, wat leidde tot verzoeken om terugbetaling, wat Pharadon vermeed en vervolgens het slachtoffer op Facebook blokkeerde, waardoor verder gesprek onmogelijk werd, meldde KhaoSod.

Na een officiële klacht van het slachtoffer leidde het onderzoek tot de ontdekking van verschillende andere slachtoffers die op soortgelijke wijze waren misleid. Slachtoffers die geld hadden overgemaakt, kregen ofwel valse amuletten of helemaal geen amuletten. Vanwege de relatief kleine omvang van hun verliezen kozen veel slachtoffers er echter voor om de zaak niet voort te zetten of te melden.

Het onderzoek leidde uiteindelijk tot de schuilplaats van Pharadon in Koh Lanta, Krabi Province, waar Pharadon woonde met zijn vriendin, de eigenaar van een schoonheidssalon.
Gerelateerd nieuws Na ondervraging bekende Pharadon zijn daden en zijn gebrek aan werk, waarbij hij verklaarde dat zijn enige inkomen voortkwam uit de verkoop van amuletten op Facebook. Hij beweerde dat de problematische amuletten van anderen waren verkregen en dat hij zich niet bewust was van hun namaakkarakter.

Hij gaf toe dat hij in het verleden sommige slachtoffers gedeeltelijk had terugbetaald en drukte uit dat hij niet in staat was om volledige terugbetalingen te doen vanwege zijn hartaandoening, waardoor hij arbeidsongeschikt werd. Pharadon is overgebracht naar het politiebureau van Na Khayad in de provincie Phatthalung, waar verdere gerechtelijke procedures plaatsvinden.

INGLISH

An influential figure within the Facebook group พระใต้ สายตรง was recently apprehended for fraudulent activities involving the sale of counterfeit amulets in southern Thailand. Despite his defence, stating his lack of knowledge about the authenticity of these objects as they were procured from third parties, the charges still stand. The 53 year old suspect, Pharadon Wongwaiwit, claims he is incapable of refunding the victims due to his serious health conditions.

The story surfaced when a member of the Facebook group with over 1,000 members complained. The group has its roots in discussions, exchanges, and sales of southern amulets, through which Pharadon had been selling his goods with a guarantee of authenticity and a full refund policy in case of counterfeit items.

A victim who believed in this authenticity transferred a total of 15,000 baht (US$425) for an amulet. However, upon receipt, the amulet was discovered to be counterfeit, leading to demands for a refund, which Pharadon avoided and subsequently blocked the victim on Facebook, rendering further conversation impossible, reported KhaoSod.

 

Following an official complaint by the victim, investigations led to the discovery of several other victims who had been deceived similarly. Victims who had transferred money either received counterfeit amulets or none at all. However, due to the relatively small scale of their losses, many victims chose not to pursue or report the matter. The investigations eventually led to Pharadon’s hideout in Koh Lanta, Krabi Province, where Pharadon was living with his girlfriend, the owner of a beauty salon.

Related newsUpon interrogation, Pharadon confessed to his actions and his lack of employment, stating his sole income stemmed from selling amulets on Facebook. He claimed the problematic amulets were procured from others, and he had no awareness of their counterfeit nature. He admitted to partially refunding some victims in the past and expressed his inability to make full refunds due to his heart disease, which rendered him incapable of work. Pharadon has been transferred to Na Khayad Police Station in Phatthalung Province where further legal proceedings are taking place.

 

Hallo, hallo en Sawadeekab,
Neem even de tijd om dit te lezen:
Mijn naam is Lowy Cremers en ik ben de oprichter, beheerder en redacteur van de grootste en beste weblog in Udonthani. (Udonthanicityweblog.nl) en dat is al 16 jaar geleden sinds ik het oprichtte toen ik hierheen verhuisde vanuit Nederland.

