Sadistic Thai father confesses to killing five children in chilling case Photo of Petch Petpailin Petch Petpailin4 mins ago 5 minutes read Share this article Photo via Facebook/ ที่นี่บ้านน้ำพุ Photo via Facebook/ ที่นี่บ้านน้ำพุ Police officers further questioned the sadistic Thai father who brutally murdered his two year old daughter and confessed to the abuse and killing of four more of his five children from another marriage. Officers from Bang Khen Police Station disclosed disturbing details surrounding the tragic demise of two year old Natekwansuda “Model” Songsaeng to the media. The police confirmed that Songsak Songsaeng typically carried out these acts of violence against the children when his wife, Sunan Nahuanin, was not at home. Songsak admitted to the police that he harboured a strong aversion to the sound of children crying, which drove him to inflict brutal harm on them each time they shed tears. A thorough examination of Songsak’s mental health history has revealed that he had previously received treatment for mental health issues. In a previous report, officers stated that Songsak had nine children with four different wives, but they later updated the press, indicating that he had ten children. His relationships with these wives overlapped considerably, leading to the children being of similar ages.

M van Gerwen voor 5x wereldkampioen door Ome Joop Spreekt

UDONTHANICITYWEBLOG.NL

DAAR KAN MEN NIET OMHEEN  !!!!!

Een bijdrage van Ome Joop Spreekt

M VAN GERWEN VOOR 5 e MAAL WERELDKAMPIOEN !

Michael Van Gerwen kwam langzaam uit de startblokken, maar hij kreeg zijn bod voor een vierde Wereldkampioenschap Darts een winnende start toen hij de derde ronde inging. De Nederlander heeft er de afgelopen jaren de gewoonte van gemaakt om in zijn openingsronde op het toernooi een set te verliezen, en dat deed hij opnieuw toen Chas Barstow de opener pakte.

INGLISH EDITIE

Michael Van Gerwen was slow out of the blocks but he got his bid for a fourth World Darts Championship off to a winning start as he moved into the third round.

The Dutchman has made a habit of losing a set in his opening round at the tournament in recent years, and he did so again as Chas Barstow took the opener.

GEZIEN 444 keer

  Lowy2@gmail.com  

 

 

UDONTHANI CITYWEBLOG.NL

MEN KAN ER NIET OMHEEN  !!!!!!!

EEN BIJDRAGE VAN DE REDACTIE.

Wist u dat mevr Cremers een klein bed and breakfast  heeft.

Wist u dat men er Thais en Nederlands en Engels spreekt.
Wat kost een maand overnachten inclusief breakfast  Thais of Nederlands voor 2 per sonen netto 12000 TH Bath

Wist u dat we over een nieuwe auto beschikken en u op Airport kunnen ophalen en brengen.

De kamers liggen in een beveiligde omgeving.

Wij beschikken over een buitenkeuken en kunnen u  naar elke plaats vervoeren tot vaan grens vietnam.

Wist u dat we auto met chauffeur voor u beschikbaar hebben  tegen lage prijs.

Uw kamer bestaat uitc 2 persoons bed airco badkamer tv en wifi en internet.Wist u dat we ook nog 27 apartementen bemiddelen  in een condo.

Als u in maand december huurt bij mevr Cremers u 10  rocent korting krijgt. Oktober en November is reeds volgeboekt.

Onze kamers zijn Rolstoel aangepast.Reserveren verplicht

 

UDONTHANI CITYWEBLOG.NL
ONE CAN’T GO AROUND IT !!!!!!!
A CONTRIBUTION FROM THE EDITORIAL.
Did you know that Mrs Cremers has a small bed and breakfast?
Did you know that people speak Thai, Dutch and English?
What does a month’s overnight stay including breakfast cost? Thai or Dutch for 2 persons net 12000 TH Bath
Did you know that we have a new car and can pick you up and take you to the airport?
The rooms are located in a secure area.
We have an outdoor kitchen and can transport you to any place up to the Vietnam border.
Did you know that we have a car with driver available for you at a low price?
Your room consists of a double bed, air conditioning, bathroom, TV, WiFi and internet. Did you know that we also mediate 27 apartments in a condo.
If you rent from Mrs. Cremers in December, you will receive a 10 percent discount. October and November are already fully booked.
Our rooms are wheelchair accessible. Reservations required, ask conditions.
Pets not allowed.

