Gezondheid jaarlijks laten controleren in een Thais hos[pitaal Door Dokter Jhon

Udonthanicityweblog.nl

MEN KAN ER NIET OMHEEN !!!!!

Waar komt dit nieuws vandaan?Door Dokter Jhon.

Gezondheid  is voor een ieder belangrijk.

Hier enkele tips van Dokter Jhon Udonthani.

Vandaag ging de redacteur naar het streek hospitaal voor zijn jaarlijkse algehele checkup.

De dokter  in het hospitaal waar bijna alle Thaise heen gaan begon om 10 uur in het hospitaal  met zijn  afspraken.

Lowy was er al om 0700 uur want je moet eerst inschrijven,bloed af laten nemen en  bloedrudk  opnemen,en gewogen worden.

Dan ga je 2 uur de wacht kamer in ben ben je om 10.uur aan de beurtc voor een goed gesprek met  je arts.Die heeft dan reeds de uitslag  van je bloed afname dat doen.De arts feliciteerde mij omdat ik reeds 20 kg was afgevalen door vooral geen bier meer te drinken had ik dat cn een jaar voor elkaar gekregen,

Toen ik naar Thailand kwam woog ik 97 kg.Dus nu was het nog maar 77 kg.

In de zomer van 2022 overleden meer dan 60.000 vooral oudere Europeanen door zomerse hittegolven. Dat blijkt uit onderzoek van het Barcelona Institute for Global Health, onlangs gepubliceerd in het vakblad Nature Medicine (1). De meeste slachtoffers vielen in Italië, gevolgd door Spanje en Duitsland. Meer dan 55.000 van de hitte-slachtoffers waren ouder dan 65 jaar.

In de eerste week van september 2023 zijn de temperaturen sterk gestegen. Van een hittegolf mag dan geen sprake zijn, toch verhogen temperaturen rond 30°C al het risico op gezondheidsproblemen, vooral bij ouderen. Het is belangrijk om de eerste signalen van hitteziekten tijdig te herkennen. Daarom activeert de Vlaamse overheid haar warmteactieplan (2) en roept ook Rode Kruis-Vlaanderen op om alert te zijn voor blootstelling aan deze sterke 

Bron via huisarts van Udonthanicityweblog.nl

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Ouderen hebben een verminderd dorstgevoel en lopen een groter risico op uitdroging tijdens warme dagen: voldoende drinken is nu extra belangrijk.

In een warme omgeving bestaat de kans dat de warmteproductie te hoog wordt in vergelijking met de warmteafgifte. Symptomen zijn dan:

Deze tekenen wijzen op een hitteslag.

Het Rode Kruis heeft de volgende praktische tips wanneer je onwel wordt door de hitte:

  • Ga naar een koele plek.

  • Verwijder eventueel te warme kleding.

  • Leg natte doeken in de hals, onder de oksels of in de lies.

  • Dompel handen en voeten in koud water.

  • Medicatie is hier niet op zijn plaats.

Als iemand flauwvalt door de warmte, leg hem of haar dan plat op de grond en til eventueel de benen iets omhoog.

  • Zorg ervoor dat de persoon voldoende frisse lucht krijgt en maak kleding die de ademhaling kan bemoeilijken los.

  • Koude kompressen of een vochtig doekje op het voorhoofd kunnen voor verkoeling zorgen.

  • Blijf de ademhaling controleren.

  • Alarmeer de noodcentrale 112 als je het slachtoffer na 2 minuten nog niet kan wekken.

Conclusie

Mensen zijn geneigd om de effecten van hoge temperaturen op de gezondheid te onderschatten. Hitteplannen komen vaak als betuttelend over, maar zijn wel degelijk nodig en nuttig om inwoners, vooral ouderen, te waarschuwen voor de risico’s van fel zonlicht en hoge temperaturen. In 2022 overleden in Europa alleen meer dan 60.000 mensen door acute hitteziekten.