We hebben dagelijks (wekelijks) meer dan (lowy)lezers. Mijn blog bevat allerlei interessante verhalen uit Thailand en Europa, en is geschreven in het Nederlands en Engels.
Ik zou graag willen dat u mijn succes deelt door u de kans te bieden uw bedrijf te vergroten en uw product/dienst een jaar lang elke dag op mijn weblog te adverteren voor de zeer redelijke prijs van 1000bht. Ik kan een advertentie voor u maken met behulp van de informatie die u verstrekt of u kunt uw eigen advertentie verstrekken die ik kan downloaden en invoegen op mijn pagina’s.
Beantwoord voor meer informatie deze e-mail of bel me op 08.5002613 of kom langs voor een kopje koffie en een praatje udonthanicityweblog@gmail.com
Soi donudom80/4 udonthani
Dank u voor uw tijd en ik kijk uit naar uw instructie.
Ludovicus Cremers (LOWY)regisseur udonthanicityweblog.nl

 

             UDONTHANICITYWEBLOG.NL

Men kan niet meer om ons heen!!!!!!!!!!!!!!

Hi , Hello and Sawadeekab,

Please take a moment of your time to read this:

My name is Lowy Cremers and i am the founder, administrator and editor of the biggest and best weblog in Udonthani . (Udonthanicityweblog.nl) and have been for the last 16 years since i founded it when i moved here from the Netherlands. 

We have over (lowy )insert figure) readers on a daily (weekly) basis. My blog covers all sorts of interesting stories from Thailand and Europe, and is written in Dutch and English. 

I would like you to share my success by offering you the chance to increase your business and advertise your product/service every day on my weblog  for a whole year for the very reasonable price of 1000bht. I can produce an advert for you using the information you supply or you can provide your own that i can download and insert to my pages.

For further information please reply to this email or call me on 08.5002613or even pop in for a coffee and a chat    udonthanicityweblog@gmail.com 

Soi donudom80/4   udonthani 

Thankyou for your time and i look forward to taking your instruction.

Ludovicus Cremers (LOWY)director udonthanicityweblog.nl

PROMOTIE EXAMPLES

https://www.isaanlawyers.com

De beste advocaten van Thailand.

info@isaanlawyers.com

 

Het beste warenhuis van Udonthani.In het centrum van de stad udonthani.

Chanin Chanok soi donudom Udonthani  Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.Luxe kamer in Condo v a   4000 th Bath .

Bij mevrouw Cremers soi donudom  email udonthanicityweblog@gmail.com

 

Thais ontbijt in Soidonudom open van 0700 uur tot 10.00 uur elke dag. Bij mevr Honnybee  Cremers.

Overwinteren in Thailand bij Thais Nederlands echtpaar voor 2 personen met ontbijt 1 maand 12000 thb all in.

Bij meerdere maanden boeken krijgt u 1o procent korting.

Reserveren  verplicht vraag onze voorwaarden op per email.

  0066  085 000 2613

 

Udonthanicityweblog@gmail.com  

 

 

 

Amerikaanse 24 uur wassallon tegen over onze redactie open dag en nacht.

 

 

en droger. Soi donudom udonthani.

Het personeel helpt u gaarne met uw  was.

 

 

Udon ThaniWAWA toers  vip bus met chauffeur1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

Beste pc shop in Landmarkt.

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

zij kunnen alle pc problemen oplossen.

 

 

 

voor uw pc gebeuren.

 

 

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.udonthanicityweblog@gmail.com

Udonthanicityweblog@gmail.com

 

   

UDONTHANICITYWEBLOG.NL

MEN KAN ER NIET MEER OM HEEN!!!!!!

Een bijdrage ontvangen per email door Hannes Blowup Bangkok

Dodelijke ontploffing gasfles doodt student tijdens brandoefening in Bangkok Foto van Samantha Rose Samantha Rose9 uur geleden 2 minuten gelezen Deel dit artikel  .

Een angstaanjagende ontploffing van een gasfles op een school in de wijk Nang Loeng in Bangkok tijdens een brandoefening resulteerde in de dood van een leerling en de verwonding van verschillende anderen.

Ondanks snelle medische hulp van docenten en medestudenten leidde de ernst van de gebeurtenis tot tragische gevolgen. De lokale autoriteiten werden op de hoogte gebracht van het incident door het beveiligingspersoneel van de school.

