De illegale markt voor seksspeeltjes in Thailand is booming.

 

 

 

De illegale markt voor seksspeeltjes in Thailand is booming

 

          udonthanicityweblog.nl

       om ons kan men niet meer                 heen!!!!!

Een bijdrage van een van onze lezers/volgers Mien Dildo  uit Antwerpen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Thaise wet verbiedt seksspeeltjes, maar ze gedijen goed op de zwarte markt

Hoewel Thailand algemeen bekend staat om zijn rosse buurten en vriendelijkheid tegenover LGBTQ-toeristen, kent het ook een aantal zeer conservatieve wetten. Bepaalde drugs, gokken, prostitutie en vapen zijn illegaal in Thailand. Seksspeeltjes zijn ook verboden.

 

Volgens Wisit Piemjai, de directeur van de Postal Customs Service Division, heeft de douane alleen al in 2020 meer dan 4.000 seksspeeltjes in beslag genomen. De straf voor iedereen die betrapt wordt op venten, kopen of bezitten van seksspeeltjes is een gevangenisstraf van maximaal drie jaar of een boete van maximaal 60.000 Thaise baht ($ 2.000), of beide. De Thaise regering weigert de wet die seksspeeltjes verbiedt te wijzigen omdat het “indruist tegen de opvattingen van de Thaise samenleving”, maar veel activisten zeggen dat dit hypocriet is, vooral voor een economie die gedeeltelijk wordt aangedreven door rosse buurten.

“De uitdrukking ‘Thailand is een boeddhistisch land’ betekent niets,” vertelde een verkoper van seksspeeltjes die Natasha heet, aan VICE World News.

Natasha is een van de drukste underground seksspeeltjesdealers in Bangkok en een pleitbezorger voor seksuele privacyrechten, een beweging die in de loop der jaren gestaag is gegroeid. Het verkopen van seksspeeltjes is niet haar hoofdtaak, maar ze zegt er wel een passie voor te hebben. Het is ook winstgevend. Volgens haar heeft de COVID-19-pandemie ervoor gezorgd dat seksspeeltjes een van de meest verkochte artikelen online zijn.

Wereldnieuws via udonthanicityweblog.nl

De zwarte markt in Thailand profiteert het meest van deze conservatieve wetten; ondanks dat het illegaal is, bloeit de ondergrondse sekshandel in Thailand. De rosse economie van Bangkok wordt geschat op een industrie van $ 6,4 miljard dollar, goed voor ongeveer 4 tot 10 procent van het bruto binnenlands product van het land. Seksspeeltjes worden openlijk verkocht in de rosse buurten van Bangkok, zoals Nana, Silom en Patpong. In juni 2020 deed de politie een inval in een speelgoedmagazijn voor volwassenen in een provincie net ten zuiden van Bangkok en nam voor ongeveer 1 miljoen Thaise baht ($ 32.000) aan illegale goederen in beslag.

Ondanks de prevalentie van illegale activiteiten, handhaaft de Thaise regering haar standpunt als een zeer conservatieve samenleving. In een UNICEF-rapport uit 2016 over seksuele voorlichting in Thailand werd opgemerkt dat veel studenten een houding hebben die seksuele rechten verwerpt, en dat instellingen seksualiteit benaderen vanuit een standpunt dat “de negatieve gevolgen ervan benadrukt”.

“Thailand is een boeddhistisch land en dit is een generatiekwestie. Oudere mensen kunnen seksspeeltjes nog steeds niet accepteren en daar kan niets aan worden veranderd. De wet blijft voorlopig van kracht’, zei douanedirecteur Wisit.

Er zijn pogingen gedaan om de perceptie van de Thaise samenleving van seksueel welzijn te veranderen. In 2018 was activiste Nisarat Jongwisan een pionier in de beweging om seksspeeltjes te legaliseren toen ze zich publiekelijk uitsprak tegen het Ministerie van Cultuur in een tv-programma, wat leidde tot een debat over seksspeeltjes in het land. Het meest populaire argument onder de tegenstanders is dat de legalisering van seksspeeltjes zou leiden tot een toename van seksgerelateerde misdaden.

Maar sommigen beweren dat het decriminaliseren van de verkoop en het bezit van seksspeeltjes vrouwen in staat zou kunnen stellen meer zeggenschap te hebben over hun seksuele verlangens en het stigma rond het onderwerp zou kunnen verminderen. Het aantal tienerzwangerschappen is een voortdurende zorg, aangezien veel van deze gevallen worden toegeschreven aan het gebrek aan toegang tot voorbehoedsmiddelen, gerelateerd aan de negatieve perceptie van tienermeisjes die anticonceptie gebruiken.

Ondertussen komt het handhaven van de wet alleen maar ten goede aan de zwarte markt.

“De weigering van de regering om seksspeeltjes te legaliseren, zorgt ervoor dat de zwarte markt groeit omdat mensen altijd seksuele verlangens zullen hebben; deze wet weerhoudt mensen er niet van om te kopen. Ze zullen [gewoon] een andere manier vinden, ‘zei Natasha, de verkoper van seksspeeltjes.