 

 

INGLISH EDITIE.

Udonthanicityweblog.nl
ONE CAN’T GO AROUND IT!!!!!
Where does this news come from?By Doctor Jhon.
Health is important for everyone.
Here are some tips from Doctor Jhon Udonthani.
Today the editor went to the local hospital for his annual general check-up.
The doctor in the hospital where almost all Thais go started his appointments at 10 o’clock in the hospital.
Lowy was already there at 7:00 am because you first have to register, have blood taken, blood pressure taken, and be weighed.
Then you go into the waiting room for 2 hours and at 10 am it is your turn for a good conversation with your doctor. He will then already have the results of your blood test, which they will announce within 2 hours in their own lab.
When I came to Thailand I weighed 97 kg and now it is still 77 kg because I worked on all those Dutch so-called friends outside one by one. Because they were all drunk and gossiping.
like a bunch of old women.
An English friend has come for them and we go fishing almost every week.
Doctor John
In the summer of 2022, more than 60,000 mainly older Europeans died due to summer heat waves. This is evident from research by the Barcelona Institute for Global Health, recently published in the journal Nature Medicine (1). The most victims occurred in Italy, followed by Spain and Germany. More than 55,000 of the heat victims were over 65 years old.

 

Temperatures rose sharply in the first week of September 2023. There may not be a heat wave, but temperatures around 30°C already increase the risk of health problems, especially in the elderly. It is important to recognize the first signs of heat illness in a timely manner. That is why the Flemish government is activating its heat action plan (2) and is also calling on Belgian Red Cross-Flanders to be alert to exposure to this strong

In full sun, use a hat with a wide brim, seek shade regularly and wear opaque clothing
Apply sunscreen to exposed areas of the skin. Use a product with the highest possible protection against both ultraviolet A (UV-A) and UV-B rays (Factor 30 or higher).
Apply sunscreen 30 minutes before going into the sun and repeat this every 2 hours or after exercise (sports, swimming, etc.).
A sunscreen is NOT intended to allow you to sit in the sun for longer; This is intended to protect the skin against burning during the time you are in the sun.
An “after-sun” product is intended to help restore the function and structure of the skin after sunbathing and does not provide protection against sunburn.
Avoid using tanning equipment.
Applying a self-tanning product (lotion or spray) does not protect against sunburn. Additional sun protection is then necessary.
Do not use the sun as a therapy for a skin condition. Some skin conditions improve, but others worsen due to sun exposure. Moreover, the chance of an overdose, and therefore sunburn, is greater than you think.
Source via GP from Udonthanicityweblog.nl
(source Doctor Jhon)
How should you interpret this news?
Elderly people have a reduced feeling of thirst and are at greater risk of dehydration during hot days: drinking enough is now extra important.
In a warm environment there is a chance that heat production will be too high compared to heat output. Symptoms are:
excessive sweating;
dizziness;
headache;
muscle or abdominal cramps.
These signs indicate a heat stroke.
The Red Cross has the following practical tips if you become unwell due to the heat:
Go to a cool place.
Remove any clothing that is too warm.
Place wet cloths on the neck, under the armpits or in the groin.
Immerse hands and feet in cold water.
Medication has no place here.
If someone faints from the heat, lay him or her flat on the floor and, if necessary, raise their legs slightly.
Make sure the person gets enough fresh air and loosen clothing that could make breathing difficult.
Cold compresses or a damp cloth on the forehead can provide cooling.
Continue to monitor breathing.
Alert the emergency center 112 if you cannot wake the victim after 2 minutes.
Conclusion
People tend to underestimate the effects of high temperatures on health. Heat plans often come across as patronizing, but are necessary and useful to warn residents, especially the elderly, about the risks of bright sunlight and high temperatures. In 2022, more than 60,000 people died in Europe alone from acute heat illnesses.

Gezien 434 keer .