Het incident gebeurde rond 11.15 uur in de buurt van het Gouvernement. Agenten van het politiebureau van Nang Loeng arriveerden samen met verschillende reddingsvrijwilligers prompt om de situatie te beoordelen en hulp toe te dienen.


Bij aankomst zagen ze gewonden verspreid over het grasveld voor de vlaggenmast.

Terwijl studenten en docenten de gewonden actief hielpen, werd één lichaam ontdekt bij het hek van de school. De overledene, een student van de 12e klas, werd geslingerd door de explosieve kracht die werd gegenereerd tijdens de demonstratie van de brandoefening,  

De demonstratie begon eerder die ochtend rond 11.00 uur, waarbij de bevoegde autoriteiten vuurbeheersingsprocedures en evacuatietechnieken demonstreerden aan de studenten.

Dit omvatte het openen van een gasfles van 20 kilogram en het ontsteken van een gecontroleerd vuur om de studenten te laten zien hoe ze kleine brandjes kunnen blussen.

Er volgde echter een gaslek dat uiteindelijk leidde tot een explosie die het leven van de student eiste en verschillende anderen verwondde. Gerelateerd nieuws Dodelijke ontploffing gasfles doodt student tijdens brandoefening in Bangkok

 Nieuws door Thaiger Mes van verraad: de huiveringwekkende mesaanval van de vervreemde echtgenoot doet Kanchanaburi rammelen 8 uur geleden Dodelijke ontploffing gasfles doodt student tijdens brandoefening in Transformerende chantage:

de expliciete imagozwendel van een Thaise transvrouw belandt achter de tralies 8 uur geleden De explosie dreef de demonstrerende officier ook enkele meters weg van het punt van inslag. De luide ontploffing weergalmde door de school en veroorzaakte wijdverbreid alarm en paniek.

Anyawut Pothisarn, een vertegenwoordiger van de Ruamkatanyu Foundation, zei dat de school een brandoefening hield op het moment van het incident, maar het bleef onbekend of de overleden student aan de oefening deelnam of op zijn beurt wachtte. Nadere inspectie wees uit dat de betrokken gasfles een gewone eenheid van 900 pond was. Na het incident werden de overige leerlingen vastgezet in veilige gebieden omdat het schoolterrein tijdelijk werd gesloten om verdere verwarring te voorkomen.

Ouders werden aangespoord om kalm te blijven, aangezien de kinderen veilig waren in hun klaslokalen terwijl agenten hun taken uitvoerden in het afgezet gebied. Volg ons op : Hoewel de exacte oorzaak van de explosie nog moet worden bevestigd, wordt aangenomen dat een drukopbouw in de gasfles de oorzaak kan zijn. Dit incident was een primeur aangezien deze cilinders vaak veiligheidskleppen bevatten.

Werkaannames wijzen op mogelijke opwarming door de zon die leidt tot drukuitbreiding, een fenomeen dat zelfs kan optreden in objecten zoals de recente nieuwsbrekende Titan-onderzeeërs.

Fatal gas cylinder explosion kills student during fire drill in Bangkok Photo of Samantha Rose Samantha Rose9 hours ago 2 minutes read Share this articleFacebook  A terrifying gas cylinder explosion at a school in Bangkok’s Nang Loeng area .

during a fire drill resulted in a student’s death and the injury of several others. Despite swift medical assistance from teachers and fellow students, the severity of the event led to tragic consequences.

The local authorities were alerted about the incident by the school’s security staff. The incident occurred near Government House at around 11.15am.

Officers from the Nang Loeng Police Station together with various rescue volunteers promptly arrived to assess the situation and administer aid.

Upon arrival, they spotted injured individuals scattered across the lawn in front of the flagpole. While students and teachers were actively assisting the wounded, one body was discovered near the school’s fence. The deceased, a 12th-grade student,

was flung by the explosive force generated during the fire drill demonstration, Sanook reported. The demonstration began earlier that morning around 11am, with the appropriate authorities demonstrating fire control procedures and evacuation techniques to the students.