GEZIEN 45 keer

  Lowy2@gmail.com

kijk en vergelijk de prijzen tussen Nederland en Thailand in 2023 door pietje Bell

UDONTHANICITYWEBLOG.NL

MEN KAN ER NIET OMHEEN !!!!!


REEDS 15  JAAR ZIJN WIJ IN THAILAND DE BESTE WEBLOG.

MET RUIM  5000- VASTE LEZERS/VOLGERS WERELDWIJD.

BIJ ONS PLAATSEN WE UW BERICHTEN GAARNE.DESNOODS ANONIEM WE REGISTREREN NIETS.GEWEIGRD OP ANDERE BLOG?STUUR HET ARTIKEL ONS TOE EN U STAAT DIRECT ONLINE DESNOODS MET ANDERE NAAM OP VERZOEK!!

EEN BIJDRAGE VAN ONZE ANONIEME LEZER/VOLGER  PIETJE BELL UIT BANGKOK.
Kosten vergelijk Nederland-THAILAND.

NEDERLAND…………….                 THAILAND

AUTOBELASTING NEDERLAND pmaand 75 euro……………………………………….10 Euro

BENZINE PER LITER……………………………1.75………………………………………………..1 euro
Auto middenklasse alrisk verzekering……..75  euro per maand………………………… 25 pm

Electra per maand in Nederland …………….75 euro per maand………………………….45 pm

Gebruik gas in huis verwarming etc………..160 euro per maand……………………….. 80 pm

Boodschappen gemiddel 2personen……….450 euro per maand………………………..140 pm

2 PERSONEN uit eten restaurant…………..70 euro……………………………………………15 euro

kleding per persoon compleet ………………..135 euro…………………………………………..90 Euro

BIER IN CAFE……………………………………..3.50………………………………………………….1.90 euro

TV internet incl glasvezel kabel………………90 euro per maand……………………………    36 euro

Huurwoning gemiddeld in NL……………..560 euro  per maand……………………………….290 pm

Hondenbelasting…………….per hond …..  12 euro per maand……………………………….  Nihil

Waterleiding drinkwater etc………165,0 pm………………………………………………………..0.72 euro
Bed and Breakfast    ………………,,,,,,,,,,,,,,,,,,77 euro per maand………………………………40.00 euro per maand

Hotel overnachten gemiddeld ………………….102 per nacht…………………………………..  40.00 prer nacht 2 personen

Bus stads vervoer per rit…………………………..175 per rit zone………………………………….0.60 per rit

Treinreis  125 km retour ……………………………45 .oo euro ……………………………………..   20.00 euro

DIT ZIJN NOG MAAR ENKELE VOOR DELEN  EN VERSCHIL IN PRIJS TUSSEN NEDERLAND EN THAILAND ONDERZOCHT DOOR PIETJE BELL

Gezien 51 keer

  Lowy2@gmail.com

 

Gezondheid jaarlijks laten controleren in een Thais hos[pitaal Door Dokter Jhon

Udonthanicityweblog.nl

MEN KAN ER NIET OMHEEN !!!!!

Waar komt dit nieuws vandaan?Door Dokter Jhon.

Gezondheid  is voor een ieder belangrijk.

Hier enkele tips van Dokter Jhon Udonthani.

Vandaag ging de redacteur naar het streek hospitaal voor zijn jaarlijkse algehele checkup.

De dokter  in het hospitaal waar bijna alle Thaise heen gaan begon om 10 uur in het hospitaal  met zijn  afspraken.

Lowy was er al om 0700 uur want je moet eerst inschrijven,bloed af laten nemen en  bloedrudk  opnemen,en gewogen worden.

Dan ga je 2 uur de wacht kamer in ben ben je om 10.uur aan de beurtc voor een goed gesprek met  je arts.Die heeft dan reeds de uitslag  van je bloed afname dat doen.De arts feliciteerde mij omdat ik reeds 20 kg was afgevalen door vooral geen bier meer te drinken had ik dat cn een jaar voor elkaar gekregen,

Toen ik naar Thailand kwam woog ik 97 kg.Dus nu was het nog maar 77 kg.

In de zomer van 2022 overleden meer dan 60.000 vooral oudere Europeanen door zomerse hittegolven. Dat blijkt uit onderzoek van het Barcelona Institute for Global Health, onlangs gepubliceerd in het vakblad Nature Medicine (1). De meeste slachtoffers vielen in Italië, gevolgd door Spanje en Duitsland. Meer dan 55.000 van de hitte-slachtoffers waren ouder dan 65 jaar.