Lowy2@gmail.com

 

Oudere echtpaar beroofd van 100.000 th Bath door coconoten kopers.Door redactie

Bejaard echtpaar in Udon Thani voor 100.000 baht opgelicht door nepkopers van kokosnoten

 

UDONTHANICITYWEBLOG.NL

MEN KAN NER NIET OMHEEN.ALTIJD MET LAATSTE NEWS HET EERSTE ONLINE !!!!

Van de Directie

Twee vrouwelijke dieven hebben een ouder echtpaar opgelicht met ruim 100.000 baht aan contant geld en goud, nadat ze zijn vertrouwen hadden gewonnen door zich voor te doen als kopers van kokosnoten.

Het incident vond gisteren, 11 september, plaats in Nong Han, Udon Thani, en de slachtoffers hebben opgeroepen tot politie-interventie.
Rung Wachnarat meldde dat hij op 8 september, rond lunchtijd, thuis was toen twee vrouwen, die moeder en dochter leken te zijn, op een motorfiets arriveerden.

Ze vroegen om kokosnoten van hem te kopen, en terwijl de 76-jarige de kokosnoten ging rapen, vroeg een van de vrouwen of ze naar het toilet mochten.

Hij wees haar naar het buitentoilet, maar ze beweerde dat het te moeilijk was om te gebruiken en vroeg of ze in plaats daarvan het binnentoilet mocht gebruiken.

Rung Wachnarat, Afbeelding met dank aan Khaosod Online
Rung vervolgde en zei dat terwijl hij de kokosnoten verzamelde, de andere vrouw hem in gesprek hield en naar zijn familie en hun verblijfplaats vroeg.

 

Elderly couple in Udon Thani conned out of 100,000 baht by fake coconut buyers

Two female thieves conned an elderly couple out of more than 100,000 baht in cash and gold, after gaining his trust by posing as coconut buyers. The incident took place in Nong Han, Udon Thani yesterday, September 11, and the victims have appealed for police intervention.

Rung Wachnarat reported that on September 8, around lunchtime, he was at home when two women, appearing to be mother and daughter, arrived on a motorcycle. They asked to buy coconuts from him, and while the 76 year old went to gather the coconuts, one of the women asked to use the toilet.

He pointed her towards the outside toilet, but she claimed it was too difficult to use and asked to use the indoor one instead.

Elderly FraudRung Wachnarat, Image courtesy of Khaosod Online

Rung continued, saying that while he was gathering the coconuts, the other woman kept him engaged in conversation, asking about his family and their whereabouts.

Gezien 331 keer

  Lowy2@gmail.com

Colombiaanse inbrekers gepakt in Thailand,Door bijdrage ALCAPONE

 

 

 

 

 

Pedofiele abt beschuldigd van onfatsoenlijke, sadistische daden tegen jong meisje.

 

UDONTHANICITYWEBLOG.NL

DAAR KAN MEN NIET OMHEEN.!!!!!

Een bijdrage van Jetje uit Bangkok (Bron Thaiger)

Pedofiele abt beschuldigd van onfatsoenlijke, sadistische daden tegen jong meisje.

Foto van Petch Petpailin Petch Petpailin11 uur geleden 1 minuut gelezen deel dit artikel Een 70-jarige abt  (monk)van een tempel in de Isaan-provincie Udon Thani ontvluchtte de plaats van aanbidding nadat hij werd beschuldigd van het plegen van onfatsoenlijke, sadistische daden tegen een 11-jarig meisje.

De moeder van het jonge slachtoffer onthulde aan Channel 3 dat haar dochter de vermeende pedofiele abt via zijn kleindochter had ontmoet. De vrienden van het slachtoffer vertelden haar dat de monnik haar geld zou geven als ze hem zou bezoeken.