This involved opening a 20-kilogram gas cylinder and igniting a controlled fire to show the students how to put out minor fires. However, a gas leak followed eventually leading to an explosion that claimed the student’s life and injured several others.

Related news Fatal gas cylinder explosion kills student during fire drill in Bangkok |.

News by Thaiger Blade of betrayal: Estranged husband’s chilling knife attack rattles kanchanaburi 8 hours ago Fatal gas cylinder explosion kills student during fire drill in Bangkok |

News by Thaiger Trans-forming blackmail: Thai transwoman’s explicit image scam lands her behind bars 8 hours ago The explosion also propelled the demonstrating officer several metres away from the point of impact.

The loud blast resonated across the school, causing widespread alarm and panic. Anyawut Pothisarn, a representative from the Ruamkatanyu Foundation, said the school was conducting a fire drill at the time of the incident but it remained unknown whether the deceased student was participating in the drill or waiting his turn.

Further inspection revealed that the gas cylinder involved was an ordinary 900-pound unit. After the incident, the remaining students were secured in safe areas as the school premises were temporarily closed to prevent further confusion. Parents were urged to stay calm as the children were safe inside their classrooms while officers carried out their duties in the cordoned-off area. Follow us on :

While the exact cause of the explosion is yet to be confirmed, it is believed that a pressure build-up in the gas cylinder might be the cause. This incident marked a first since these cylinders often contain safety valves. Working assumptions point to possible solar heating leading to pressure expansion,

a phenomenon that can occur even within objects such as the recent news-breaking Titan submarines. However, final conclusions await an expert investigation.

INGLIS EDITION.

Fatal gas cylinder explosion kills student during fire drill in Bangkok Photo of Samantha Rose Samantha Rose9 hours ago 2 A terrifying gas cylinder explosion at a school in Bangkok’s Nang Loeng area during a fire drill resulted in a student’s death and the injury of several others.

Despite swift medical assistance from teachers and fellow students, the severity of the event led to tragic consequences. The local authorities were alerted about the incident by the school’s security staff.

The incident occurred near Government House at around 11.15am. Officers from the Nang Loeng Police Station together with various rescue volunteers promptly arrived to assess the situation and administer aid. Upon arrival,

they spotted injured individuals scattered across the lawn in front of the flagpole. While students and teachers were actively assisting the wounded, one body was discovered near the school’s fence.

The deceased, a 12th-grade student, was flung by the explosive force generated during the fire drill demonstration, Sanook reported. The demonstration began earlier that morning around 11am,

with the appropriate authorities demonstrating fire control procedures and evacuation techniques to the students. This involved opening a 20-kilogram gas cylinder and igniting a controlled fire to show the students how to put out minor fires.

However, a gas leak followed eventually leading to an explosion that claimed the student’s life and injured several others.

Related news Fatal gas cylinder explosion kills student during fire drill in Bangkok | News by Thaiger Blade of betrayal: Estranged husband’s chilling knife attack rattles kanchanaburi 8 hours ago Fatal gas cylinder explosion kills student during fire drill in Bangkok .

News by Thaiger Trans-forming blackmail: Thai transwoman’s explicit image scam lands her behind bars 8 hours ago The explosion also propelled the demonstrating officer several metres away from the point of impact.

The loud blast resonated across the school, causing widespread alarm and panic. Anyawut Pothisarn, a representative from the Ruamkatanyu Foundation,

said the school was conducting a fire drill at the time of the incident but it remained unknown whether the deceased student was participating in the drill or waiting his turn. Further inspection revealed that the gas cylinder involved was an ordinary 900-pound unit.

After the incident, the remaining students were secured in safe areas as the school premises were temporarily closed to prevent further confusion.

Parents were urged to stay calm as the children were safe inside their classrooms while officers carried out their duties in the cordoned-off area. Follow us on : While the exact cause of the explosion is yet to be confirmed, it is believed that a pressure build-up in the gas cylinder might be the cause. This incident marked a first since these cylinders often contain safety valves.

Working assumptions point to possible solar heating leading to pressure expansion, a phenomenon that can occur even within objects such as the recent news-breaking Titan submarines. However, final conclusions await an expert investigation.

