Duizenden agressieve apen overspoelen Thaise stad:Het is uit het leven gegrepen door Monkeyman,

 

Udonthanicityweblog.nl

Daar kan men niet omheen.!!!!!!!

Wij zijn met ruim 5000 vaste lezers/volgers/fans de beste Thailand weblog wereldwijd.

Altijd het laatste nieuws als eerste online.

Een bijdrage van Monkeyman uit Lopburi

Gelezen 771 keer!!!

Duizenden agressieve apen overspoelen Thaise stad: ’Wij zitten opgesloten, terwijl apen de straat overnemen’

LOPBURI – In de Thaise stad Lopburi hebben inwoners huizen gebarricadeerd, houden winkeliers de deuren gesloten en blijven toeristen weg nadat zowat 3.500 makaken het stadscentrum hebben ingepalmd.

Inwoners van de Thiase stad Lopburi zijn dagelijks in gevecht met de aggressieve apen.

Sinds de coronacrisis worden de apen in Lopburi minder gevoederd door toeristen, waardoor de dieren niet alleen inventiever, maar ook agressiever zijn geworden. “Nu de toeristen wegblijven, vechten de primaten steeds vaker met mensen voor voedsel om te overleven”, weet dierenarts Supakarn Kaewchot. “De makaken waren er aan gewend geraakt dat toeristen ze voederen en de stad biedt geen ruimte voor hen om voor zichzelf te zorgen”, zegt Kaewchot. Lokale ambtenaren hebben de voorbije jaren geprobeerd om het aantal apen onder controle te houden door massale sterilisatieprogramma’s uit te rollen, zonder veel succes.

.

De apen in Lopburi worden minder gevoederd door toeristen sinds corona, waardoor de dieren niet alleen inventiever, maar ook agressiever zijn geworden.

No-go zones

Buurtbewoners probeerdende dieren eerst nog op afstand te houden met snoepjes, frisdrank en ontbijtgranen, maar dat plan leek de primaten alleen maar gewelddadiger te maken. “Van energierijk voedsel boordevol suiker is bekend dat dit apen seksueel actiever maakt”, zegt natuurbeheerder Suttipong Kamtaptim.

Verschillende delen van de stad, waar rivaliserende apenbendes met elkaar in de clinch gaan, werden door de plaatselijke autoriteiten uitgeroepen tot no-go zones. “De makaken zijn hongeriger en agressiever dan voorheen”, zegt marktkramer Somsaksri Janhon. “Ze pakken alles wat ze kunnen.”

Verschillende delen van de stad, waar rivaliserende apenbendes met elkaar in de clinch gaan, werden door de plaatselijke autoriteiten uitgeroepen tot no-go zones.

De agressieve primaten zijn overal: ze zitten op de daken, klaar om aan te vallen, maken ruzie op de weg en stelen uit auto’s. Ze betreden gebouwen en dwingen de plaatselijke bevolking om hun huizen te ontvluchten of zich er te verschuilen. “Wij zitten opgesloten in een kooi, terwijl de apen de straat overnemen”, zegt Kuljira Taechawattanawanna, die in Lopburi woont. De vrouw heeft haar terras afgeschermd om te vermijden dat de apen haar huis binnendringen op zoek naar voedsel.

Udonthanicityweblog.nl

There is no way around that.!!!!!!!

With more than 5,000 regular readers/followers/fans, we are the best Thailand weblog worldwide.

Always the first online with the latest news.

A contribution from Monkeyman from Lopburi

Read 771 times!!!

Thousands of aggressive monkeys flood Thai city: ‘We are locked up, while monkeys take over the streets’

LOPBURI –  In the Thai city of Lopburi, residents have barricaded houses, kept shopkeepers closed and tourists stayed away after about 3,500 macaques took over the city center.

Residents of the Thai city of Lopburi are in daily battle with the aggressive monkeys.

Since the corona crisis, the monkeys in Lopburi have been fed less by tourists, which has made the animals not only more inventive, but also more aggressive. “Now that the tourists are staying away, the primates are increasingly fighting with people for food to survive,” says veterinarian Supakarn Kaewchot.

“The macaques had become accustomed to tourists feeding them and the city does not provide space for them to fend for themselves,” says Kaewchot. Local officials have tried in recent years to control the monkey population by rolling out mass sterilization programs, without much success.

.

The monkeys in Lopburi have been fed less by tourists since corona, which has made the animals not only more inventive, but also more aggressive.

No go zones

Local residents first tried to keep the animals at bay with sweets, soft drinks and breakfast cereals, but that plan only seemed to make the primates more violent. “Energy-rich foods packed with sugar are known to make monkeys more sexually active,” said wildlife manager Suttipong Kamtaptim.

Several parts of the city, where rival monkey gangs clash, have been declared  no-go zones by local authorities. “The macaques are hungrier and more aggressive than before,” says market vendor Somsaksri Janhon. “They take everything they can.”

Several parts of the city, where rival monkey gangs clash, have been declared no-go zones by local authorities.

The aggressive primates are everywhere: they sit on rooftops, ready to attack, argue on the road and steal from cars. They enter buildings and force locals to flee or hide from their homes. “We are locked in a cage while the monkeys take over the streets,” says Kuljira Taechawattanawanna, who lives in Lopburi. The woman has shielded her terrace to prevent the monkeys from entering her house in search of food.

Udonthanicityweblog@gmail,com