De wereldwijde markt voor seksspeeltjes werd in 2020 gewaardeerd op $ 33,64 miljard, en COVID-19 duwt dat cijfer alleen maar hoger. Als de overheid ervoor kiest om de verkoop van seksspeeltjes te reguleren, kan ze in ieder geval degenen die ze kopen beschermen door productkwaliteitscontroles en eerlijke prijzen op te leggen.

“De zwarte markt profiteert enorm van deze wet. Iedereen kan snel geld verdienen, want er is geen regel, geen regelgeving. Verkopers kunnen 10 keer profiteren van een enkele verkoop als ze dat willen, omdat ze boven de wet staan. Daarom moet het worden veranderd’, zei Nisarat.

In 2018 lanceerde Nisarat een petitie waarin de regering werd gevraagd om seksspeeltjes te legaliseren. Ze is van plan een nieuwe petitie te lanceren volgens het Thaise parlementaire mechanisme, waarbij ze 50.000 handtekeningen moet verzamelen om een wetsvoorstel in te dienen voor parlementaire stemming.

“Wat zou er gebeuren als we deze wet niet veranderen? Nou, niets, ‘zei Nisarat. “Maar in ons geval is niets slecht, want [dat betekent] dat we vastzitten. We kunnen niet nog maar vijf of tien dagen op dezelfde plek blijven. Het wordt tijd dat we verder gaan.”

 

udonthanicityweblog.nl
you can’t go around us anymore                !
A contribution from one of our readers/followers Mien Dildo  from Antwerp.

Thai law prohibits sex toys, but they thrive on the black market
While Thailand is widely known for its red-light districts and friendliness to LGBTQ tourists, it also has some very conservative laws. Certain drugs, gambling, prostitution and vaping are illegal in Thailand. Sex toys are also prohibited.

According to Wisit Piemjai, the director of the Postal Customs Service Division, customs seized more than 4,000 sex toys in 2020 alone. The penalty for anyone caught peddling, buying or possessing sex toys is imprisonment for up to three years or a fine of up to 60,000 Thai baht ($2,000), or both.

The Thai government is refusing to change the law banning sex toys because it “goes against the views of Thai society”, but many activists say this is hypocritical, especially for an economy driven in part by red-light districts.
“The expression ‘Thailand is a Buddhist country’ means nothing,” a sex toy salesman named Natasha told VICE World News.
Natasha is one of Bangkok’s busiest underground sex toy dealers and an advocate for sexual privacy rights, a movement that has grown steadily over the years.

Selling sex toys is not her main job, but she says she has a passion for it. It is also profitable. According to her, the COVID-19 pandemic has made sex toys one of the most sold items online.
World news via udonthanicityweblog.nl
Thailand’s black market benefits most from these conservative laws; despite being illegal, the underground sex trade is thriving in Thailand. Bangkok’s red-light economy is estimated to be a $6.4 billion dollar industry, accounting for about 4 to 10 percent of the country’s gross domestic product.

Sex toys are openly sold in Bangkok’s red-light districts such as Nana, Silom and Patpong. In June 2020, police raided an adult toy warehouse in a province just south of Bangkok and seized about 1 million Thai baht ($32,000) worth of illegal goods.
Despite

the prevalence of illegal activities, the Thai government maintains its position as a very conservative society. A 2016 UNICEF report on sex education in Thailand noted that many students have attitudes that reject sexual rights, and that institutions approach sexuality from a point of view that “emphasizes its negative consequences”.
“Thailand is a Buddhist country and this is a generational issue. Older people still cannot accept sex toys and nothing can be changed about that. The law will remain in force for the time being,” said Customs Director Wisit.

Efforts have been made to change Thai society’s perception of sexual well-being. In 2018, activist Nisarat Jongwisan pioneered the movement to legalize sex toys when she publicly spoke out against the Ministry of Culture on a TV show, sparking a debate over sex toys in the country. The most popular argument among opponents is that legalizing sex toys would lead to an increase in sex-related crimes.

 

 

But some argue that decriminalizing the sale and possession of sex toys could allow women to have a greater say in their sexual desires and reduce the stigma surrounding the subject.

The rate of teenage pregnancy is an ongoing concern, as many of these cases are attributed to the lack of access to contraceptives, related to the negative perception of teenage girls using contraception.
Meanwhile, enforcing the law only benefits the black market.
“The government’s refusal to legalize sex toys makes the black market grow because people will always have sexual desires; this law does not prevent people from buying. They will [just] find another way,” said Natasha, the sex toy seller.
The global sex toy market was valued at $33.64 billion in 2020, and COVID-19 is only pushing that figure higher. If the government chooses to regulate the sale of sex toys, it can at least protect those who buy them by enforcing product quality controls and fair prices.