Tijdens het bezoek zou het meisje seksueel zijn misbruikt door de abt. De abt beet naar verluidt in de vagina en borsten van het meisje en gaf haar vervolgens 100 baht voor haar tijd voordat ze haar vrijliet.

Volgens de moeder van het slachtoffer hield haar dochter de kwestie aanvankelijk geheim omdat de kleindochter van de abt dreigde haar te vermoorden als zij de onfatsoenlijke daad aan het licht zou brengen. De vrienden van het slachtoffer dwongen haar van april tot afgelopen zaterdag, 2 september, de abt te ontmoeten.

 

Inglish udonthanicityweblog.nl

Pedophile abbot accused of comitting indecent, sadistic acts against young girl Photo of Petch Petpailin Petch Petpailin11 hours ago 1 minute read Share this article Photo via Facebook/ Page 3 News Photo via Facebook/ Page 3 News.

A 70 year old abbot of a temple in the Isaan province of Udon Thani fled the place of worship after being accused of committing indecent, sadistic acts against an 11 year old girl. The young victim’s mother revealed to Channel 3 that her daughter had met the alleged pedophile abbot through his granddaughter.

The victim’s friends told her that the monk would give her money if she visited him. Upon the visit, the girl was allegedly sexually assaulted by the abbot. The abbot reportedly bit the girl’s vagina and breasts and then gave her 100 baht for her time before releasing her.

According to the victim’s mother, her daughter initially kept the issue secret because the abbot’s granddaughter threatened to kill her if she exposed the indecent act. The victim’s friends forced her to meet the abbot from April until last Saturday, September 2

Gezien 58 keer

Lowy2@gmail.com

 

Thaise man heeft via een romantise zwendel 2.6 miljoen Thai Bath van een vrouw afgetroggeld. Door redactie

Het Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) heeft een Thaise man gearresteerd die een romantische zwendel pleegde waarbij hij een nepprofiel op sociale media van een vrouw gebruikte om bijna 2,6 miljoen baht van een slachtoffer af te troggelen. De arrestatie vond plaats naar aanleiding van een klacht die een slachtoffer vorig jaar had ingediend.

Het slachtoffer onthulde dat de oplichter het profiel van een aantrekkelijke vrouw gebruikte om hem te benaderen op een social media platform. De oplichter nodigde het slachtoffer uit om in cryptocurrency te investeren en beloofde een hoog rendement van 50%. Nadat het slachtoffer interesse had getoond, stuurde de oplichter hem een website ter registratie. In het begin leverde de investering het slachtoffer een hoge winst op en kon hij zonder complicaties geld opnemen.

Op basis hiervan heeft het slachtoffer 2,58 miljoen baht naar de website overgemaakt om meer winst te maken. Hij kreeg echter met steeds meer voorwaarden te maken toen hij zijn geld wilde opnemen. De website vereiste dat hij belasting moest betalen, opnamekosten moest betalen of meer moest investeren om toegang te krijgen tot zowel de initiële investering als de winst

INGLISH weblog Udonthani.

The Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) arrested a Thai man operating a romance scam using a fake social media profile of a woman to dupe nearly 2.6 million baht from a victim. The arrest was made following a complaint filed by a victim last year. The victim revealed that the scammer used the profile of an attractive woman to approach him on a social media platform.

The scammer invited the victim to invest in cryptocurrency, promising a high return of 50%. After the victim expressed interest, the scammer sent him a website for registration. In the beginning, the investment gave the victim a high profit and he could withdraw money without any complications. On the back of this, the victim transferred 2.58 million baht into the website to gain more profit.

However, he faced more and more conditions when he wanted to withdraw his money. The website required him to pay taxes, pay withdrawal fees, or invest more to access both the initial investment and profits

Hi , Hello and Sawadeekab,

Please take a moment of your time to read this:

My name is Lowy Cremers and i am the founder, administrator and editor of the biggest and best weblog in Udonthani . (Udonthanicityweblog.nl) and have been for the last 16 years since i founded it when i moved here from the Netherlands. 