Lowycremers2@gmail.com

monniken verduisteren 300 millioen THAI BATH. Door OME JOOP SPREEKT

udonthanicityweblog.NL

DAAR KAN MEN NIET OMHEEN!!!!!!!!

 

Bijdrage van OME JOOP SPREEKT.

Vijf voormalige monniken en een chauffeur van het Pa Thamma Khiri-klooster in de noordoostelijke provincie Nakhon Ratchasima in Thailand zijn vandaag (donderdag) door agenten van de Crime Suppression Division (CSD) naar de provinciale rechtbank gebracht om hun verdere aanhouding te vragen.

Alle vijf de monniken werden twee dagen geleden uit hun ambt gezet en vastgehouden, samen met de chauffeur, nadat ze door de politie waren aangeklaagd wegens verduistering van meer dan 300 miljoen baht aan openbare schenkingen aan het klooster.

Allen hebben de beschuldigingen ontkend.

De voormalige abt van het klooster, Phra Khom, zijn zus, Chuthatip en een andere voormalige monnik, Phra Mor, waren al gearresteerd op verdenking van verduistering. Ongeveer 180 miljoen baht in contanten, goudstaven en ornamenten werden in hun bezit gevonden,

evenals bankrekeningen van Phra Khom en Chuthatip.

De politie doorzocht later het terrein van het klooster en vond 76 miljoen baht in contanten, ongeveer 331 troy ounce goud in staven en sieraden, ter waarde van ongeveer 22 miljoen baht, na ondervraging van vijf monniken en een chauffeur.

Volgens CSD-commandant, generaal-majoor Montri Thetkhan, werden ze door het National Office of Buddhism gevraagd om beschuldigingen van verduistering van openbare schenkingen en wangedrag door de abt in het klooster te onderzoeken.

Verklaringen van enkele monniken leidden tot de ontdekking van de verduisterde openbare donaties.

INGLISH EDETION

Five former monks and a driver from Pa Thamma Khiri Monastery in Thailand’s northeastern province of Nakhon Ratchasima were taken to the provincial court today (Thursday) by agents of the Crime Suppression Division (CSD) to request their further detention.

All five monks were removed from office and detained two days ago, along with the driver, after being charged by police with embezzling more than 300 million baht in public donations to the monastery. All have denied the allegations.

The monastery’s former abbot, Phra Khom, his sister, Chuthatip, and another former monk, Phra Mor, had already been arrested on suspicion of embezzlement. About 180 million baht in cash, gold bars and ornaments were found in their possession, as well as bank accounts belonging to Phra Khom and Chuthatip.

Police later searched the monastery grounds and found 76 million baht in cash, about 331 troy ounces of gold in bars and jewellery, worth about 22 million baht, after questioning five monks and a driver.

According to CSD commander, Major General Montri Thetkhan, they were asked by the National Office of Buddhism to investigate allegations of embezzlement of public endowments and misconduct by the abbot at the monastery.

Statements by some monks led to the discovery of the misappropriated public donations.

 

My name is Lowy Cremers and i am the founder, administrator and editor of the biggest and best weblog in Udonthani . (Udonthanicityweblog.nl) and have been for the last 16 years since i founded it when i moved here from the Netherlands. 

We have over (lowy )insert figure) readers on a daily (weekly) basis. My blog covers all sorts of interesting stories from Thailand and Europe, and is written in Dutch and English. 

I would like you to share my success by offering you the chance to increase your business and advertise your product/service every day on my weblog  for a whole year for the very reasonable price of 1000bht. I can produce an advert for you using the information you supply or you can provide your own that i can download and insert to my pages.

For further information please reply to this email or call me on 08.5002613or even pop in for a coffee and a chat    udonthanicityweblog@gmail.com 

Soi donudom80/4   udonthani 

Thankyou for your time and i look forward to taking your instruction.

Ludovicus Cremers (LOWY)director udonthanicityweblog.nl

PROMOTIE EXAMPLES

https://www.isaanlawyers.com

De beste advocaten van Thailand.

info@isaanlawyers.com

 

Het beste warenhuis van Udonthani.In het centrum van de stad udonthani.