 

 

 

“The black market benefits enormously from this law. Everyone can make money fast because there is no rule, no regulation. Sellers can profit 10 times from a single sale if they want to because they are above the law. Therefore

 

begunstigers.

 

 

https://www.isaanlawyers.com

De beste advocaten van Thailand.

info@isaanlawyers.com

 

Het beste warenhuis van Udonthani.In het centrum van de stad udonthani.

Chanin Chanok soi donudom Udonthani  Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.Luxe kamer in Condo v a   4000 th Bath .

Bij mevrouw Cremers soi donudom  email udonthanicityweblog@gmail.com

 

Thais ontbijt in Soidonudom open van 0700 uur tot 10.00 uur elke dag. Bij mevr Honnybee  Cremers.

Overwinteren in Thailand bij Thais Nederlands echtpaar voor 2 personen met ontbijt 1 maand 12000 thb all in.

Bij meerdere maanden boeken krijgt u 1o procent korting.

Reserveren  verplicht vraag onze voorwaarden op per email.

Udonthanicityweblog@gmail.com  

  0066  085 000 2613

 

 

 

 

Amerikaanse 24 uur wassallon tegen over onze redactie open dag en nacht.

 

 

en droger. Soi donudom udonthani.

Het personeel helpt u gaarne met uw  was.

 

 

Udon ThaniWAWA toers  vip bus met chauffeur1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

Beste pc shop in Landmarkt.

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

zij kunnen alle pc problemen oplossen.

 

 

 

voor uw pc gebeuren.

 

 

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.udonthanicityweblog@gmail.com

 udonthanicityweblog.nl

  0066  085 000 2613

 

 

aangeboden 4 bewakings cameras voor binnen en buiten met recorder

lowy.cremers.senior@gmail.com

Een onzer lezers heeft te koop 4 gebruikte bewakings cameras met  reciever.

Voor de snelle beslisser  .Nieuw gekost 11.000 thb

Nu te koop  voor 500 thb

Zelf instaleren en ophalen na afspraak  via email bericht bij de redactie van 

www.udonthanicityweblog.nl.

 

 

Te koop aangeboden zgan Hout versnipperaar. Offered for sale a wood chipper Truyard

Te koop aan geboden door een van onze Engelse lezers

Een zo goed als nieuwe hout versnipperaar merk Truyard vaste prijs 18.000 THB

De nieuw prijs  was 25.000 thb 1x gebruikt,

Scrol down for our Inglish edition.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

In our Inglish  Edition.

Offered for sale by our readers
a wood chipper Truyard as good as new
fixed price 18,000 thb info at our editorial board lowy for sale by our readers

The new price was 25.000 thb only use it 1 time.

Email  lowy.cremers.senior@gmail.com

 

 

De overheid zou Festival Songkran kunnen uitbreiden om economie te stimuleren.

he best Udonthani – Community for everyone

lowy.cremers.senior@gmail.com
Ze kunnen niet meer om ons heen!!!!
Letters zijn nu extra groot zo dat u niet naar specksavers hoeft te gaan!
3000 fans,eigen youtube kanaal website in 2 talen.

 

Een bijdrge van onze Songkran verslaggever  Jos Watergooiers Udonthani

De overheid zou het Festival Songkran kunnen uitbreiden om de nationale economie te stimuleren.

Volgens een goverment bron, is er een voorstel om de vakantie te verlengen tijdens de Songkran festival met twee dagen – van 13-17 april – die mensen in staat zou stellen om hun vakantie te verlengen met nog eens twee dagen op zaterdag (18 april) en zondag (19 april), een totaal van negen uur holidays.

Van de betrokken agentschappen wordt verwacht dat zij de bijeenkomst voorstellen samen met de economische stimuleringsmaatregelen zoals “Eat, Shop, Spend campagnefase 4”.

Het creëren van een winkelsfeer zal naar verwachting de economie helpen die wordt geconfronteerd met vele economische risicofactoren, zoals het uitbreken van het nieuwe coronavirus, droogte, vertraging bij de uitvoering van de begroting, met inbegrip van de Korat massaschietpartijen in Nakhon Ratchasima, die een grote gevolgen voor bedrijven en de toeristische sector.

Vice-premier Somkid Jatusripitak op woensdag (12 februari) noemde ook de uitgebreide Songkran festival idee. Somkid zei dat hij bereid was om het kabinet voor te stellen om de lange vakantie te verlengen, omdat mensen zullen moeten terugkeren naar hun geboortestad en reizen, die het toerisme zal stimuleren en de economie zal helpen.

In dit verband heeft hij gecoördineerd met vice-premier Wissanu Krea-ngam, om te overwegen het toevoegen van speciale feestdagen in het eerste en tweede kwartaal van het jaar aan thaise mensen aan te moedigen om in het binnenland te reizen tijdens de eerste helft van het jaar om de impact te verlichten van de virusuitbraak.

Noot van de redactie:Water te kort en meer  dagen om water te verspillen en nog meer doden in het verkeer ,veroorzaakt door mensen die  vol alcohol gewoon  de weg op gaan .