In de eerste week van september 2023 zijn de temperaturen sterk gestegen. Van een hittegolf mag dan geen sprake zijn, toch verhogen temperaturen rond 30°C al het risico op gezondheidsproblemen, vooral bij ouderen. Het is belangrijk om de eerste signalen van hitteziekten tijdig te herkennen. Daarom activeert de Vlaamse overheid haar warmteactieplan (2) en roept ook Rode Kruis-Vlaanderen op om alert te zijn voor blootstelling aan deze sterke 

Bron via huisarts van Udonthanicityweblog.nl

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Ouderen hebben een verminderd dorstgevoel en lopen een groter risico op uitdroging tijdens warme dagen: voldoende drinken is nu extra belangrijk.

In een warme omgeving bestaat de kans dat de warmteproductie te hoog wordt in vergelijking met de warmteafgifte. Symptomen zijn dan:

Deze tekenen wijzen op een hitteslag.

Het Rode Kruis heeft de volgende praktische tips wanneer je onwel wordt door de hitte:

  • Ga naar een koele plek.

  • Verwijder eventueel te warme kleding.

  • Leg natte doeken in de hals, onder de oksels of in de lies.

  • Dompel handen en voeten in koud water.

  • Medicatie is hier niet op zijn plaats.

Als iemand flauwvalt door de warmte, leg hem of haar dan plat op de grond en til eventueel de benen iets omhoog.

  • Zorg ervoor dat de persoon voldoende frisse lucht krijgt en maak kleding die de ademhaling kan bemoeilijken los.

  • Koude kompressen of een vochtig doekje op het voorhoofd kunnen voor verkoeling zorgen.

  • Blijf de ademhaling controleren.

  • Alarmeer de noodcentrale 112 als je het slachtoffer na 2 minuten nog niet kan wekken.

Conclusie

Mensen zijn geneigd om de effecten van hoge temperaturen op de gezondheid te onderschatten. Hitteplannen komen vaak als betuttelend over, maar zijn wel degelijk nodig en nuttig om inwoners, vooral ouderen, te waarschuwen voor de risico’s van fel zonlicht en hoge temperaturen. In 2022 overleden in Europa alleen meer dan 60.000 mensen door acute hitteziekten.

 

 

INGLISH EDITIE.

Udonthanicityweblog.nl
ONE CAN’T GO AROUND IT!!!!!
Where does this news come from?By Doctor Jhon.
Health is important for everyone.
Here are some tips from Doctor Jhon Udonthani.
Today the editor went to the local hospital for his annual general check-up.
The doctor in the hospital where almost all Thais go started his appointments at 10 o’clock in the hospital.
Lowy was already there at 7:00 am because you first have to register, have blood taken, blood pressure taken, and be weighed.
Then you go into the waiting room for 2 hours and at 10 am it is your turn for a good conversation with your doctor. He will then already have the results of your blood test, which they will announce within 2 hours in their own lab.
When I came to Thailand I weighed 97 kg and now it is still 77 kg because I worked on all those Dutch so-called friends outside one by one. Because they were all drunk and gossiping.
like a bunch of old women.
An English friend has come for them and we go fishing almost every week.
Doctor John
In the summer of 2022, more than 60,000 mainly older Europeans died due to summer heat waves. This is evident from research by the Barcelona Institute for Global Health, recently published in the journal Nature Medicine (1). The most victims occurred in Italy, followed by Spain and Germany. More than 55,000 of the heat victims were over 65 years old.

 

Temperatures rose sharply in the first week of September 2023. There may not be a heat wave, but temperatures around 30°C already increase the risk of health problems, especially in the elderly. It is important to recognize the first signs of heat illness in a timely manner. That is why the Flemish government is activating its heat action plan (2) and is also calling on Belgian Red Cross-Flanders to be alert to exposure to this strong