Chanin Chanok soi donudom Udonthani  Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.Luxe kamer in Condo v a   4000 th Bath .

Bij mevrouw Cremers soi donudom  email udonthanicityweblog@gmail.com

 

Thais ontbijt in Soidonudom open van 0700 uur tot 10.00 uur elke dag. Bij mevr Honnybee  Cremers.

Overwinteren in Thailand bij Thais Nederlands echtpaar voor 2 personen met ontbijt 1 maand 12000 thb all in.

Bij meerdere maanden boeken krijgt u 1o procent korting.

Reserveren  verplicht vraag onze voorwaarden op per email.

  0066  085 000 2613

 

Udonthanicityweblog@gmail.com  

 

 

 

Amerikaanse 24 uur wassallon tegen over onze redactie open dag en nacht.

 

 

en droger. Soi donudom udonthani.

Het personeel helpt u gaarne met uw  was.

 

 

Udon ThaniWAWA toers  vip bus met chauffeur1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

Beste pc shop in Landmarkt.

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

zij kunnen alle pc problemen oplossen.

 

 

 

voor uw pc gebeuren.

 

 

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.udonthanicityweblog@gmail.com

Udonthanicityweblog@gmail.com

DE NACHT VAN DE LESBIENES THAILAND,alle potten te samen,door JETJE.HET IS UIT HET LEVEN GEGREPEN.

 

                                         UDONTHANICITYWEBLOG .NL

  DAAR KAN JE NIET OMHEEN!!!!!!

 

             

      INGEZONDEN DOOR JETJE LESBION

 

              

DE NACHT VAN DE LESBIENES THAILAND

 

 

 

 

 

 

 

Hello and Sawadeekab,

Please take a moment of your time to read this:

My name is Lowy Cremers and i am the founder, administrator and editor of the biggest and best weblog in Udonthani . (Udonthanicityweblog.nl) and have been for the last 16 years since i founded it when i moved here from the Netherlands. 

We have over (lowy )insert figure) readers on a daily (weekly) basis. My blog covers all sorts of interesting stories from Thailand and Europe, and is written in Dutch and English. 

I would like you to share my success by offering you the chance to increase your business and advertise your product/service every day on my weblog  for a whole year for the very reasonable price of 1000bht. I can produce an advert for you using the information you supply or you can provide your own that i can download and insert to my pages.

For further information please reply to this email or call me on 08.5002613or even pop in for a coffee and a chat    udonthanicityweblog@gmail.com 

Soi donudom80/4   udonthani 

Thankyou for your time and i look forward to taking your instruction.

Ludovicus Cremers (LOWY)director udonthanicityweblog.nl

PROMOTIE EXAMPLES

https://www.isaanlawyers.com

De beste advocaten van Thailand.

info@isaanlawyers.com

 

Het beste warenhuis van Udonthani.In het centrum van de stad udonthani.

Chanin Chanok soi donudom Udonthani  Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.Luxe kamer in Condo v a   4000 th Bath .

Bij mevrouw Cremers soi donudom  email udonthanicityweblog@gmail.com

 

Thais ontbijt in Soidonudom open van 0700 uur tot 10.00 uur elke dag. Bij mevr Honnybee  Cremers.

Overwinteren in Thailand bij Thais Nederlands echtpaar voor 2 personen met ontbijt 1 maand 12000 thb all in.

Bij meerdere maanden boeken krijgt u 1o procent korting.

Reserveren  verplicht vraag onze voorwaarden op per email.

  0066  085 000 2613

 

Udonthanicityweblog@gmail.com  

 

 

 

Amerikaanse 24 uur wassallon tegen over onze redactie open dag en nacht.

 

 

en droger. Soi donudom udonthani.

Het personeel helpt u gaarne met uw  was.

 

 

Udon ThaniWAWA toers  vip bus met chauffeur1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

Beste pc shop in Landmarkt.

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

zij kunnen alle pc problemen oplossen.

 

 

 

voor uw pc gebeuren.

 

 

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.udonthanicityweblog@gmail.com

Udonthanicityweblog@gmail.com