Ook dit is Thailand.ze leren het nooit!!!!

Met dank aan onze sponsors

scrol omlaag voor onze Engelse Editie.

Reageren kan uitsluitend als u uw reactie per email aan ons doet toekomen.  Daar waakt onze internet watcher over.

lowy.cremers.senior@gmail.com

udonthanicityweblog@gmail.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inglish edition

The government might extend the Songkran festival to stimulate the national economy.

 

According to a govemment source, there is a proposal to extend the holidays during the Songkran festival by two days — from April 13-17 — which would enable people to extend their holidays by another two days on Saturday (April 18) and Sunday (April 19), a total of nine holidays.

The relevant agencies are expected to propose to the meeting together with the economic stimulus measures such as “Eat, Shop, Spend campaign phase 4”.

Creating a shopping atmosphere is expected to help the economy which faces many economic risk factors such as the outbreak of the new coronavirus, drought, delay in implementing the budget, including the Korat mass shootings in Nakhon Ratchasima, which have had a huge impact on businesses and the tourism industry.

 

Deputy Prime Minister Somkid Jatusripitak on Wednesday (February 12) also mentioned the extended Songkran festival idea. Somkid said that he was prepared to propose to the Cabinet to extend the long holidays since people will have to return to their hometown and travel, which will boost tourism and help the economy.

In this regard, he has coordinated with Deputy Prime Minister Wissanu Krea-ngam, to consider adding special holidays in the first and second quarters of the year to encourage Thai people to travel domestically during the first half of the year to alleviate the impact of the virus outbreak.

lowy.cremers.senior@gmail.com

Einde van een website die vooraf was gedoemd te mislukken.

 

                  The best Udonthani – Community for everyone

lowy.cremers.senior@gmail.com
Ze kunnen niet meer om ons heen!!!!
Letters zijn nu extra groot zo dat u niet naar specksavers hoeft te gaan!
3000 fans,eigen youtube kanaal website in 2 talen.

 

Een bijdrage van stichting Nederlanders overzee verzonden door het

bestuur aan www.udonthanicityweblog.nl

Deze 2 broers  hebben vroeger de een als schoenlapper en de ander als zgn maaltijden verkoper  diverse websites benaderd  alles was  bij hun erg duur.hun algemene  voorwaarden  waren ruimer  dan de door hen  aangeboden etenswaren.

Vroeger  schreven ze veel artikelen op de terziele gegaande  website Thailander.nl  Die website   was van ene Marinus Mali een ex jehova getuige.Eerst moest je lid worden en als je dat was konden andere leden je verrot schelden ha ha .

Het was nog erger dan Thailand blog.Later zijn diverse  mensen van Thailander.nl  toen de site weg was overgestapt naar Thailandblog.

Daar verschijnen regelmatig artikelen van ene heer sjaak die ook nog even  voor Thailander .nl

als beheerder heeft gespeeld.

Nu ze niemand  kunnen strikken om via een fraudeuse handeling  omweg  in Nederland te blijven ingeschreven staan kappen ze er mee ,niemand trapte in hun  gesjacher.Eigen  bijdrage etc etc.

Nu zijn ze  gestopt met hun  overzee bemoeienis voor Nederlanders.En wat zal hun volgende stap zijn??Misschien gaan ze wel reisjes naar de maan orgarniseren in de toekomst de sukkels.

 

Lees hier onder  wat ze in een ongevraagde email  zeggen over stichting Nederlanders Over

zich zelf.

Hallo Lowy EHV,

Stichting Nederlanders Overzee Beheerder stuurt je een bericht:

Afscheidsbrief zonder afscheid,

Beste medelanders, cliënten hulpbehoevenden, sponsors, luisteraars, lovers, haters en al die anderen die wij hierbij vergeten te vermelden.

Wij bij stichting Nederlanders Overzee hebben besloten een andere koers te gaan varen. Het zal U hieronder duidelijk worden wat die nieuwe koers wordt en wat we achterlaten, maar eerst een stukje historie.

Nederlanders Overzee is ontstaan vanuit twee broers die zagen dat in met name Thailand vele mensen aan het worstelen waren met problemen die voornamelijk ontstonden uit de frictie tussen twee culturen en veranderende opvattingen vanuit ons geliefde Nederland.
We bouwden een website en probeerden supporters te vinden die eveneens inzagen dat het nuttig kan zijn een ondersteuningsorgaan te hebben vanuit de eigen groep. We zijn hierin toen redelijk geslaagd

Al snel kwamen er hulpvragen binnen die varieerden van hulp bij belastingen, tot vermiste personen, tot een ziektekostenverzekering en ga zo maar door. Met al die hulpvragen waren ook steeds meer onkosten gemoeid en niet te vergeten heel erg veel tijd. Zo hebben we de eerste paar maanden alles volledig uit eigen zak betaald en kwamen er toen achter dat we ook iets aan de zijde van inkomsten moesten doen.