In full sun, use a hat with a wide brim, seek shade regularly and wear opaque clothing
Apply sunscreen to exposed areas of the skin. Use a product with the highest possible protection against both ultraviolet A (UV-A) and UV-B rays (Factor 30 or higher).
Apply sunscreen 30 minutes before going into the sun and repeat this every 2 hours or after exercise (sports, swimming, etc.).
A sunscreen is NOT intended to allow you to sit in the sun for longer; This is intended to protect the skin against burning during the time you are in the sun.
An “after-sun” product is intended to help restore the function and structure of the skin after sunbathing and does not provide protection against sunburn.
Avoid using tanning equipment.
Applying a self-tanning product (lotion or spray) does not protect against sunburn. Additional sun protection is then necessary.
Do not use the sun as a therapy for a skin condition. Some skin conditions improve, but others worsen due to sun exposure. Moreover, the chance of an overdose, and therefore sunburn, is greater than you think.
Source via GP from Udonthanicityweblog.nl
(source Doctor Jhon)
How should you interpret this news?
Elderly people have a reduced feeling of thirst and are at greater risk of dehydration during hot days: drinking enough is now extra important.
In a warm environment there is a chance that heat production will be too high compared to heat output. Symptoms are:
excessive sweating;
dizziness;
headache;
muscle or abdominal cramps.
These signs indicate a heat stroke.
The Red Cross has the following practical tips if you become unwell due to the heat:
Go to a cool place.
Remove any clothing that is too warm.
Place wet cloths on the neck, under the armpits or in the groin.
Immerse hands and feet in cold water.
Medication has no place here.
If someone faints from the heat, lay him or her flat on the floor and, if necessary, raise their legs slightly.
Make sure the person gets enough fresh air and loosen clothing that could make breathing difficult.
Cold compresses or a damp cloth on the forehead can provide cooling.
Continue to monitor breathing.
Alert the emergency center 112 if you cannot wake the victim after 2 minutes.
Conclusion
People tend to underestimate the effects of high temperatures on health. Heat plans often come across as patronizing, but are necessary and useful to warn residents, especially the elderly, about the risks of bright sunlight and high temperatures. In 2022, more than 60,000 people died in Europe alone from acute heat illnesses.

Gezien 434 keer .

Lowy2@gmail.com

 

Oudere echtpaar beroofd van 100.000 th Bath door coconoten kopers.Door redactie

Bejaard echtpaar in Udon Thani voor 100.000 baht opgelicht door nepkopers van kokosnoten

 

UDONTHANICITYWEBLOG.NL

MEN KAN NER NIET OMHEEN.ALTIJD MET LAATSTE NEWS HET EERSTE ONLINE !!!!

Van de Directie

Twee vrouwelijke dieven hebben een ouder echtpaar opgelicht met ruim 100.000 baht aan contant geld en goud, nadat ze zijn vertrouwen hadden gewonnen door zich voor te doen als kopers van kokosnoten.

Het incident vond gisteren, 11 september, plaats in Nong Han, Udon Thani, en de slachtoffers hebben opgeroepen tot politie-interventie.
Rung Wachnarat meldde dat hij op 8 september, rond lunchtijd, thuis was toen twee vrouwen, die moeder en dochter leken te zijn, op een motorfiets arriveerden.

Ze vroegen om kokosnoten van hem te kopen, en terwijl de 76-jarige de kokosnoten ging rapen, vroeg een van de vrouwen of ze naar het toilet mochten.

Hij wees haar naar het buitentoilet, maar ze beweerde dat het te moeilijk was om te gebruiken en vroeg of ze in plaats daarvan het binnentoilet mocht gebruiken.

Rung Wachnarat, Afbeelding met dank aan Khaosod Online
Rung vervolgde en zei dat terwijl hij de kokosnoten verzamelde, de andere vrouw hem in gesprek hield en naar zijn familie en hun verblijfplaats vroeg.

 

Elderly couple in Udon Thani conned out of 100,000 baht by fake coconut buyers

Two female thieves conned an elderly couple out of more than 100,000 baht in cash and gold, after gaining his trust by posing as coconut buyers. The incident took place in Nong Han, Udon Thani yesterday, September 11, and the victims have appealed for police intervention.

Rung Wachnarat reported that on September 8, around lunchtime, he was at home when two women, appearing to be mother and daughter, arrived on a motorcycle. They asked to buy coconuts from him, and while the 76 year old went to gather the coconuts, one of the women asked to use the toilet.

He pointed her towards the outside toilet, but she claimed it was too difficult to use and asked to use the indoor one instead.

Elderly FraudRung Wachnarat, Image courtesy of Khaosod Online

Rung continued, saying that while he was gathering the coconuts, the other woman kept him engaged in conversation, asking about his family and their whereabouts.

Gezien 331 keer

  Lowy2@gmail.com

Colombiaanse inbrekers gepakt in Thailand,Door bijdrage ALCAPONE

 

 

 

 

 

Pedofiele abt beschuldigd van onfatsoenlijke, sadistische daden tegen jong meisje.