We have over (lowy )insert figure) readers on a daily (weekly) basis. My blog covers all sorts of interesting stories from Thailand and Europe, and is written in Dutch and English. 

I would like you to share my success by offering you the chance to increase your business and advertise your product/service every day on my weblog  for a whole year for the very reasonable price of 1000bht. I can produce an advert for you using the information you supply or you can provide your own that i can download and insert to my pages.

For further information please reply to this email or call me on 08.5002613or even pop in for a coffee and a chat    udonthanicityweblog@gmail.com 

Soi donudom80/4   udonthani 

Thankyou for your time and i look forward to taking your instruction.

Ludovicus Cremers (LOWY)director udonthanicityweblog.nl

PROMOTIE EXAMPLES

https://www.isaanlawyers.com

De beste advocaten van Thailand.

info@isaanlawyers.com

 

Het beste warenhuis van Udonthani.In het centrum van de stad udonthani.

Chanin Chanok soi donudom Udonthani  Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.Luxe kamer in Condo v a   4000 th Bath .

Bij mevrouw Cremers soi donudom  email udonthanicityweblog@gmail.com

 

Thais ontbijt in Soidonudom open van 0700 uur tot 10.00 uur elke dag. Bij mevr Honnybee  Cremers.

Overwinteren in Thailand bij Thais Nederlands echtpaar voor 2 personen met ontbijt 1 maand 12000 thb all in.

Bij meerdere maanden boeken krijgt u 1o procent korting.

Reserveren  verplicht vraag onze voorwaarden op per email.

  0066  085 000 2613

 

Udonthanicityweblog@gmail.com  

 

 

 

Amerikaanse 24 uur wassallon tegen over onze redactie open dag en nacht.

 

 

en droger. Soi donudom udonthani.

Het personeel helpt u gaarne met uw  was.

 

 

Udon ThaniWAWA toers  vip bus met chauffeur1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

Beste pc shop in Landmarkt.

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

zij kunnen alle pc problemen oplossen.

 

 

 

voor uw pc gebeuren.

 

 

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.udonthanicityweblog@gmail.com

Gezien 132 keer

email   Lowy2@gmail.com

Thais leren spreken is het zelfde als een kat leren piano te bespelen.Door redacteur Lowy cremers

UDONTHANICITYWEBLOG.NL

DAAR KAN MEN NIET OMHEEN !!!!

Een bijdrage van de redactie

Dagelijks kom je ze tegen de Nederlanders die zo nodig Thais willen leren.

Ondergetekende ziet en hoord ze dikwijls hun uitspraken  in het zgn Thais proberen uit te spreken.
Voorbeeld  mijn vrouw een echte Thaise  probeert de Nederlandse beller die zgn Thais sprak te verstaan. Nadat ze zijn geleerd Thais niet kon verstaan  heeft ze de verbinding verbroken.

Deze maneen Nederlander probeerde haar in het Thais te spreken,maar mijn lieve vrouw kon er geen touw aan vastknopen.
En zo zijn er meer van dit soort Nederlanders die bij hoog en laag beweren dat zij de Thaise taal goed kennen,maar niets is minder waar.Deze mensen geloven in hun eigen waanbelevingen.

Ook is het zo dat Thais een taal is die moeiloijk te leren is en makkelijk te vergeten is.Ik als man die zo wat de hele wereld heb gezien kan maar tot een conclusie komen ,spreek  gewoon Engels  das de wereld taal.

Mijn Thaise vrouw kon in 6 maanden  zo goed Engels da ze  nu met elke Farang Engels kan spreken.Ik heb haar dat geleerd en ben geen leeraar,maar ja in bed kan je de thais echt alles leren.Wij commuseren dagelijks perfect in het Engels.

Vergeet dat Thais leren en breng je vrouw of vriendin de Engelse taal bij.