Wat ons al snel opviel was dat mensen wel graag hulp ontvingen, maar zodra daar een kostenplaatje aan vast zat, was de interesse al gauw geluwd. Wij als Nederlanders herkennen dit natuurlijk ook wel, wetende dat de gemiddelde Nederlander zo gierig is, dat ze huilen uit 1 oog of dat ze weliswaar graag geld uitgeven, zolang dit maar uit de portemonnee van ander komt.

Met deze wetenschap zijn we maar sponsors gaan zoeken en vonden die ook. Wij zijn al deze sponsors enorm dankbaar dat ze het al die jaren mogelijk hebben gemaakt, onze hulp en dienstbaarheid  aan onze medelanders te geven. Echter hebben een aantal van die sponsors ook aangegeven niet verder te willen gaan als er zo weinig wordt bijgedragen door onze klanten. Ook hiervoor hebben wij alle begrip.

Onze nieuwe koers
Vanuit andere landen hebben we ook hulpvragen gekregen (wat niet geheel vreemd is aangezien we Nederlanders overzee heten) die vaak geheel anders zijn dat de Hulpvragen die we hier in Thailand of Azië kregen. Wij zijn gestopt te kijken naar problemen op nivo van het individu en hebben gekeken naar de hulpvragen die gelden voor alle Nederlanders die buiten Nederland verblijven. Daarin vinden we vaak een tekort schietende Nederlandse overheid.

Dit is dan ook onze nieuwe koers, we gaan ons richten op voornamelijk de Nederlandse overheid en deze te wijzen op de belangen van Nederlanders die zich buiten de nationale grenzen bevinden en die ook het visitekaartje zijn voor Nederland.

Wij gaan ons vooral bezighouden met problemen die Nederlanders ondervinden, indien ze om wat voor reden dan ook weer terugkeren naar Nederland.

Wat laten wij achter
Wij laten slechts een gedachte achter en wij laten het aan U over daar wel of niet iets mee te willen doen. U kunt zich sterk maken door zich te verenigen en wij roepen ook al die organisaties die iets doen in verenigingsverband zich met elkaar te verbinden. Samen staat u sterk. Vraag wat u kunt doen voor een ander in plaats van hulp te verwachten. Wij wensen u sterkte in het mobiliseren van een eenheid

Reageren op dit artikel kan via        uitsluitend via lowy.Cremers.senior@gmail.com

einde aan broodje aap reacties

Hallo luitjes ik heb als  aap opperhoofd   een van mijn soortgenoten tot de orde geroepen.

Mijn neef  aap Edwin udon  die vol  virussen zat  hebben we nu in quaratenne geplaatst.

Want hij versprijde zo veel vierussen ook via fb waar hij mensen   soms lastig viel dat ik als opper aap Monk wel moest ingrijpen.Deze snotaap is dus niet meer in staat onder de naam Edwin Udo  of Edwin udonthani   u verders van virussen te voor zien. Zeg het voort en als u de  aap die zelfs  zijn eigen naam niet durft  te uiten op fb  in een bericht tegen komt  meld het dan bij fb zo dat ze hem de  toegang ontzeggen.

 

mvg Lowy cremers senior  is nu alleen nog via zijn email adres   te bereiken

land en vee uit Nederland weg,en haald Nederland de Canada er voor in de plaats

                          The best Udonthani – Community for everyone

lowy.cremers.senior@gmail.com
Ze kunnen niet meer om ons heen!!!!
Letters zijn nu extra groot zo dat u niet naar specksavers hoeft te gaan!
3000 fans,eigen youtube kanaal website in 2 talen.

Een bijdrage  van onze  land en vee deskundige  Harrie Apelook udonthani

Met dank aan onze  sponsors

14.840 nieuwe gevallen corono virus. En zijn 48.206 mensen nu besmet

 

 

    The best Udonthani – Community for everyone

lowy.cremers.senior@gmail.com
Ze kunnen niet meer om ons heen!!!!
Letters zijn nu extra groot zo dat u niet naar specksavers hoeft te gaan!
3000 fans,eigen youtube kanaal website in 2 talen.

Bericht van onze reporter  uit  China  Bang Van Yong.

Het cruiseschip de Westerdam, met aan boord 1455 passagiers, onder wie 91 Nederlanders, is donderdag rond 07:00 plaatselijke tijd gearriveerd in de haven van het Cambodjaanse Sihanoukville. Dat blijkt uit navigatiedata dat het schip van rederij Holland-Amerikalijn (HAL) uitzendt.

De Westerdam was de afgelopen dagen niet welkom in meerdere Aziatische havens uit angst voor het nieuwe coronavirus. Onder andere Nederland en de Verenigde Staten zochten naar een aanmeerplaats voor het schip. Woensdag kreeg de Westerdam groen licht om aan te leggen in Cambodja.