 

UDONTHANICITYWEBLOG.NL

DAAR KAN MEN NIET OMHEEN.!!!!!

Een bijdrage van Jetje uit Bangkok (Bron Thaiger)

Pedofiele abt beschuldigd van onfatsoenlijke, sadistische daden tegen jong meisje.

Foto van Petch Petpailin Petch Petpailin11 uur geleden 1 minuut gelezen deel dit artikel Een 70-jarige abt  (monk)van een tempel in de Isaan-provincie Udon Thani ontvluchtte de plaats van aanbidding nadat hij werd beschuldigd van het plegen van onfatsoenlijke, sadistische daden tegen een 11-jarig meisje.

De moeder van het jonge slachtoffer onthulde aan Channel 3 dat haar dochter de vermeende pedofiele abt via zijn kleindochter had ontmoet. De vrienden van het slachtoffer vertelden haar dat de monnik haar geld zou geven als ze hem zou bezoeken.

Tijdens het bezoek zou het meisje seksueel zijn misbruikt door de abt. De abt beet naar verluidt in de vagina en borsten van het meisje en gaf haar vervolgens 100 baht voor haar tijd voordat ze haar vrijliet.

Volgens de moeder van het slachtoffer hield haar dochter de kwestie aanvankelijk geheim omdat de kleindochter van de abt dreigde haar te vermoorden als zij de onfatsoenlijke daad aan het licht zou brengen. De vrienden van het slachtoffer dwongen haar van april tot afgelopen zaterdag, 2 september, de abt te ontmoeten.

 

Inglish udonthanicityweblog.nl

Pedophile abbot accused of comitting indecent, sadistic acts against young girl Photo of Petch Petpailin Petch Petpailin11 hours ago 1 minute read Share this article Photo via Facebook/ Page 3 News Photo via Facebook/ Page 3 News.

A 70 year old abbot of a temple in the Isaan province of Udon Thani fled the place of worship after being accused of committing indecent, sadistic acts against an 11 year old girl. The young victim’s mother revealed to Channel 3 that her daughter had met the alleged pedophile abbot through his granddaughter.

The victim’s friends told her that the monk would give her money if she visited him. Upon the visit, the girl was allegedly sexually assaulted by the abbot. The abbot reportedly bit the girl’s vagina and breasts and then gave her 100 baht for her time before releasing her.

According to the victim’s mother, her daughter initially kept the issue secret because the abbot’s granddaughter threatened to kill her if she exposed the indecent act. The victim’s friends forced her to meet the abbot from April until last Saturday, September 2

Gezien 58 keer

Lowy2@gmail.com

 

Thaise man heeft via een romantise zwendel 2.6 miljoen Thai Bath van een vrouw afgetroggeld. Door redactie

Het Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) heeft een Thaise man gearresteerd die een romantische zwendel pleegde waarbij hij een nepprofiel op sociale media van een vrouw gebruikte om bijna 2,6 miljoen baht van een slachtoffer af te troggelen. De arrestatie vond plaats naar aanleiding van een klacht die een slachtoffer vorig jaar had ingediend.

Het slachtoffer onthulde dat de oplichter het profiel van een aantrekkelijke vrouw gebruikte om hem te benaderen op een social media platform. De oplichter nodigde het slachtoffer uit om in cryptocurrency te investeren en beloofde een hoog rendement van 50%. Nadat het slachtoffer interesse had getoond, stuurde de oplichter hem een website ter registratie. In het begin leverde de investering het slachtoffer een hoge winst op en kon hij zonder complicaties geld opnemen.

Op basis hiervan heeft het slachtoffer 2,58 miljoen baht naar de website overgemaakt om meer winst te maken. Hij kreeg echter met steeds meer voorwaarden te maken toen hij zijn geld wilde opnemen. De website vereiste dat hij belasting moest betalen, opnamekosten moest betalen of meer moest investeren om toegang te krijgen tot zowel de initiële investering als de winst

INGLISH weblog Udonthani.

The Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) arrested a Thai man operating a romance scam using a fake social media profile of a woman to dupe nearly 2.6 million baht from a victim. The arrest was made following a complaint filed by a victim last year. The victim revealed that the scammer used the profile of an attractive woman to approach him on a social media platform.