 

Man maakt amok in isaan restaurant en is gearesteerd, ,door anonieme tb lezer

UDONTHANICITYWEBLOG.NL

DAAR KAN MEN NIET OMHEEN!!!!

Een bijdrage van een lezer uit Thailandblog naam anoniem!

Een buitenlandse man in Pattaya werd vandaag in de vroege uren gearresteerd omdat hij een scène had veroorzaakt in een Isaan-restaurant aan Third Road. Volgens de politie was de man waarschijnlijk dronken.
Op 23 maart om 03.00 uur ondernam de politie van Pattaya onmiddellijk actie na ontvangst van een melding van een storende buitenlandse toerist die onrust veroorzaakte en eigendommen beschadigde in een restaurant gelegen langs Pattaya Third Road.
Toen de agenten ter plaatse arriveerden, troffen ze een shirtloze, gespierde buitenlandse man van ongeveer 35 tot 40 jaar oud aan die schreeuwend door het restaurant rende en er naar verluidt verward en dronken uitzag.
Een Thaise ooggetuige genaamd “Mix”, 42, vertelde aan The Pattaya News dat de man plotseling uit het niets van de straat kwam rennen en probeerde de keuken van het restaurant binnen te dringen. Hij had andere klanten bang gemaakt en volgens Mix ook het eigendom van de plaats beschadigd. Hij was geen klant en had niets gekocht en niemand in het restaurant herkende hem, zei het personeel van het eetcafé tegen de politie.
De man schreeuwde en schreeuwde en negeerde herhaalde verzoeken om te vertrekken, dus werd de politie gebeld.
De aanwezigheid van de politie dreef de man ertoe zich naar de tweede verdieping van het restaurant te haasten om zich te verstoppen. De autoriteiten konden hem uiteindelijk echter onderwerpen en in de boeien slaan, met de hulp van veel lokale bewoners vanwege zijn kracht. De man was ongeveer 35-40 jaar oud, had een onbekende nationaliteit en had geen identiteitsbewijs of portemonnee. Hij werd naar het politiebureau van Pattaya gebracht om te worden aangeklaagd.
Niemand raakte gewond door het incident, hoewel de man door bleef schreeuwen en schreeuwen een scène op het politiebureau veroorzaakte en door de politie werd omschreven als niet meewerkend en in een staat van woede.
De politie was van plan de man in een cel vast te houden totdat hij nuchter werd en ze meer informatie over zijn identiteit zouden kunnen verkrijgen en juridische aanklachten zouden kunnen overwegen. Het was niet bekend of er alcohol- of drugstests zouden worden uitgevoerd.

INGLISH EDITIE

A foreign man in Pattaya was arrested in today’s early hours for causing a scene at an Isaan restaurant on Third Road. Police said the man was likely intoxicated.

At 3 AM on March 23rd, Pattaya Police took prompt action upon receiving a report of a disruptive foreign tourist causing a disturbance and damaging property at a restaurant situated along Pattaya Third Road.

When the officers arrived at the site, they found a shirtless, muscular foreign man around 35 to 40 years old running around in the restaurant shouting, reportedly looking confused and intoxicated.

A Thai eyewitness named “Mix,” 42, told The Pattaya News that the man suddenly came running out of nowhere from the street and tried to enter the restaurant’s kitchen. He had scared other customers and also damaged the place’s property, according to Mix. He was not a customer and had not purchased anything and nobody at the restaurant recognized him, said the staff of the eatery to the police.

The man was screaming and yelling and ignored repeated requests to leave so the police were called.

The presence of police drove the man to scurry to the restaurant’s second floor to hide. However, the authorities eventually could subdue and handcuff him, with the help of many locals due to his strength. The man was about 35-40 years old with unknown nationality and no identification or wallet. He was taken to the Pattaya Police Station to face charges.

Nobody was injured by the incident although the man continued to cause a scene at the police station by screaming and yelling and was described by police as uncooperative and in a state of rage.