De passagiers mogen binnen enkele dagen van boord en hoeven niet in quarantaine. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is er geen reden om aan te nemen dat zij het nieuwe coronavirus onder de leden hebben. Mogelijk worden de passagers wel door de Cambodjaanse autoriteiten onderworpen aan een korte medische controle.

Het nieuwe coronavirus heeft woensdag in de Chinese provincie Hubei, het epicentrum van de virusuitbraak, in een dag tijd aan 242 mensen het leven gekost. Dat meldt het provinciebestuur donderdag.Volgens het bestuur zijn 14.840 nieuwe gevallen van het virus bekend en zijn 48.206 mensen in de provincie nu besmet. Sinds het nieuwe coronavirus in Hubei uitbrak, zijn volgens de autoriteiten 1310 mensen er daar aan gestorven.

Verder dan de deur van zijn hotel in Hong Kong mag en durft hij niet te komen. Brian van der Steen (26), trainer bij de Chinese topvoetbalclub Guangzhou R&F FC, is in quarantaine gezet vanwege het dodelijke coronavirus dat de wereld in zijn greep houdt.

 Brian van der Steen in Hong-Kong.

De dalai lama heeft al zijn openbare optredens laten afzeggen. Dat heeft te maken met de uitbraak van het nieuwe coronavirus, bericht CNN. De dalai lama heeft volgens een verklaring van zijn kantoor het advies overgenomen van zijn lijfarts en adviseurs.,,Zijn heiligheid doet tot nader order geen openbare verschijningen meer vanwege het coronavirus”, bevestigt de secretaris van de geestelijk leider, die in ballingschap leeft in India. Dat zou onder meer tot gevolg hebben dat een wijdingsceremonie voor monniken moet worden uitgesteld.De dalai lama vluchtte in 1959 uit Tibet naar Dharamsala in het noorden van India. Hij kreeg in 1989 de Nobelprijs voor de Vrede.

De Dalai Lama in het midden op een foto uit januari.

De Wereldgezondheidsorganisatie vindt het te vroeg om te zeggen of het hoogtepunt van de uitbraak van het nieuwe coronavirus is bereikt. ,,Ik denk dat het veel te vroeg is om voorspellingen te doen over het begin, midden en einde van deze epidemie”, waarschuwde WHO-topfunctionaris Michael Ryan.

De WHO vergaderde dinsdag en vandaag in Genève over de uitbraak van het virus, waar in China tienduizenden mensen mee zijn besmet. Daar maakten de autoriteiten bekend dat het aantal nieuwe besmettingen voor de tweede dag op rij is gedaald.

Het Mobile World Congress (MWC), de grootste telecombeurs ter wereld die de laatste jaren plaatsvindt in Barcelona, is afgeblazen uit angst voor het coronavirus.Hoewel op de website van het congres nu nog een verklaring staat dat het evenement van 24 tot 27 februari door zal gaan met inachtneming van de nodige voorzorgsmaatregelen, is dat niet meer het geval, melden persbureau Reuters en GSMA, de belangenbehartiger van mobiele netwerkexploitanten.Meer en meer fabrikanten meldden zich af voor de beurs. Het begon met LG en daarna volgden onder meer Amazon, Sony en Ericsson. De organisatie van het MWC heeft nu besloten het gehele evenement te annuleren.

Met dank aan onze sponsors

Brickhouse in,goldshop,Leeyaresort,fishingpool, Changthairesort,bed/breakfast Honnybee.

meetingpoint poolcafe, pc repair2e floor central plaza,Honnybee restaurant on the street.

bent u voor ons dan bent u fan en anders ??

lowy.cremers.senior@gmail.com     of  email  udonthanicityweblog@gmail.com

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 Inglish edition. The best Udonthani – Community for everyone

The cruise ship the Westerdam, with 1455 passengers on board, including 91 Dutchmen, arrived in the port of Cambodian Sihanoukville on Thursday around 07:00 local time. This is evident from navigation data that the ship is sending from Holland-Amerikalijn (HAL) shipping company.

The Westerdam was not welcome in several Asian ports in recent days for fear of the new corona virus. The Netherlands and the United States, among others, were looking for a mooring place for the ship. On Wednesday the Westerdam got the green light to build in Cambodia.

The passengers can disembark within a few days and do not have to be in quarantine. According to the Ministry of Health, there is no reason to believe that they have the new coronavirus among their members. It is possible that the passagers will be subjected to a short medical check by the Cambodian authorities.

The new coronavirus killed 242 people in a day in the Chinese province of Hubei, the epicenter of the virus outbreak. The provincial government reports this on Thursday.

According to the board, 14,840 new cases of the virus are known and 48,206 people in the province are now infected. Since the new corona virus broke out in Hubei, 1310 people have died of it, according to the authorities.

 

He cannot and does not dare to go further than the door of his hotel in Hong Kong. Brian van der Steen (26), trainer at the Chinese top football club Guangzhou R&F FC, has been put in quarantine because of the deadly corona virus that holds the world in its grip.