The scammer invited the victim to invest in cryptocurrency, promising a high return of 50%. After the victim expressed interest, the scammer sent him a website for registration. In the beginning, the investment gave the victim a high profit and he could withdraw money without any complications. On the back of this, the victim transferred 2.58 million baht into the website to gain more profit.

However, he faced more and more conditions when he wanted to withdraw his money. The website required him to pay taxes, pay withdrawal fees, or invest more to access both the initial investment and profits

Hi , Hello and Sawadeekab,

Please take a moment of your time to read this:

My name is Lowy Cremers and i am the founder, administrator and editor of the biggest and best weblog in Udonthani . (Udonthanicityweblog.nl) and have been for the last 16 years since i founded it when i moved here from the Netherlands. 

We have over (lowy )insert figure) readers on a daily (weekly) basis. My blog covers all sorts of interesting stories from Thailand and Europe, and is written in Dutch and English. 

I would like you to share my success by offering you the chance to increase your business and advertise your product/service every day on my weblog  for a whole year for the very reasonable price of 1000bht. I can produce an advert for you using the information you supply or you can provide your own that i can download and insert to my pages.

For further information please reply to this email or call me on 08.5002613or even pop in for a coffee and a chat    udonthanicityweblog@gmail.com 

Soi donudom80/4   udonthani 

Thankyou for your time and i look forward to taking your instruction.

Ludovicus Cremers (LOWY)director udonthanicityweblog.nl

PROMOTIE EXAMPLES

https://www.isaanlawyers.com

De beste advocaten van Thailand.

info@isaanlawyers.com

 

Het beste warenhuis van Udonthani.In het centrum van de stad udonthani.

Chanin Chanok soi donudom Udonthani  Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.Luxe kamer in Condo v a   4000 th Bath .

Bij mevrouw Cremers soi donudom  email udonthanicityweblog@gmail.com

 

Thais ontbijt in Soidonudom open van 0700 uur tot 10.00 uur elke dag. Bij mevr Honnybee  Cremers.

Overwinteren in Thailand bij Thais Nederlands echtpaar voor 2 personen met ontbijt 1 maand 12000 thb all in.

Bij meerdere maanden boeken krijgt u 1o procent korting.

Reserveren  verplicht vraag onze voorwaarden op per email.

  0066  085 000 2613

 

Udonthanicityweblog@gmail.com  

 

 

 

Amerikaanse 24 uur wassallon tegen over onze redactie open dag en nacht.

 

 

en droger. Soi donudom udonthani.

Het personeel helpt u gaarne met uw  was.

 

 

Udon ThaniWAWA toers  vip bus met chauffeur1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

Beste pc shop in Landmarkt.

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

zij kunnen alle pc problemen oplossen.

 

 

 

voor uw pc gebeuren.

 

 

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.udonthanicityweblog@gmail.com

Gezien 132 keer

email   Lowy2@gmail.com

Thais leren spreken is het zelfde als een kat leren piano te bespelen.Door redacteur Lowy cremers

UDONTHANICITYWEBLOG.NL

DAAR KAN MEN NIET OMHEEN !!!!

Een bijdrage van de redactie

Dagelijks kom je ze tegen de Nederlanders die zo nodig Thais willen leren.

Ondergetekende ziet en hoord ze dikwijls hun uitspraken  in het zgn Thais proberen uit te spreken.
Voorbeeld  mijn vrouw een echte Thaise  probeert de Nederlandse beller die zgn Thais sprak te verstaan. Nadat ze zijn geleerd Thais niet kon verstaan  heeft ze de verbinding verbroken.

Deze maneen Nederlander probeerde haar in het Thais te spreken,maar mijn lieve vrouw kon er geen touw aan vastknopen.
En zo zijn er meer van dit soort Nederlanders die bij hoog en laag beweren dat zij de Thaise taal goed kennen,maar niets is minder waar.Deze mensen geloven in hun eigen waanbelevingen.

Ook is het zo dat Thais een taal is die moeiloijk te leren is en makkelijk te vergeten is.Ik als man die zo wat de hele wereld heb gezien kan maar tot een conclusie komen ,spreek  gewoon Engels  das de wereld taal.

Mijn Thaise vrouw kon in 6 maanden  zo goed Engels da ze  nu met elke Farang Engels kan spreken.Ik heb haar dat geleerd en ben geen leeraar,maar ja in bed kan je de thais echt alles leren.Wij commuseren dagelijks perfect in het Engels.

Vergeet dat Thais leren en breng je vrouw of vriendin de Engelse taal bij.