Police planned to hold the man in a cell until he sobered up and they would be able to seek more information on his identity and consider legal charges. It was unknown if alcohol or drug tests would be conducted.

Gezien 434 keer

Lowy2@gmail.com

 

 

Pak mij als je kan uitspraak van een aanrander door AlCapone

UDONTHANICITYWEBLOG.NL

MEN KAN ER NIET OMHEEN!!!!

Wij zijn al ruim 15 jaar de beste weblog van Thailand,met ruim 5000 vaste lezers volgers wereldwijd.

Wij plaatsen uw reacties gaarne maar registreren niets een email is voldoende.

Op andere weblog geweigerd stuur het ons toe wij plaatsen alles ,mag zelfs anoniem

Wij steken voor niemand de kop in het zand

Mensen die voor ons zijn dat zijn lezers/volgers.

Voor mensen die tegen ons zijn belonen we met deze gratis spreuk

Een bijdrage van AlCapone onze misdaad man Bangkok

De politie heeft gisteren een verkrachter gearresteerd die een 17-jarig meisje fysiek en seksueel heeft misbruikt in de provincie Pathum Thani, vlakbij Bangkok. De zedendelinquent beschimpte voorafgaand aan de arrestatie ook de politie en zei: “Je zult mij nooit betrappen.”
De familie van het slachtoffer diende een klacht in tegen de vermeende verkrachter, de 29-jarige Suppakarn “Ohm” Khansantier, nadat het tienerslachtoffer in een spiraal van depressie was beland nadat ze op 11 augustus seksueel was misbruikt. Het slachtoffer onthulde aan agenten dat ze Ohm had ontmoet op een datingaanvraag en besloot met hem te praten terwijl hij op zijn biografie claimde dat hij een heer was.
Na vier dagen praten, maakte Ohm een afspraak om te lunchen in een plaatselijk restaurant vlakbij zijn huis. Het slachtoffer belde voorafgaand aan de date bij de zedendelinquent. Ohm deed alsof hij het toilet in zijn huis moest gebruiken en nodigde het slachtoffer uit om binnen op hem te wachten. Toen kwam Ohm dichterbij en raakte de handen van het slachtoffer aan, waardoor ze bang werd, dus probeerde ze zichzelf te verontschuldigen.
Ohm trok haar vervolgens naar zijn slaapkamer, waar hij naar verluidt haar armen en benen aan elkaar bond voordat hij haar meer dan drie uur lang seksueel misbruikte. Hij nam ook een video op van de seksuele activiteiten om haar te chanteren. Het slachtoffer verklaarde dat Ohm dreigde de video’s online te delen als zij zijn daden openbaar zou maken.

De web log is ook in het Inglish

Police arrested a rapist yesterday who physically and sexually assaulted a 17 year old girl in Pathum Thani province near Bangkok. The sex offender also taunted the police prior to the arrest, saying, “You will never catch me.”

The family of the victim filed a complaint against the alleged rapist, 29 year old Suppakarn “Ohm” Khansantier, after the teenage victim descended into a spiral of depression after she was sexually assaulted on August 11. The victim revealed to officers that she met Ohm on a dating application and decided to talk to him as he put a claim on his bio saying he was a gentleman.

After talking for four days, Ohm made a date to have lunch at a local restaurant near his house. The victim called at the sex offender’s home prior to the date. Ohm pretended that he needed to use the toilet inside his home and invited the victim to wait for him inside. Then Ohm approached and touched the victim’s hands, making her scared, so she tried to excuse herself.

Ohm then pulled her into his bedroom where he allegedly tied her arms and legs together before he sexually assaulted her for over three hours. He also recorded a video of the sexual activities to blackmail her. The victim stated that Ohm threatened to share the videos online if she exposed his actions.

 

GEZIEN 173 keer

Lowy2@gmail.com

==================================================================================