Brian van der Steen in Hong Kong.

The Dalai Lama has canceled all his public performances. That has to do with the outbreak of the new corona virus, message CNN. According to a statement from his office, the Dalai Lama has taken the advice of his personal physician and advisors.

His holiness no longer makes public appearances because of the coronavirus,” confirms the secretary of the spiritual leader, who lives in exile in India. Among other things, this would mean that a consecration ceremony for monks should be postponed.

The Dalai Lama fled from Tibet in 1959 to Dharamsala in northern India. He was awarded the Nobel Peace Prize in 1989.

militair schiet 20 mensen dood in winkelcentrum Thailand

 

www.udonthanicityweblog.nl

Extra bericht van onze man in Bangkok  misdaad reporter AlCapone.


Niemand kan aan de dood ontsnappen” en “Moet ik opgeven?” Werden enkele van zijn berichten online geplaatst. Hoewel zijn motief nog onduidelijk was, noemde de man ‘wraak’ op zijn Facebook-account, dat sinds 19.00 uur is gedeactiveerd. Twintig mensen werden gedood door de schutter, zei minister van Volksgezondheid Anutin Charnvirakul om 23:45 uur. Zestien stierven ter plaatse; vier later in het ziekenhuis.

Minstens 31 raakten gewond. Tot de doden behoorden ten minste twee kinderen: jongens 9 en 13. Woordvoerder van het ministerie van Defensie Kongcheep Tantrawanich bevestigde dat de man een soldaat was, gestationeerd op de militaire basis Surathampitak in de provincie Nakhon Ratchasima. Er waren online onbevestigde geruchten dat hij de gijzelaars als menselijke schilden zou gebruiken. Vanaf 23.00 uur verstopte hij zich nog steeds in het winkelcentrum waar hij, net voor 20.00 uur, 14 gijzelaars had opgevangen. De politie had degenen die vastzaten in het winkelcentrum geadviseerd om hotline 1195 te bellen en hun telefoonvolume zo laag mogelijk te houden om detectie door de schutter te voorkomen.

Vlak voor middernacht tweette de Crime Suppression Division dat speciale eenheden de begane grond van het winkelcentrum hadden beveiligd. Er waren berichten om ongeveer 10:20 uur dat de meeste mensen die vastzaten in het winkelcentrum werden gered of konden ontsnappen. Het is nog onduidelijk of zij de gijzelaars omvatten. Voor zonsondergang op zaterdag was er zwaar geweervuur ​​te horen in een video buiten het winkelcentrum. Voordat de Facebook-pagina van Jakrapanth onbeschikbaar werd, had hij geschreven over het bestuderen van de methodologie van de Noorse rechtsextremist Anders Behring Breivik, die in 2011 69 mensen, voornamelijk kinderen, vermoordde in een zomerkamp. De spree begon zaterdagmiddag toen Jakrapanth naar verluidt verschillende mensen, waaronder zijn commandant op de legerbasis, had neergeschoten, waarbij ten minste twee doden en een gewonde achterbleven. Hij stal toen een aantal vuurwapens en een Humvee. Hij vluchtte en schiet verschillende bewakers neer, minstens één dodelijk. Hij vluchtte de basis in de Humvee en schoot een achtervolgende politieman op weg naar het winkelcentrum, volgens Daily News.

Hij opende het vuur op een gastank en stak het in brand, voordat hij het winkelcentrum in vluchtte. basis Surathampitak in de provincie Nakhon Ratchasima. Er waren online onbevestigde geruchten dat hij de gijzelaars als menselijke schilden zou gebruiken. Vanaf 23.00 uur verstopte hij zich nog steeds in het winkelcentrum waar hij, net voor 20.00 uur, 14 gijzelaars had opgevangen. De politie had degenen die vastzaten in het winkelcentrum geadviseerd om hotline 1195 te bellen en hun telefoonvolume zo laag mogelijk te houden om detectie door de schutter te voorkomen. Vlak voor middernacht tweette de Crime Suppression Division dat speciale eenheden de begane grond van het winkelcentrum hadden beveiligd. Er waren berichten om ongeveer 10:20 uur dat de meeste mensen die vastzaten in het winkelcentrum werden gered of konden ontsnappen. Het is nog onduidelijk of zij de gijzelaars omvatten. Voor zonsondergang op zaterdag was er zwaar geweervuur ​​te horen in een video buiten het winkelcentrum.

Voordat de Facebook-pagina van  De spree begon zaterdagmiddag toen Jakrapanth naar verluidt verschillende mensen, waaronder zijn commandant op de legerbasis, had neergeschoten, waarbij ten minste twee doden en een gewonde achterbleven. Hij stal toen een aantal vuurwapens en een Humvee. Hij vluchtte en schiet verschillende bewakers neer, minstens één dodelijk. Hij vluchtte de basis in de Humvee en schoot een achtervolgende politieman op weg naar het winkelcentrum, volgens Daily News. Hij opende het vuur op een gastank en stak het in brand, voordat hij het winkelcentrum in vluchtte.

De man zou zich daarna verschanst hebben in het complex en daar een onbekend aantal mensen gegijzeld houden. De politie heeft het winkelcentrum afgesloten en maakt jacht op de schutter. Over zijn motief is nog niets bekend.

De soldaat schoot eerder zaterdag op zijn legerbasis een commandant en twee anderen dood, stal een legervoertuig en reed daarmee naar het winkelcentrum.

Hij publiceerde enkele foto’s en livestreams van zijn daad op Facebook. Daarin zegt hij: „Ik ben moe. Ik kan mijn vinger niet meer bewegen.” Op de beelden is te zien dat de schutter gekleed gaat in volledig legeruniform en meerdere vuurwapens bij zich heeft. Zijn Facebookpagina is inmiddels offline gehaald

De soldaat schoot eerder vandaag op zijn legerbasis een commandant en twee anderen dood, stal een legervoertuig en reed daarmee naar het winkelcentrum.

De man zou zich na de schietpartij verschanst hebben in het complex en daar een onbekend aantal mensen gegijzeld houden. De politie heeft het winkelcentrum afgesloten en maakt jacht op de schutter.

‘Ik ben moe’

Over zijn motief is nog niets bekend.Hij publiceerde enkele foto’s en video’s van zijn daad op sociale media. In een van de video’s zegt hij: “Ik ben moe. Ik kan mijn vinger niet meer bewegen.”

Op de beelden is te zien dat de schutter gekleed gaat in volledig legeruniform en meerdere vuurwapens bij zich heeft. Zijn Facebookpagina is inmiddels offline gehaald.

Geweerschoten

De schietpartij vond plaats in de buurt van een winkelcentrum in Nakhon Ratchasima, een stad zo’n 200 kilometer ten noordoosten van Bangkok.

De schutter is nog voortvluchtig. Op social media verschijnen verschillende filmpjes waarop geweerschoten te horen zijn.

lowy.cremers.senior@gmail.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inglish

A fresh outbreak of gunfire erupted early Sunday morning at a shopping mall in Korat where a suspected gunman in a mass shooting that killed at least 20 people had been holed up for hours in a standoff with security forces.

Ambulances were outside the Terminal 21 Korat shopping mall after shots were heard just at about 2:45am, though there was no definite word yet on the fate of the gunman and the hostages he was believed to have taken. Police announced that 50 people had been rescued from the mall as of 1:45am.

In an orgy of violence that seemed made for the social media spotlight, a suspect identified as 32-year-old Sgt. Jakrapanth Thomma shot numerous people to death and engaged in running battles with the authorities before holing up in the Terminal 21 Korat shopping mall in what is the kingdom’s third most populous city. He had been live streaming and updating social media in real time with messages and videos of the attack before and after he hid inside the mall following a spree of violence that left at least 20 people dead.

“No one can escape death” and “Should I give up?” were some of his messages posted online. While his motive was yet unclear, the man mentioned “revenge” on his Facebook account, which has been deactivated since 7pm.

Twenty people were killed by the gunman, Health Minister Anutin Charnvirakul said at 11:45pm. Sixteen died at the scene; four later at hospital. At least 31 were injured. The dead included at least two children: boys 9 and 13.

Defense Ministry spokesman Kongcheep Tantrawanich confirmed that the man was a soldier stationed at the Surathampitak Military Base in Nakhon Ratchasima province. There were unconfirmed rumors online that he might be using the hostages as human shields.

As of 11pm, he was still hiding inside the mall where, just before 8pm, he was said to have taken upward of 14 hostages.  Police had advised those trapped inside the mall to call hotline 1195 and keep their phone volumes as low as possible to avoid detection by the shooter. Just before midnight, the Crime Suppression Division tweeted that special unit forces had secured the ground floor of the mall.

There were reports at about 10:20pm that most of those trapped inside the mall were rescued or able to escape. It is still unclear whether they included the hostages.

Before sunset on Saturday, heavy gunfire could be heard in a video filmed outside the mall.

Before Jakrapanth’s Facebook page became unavailable, he had written about studying the methodology of Norwegian right-wing extremist Anders Behring Breivik, who in 2011 murdered 69 people, mostly children, at a summer camp.

The spree started Saturday afternoon when Jakrapanth reportedly shot several people including his commanding officer at the army base, leaving at least two dead and one injured. He then stole a number of firearms and a Humvee. He fled, shooting several guards, at least one fatally.

He fled the base in the Humvee, shooting a pursuing policeman on his way to the mall, according to Daily News. He opened fire on a gas tank, setting it aflame, before fleeing into the mall.

It’s the latest in a series of what have been relatively rare mass shootings in the kingdom. It comes one month after a masked gunman opened fire at a gold shop inside a shopping mall in Lopburi province, killing at least three people, including a toddler, and three months after a retired police officer gunned down several people inside a courtroom.

 

Embedded video